×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

BY WORD OF MOUTH - מפה לאוזן, (Prep) שיעור מספר 2: סיפור של פעם - בית קפה רצקי

(Prep) שיעור מספר 2: סיפור של פעם - בית קפה רצקי

ברוכים הבאים לשיעור עברית סיפור של פעם – בית קפה רצקי שיעור מספר 2

המילון שלנו

מילים חדשות שצריך לדעת לפני ששומעים את הסיפור. שימו לב, המילים באות כמו בסיפור. הרביץ, להרביץ למישהו לתת מכות למישהו, להרים עליו יד. יש ילדים שמשתמשים בידיים ובכוח כשהם כועסים. הם מרביצים לחברים שלהם. יש בעלים שמרביצים לנשים שלהם. הרביץ, להרביץ ל..., הרביץ חטפו, חטף, לחטוף לקחת מישהו או משהו בכוח. הטרוריסטים חטפו מטוס שהיו בו 051 נוסעים, כי הם רצו לשחרר את החברים שלהם בבתי הסוהר. הגנב חטף את התיק של האישה. חטפו, חטף, לחטוף התנהג, להתנהג ההורים מלמדים את הילדים שלהם איך להתנהג יפה. אימא אומרת לבן שלה: "תתנהג יפה בבית הספר, אל תרביץ לילדים, תדבר יפה למורה, תאכל את הסנדוויץ' בפה סגור." התנהג, להתנהג, התנהג נרות דולקים, נר דולק, להדליק נרות במסורת היהודית אישה יהודייה מדליקה נרות לפני ערב שבת. הנרות דולקים בבית. ביום הולדת שמים נרות על העוגה ומדליקים אותם. נרות דולקים, נר דולק, להדליק נרות הזכירה, הזכיר, להזכיר דבר למישהו שכחתי את השם של המורה שמלמד בקורס הזה. אתה יכול להזכיר לי בבקשה? אה... נכון! שמו דן סגל, איך שכחתי?! טוב שהזכרת לי. הזכירה, הזכיר, להזכיר דבר למישהו זיכרונות, זיכרון מה שאנחנו זוכרים. אני אוהב לשמוע סיפורים של פעם, מה שאנשים זוכרים מהעבר, אני אוהב לשמוע את הזיכרונות שלהם. זיכרונות, זיכרון, זיכרונות סוד, הרבה סודות לכל אדם יש סודות, אלה הם דברים שהוא לא רוצה לספר לאף אחד. הוא שומר על הסוד בלב. בנג'מין פרנקלין אמר ששלושה אנשים יכולים לשמור על סוד רק כאשר שניים מהם מתים. סוד, הרבה סודות, סוד בכו מרוב התרגשות, לבכות מרוב התרגשות השחקנית האמריקאית נטלי פורטמן בכתה מרוב התרגשות כאשר היא קיבלה את פרס האוסקר. הרגשות שלה היו כל כך חזקים, לכן היא בכתה. בכו, בכו מרוב התרגשות, לבכות מרוב התרגשות סיפור מרגש סיפור שמתרגשים ממנו. סיפור שגורם לרגשות שלנו לעלות. הסרט היה כל כך מרגש, שבסוף בכיתי. הוא ריגש אותי מאוד. סיפור מרגש, סיפור מרגש מצוין! עכשיו, תחזרו יחד איתי על המילים החדשות: דוגמה: הרביץ _ הרביץ אתם מוכנים? חטפו _ התנהג _ נרות דולקים _ הזכירה _ זיכרונות _ סוד _ בכו מרוב התרגשות _ סיפור מרגש _ כל הכבוד!

(Prep) שיעור מספר 2: סיפור של פעם - בית קפה רצקי (Vorbereitung) Lektion Nummer 2: Eine Geschichte aus der Vergangenheit – Retsky Café (Prep) Lesson number 2: A story of the past - Retsky Cafe (Preparação) Lição número 2: Uma história do passado - Retsky Cafe (Подготовительный) Урок №2: История прошлого - Кафе Ретски

ברוכים הבאים לשיעור עברית סיפור של פעם – בית קפה רצקי שיעור מספר 2 Welcome to Hebrew Lesson Story of a Time - Ratzaki Cafe Lesson 2 История Времени - Кафе Рацкого Урок 2

