×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

דוד אריה, Dod Arye 1: דוד אריה בובה של בן אדם

Dod Arye 1: דוד אריה בובה של בן אדם

1 כל השבוע חיכינו שדוד אריה יבקר אותנו שוב. ביום רביעי ישבנו ינון ואני במרפסת, וכשדור אריה נכנס, ינון מיד שאל, "דוד אריה, למה רצו לטגן אותך כמו שניצל? "דוד אריה התיישב והתחיל לספר, "פעם יצאתי לטיול בארץ המפלצות במדבר השוויצרי. מעולם לא פגשתי מפלץ או מפלצת, והייתי סקרן. רציתי לראות מפלצות. חיפשתי ימים רבים בהרים ובעמקים, אבל לא נתקלתי אפילו במפלצת אחת. הייתי עייף מאוד. הייתי חייב לנוח מעט. החלטתי לישון זמן-מה בצילו של עץ. נשכבתי ובמהרה נרדמתי. אני לא יודע כמה זמן ישנתי, אבל פקחתי את עיניי כששמעתי את המשפט הזה: "תראה מה מצאתי!" "כשפתחתי את העיניים, ראיתי שרוכנת מעליי מפלצת זקנה. היא הייתה כל כך גדולה. הפנים שלה היו מפחידים, והשיניים שלה היו חדות. מרוב פחד לא זזתי ולא אמרתי מילה. המפלצת קראה לבעלה והוא ניגש והסתכל עליי מלמעלה. גם הפנים של המפלץ היו מפחידים. מרוב בהלה לא זזתי ולא אמרתי שום דבר. "הרגע הוא פקח עיניים!" אמרה המפלצת. המפלץ הזקן הסתכל ואמר "איזה מזל! מצאתי בן אדם! איזה יופי!" שמחתי שהמפלץ מתלהב אבל מהר מאוד הבנתי שהוא שמח מסיבות ממש לא טובות ושאסור לי לזוז. " למה דוד אריה? למה היה אסור לך לזוז? "שאל ינון. " כי המפלצת הזקנה אמרה "איזה יופי! אני אבשל מבן אדם הזה מרק נהדר. אני אשים אותו במים רותחים, ואני אוסיף בצל, ואני אוסיף גזר וקצת שורשים ואולי אפילו איטריות. " "אישתי היקרה," אמר המפלץ. "את יודעת כמה אני אוהב את מרק בן האדם שלך, אבל אולי תכיני ממנו שניצל?" שמעתי מה הזוג המפלצתי אמר, ולא זזתי ולא הוצאתי הגה ולכן המפלץ אמר "רק רגע. משהו פה מוזר. משהו כאן לא רגיל. שמת לב שהוא לא זז? שמת לב שהוא לא מדבר? בני אדם בדרך כלל זזים ומדברים. אני לא בטוח שהוא באמת בן אדם." המפלץ ניסה להזיז אותי, אבל אני לא זזתי. קפאתי במקומי כמו פסל. " אתה צודק, אמרה אשתו המפלצת. "וגם לפי מה שאני יודעת, לבני אדם יש הרבה שיער על הראש. לו יש רק ארבע שיערות." "זה מוזר. מוזר מאוד," אמר המפלץ והרהר."


Dod Arye 1: דוד אריה בובה של בן אדם Dod Arye 1: Dod Arye A human doll Dod Arye 1: Dod Arye Une poupée humaine Dod Arye 1: Dod Arye は人間の人形です

