×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

דג זהב, דג זהב - 1

דג זהב - 1

ליונתן עלה רעיון מבריק לפרויקט דוקומנטרי. הוא ידפוק לאנשים בדלת , רק הוא, בלי צוות צילום, עם מצלמה קטנה ביד , וישאל אותם " אם הייתם מוצאים דג זהב מדבר והוא היה מעניק לכם שלוש משאלות , מה הייתם מבקשים?". אנשים יענו , והוא יערוך קטעים קצרים מהתשובות היותר מעניינות. לא היה צריך בשבילו כלום , רק את יונתן , ואת המצלמה שלו. ויונתן היה בטוח שאחר שיתחיל לצלם ולערוך הוא יכול למכור אותו בקלות לערוץ 8 או יס דוקו. אם לא בתור סרט אז בתור פינות בודדות כאלו , שרואים בהן כל פעם אדם אחד ואת המשאלות שלו , עם קצת מזל הוא אולי יוכל אפילו לעניין בזה איזה בנק או חברה סלולרית , ובסוף אפשר יהיה לארוז את זה עם חסות מהגוף הזה. משהו בסגנון "חלומות שונים, משאלות שונות ,בנק אחד. בנק בלה-בלה-בלה , הבנק שחולם איתך". או " הבנק שמגשים משאלות" , משהו כזה.

יונתן החליט להתחיל לעבוד על זה בלי תכנון מוקדם או הכנות. הוא פשוט ילך וידפוק לאנשים בדלת. בשכונה הראשונה שצילם אלה שהסכימו לשתף איתו פעולה לרוב ביקשו דברים יחסית צפויים: בריאות , כסף , דירה יותר גדולה. אבל היו גם רגעים מרגשים. היתה אישה עקרה אחת שביקשה ילד, ניצול שואה עם מספר על היד שביקש שכל הנאצים שעדיין חיים ישלמו על פשעיהם, קוקסינל אחד שביקש להיות אישה. וכל זה רק בשכונה אחת בלב פרברי תל –אביב. לך תדע מה אנשים יבקשו בעיירות פיתוח, ביישובי קו עימות, בהתנחלויות, בכפרים ערביים, במרכזי קליטה. יונתן ידע שבפרויקט הזה חשוב מאוד שיהיו לו גם מובטלים , דתיים, ערבים ואתיופים. הוא התחיל לתכנן את ימי הצילום הבאים שלו: יפו, דימונה, אשדוד, שדרות, טייבה. יונתן הסתכל על שמות היישובים שעל הנייר. תחשבו על זה, אם יונתן יצליח לצלם ערבי שיבקש באחת המשאלות שלו שלום זה יהיה ממש שוס.


דג זהב - 1 Goldfish - 1

ליונתן עלה רעיון מבריק לפרויקט דוקומנטרי. Jonathan came up with a brilliant idea for a documentary project. Джонатану пришла в голову блестящая идея документального проекта. הוא ידפוק לאנשים בדלת , רק הוא, בלי צוות צילום, עם מצלמה קטנה ביד , וישאל אותם " אם הייתם מוצאים דג זהב מדבר והוא היה מעניק לכם שלוש משאלות , מה הייתם מבקשים?". He would knock on people at the door, just him, without a camera crew, with a small camera in hand, and ask them "If you could find a talking goldfish and he would give you three wishes, what would you ask for?". Он стучал в дверь людей, только его, без съемочной группы, с маленькой камерой в руке, и спрашивал их: «Если бы вы могли найти говорящую золотую рыбку, и он дал бы вам три желания, о чем бы вы попросили?» . אנשים יענו , והוא יערוך קטעים קצרים מהתשובות היותר מעניינות. People will answer, and he will make short excerpts from the more interesting answers. Люди ответят, и он сделает короткие выдержки из наиболее интересных ответов. לא היה צריך בשבילו כלום , רק את יונתן , ואת המצלמה שלו. He needed nothing for him, only Jonathan, and his camera. Ему ничего не было нужно для него, только Джонатан и его фотоаппарат. ויונתן היה בטוח שאחר שיתחיל לצלם ולערוך הוא יכול למכור אותו בקלות לערוץ 8 או יס דוקו. And Jonathan was sure that once he started filming and editing he could easily sell it to Channel 8 or Yes Docu. И Джонатан был уверен, что, начав снимать и редактировать, он легко сможет продать это Channel 8 или Yes Docu. אם לא בתור סרט אז בתור פינות בודדות כאלו , שרואים בהן כל פעם אדם אחד ואת המשאלות שלו , עם קצת מזל הוא אולי יוכל אפילו לעניין בזה איזה בנק או חברה סלולרית , ובסוף אפשר יהיה לארוז את זה עם חסות מהגוף הזה. If not as a movie then as individual corners like this, where one person is seen at a time and his wishes, with a little luck he might even be able to interest in it some bank or cellular company, and in the end it would be possible to pack it with sponsorship from that body. משהו בסגנון "חלומות שונים, משאלות שונות ,בנק אחד. Something in the style of "different dreams, different wishes, one bank. בנק בלה-בלה-בלה , הבנק שחולם איתך". Bella-blah-blah bank, the bank that dreams with you. " או " הבנק שמגשים משאלות" , משהו כזה. Or "the bank that fulfills wishes," something like that.

יונתן החליט להתחיל לעבוד על זה בלי תכנון מוקדם או הכנות. Jonathan decided to start working on it without any prior planning or preparations. הוא פשוט ילך וידפוק לאנשים בדלת. He's just going to knock on the door for people. בשכונה הראשונה שצילם אלה שהסכימו לשתף איתו פעולה לרוב ביקשו דברים יחסית צפויים: בריאות , כסף , דירה יותר גדולה. In the first neighborhood he photographed, those who agreed to cooperate with him often asked for relatively predictable things: health, money, a larger apartment. אבל היו גם רגעים מרגשים. But there were also exciting moments. היתה אישה עקרה אחת שביקשה ילד, ניצול שואה עם מספר על היד שביקש שכל הנאצים שעדיין חיים ישלמו על פשעיהם, קוקסינל אחד שביקש להיות אישה. There was one barren woman who asked for a child, a Holocaust survivor with a number on hand who asked that all the still living Nazis pay for their crimes, one shemale who wanted to be a woman. וכל זה רק בשכונה אחת בלב פרברי תל –אביב. And all this in only one neighborhood in the heart of the suburbs of Tel Aviv. לך תדע מה אנשים יבקשו בעיירות פיתוח, ביישובי קו עימות, בהתנחלויות, בכפרים ערביים, במרכזי קליטה. You will know what people will ask for in development towns, in conflict line localities, in settlements, in Arab villages, in absorption centers. יונתן ידע שבפרויקט הזה חשוב מאוד שיהיו לו גם מובטלים , דתיים, ערבים ואתיופים. Jonathan knew that in this project it was very important for him to also have the unemployed, religious, Arabs and Ethiopians. הוא התחיל לתכנן את ימי הצילום הבאים שלו: יפו, דימונה, אשדוד, שדרות, טייבה. He began planning his next days of photography: Jaffa, Dimona, Ashdod, Sderot, Taibeh. יונתן הסתכל על שמות היישובים שעל הנייר. Jonathan looked at the names of the settlements on paper. תחשבו על זה, אם יונתן יצליח לצלם ערבי שיבקש באחת המשאלות שלו שלום זה יהיה ממש שוס. Think about it, if Jonathan succeeds in photographing an Arab who asks for peace in one of his wishes, it will be a real shame.