×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

דוד אריה, Dod Arye 3

Dod Arye 3

"אבל, דוד אריה," אמר ינון. "אם היית זז, הם היו מגלים שאתה כן בן אדם, והם היו מבשלים אותך!" "נכון. לא זזתי אפילו קצת. הבנתי שאני חייב להתנהג כמו בובה כדי שלא יגלו שאני בן אדם! זאת הייתה משימה קשה מאוד. בכל פעם שתנלי הייתה מסתובבת ולא מסתכלת לכיוון שלי, הייתי יכול לזוז מעט. הייתי יכול לגרד בראש. הייתי יכול להזיז את הידיים ולהתמתח. כשהיו קוראים לתנלי לארוחת צהריים והיא הייתה משאירה אותי לבד בחדר שלה, יכולתי לזוז, לחלץ עצמות, ללכת לשירותים. הייתי מתגנב החוצה ואוכל מעט משיח הפטל הענק בגינה. אבל ברגע ששמעתי שתנלי מתקרבת לחדר, חזרתי בדיוק למקום שהייתי בו ולא זזתי. קפאתי במקומי. זה היה קשה מאוד. "הימים עברו, ותנלי כבר לא התלהבה ממני. נמאס לה לשחק בי. היא הניחה אותי על המדף ליד צעצועים אחרים והתחילה לשחק במשחקים אחרים. אני ישבתי על המדף, ובכל פעם שתנלי הייתה בחדר, לא זזתי ולא הוצאתי הגה. רציתי לברוח, אבל לא הצלחתי. בכל פעם שניסיתי להימלט, כמעט תפסו אותי והייתי חייב לחזור אל המדף ולא לזוז. "אבל יום אחד קרה משהו איום ונורא! תן לי שיחקה בבובה של פיל בלי ראש. היא אמרה לבובת הפיל, 'כמה חבל שאין לך ראש. אולי אני אוסיף לך ראש?' היא ניגשה אל המדף שעליו הייתי מונח והסתכלה על הצעצועים. היא הביטה בי, הרימה אותי ואמרה לבובת הפיל, 'אולי אני אוריד לבובה הזאת את הראש וארכיב אותו עליך? כן, זה מה שאני אעשה. אני אוריד לה את הראש.' "כששמעתי מה אמרה תנלי, נבהלתי. תנלי התכוונה להרכיב את הראש שלי על בובת הפיל. היא התכוונה להוריד לי את הראש כי חשבה שאני סתם צעצוע. אבל אני לא צעצוע! והראש שלי מחובר לגוף שלי, ואי אפשר להוריד אותו!


