×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

"Keep It Up" course (intermediate), כאן מסבירים | סנוז בבוקר? לא מומלץ

כאן מסבירים | סנוז בבוקר? לא מומלץ

‫בוקר טוב, אליה.

‫מה, מה את עושה כאן? ‫-מצילה אותך מעצמך.

‫אבל אני קם, אני קם, רק לחצתי ‫עלה"סנוז", יש לי תשע דקות.

‫אליה, עוד לא למדת שאין נמנומים חינם? ‫הנודניק הזה עולה לך ביוקר.

‫הלו? ‫כן, לא, בטח, לא, אני...

‫עוד שתי דקות... ‫אני כבר שם.

‫מה קורה עם החיים שלי?

‫אתה מכיר את הביטוי ‫You snooze you lose?

‫אני מכיר, קמתי, תודה, דנה, תודה.

‫לא, לא, אבל יש לי עוד הסבר ‫ממש מפורט עם כל כך הרבה דוגמאות.

‫תראה, השינה שלנו מורכבת ממחזורים,

‫כל אחד מהם נמשך ‫בין 80 ל-110 דקות,

‫במהלכם אנחנו עוברים ממצב הירדמות ‫לשינה קלה, שינה עמוקה, שנת חלום.

‫רק בסוף המחזור הגוף שלנו ‫מתחיל להתכונן להתעוררות,

‫המטבוליזם מתחיל לעלות ואנחנו ‫נכנסים לשלב האינרציה של השינה,

‫שלב שבו אנחנו כבר ערים בגוף, ‫אבל המוח עדיין...

‫אתה בכלל מקשיב לי?

‫כשאנחנו עייפים יכולות החשיבה ‫והזיכרון שלנו מידרדרות.

‫אני הוזה אותך? ‫-אל תהיה טיפשון, "סנוז" לא גורם להזיות.

‫רגע, למה עייפות?

‫אני לוחץ על סנוז, אני ישן יותר, לא? ‫אני אמור להיות עייף פחות.

‫אוי... ‫טעות קלאסית של אדם תשוש.

‫נודניק או "סנוז" ‫זה בדרך כלל תשע דקות,

‫זה מספיק זמן כדי שהגוף שלנו ‫ייכנס למחזור שינה נוסף

‫שמהר מאוד נקטע וגורם לנו לעייפות ‫בהמשך היום,

‫כזו שהדרך היחידה לצאת ממנה היא ‫מקלחת מים קרים של ארבע דקות לפחות.

‫דנה, אני לא מסוגל לקום בלי "סנוז". ‫מה קשה לך לפרגן?

‫אליה, זה לא רק הירידה הקוגנטיבית,

ל"סנוז" יש עוד ‫מלא תופעות לוואי גרועות.

‫כשאנחנו מתעוררים מהשעון ‫אנחנו נבהלים ומה קורה אז?

‫נו? נו? כן! ‫לחץ הדם שלנו קופץ והלב משתולל.

‫אז תאר לך מה קורה כשאתה ‫מפעיל אתה"סנוז" שוב ושוב,

‫אתה פשוט חוזר על השוק הזה ‫כמה פעמים.

‫ואני לא מדברת בכלל על מה הבהלה ‫הזאת עושה למערכת ההורמונלית שלך.

‫ואם זה לא מספיק... ‫-אז את לא עובדת היום?

‫מחקר בו נדגמו 1,000 אמריקאים ‫גילה קשר בין מערכות יחסים שנכשלו

‫לבין שימוש קבוע בכפתור הנודניק. ‫-אוקיי, דנה, אני קם.

‫סבבה? אני לבוש, סבבה? ‫-סבבה מה?

‫סבבה, אני לא אשתמש יותרב"סנוז".

‫תגיד, אליה, אני מרגישה שיש פה איזה ‫סאבטקסט שאתה אולי חותר אליו.

‫את נודניקית, דנה. ‫-אבל אולי אתה מנסה להגיד...

‫יש פה סרטון על נודניק ואת נודניקית.

