×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

"Keep It Up" course (intermediate), הפגיעה בים המלח

הפגיעה בים המלח

לאן נעלמה "האפונה"?

כאשר הוריכם היו ילדים, ידע כל אחד מהם לצייר את ים המלח, אפילו בעיניים עצומות. הם ציירו צורת "אפונה" כחולה, המשתרעת על הקו שבין הכינרת לים סוף. ומאז זרמו הרבה מים, אך לא אל ים המלח, והוא הלך והצטמק. כיום נותר מאותה "אפונה" רק חלקו הצפוני של ים המלח. חלקו הדרומי, זה שאורחי בתי המלון נופשים בו, יבש, וכיום יש בו סדרה של ברכות מלאכותיות המשמשות את מפעלי ים המלח. הצטמקות ים המלח הירידה במפלס המים בים המלח מדאיגה מאוד. בשלושים השנים האחרונות הוא ירד בכ-20 מטרים והוא ממשיך לצנוח מדי שנה ב-80 ס"מ בערך! אם לא תיפסק הירידה במפלס של ים המלח, הוא עלול להיעלם כליל!

מדוע ים המלח מצטמק?

המפלס של ים המלח מושפע מכמות המים הנכנסת אליו ומכמות המים המתאדה ממנו. אמנם גורמים טבעיים, כמו האקלים, השפיעו תמיד על המפלס של ים המלח, אך כיום הוא מושפע בעיקר מפעולות האדם. פעולות אלה מפחיתות במידה ניכרת את כמות המים המגיעה אל ים המלח. כך למשל, סכר דגניה, שנבנה במוצא הירדן מן הכינרת, ייבש את הירדן הדרומי, ומימיו הפסיקו להגיע אל ים המלח. גם הפעילות של מפעלי ים המלח גורמת לירידת המפלס של ים המלח.

"נקמת הים"

הירידה במפלס של ים המלח גורמת כבר היום לבעיות חמורות. למשל: התיירים, הנופשים בחלקו הדרומי של ים המלח, נאלצים ללכת מרחק גדול מן המלונות ועד החוף; ובעיה נוספת: "בולענים" (בורות עמוקים) הנפערים באופן פתאומי על החוף, מסכנים את העוברים בקרבתם ומעכבים תכניות פיתוח. יש המכנים את תופעת הבולענים: "נקמת ים המלח"... אך ירידת המפלס אינה הבעיה היחידה שממנה "סובל" ים המלח. על סביבת ים המלח מאיימות תכניות פיתוח שונות ובהן: תכניות פיתוח תיירותיות; תכנית להרחבת הכביש העובר בחוף הים; תכניות לניצול נוסף של מקורות המים באזור; תכנית לכריית תעלה שתחבר את ים סוף או את הים התיכון אל ים המלח. תכניות אלה, אם לא יתוכננו ויבוצעו ברגישות המתאימה, עלולות לפגוע קשות בנוף המדברי המיוחד ובסביבת החיים הרגישה הזאת. כמו בכל פגיעה בטבע, הפגיעה בים המלח תגרום נזק גם לנו! לכן, עלינו לעשות מאמץ גדול, ולדאוג לאיזון בין הצרכים שלנו, בני האדם, לבין שמירה על ים המלח. רק בדרך זו נוכל להבטיח שגם בנינו ונכדינו יוכלו ליהנות מאוצר הטבע המיוחד הזה.

ומהם הפתרונות?

הפתרון ארוך הטווח הוא שיקום ים המלח! כדי למנוע את המשך ההתפשטות של הבולענים בחוף ים המלח, חשוב לטפל בסיבה העיקרית לתופעה: נסיגת ים המלח. אולם, גם אם נצליח לשקם את ים המלח ולהחזיר אליו את המים החסרים לו, יידרשו שנים רבות מאוד עד שהמצב יחזור לקדמותו.


הפגיעה בים המלח Der Schaden am Toten Meer The damage to the Dead Sea Les dégâts de la Mer Morte I danni al Mar Morto Os danos ao Mar Morto Ущерб Мертвому морю

לאן נעלמה "האפונה"? Where did the "peas" go?

