×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

דוד אריה, Dod Arye 2

Dod Arye 2

"זה מוזר. מוזר מאוד." אמר המפלץ והרהר. "יש לו ריח טעים של בן אדם. ותראי יש לו משקפיים רק לבני אדם יש משקפיים." "אבל בעלי היקר" אמרה המפלצת "בני-אדם זזים הוא לא זז. בני-אדם מדברים הוא לא מדבר. הוא דומה לבן אדם אין ספק אבל אני לא חושבת שהוא בן אדם." "אז אולי זו בובה של בן אדם?" אמר המפלץ. המפלצת חשבה לרגע ואמרה, "אתה צודק. זאת בסך הכל בובה של אדם." "יש לי רעיון!" קרא המפלץ. "נשלח את הבובה הזאת לתנלי." "רעיון מעולה!" אמרה המפלצת. "יש לה בקרוב יום הולדת. היא כל כך מתוקה! הנכדה החמודה שלנו בטח תאהב את הבובה הזאת."

המפלצת הרימה אותי כמו צעצוע ולקחה אותי איתם. אני לא זזתי. הם לקחו אותי לסניף הדואר המקומי. בדואר הכניסו אותי לקופסה וסגרו אותי בפנים. על הקופסה שמו בול ושלחו אותה לנכדה תנלי לכבוד יום ההולדת שלה.

דוד אריה השתתק. הוא הוציא את הממחטה מהכיס וניגב את המשקפיים שלו. "אבל דוד אריה," אמרתי, "מה עשית בתוך הקופסה?"

"הקופסה הייתה חשוכה, ובקושי היה בה אוויר," המשיך דוד אריה לספר. "התקשיתי לנשום. היה מחניק מאוד בקופסא. לא ידעתי כמה זמן עבר, אבל בסוף שמעתי דיבורים מחוץ לקופסא."

"אמא! אבא! סבא וסבתא שלחו לי מתנה ליום ההולדת שלי! איזה כיף!" זה היה קולה של תנלי. ההורים של תנלי פתחו את הקופסא. אני לא זזתי. לא אמרתי שום מילה. האמא-מפלצת אמרה, "סבתא וסבא שלחו לך בן אדם! אני אבשל של ממנו מרק נהדר. אני אשים אותו במים רותחים, ואני אוסיף בצל, ואני אוסיף גזר וקצת שורשים ואולי אפילו איטריות." כבר חשבתי שעוד רגע יבשלו אותי, אבל אז אמר האבא-מפלצת, "הוא לא בן אדם אמיתי. הוא בובה של בן אדם. אתן לא רואות? הוא לא זז, והוא לא מדבר. תנלי, סבא וסבתא שלחו לך צעצוע חדש."

נשמתי לרווחה. גם תנלי וגם ההורים שלה חשבו שאני בובה של בן אדם. כך הפכתי לצעצוע של תנלי. היא אהבה מאוד לשחק בי. היא הלבישה אותי בבגדים. היא שמה אותי בבית הבובות שלה. היא שרה לי שירים, והיא אפילו עשתה לי אמבטיה בכאילו. תנלי כל כך אהבה אותי. היא לא נתנה לאף אחד לשחק בי. "הוא שלי! אל תגעו בו! הוא שלי ורק שלי!" היא צעקה על כל מי שנגע בצעצוע האהוב שלה, כלומר בי.