כאן מסבירים | סנוז בבוקר? לא מומלץ Hier erklären wir | Morgens ein Nickerchen machen? nicht empfohlen Here they explain Snooze in the morning? not recommended Aquí te explicamos | ¿Dormir por la mañana? no recomendado Qui spieghiamo | Dormire la mattina? non consigliato Hier leggen we uit | Snooze in de ochtend? niet aangeraden Aqui nós explicamos | Soneca de manhã? não recomendado Здесь мы объясняем | Вздремнуть утром? не рекомендуется Här förklarar vi | Snooza på morgonen? rekommenderas inte

‫בוקר טוב, אליה. Good morning, Elya. Buenos días Elia. Доброе утро, Элия.

‫מה, מה את עושה כאן? ‫-מצילה אותך מעצמך. What, what are you doing here? - Saving you from yourself. ¿Qué, qué estás haciendo aquí? - Te salva de ti mismo. Что, что ты здесь делаешь? - Спасает тебя от самого себя.

‫אבל אני קם, אני קם, רק לחצתי ‫על ה"סנוז", יש לי תשע דקות. But I get up, I get up, I just press the snooze, I have nine minutes. Pero estoy despierto, estoy despierto, acabo de presionar el botón de repetición, tengo nueve minutos. Но я встаю, я встаю, я просто жму повод, у меня есть девять минут.

‫אליה, עוד לא למדת שאין נמנומים חינם? ‫הנודניק הזה עולה לך ביוקר. To her, have not you learned that there are no free drowsiness? This nuisance costs you dearly. Elia, ¿aún no te has enterado de que no hay siestas gratis? Esta siesta te está costando muy cara. Ей, разве ты не узнал, что нет свободной сонливости? Эта неприятность стоит вам дорого.

‫הלו? ‫כן, לא, בטח, לא, אני... Hello? Yes, no, sure, no, I ... ¿Hola? Sí, no, claro, no, yo...

‫עוד שתי דקות... ‫אני כבר שם. Two more minutes ... I'm already there. Dos minutos más... estaré allí.

‫מה קורה עם החיים שלי? What happens to my life? ¿Qué está pasando con mi vida?

‫אתה מכיר את הביטוי ‫You snooze you lose? Do you know the phrase You snooze you lose? ¿Conoces la frase Si duermes, pierdes?

‫אני מכיר, קמתי, תודה, דנה, תודה. I know, I got up, thank you, Dana, thank you. Lo sé, me levanté, gracias, Dana, gracias.

‫לא, לא, אבל יש לי עוד הסבר ‫ממש מפורט עם כל כך הרבה דוגמאות. No, no, but I have another really detailed explanation with so many examples. No, no, pero tengo otra explicación muy detallada con muchísimos ejemplos.

‫תראה, השינה שלנו מורכבת ממחזורים, Look, our sleep consists of cycles, Mira, nuestro sueño se compone de ciclos,

‫כל אחד מהם נמשך ‫בין 80 ל-110 דקות, Each lasted between 80 and 110 minutes, Cada uno de ellos tiene una duración de entre 80 y 110 minutos, Каждый длился от 80 до 110 минут,

‫במהלכם אנחנו עוברים ממצב הירדמות ‫לשינה קלה, שינה עמוקה, שנת חלום. During which we move from sleep to sleep, deep sleep, a dream year. Durante ellos pasamos del sueño ligero al sueño profundo, al sueño onírico.

‫רק בסוף המחזור הגוף שלנו ‫מתחיל להתכונן להתעוררות, Only at the end of the cycle does our body begin to prepare for awakening, Sólo al final del ciclo nuestro cuerpo comienza a prepararse para el despertar, Только в конце цикла наше тело начинает готовиться к пробуждению,

‫המטבוליזם מתחיל לעלות ואנחנו ‫נכנסים לשלב האינרציה של השינה, Metabolism begins to rise and we enter the inertia stage of sleep, Обмен веществ начинает повышаться, и мы входим в фазу инерции сна,

‫שלב שבו אנחנו כבר ערים בגוף, ‫אבל המוח עדיין... A stage where we've been awake in the body, but the mind is still ...

‫אתה בכלל מקשיב לי? Do you even listen to me?

‫כשאנחנו עייפים יכולות החשיבה ‫והזיכרון שלנו מידרדרות. When we are tired, our thinking and memory abilities deteriorate.