1 כל השבוע חיכינו שדוד אריה יבקר אותנו שוב. 1 Wir haben die ganze Woche darauf gewartet, dass Onkel Arya uns wieder besucht. 1 We have been waiting all week for Uncle Arya to visit us again. 1 Toute la semaine, nous avons attendu que l'oncle Arieh revienne nous rendre visite. 1一週間中、私たちはアリーおじさんが再び私たちを訪ねてくるのを待ちました。 1 Durante toda a semana esperamos que o tio Arieh nos visitasse novamente. 1 Всю неделю мы ждали, что дядя Арье снова к нам приедет. ביום רביעי ישבנו ינון ואני במרפסת, וכשדור אריה נכנס, ינון מיד שאל, "דוד אריה, למה רצו לטגן אותך כמו שניצל? On Wednesday, Yanon and I sat on the porch, and when a lion ball came in, Yanon immediately asked, "Uncle Lion, why did they want to fry you like a schnitzel? Mercredi, Yinon et moi nous sommes assis sur le porche, et quand Dor Aryeh est entré, Yinon a immédiatement demandé : « Oncle Arieh, pourquoi ont-ils voulu te faire frire comme un schnitzel ? В среду Йинон и я сидели на крыльце, и когда вошел Дор Арье, Йинон сразу же спросила: «Дядя Арье, почему они хотели поджарить тебя, как шницель? "דוד אריה התיישב והתחיל לספר, "פעם יצאתי לטיול בארץ המפלצות במדבר השוויצרי. "Uncle Arya sat down and started to tell," I once went on a hike in the land of monsters in the Swiss desert. "David Arieh s'est assis et a commencé à raconter : 'Je suis allé une fois en voyage au pays des monstres dans le désert suisse. «Дэвид Арье сел и начал рассказывать:« Однажды я отправился в путешествие по стране монстров в швейцарской пустыне. מעולם לא פגשתי מפלץ או מפלצת, והייתי סקרן. I had never met a monster or monster, and I was curious. Je n'avais jamais rencontré de monstre ou de monstre, et j'étais curieux. רציתי לראות מפלצות. I wanted to see monsters. Je voulais voir des monstres. Я хотел увидеть монстров. חיפשתי ימים רבים בהרים ובעמקים, אבל לא נתקלתי אפילו במפלצת אחת. I searched for many days in the mountains and valleys, but I didn't even come across a single monster. J'ai cherché pendant de nombreux jours dans les montagnes et les vallées, mais je n'ai pas rencontré un seul monstre. Я много дней искал в горах и долинах, но не нашел ни одного монстра. הייתי עייף מאוד. I was very tired. J'étais très fatigué. הייתי חייב לנוח מעט. I had to rest a little. J'ai dû me reposer un peu. החלטתי לישון זמן-מה בצילו של עץ. I decided to sleep for a while in the shade of a tree. J'ai décidé de dormir un moment à l'ombre d'un arbre. Я решил немного поспать в тени дерева. נשכבתי ובמהרה נרדמתי. I lay down and soon fell asleep. Je me suis allongé et je me suis vite endormi. Я лег и вскоре заснул. אני לא יודע כמה זמן ישנתי, אבל פקחתי את עיניי כששמעתי את המשפט הזה: "תראה מה מצאתי!" I don't know how long I slept, but I opened my eyes when I heard this sentence: "Look what I found!" Je ne sais pas combien de temps j'ai dormi, mais j'ai ouvert les yeux quand j'ai entendu cette phrase : "Regarde ce que j'ai trouvé !" Не знаю, сколько я спал, но я открыл глаза, когда услышал эту фразу: «Посмотри, что я нашел!» "כשפתחתי את העיניים, ראיתי שרוכנת מעליי מפלצת זקנה. "When I opened my eyes, I saw an old monster leaning over me. "Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu un vieux monstre penché sur moi. היא הייתה כל כך גדולה. She was so big. Elle était si grande. הפנים שלה היו מפחידים, והשיניים שלה היו חדות. Her face was scary, and her teeth were sharp. Son visage était effrayant et ses dents étaient pointues. מרוב פחד לא זזתי ולא אמרתי מילה. With fear I did not move or say a word. Par peur, je n'ai pas bougé ni dit un mot. המפלצת קראה לבעלה והוא ניגש והסתכל עליי מלמעלה. The monster called her husband and he came over and looked at me from above. Le monstre a appelé son mari et il s'est approché et m'a regardé d'en haut. גם הפנים של המפלץ היו מפחידים. The monster's face was