Dod Arye 2 Dod Arye 2 Dod Arye 2 Dod Arye 2 Dod Arye 2 도드 아리 2 Дод Арье 2

"זה מוזר. "It is strange. "Это странно. מוזר מאוד." very weird." очень странно." אמר המפלץ והרהר. Said the monster and thought. dijo el monstruo y reflexionó. Dit le monstre et réfléchit. — сказал монстр и задумался. "יש לו ריח טעים של בן אדם. "It has a delicious smell of a human being. "Tiene el delicioso olor de un ser humano. "Il a l'odeur délicieuse d'un être humain. ותראי יש לו משקפיים רק לבני אדם יש משקפיים." And look he has glasses only humans have glasses. " Y mira, él tiene gafas, sólo los humanos tenemos gafas". Et regarde il a des lunettes seuls les humains ont des lunettes." "אבל בעלי היקר" אמרה המפלצת "בני-אדם זזים הוא לא זז. "But my dear husband," said the monster, "humans are not moving. "Pero mi querido marido", dijo el monstruo, "la gente se mueve, él no". "Mais mon cher mari" dit le monstre "les humains bougent il ne bouge pas. «Но мой дорогой муж, — сказало чудовище, — люди двигаются, а он — нет». בני-אדם מדברים הוא לא מדבר. People don't talk. Los humanos hablan, él no habla. L'homme parle, il ne parle pas. הוא דומה לבן אדם אין ספק אבל אני לא חושבת שהוא בן אדם." He's like a human being no doubt but I don't think he's human. " Parece un humano, sin duda, pero no creo que sea un humano". Il ressemble à un être humain, sans aucun doute, mais je ne pense pas que ce soit un être humain. » "אז אולי זו בובה של בן אדם?" "So maybe it's a man's doll?" « Alors peut-être que c'est une poupée humaine ? אמר המפלץ. Said the monster. המפלצת חשבה לרגע ואמרה, "אתה צודק. The monster thought for a moment and said, "You're right. Le monstre réfléchit un instant et dit : « Tu as raison. זאת בסך הכל בובה של אדם." It's just a man's doll. " Es sólo una muñeca humana". C'est juste une poupée humaine." Это просто человеческая кукла». "יש לי רעיון!" "I have an idea!" "J'ai une idée!" "У меня есть идея!" קרא המפלץ. Cried the monster. Cria le monstre. - крикнул монстр. "נשלח את הבובה הזאת לתנלי." "We'll send this doll to Thanley." "Nous enverrons cette poupée à Thanley." "רעיון מעולה!" "Great idea!" "Bonne idée!" אמרה המפלצת. Said the monster. "יש לה בקרוב יום הולדת. “She’s having a birthday soon. היא כל כך מתוקה! she is so sweet! הנכדה החמודה שלנו בטח תאהב את הבובה הזאת." Our cute granddaughter would probably love this doll. " Notre adorable petite-fille va probablement adorer cette poupée."

המפלצת הרימה אותי כמו צעצוע ולקחה אותי איתם. The monster picked me up like a toy and took me with them. Le monstre m'a ramassé comme un jouet et m'a emmené avec eux. אני לא זזתי. I didn't move. Je n'ai pas bougé. הם לקחו אותי לסניף הדואר המקומי. They took me to the local post office. Ils m'ont emmené au bureau de poste local. בדואר הכניסו אותי לקופסה וסגרו אותי בפנים. In the mail they put me in a box and shut me inside. Dans le courrier, j'ai été mis dans une boîte et enfermé à l'intérieur. על הקופסה שמו בול ושלחו אותה לנכדה תנלי לכבוד יום ההולדת שלה. On the box, they put a stamp and sent it to her granddaughter Tanley in honor of her birthday. Sur la boîte, ils ont mis un timbre et l'ont envoyé à sa petite-fille Thanli en l'honneur de son anniversaire.

דוד אריה השתתק. Uncle Aria went silent. David Arieh se tut. הוא הוציא את הממחטה מהכיס וניגב את המשקפיים שלו. He took the handkerchief out of his pocket and wiped his glasses. Il sortit le mouchoir de sa poche et essuya ses lunettes. "אבל דוד אריה," אמרתי, "מה עשית בתוך הקופסה?" "But Uncle Lion," I said, "what did you do inside the box?" "Mais oncle Arie," dis-je, "qu'as-tu fait à l'intérieur de la boîte?"

"הקופסה הייתה חשוכה, ובקושי היה בה אוויר," המשיך דוד אריה לספר. "The box was dark and there was hardly any air in it," Uncle Arya continued to tell. "La boîte était sombre et il n'y avait pratiquement pas d'air dedans", a poursuivi David Arieh. «В коробке было темно, и в ней почти не было воздуха», — продолжал рассказывать Дэвид Арье. "התקשיתי לנשום. "I had trouble breathing. "J'avais du mal à respirer. «У меня были проблемы с дыханием. היה מחניק מאוד בקופסא. Was very stuffy in the box. Était très étouffant dans la boîte. לא ידעתי כמה זמן עבר, אבל בסוף שמעתי דיבורים מחוץ לקופסא." I didn't know how long it was, but in the end I heard talk outside the box. " Je ne savais pas combien de temps c'était, mais à la fin j'ai entendu parler en dehors de la boîte. »