‫אני הוזה אותך? ‫-אל תהיה טיפשון, "סנוז" לא גורם להזיות. Am I hallucinating you? - Do not be silly, "Snoze" does not cause hallucinations. У меня галлюцинации? - Не глупи, «дремота» не вызывает галлюцинаций.

‫רגע, למה עייפות? Wait a minute, why tired?

‫אני לוחץ על סנוז, אני ישן יותר, לא? ‫אני אמור להיות עייף פחות. I'm pressing Snoze, I'm older, are not I? I should be less tired. Я нажимаю Snoze, я старше, не так ли? Я должен быть менее уставшим.

‫אוי... ‫טעות קלאסית של אדם תשוש. Oh ... a classic mistake of an exhausted man.

‫נודניק או "סנוז" ‫זה בדרך כלל תשע דקות, Snooze or snooze is usually nine minutes,

‫זה מספיק זמן כדי שהגוף שלנו ‫ייכנס למחזור שינה נוסף It's enough time for our bodies to enter another sleep cycle

‫שמהר מאוד נקטע וגורם לנו לעייפות ‫בהמשך היום, Which is very quickly cut off and makes us tired later in the day, Что очень быстро прерывается и утомляет нас в конце дня,

‫כזו שהדרך היחידה לצאת ממנה היא ‫מקלחת מים קרים של ארבע דקות לפחות. One whose only way out is a cold water shower of at least four minutes.

‫דנה, אני לא מסוגל לקום בלי "סנוז". ‫מה קשה לך לפרגן? Dana, I can not get up without a snoze. What's hard for you to give me?

‫אליה, זה לא רק הירידה הקוגנטיבית, To her, it's not just the cognitive decline,

‫ל"סנוז" יש עוד ‫מלא תופעות לוואי גרועות. Snooz has more bad side effects.

‫כשאנחנו מתעוררים מהשעון ‫אנחנו נבהלים ומה קורה אז? When we wake up from the clock we panic and what happens then?

‫נו? נו? כן! ‫לחץ הדם שלנו קופץ והלב משתולל. Well? Well? Yes! Our blood pressure jumps and the heart goes wild.

‫אז תאר לך מה קורה כשאתה ‫מפעיל את ה"סנוז" שוב ושוב, So imagine what happens when you run Snooze again and again,

‫אתה פשוט חוזר על השוק הזה ‫כמה פעמים. You just repeat this market a few times.

‫ואני לא מדברת בכלל על מה הבהלה ‫הזאת עושה למערכת ההורמונלית שלך. And I'm not even talking about what this panic is doing to your hormonal system. E não estou falando sobre o que esse pânico está fazendo com seu sistema hormonal.

‫ואם זה לא מספיק... ‫-אז את לא עובדת היום? And if that's not enough ... - So you're not working today?

‫מחקר בו נדגמו 1,000 אמריקאים ‫גילה קשר בין מערכות יחסים שנכשלו A study in which 1,000 Americans were sampled revealed a link between failed relationships Um estudo com 1.000 americanos encontrou uma ligação entre relacionamentos fracassados

‫לבין שימוש קבוע בכפתור הנודניק. ‫-אוקיי, דנה, אני קם. And the regular use of the snooze button. - Okay, Dana, I get up.

‫סבבה? אני לבוש, סבבה? ‫-סבבה מה? Great? I'm dressed, great? -See what? Rodada? Estou vestido, redondo? - que tal?

‫סבבה, אני לא אשתמש יותר ב"סנוז". So, I won't use snooze anymore.

‫תגיד, אליה, אני מרגישה שיש פה איזה ‫סאבטקסט שאתה אולי חותר אליו. Say, to her, I feel there's some subtext you might be aiming for. Digamos que, para ela, sinto que há algum subtexto aqui pelo qual você possa estar se esforçando.

‫את נודניקית, דנה. ‫-אבל אולי אתה מנסה להגיד... The nudnik, Dana. - But maybe you're trying to say ... Você está cochilando, Dana. - Mas talvez você esteja tentando dizer ...

‫יש פה סרטון על נודניק ואת נודניקית. There's a video about snooze and snooze.