scary, too. Le visage du monstre était effrayant aussi. מרוב בהלה לא זזתי ולא אמרתי שום דבר. With no panic, I didn't move or say anything. Pris de panique, je n'ai pas bougé ni rien dit. "הרגע הוא פקח עיניים!" "The moment is an eye-opener!" « Il vient d'ouvrir les yeux ! אמרה המפלצת. Said the monster. Dit le monstre. המפלץ הזקן הסתכל ואמר "איזה מזל! The old monster looked at him and said "What luck! Le vieux monstre leva les yeux et dit " Quelle chance ! מצאתי בן אדם! I found a human being! J'ai trouvé un homme ! איזה יופי!" What a beauty!" Quelle beauté!" שמחתי שהמפלץ מתלהב אבל מהר מאוד הבנתי שהוא שמח מסיבות ממש לא טובות ושאסור לי לזוז. " I was glad the monster was enthusiastic but I quickly realized that he was happy for really bad reasons and that I should not move. " J'étais contente que le monstre soit excité mais j'ai vite réalisé qu'il était content pour de très mauvaises raisons et que je ne devais pas bouger. " למה דוד אריה? Why Uncle Lion? Pourquoi David Arieh ? למה היה אסור לך לזוז? Why were you not allowed to move? Pourquoi n'avez-vous pas été autorisé à vous déplacer ? "שאל ינון. " "Yinon asked." « Inon a demandé. כי המפלצת הזקנה אמרה "איזה יופי! Because the old monster said "What a beauty! Parce que le vieux monstre a dit "Quelle beauté ! אני אבשל מבן אדם הזה מרק נהדר. I will cook this person a great soup. Je vais cuisiner une bonne soupe à cette personne. אני אשים אותו במים רותחים, ואני אוסיף בצל, ואני אוסיף גזר וקצת שורשים ואולי אפילו איטריות. " I'll put it in boiling water, and I'll add onion, and I'll add carrots and some roots and maybe even noodles. " Je vais le mettre dans de l'eau bouillante, et j'ajouterai des oignons, et j'ajouterai des carottes et des racines et peut-être même des nouilles. " "אישתי היקרה," אמר המפלץ. "My dear wife," said the monster. "Ma chère épouse", dit le monstre. "את יודעת כמה אני אוהב את מרק בן האדם שלך, אבל אולי תכיני ממנו שניצל?" "You know how much I love your human soup, but maybe you will make him savory?" "Tu sais à quel point j'aime ta soupe humaine, mais peut-être en ferais-tu du schnitzel ?" שמעתי מה הזוג המפלצתי אמר, ולא זזתי ולא הוצאתי הגה ולכן המפלץ אמר "רק רגע. I heard what the monstrous couple said, and I did not move and did not speak, so the monstrous said "Just a minute. J'ai entendu ce que le couple monstrueux a dit, et je n'ai pas bougé ni sorti de gouvernail, alors le monstre a dit "juste un instant. משהו פה מוזר. Something strange here. Quelque chose ici est étrange. משהו כאן לא רגיל. Something unusual here. Quelque chose d'inhabituel ici. שמת לב שהוא לא זז? Did you notice that he didn't move? Avez-vous remarqué qu'il ne bouge pas ? שמת לב שהוא לא מדבר? Did you notice he wasn't talking? Avez-vous remarqué qu'il ne parle pas ? בני אדם בדרך כלל זזים ומדברים. Humans usually move and talk. Les humains se déplacent et parlent habituellement. אני לא בטוח שהוא באמת בן אדם." I'm not sure he's really human. " Je ne suis pas sûr qu'il soit vraiment humain." המפלץ ניסה להזיז אותי, אבל אני לא זזתי. The monster tried to move me, but I didn't move. Le monstre a essayé de me déplacer, mais je n'ai pas bougé. קפאתי במקומי כמו פסל. " I froze in my place like a statue. " Je me suis figé comme une statue. " אתה צודק, אמרה אשתו המפלצת. You're right, said his monster wife. Tu as raison, dit sa femme monstre. "וגם לפי מה שאני יודעת, לבני אדם יש הרבה שיער על הראש. "And as far as I know, humans have a lot of hair on their heads. "Et pour autant que je sache, les humains ont beaucoup de cheveux sur la tête. לו יש רק ארבע שיערות." He only has four hairs. " Il n'a que quatre cheveux." "זה מוזר. "It is strange. "C'est étrange. מוזר מאוד," אמר המפלץ והרהר." Very strange, "said the monster, thinking." "Très étrange," dit le monstre, pensif.