כאשר הוריכם היו ילדים, ידע כל אחד מהם לצייר את ים המלח, אפילו בעיניים עצומות. When your parents were children, everyone knew how to draw the Dead Sea, even with their eyes closed. Cuando tus padres eran niños, cada uno de ellos sabía dibujar el Mar Muerto, incluso con los ojos cerrados. Когда ваши родители были детьми, каждый из них умел рисовать Мертвое море даже с закрытыми глазами. הם ציירו צורת "אפונה" כחולה, המשתרעת על הקו שבין הכינרת לים סוף. They drew a blue "pea" shape that stretches the line between the Sea of Galilee and the Red Sea. Pintaron una forma de "guisante" azul, que se extiende a lo largo de la línea entre el Mar de Galilea y el Mar Rojo. ומאז זרמו הרבה מים, אך לא אל ים המלח, והוא הלך והצטמק. And since then, much water has flowed, but not to the Dead Sea, and it has shrunk. Y desde entonces ha corrido mucha agua, pero no al Mar Muerto, y se ha encogido. כיום נותר מאותה "אפונה" רק חלקו הצפוני של ים המלח. Today, only the northern part of the Dead Sea remains from that "pea". חלקו הדרומי, זה שאורחי בתי המלון נופשים בו, יבש, וכיום יש בו סדרה של ברכות מלאכותיות המשמשות את מפעלי ים המלח. The southern part, the hotel's guests, is dry, and nowadays has a series of artificial blessings used by the Dead Sea factories. Su parte sur, la de vacaciones de los huéspedes del hotel, es seca y hoy cuenta con una serie de estanques artificiales utilizados por las fábricas del Mar Muerto. הצטמקות ים המלח הירידה במפלס המים בים המלח מדאיגה מאוד. Shrinking the Dead Sea The drop in water level in the Dead Sea is very worrying. Contracción del Mar Muerto La caída del nivel del agua en el Mar Muerto es muy preocupante. בשלושים השנים האחרונות הוא ירד בכ-20 מטרים והוא ממשיך לצנוח מדי שנה ב-80 ס"מ בערך! Over the past thirty years it has dropped by about 20 meters and continues to plummet every year by about 80 cm! ¡En los últimos treinta años ha caído unos 20 metros y sigue cayendo cada año unos 80 cm! אם לא תיפסק הירידה במפלס של ים המלח, הוא עלול להיעלם כליל! If the drop in Dead Sea level does not stop, it may disappear altogether! Si la caída en el nivel del Mar Muerto no se detiene, ¡puede desaparecer por completo!

מדוע ים המלח מצטמק? Why is the Dead Sea shrinking?

המפלס של ים המלח מושפע מכמות המים הנכנסת אליו ומכמות המים המתאדה ממנו. The level of the Dead Sea is affected by the amount of water entering it and the amount of water evaporating from it. אמנם גורמים טבעיים, כמו האקלים, השפיעו תמיד על המפלס של ים המלח, אך כיום הוא מושפע בעיקר מפעולות האדם. Although natural factors, such as the climate, have always influenced the level of the Dead Sea, it is today mostly influenced by human actions. פעולות אלה מפחיתות במידה ניכרת את כמות המים המגיעה אל ים המלח. These actions greatly reduce the amount of water reaching the Dead Sea. כך למשל, סכר דגניה, שנבנה במוצא הירדן מן הכינרת, ייבש את הירדן הדרומי, ומימיו הפסיקו להגיע אל ים המלח. For example, the Degania dam, which was built at the Jordan River from the Sea of Galilee, dried up the southern Jordan, and its waters stopped reaching the Dead Sea. גם הפעילות של מפעלי ים המלח גורמת לירידת המפלס של ים המלח. The activity of the Dead Sea factories also causes the level of the Dead Sea to decline.