"אמא! "mother! "mère! אבא! father! סבא וסבתא שלחו לי מתנה ליום ההולדת שלי! My grandparents sent me a gift for my birthday! Grand-père et grand-mère m'ont envoyé un cadeau pour mon anniversaire ! איזה כיף!" how fun!" C'est amusant!" זה היה קולה של תנלי. It was Thanali's voice. C'était la voix de Thanley. ההורים של תנלי פתחו את הקופסא. Thanley's parents opened the box. Les parents de Thanley ont ouvert la boîte. אני לא זזתי. I didn't move. Je n'ai pas bougé. לא אמרתי שום מילה. I didn't say a word. Je n'ai pas dit un mot. האמא-מפלצת אמרה, "סבתא וסבא שלחו לך בן אדם! The mother-monster said, "Grandma and grandpa sent you a human! La mère-monstre dit : « Grand-mère et grand-père vous ont envoyé un homme ! אני אבשל של ממנו מרק נהדר. I will cook a great soup of it. J'en ferai une bonne soupe. אני אשים אותו במים רותחים, ואני אוסיף בצל, ואני אוסיף גזר וקצת שורשים ואולי אפילו איטריות." I'll put it in boiling water, and I'll add onion, and I'll add carrots and some roots and maybe even noodles. " Je vais le mettre dans de l'eau bouillante, et j'ajouterai des oignons, et j'ajouterai des carottes et quelques racines et peut-être même des nouilles." כבר חשבתי שעוד רגע יבשלו אותי, אבל אז אמר האבא-מפלצת, "הוא לא בן אדם אמיתי. I already thought I would cook for a moment, but then the father-monster said, "He's not a real person. Je pensais déjà que je serais cuit dans un instant, mais le père-monstre a dit : "Ce n'est pas un vrai être humain. הוא בובה של בן אדם. He's a human doll. C'est une poupée humaine. אתן לא רואות? Don't you see? Tu ne vois pas? הוא לא זז, והוא לא מדבר. He doesn't move, and he doesn't talk. Il ne bouge pas, et il ne parle pas. תנלי, סבא וסבתא שלחו לך צעצוע חדש." Tanley, Grandpa and Grandma sent you a new toy. " Tanli, grand-père et grand-mère vous ont envoyé un nouveau jouet. »

נשמתי לרווחה. I breathed a sigh of relief. Je poussai un soupir de soulagement. גם תנלי וגם ההורים שלה חשבו שאני בובה של בן אדם. Both Tanley and her parents thought I was a human doll. Tanley et ses parents pensaient que j'étais une poupée humaine. כך הפכתי לצעצוע של תנלי. This is how I became a Thalley toy. C'est comme ça que je suis devenu le jouet de Thanley. היא אהבה מאוד לשחק בי. She loved playing with me. Elle aimait vraiment jouer avec moi. היא הלבישה אותי בבגדים. She dressed me in clothes. Elle m'a habillé avec des vêtements. היא שמה אותי בבית הבובות שלה. She put me in her dollhouse. Elle m'a mis dans sa maison de poupée. היא שרה לי שירים, והיא אפילו עשתה לי אמבטיה בכאילו. She sang songs to me, and she even took a bath for me. Elle m'a chanté des chansons, et elle a même pris un bain pour moi comme si. תנלי כל כך אהבה אותי. Theleni loved me so much. Tanli m'aimait tellement. היא לא נתנה לאף אחד לשחק בי. She didn't let anyone play with me. Elle ne laissait personne jouer avec moi. "הוא שלי! "He is mine! "Il est à moi! אל תגעו בו! Don't touch it! Ne le touchez pas! הוא שלי ורק שלי!" It's mine and only mine! " Il est à moi et seulement à moi !" היא צעקה על כל מי שנגע בצעצוע האהוב שלה, כלומר בי. She yelled at everyone who touched her favorite toy, that is me. Elle criait sur quiconque touchait son jouet préféré, à savoir moi.