Dod Arye 3

"אבל, דוד אריה," אמר ינון. "But, Uncle Arya," said Yinon. "Mais, oncle Arie," dit Yinon. "אם היית זז, הם היו מגלים שאתה כן בן אדם, והם היו מבשלים אותך!" "If she moved, they would find out that you are a human being, and they would cook you!" "Si tu bougeais, ils découvriraient que tu es un être humain, et ils te cuisineraient !" "נכון. "Right. לא זזתי אפילו קצת. I didn't even move a bit. הבנתי שאני חייב להתנהג כמו בובה כדי שלא יגלו שאני בן אדם! I realized I had to act like a puppet so they wouldn't find out that I was human! זאת הייתה משימה קשה מאוד. It was a very difficult task. C'était une tâche très difficile. בכל פעם שתנלי הייתה מסתובבת ולא מסתכלת לכיוון שלי, הייתי יכול לזוז מעט. Whenever Tanley would turn and not look in my direction, I could move a little. Chaque fois que Thanley se retournait et ne regardait pas dans ma direction, je pouvais bouger un peu. הייתי יכול לגרד בראש. I could scratch my head. Je pourrais me gratter la tête. הייתי יכול להזיז את הידיים ולהתמתח. I could move my arms and stretch. Je pouvais bouger mes mains et m'étirer. כשהיו קוראים לתנלי לארוחת צהריים והיא הייתה משאירה אותי לבד בחדר שלה, יכולתי לזוז, לחלץ עצמות, ללכת לשירותים. When they called Tanley for lunch and she would leave me alone in her room, I could move, extract bones, go to the bathroom. Quand ils appelaient Tanley pour le déjeuner et qu'elle me laissait seul dans sa chambre, je pouvais bouger, extraire des os, aller aux toilettes. הייתי מתגנב החוצה ואוכל מעט משיח הפטל הענק בגינה. I would sneak outside and eat some of the huge raspberry bush in the garden. Je sortirais en douce et je mangerais un peu du gâchis de framboises géantes dans le jardin. אבל ברגע ששמעתי שתנלי מתקרבת לחדר, חזרתי בדיוק למקום שהייתי בו ולא זזתי. But as soon as I heard that Tanley was approaching the room, I returned to exactly where I was and didn't move. Mais dès que j'ai entendu Thanley s'approcher de la pièce, je suis retourné exactement là où j'étais et je n'ai pas bougé. קפאתי במקומי. I froze instead. J'ai gelé à ma place. זה היה קשה מאוד. It was very difficult. "הימים עברו, ותנלי כבר לא התלהבה ממני. "The days have passed, and Tanley is no longer enthusiastic about me. "Les jours ont passé et Thanley n'est plus enthousiaste à mon sujet. נמאס לה לשחק בי. She's tired of playing me. Elle est fatiguée de jouer avec moi. היא הניחה אותי על המדף ליד צעצועים אחרים והתחילה לשחק במשחקים אחרים. She put me on the shelf next to other toys and started playing other games. Elle m'a mis sur l'étagère à côté d'autres jouets et a commencé à jouer à d'autres jeux. אני ישבתי על המדף, ובכל פעם שתנלי הייתה בחדר, לא זזתי ולא הוצאתי הגה. I sat on the shelf, and every time Tanley was in the room, I didn't move or take a wheel. Je me suis assis sur l'étagère et chaque fois que Thanley était dans la pièce, je n'ai pas bougé ni sorti de gouvernail. רציתי לברוח, אבל לא הצלחתי. I wanted to run, but I couldn't. Je voulais m'enfuir, mais je ne pouvais pas. בכל פעם שניסיתי להימלט, כמעט תפסו אותי והייתי חייב לחזור אל המדף ולא לזוז. Whenever I tried to escape, I was almost caught and had to go back to the shelf and not move. Chaque fois que j'ai essayé de m'échapper, j'ai failli être attrapé et j'ai dû retourner à l'étagère sans bouger. "אבל יום אחד קרה משהו איום ונורא! "But one day something terrible happened! « Mais un jour, quelque chose de terrible s'est produit ! תן לי שיחקה בבובה של פיל בלי ראש. Let me play with a headless elephant doll. Laissez-moi jouer avec la poupée sans tête d'un éléphant. היא אמרה לבובת הפיל, 'כמה חבל שאין לך ראש. She said to the elephant doll, 'What a pity you have no head. Elle a dit à la poupée éléphant : « Comme c'est dommage que tu n'aies pas de tête. אולי אני אוסיף לך ראש?' Maybe I'll add a head for you? ' היא ניגשה אל המדף שעליו הייתי מונח והסתכלה על הצעצועים. She walked over to the shelf I was on and looked at the toys. Elle se dirigea vers l'étagère sur laquelle j'étais allongé et regarda les jouets. היא הביטה בי, הרימה אותי ואמרה לבובת הפיל, 'אולי אני אוריד לבובה הזאת את הראש וארכיב אותו עליך? She looked at me, lifted me up, and said to the elephant doll, 'Maybe I'll get this doll down and put it on you? Elle m'a regardé, m'a soulevé et a dit à la poupée éléphant : « Peut-être que je devrais baisser la tête de ma poupée et la mettre sur toi ? כן, זה מה שאני אעשה. Yes, that is what I will do. Oui, c'est ce que je vais faire. אני אוריד לה את הראש.' I'll get her head down. ' Je vais baisser la tête.' "כששמעתי מה אמרה תנלי, נבהלתי. "When I heard what Tanley said, I panicked. "Quand j'ai entendu ce que Thanli a dit, j'ai été surpris. תנלי התכוונה להרכיב את הראש שלי על בובת הפיל. Tanelli was going to put my head on the elephant doll. Thanley allait mettre ma tête sur la poupée éléphant. היא התכוונה להוריד לי את הראש כי חשבה שאני סתם צעצוע. She was going to lower my head because she thought I was just a toy. Elle allait baisser la tête parce qu'elle pensait que je n'étais qu'un jouet. אבל אני לא צעצוע! But I'm not a toy! Mais je ne suis pas un jouet ! והראש שלי מחובר לגוף שלי, ואי אפשר להוריד אותו! And my head is connected to my body, and you can't take it off! Et ma tête est attachée à mon corps, et elle ne peut pas être baissée !