"נקמת הים" "Revenge of the Sea"

הירידה במפלס של ים המלח גורמת כבר היום לבעיות חמורות. The drop in the Dead Sea level is already causing serious problems today. למשל: התיירים, הנופשים בחלקו הדרומי של ים המלח, נאלצים ללכת מרחק גדול מן המלונות ועד החוף; ובעיה נוספת: "בולענים" (בורות עמוקים) הנפערים באופן פתאומי על החוף, מסכנים את העוברים בקרבתם ומעכבים תכניות פיתוח. For example, tourists in the southern part of the Dead Sea are forced to walk a long distance from the hotels to the beach; And another problem: "sinkholes" (deep pits) that open abruptly on the beach, endanger the passers-by and delay development plans. יש המכנים את תופעת הבולענים: "נקמת ים המלח"... אך ירידת המפלס אינה הבעיה היחידה שממנה "סובל" ים המלח. Some call the sinkhole phenomenon: "Revenge of the Dead Sea" ... But the level of decline is not the only problem that "the Dead Sea" suffers from. Algunos llaman al fenómeno del sumidero: "la venganza del Mar Muerto" ... pero la caída del nivel no es el único problema que "sufre" el Mar Muerto. על סביבת ים המלח מאיימות תכניות פיתוח שונות ובהן: תכניות פיתוח תיירותיות; תכנית להרחבת הכביש העובר בחוף הים; תכניות לניצול נוסף של מקורות המים באזור; תכנית לכריית תעלה שתחבר את ים סוף או את הים התיכון אל ים המלח. Various development plans are threatened by the Dead Sea environment, including: tourism development plans; Plan to expand the coastal road; Plans for further exploitation of water resources in the region; Canal mining plan to connect the Red Sea or the Mediterranean to the Dead Sea. El medio ambiente del Mar Muerto está amenazado por varios planes de desarrollo, que incluyen: planes de desarrollo turístico; Un plan para ensanchar la carretera que bordea la playa; Planes para una mayor utilización de los recursos hídricos en el área; Un plan de minería de canal que conectaría el Mar Rojo o el Mediterráneo con el Mar Muerto. תכניות אלה, אם לא יתוכננו ויבוצעו ברגישות המתאימה, עלולות לפגוע קשות בנוף המדברי המיוחד ובסביבת החיים הרגישה הזאת. These plans, if not designed and implemented with the appropriate sensitivity, can seriously damage the special desert landscape and this sensitive environment. Estos planes, si no se planifican y ejecutan con la sensibilidad adecuada, pueden dañar gravemente este paisaje desértico especial y este entorno de vida sensible. כמו בכל פגיעה בטבע, הפגיעה בים המלח תגרום נזק גם לנו! As with any harm to nature, harming the Dead Sea will do us harm too! Al igual que con cualquier daño a la naturaleza, ¡el daño al Mar Muerto también nos causará daño a nosotros! לכן, עלינו לעשות מאמץ גדול, ולדאוג לאיזון בין הצרכים שלנו, בני האדם, לבין שמירה על ים המלח. Therefore, we must make a great effort, and ensure a balance between our needs, humans, and the preservation of the Dead Sea. Por lo tanto, debemos hacer un gran esfuerzo y cuidar de equilibrar nuestras necesidades, los humanos y la preservación del Mar Muerto. רק בדרך זו נוכל להבטיח שגם בנינו ונכדינו יוכלו ליהנות מאוצר הטבע המיוחד הזה. Only in this way can we ensure that our sons and grandchildren can also enjoy this special treasure of nature. Solo así podremos asegurarnos de que nuestros hijos y nietos también puedan disfrutar de este tesoro natural tan especial.

ומהם הפתרונות? And what are the solutions?

הפתרון ארוך הטווח הוא שיקום ים המלח! The long-term solution is the restoration of the Dead Sea! ¡La solución a largo plazo es rehabilitar el Mar Muerto! כדי למנוע את המשך ההתפשטות של הבולענים בחוף ים המלח, חשוב לטפל בסיבה העיקרית לתופעה: נסיגת ים המלח. To prevent the proliferation of sinkholes on the Dead Sea coast, it is important to address the main cause of the phenomenon: the withdrawal of the Dead Sea. Para evitar la continua propagación de sumideros en la costa del Mar Muerto, es importante abordar la principal causa del fenómeno: el retroceso del Mar Muerto. אולם, גם אם נצליח לשקם את ים המלח ולהחזיר אליו את המים החסרים לו, יידרשו שנים רבות מאוד עד שהמצב יחזור לקדמותו. However, even if we succeed in restoring the Dead Sea and returning it to its missing water, it will take many years for the situation to return to normal. Sin embargo, incluso si logramos rehabilitar el Mar Muerto y devolver el agua que le falta, pasarán muchos, muchos años antes de que la situación vuelva a la normalidad.