המילון שלנו Our dictionary Наш словарь

מילים חדשות שצריך לדעת לפני ששומעים את הסיפור. New words to know before hearing the story. שימו לב, המילים באות כמו בסיפור. Notice, the words come as in the story. הרביץ, להרביץ למישהו לתת מכות למישהו, להרים עליו יד. Hit, beat someone, beat somebody, raise a hand on him. Хит, бить кого-то, чтобы ударить кого-то, поднять руку на него. יש ילדים שמשתמשים בידיים ובכוח כשהם כועסים. Some children use hands and power when they are angry. Некоторые дети используют свои руки и власть, когда они злы. הם מרביצים לחברים שלהם. They beat their friends. Они бьют своих друзей. יש בעלים שמרביצים לנשים שלהם. Some husbands beat their wives. Некоторые мужья бьют своих жен. הרביץ, להרביץ ל..., הרביץ חטפו, חטף, לחטוף לקחת מישהו או משהו בכוח. The beat, hit the ..., the beat hit, kidnapped, kidnapped to take someone or something with force. Ударить, ударить, ударить, похитить, вырвать, вырвать, чтобы захватить кого-то или что-то силой. הטרוריסטים חטפו מטוס שהיו בו 051 נוסעים, כי הם רצו לשחרר את החברים שלהם בבתי הסוהר. The terrorists hijacked a plane carrying 051 passengers because they wanted to release their friends in the prisons. Террористы угнали самолет, перевозивший 150 пассажиров, потому что они хотели освободить своих товарищей в тюрьме. הגנב חטף את התיק של האישה. The thief snatched the woman's bag. Вор схватил сумку женщины. חטפו, חטף, לחטוף התנהג, להתנהג ההורים מלמדים את הילדים שלהם איך להתנהג יפה. Abduct, abduct, abduct, behave Parents teach their children how to behave well. Похищенные, вырванные, вырванные, ведут себя, ведут себя родители учат своих детей, как вести себя хорошо. אימא אומרת לבן שלה: "תתנהג יפה בבית הספר, אל תרביץ לילדים, תדבר יפה למורה, תאכל את הסנדוויץ' בפה סגור." Mama says to her son: "Be nice at school, don't beat the kids, talk nice to the teacher, eat the sandwich with your mouth shut." Мать говорит сыну: «Будь хорош в школе, не бей детей, хорошо разговаривай с учителем, ешь бутерброд с закрытым ртом». התנהג, להתנהג, התנהג נרות דולקים, נר דולק, להדליק נרות במסורת היהודית אישה יהודייה מדליקה נרות לפני ערב שבת. Behave, behave, light candles, light a candle, light candles in the Jewish tradition A Jewish woman lights candles before Saturday evening. Вела себя, вела себя, зажгла свечи, зажгла свечи, зажгла свечи в еврейской традиции. הנרות דולקים בבית. The candles are lit in the house. В доме горят свечи. ביום הולדת שמים נרות על העוגה ומדליקים אותם. On the birthday, put candles on the cake and light them. В день рождения они ставят свечи на торт и зажигают их. נרות דולקים, נר דולק, להדליק נרות הזכירה, הזכיר, להזכיר דבר למישהו שכחתי את השם של המורה שמלמד בקורס הזה. Light candles, light a candle, light candles, remind, remind, mention something to someone I forgot the name of the teacher who teaches in this course. Зажгли свечи, зажгли свечу, чтобы зажечь свечи, напомнили, напомнили, чтобы что-то упомянуть кому-то, кого я забыл, имя учителя, который преподает в этом курсе. אתה יכול להזכיר לי בבקשה? Can you remind me please? Можете ли вы напомнить мне, пожалуйста? אה... נכון! Oh right! שמו דן סגל, איך שכחתי?! His name is Dan Segal, how did I forget ?! Его зовут Дэн Сигал, как я забыл ?! טוב שהזכרת לי. Good thing you mentioned to me. Хорошо, что вы упомянули мне. הזכירה, הזכיר, להזכיר דבר למישהו זיכרונות, זיכרון מה שאנחנו זוכרים. Reminded, reminded, reminding someone of memories, memories of what we remember. Напоминание, напоминание, упоминание кому-то воспоминаний, вспоминание того, что мы помним. אני אוהב לשמוע סיפורים של פעם, מה שאנשים זוכרים מהעבר, אני אוהב לשמוע את הזיכרונות שלהם. I like to hear stories of yesteryear, what people remember from the past, I like to hear their memories. Я люблю слушать истории прошлых лет, что люди помнят из прошлого, я люблю слушать их воспоминания. זיכרונות, זיכרון, זיכרונות סוד, הרבה סודות לכל אדם יש סודות, אלה הם דברים שהוא לא רוצה לספר לאף אחד. Memories, memory, secret memories, lots of secrets Every person has secrets, these are things he doesn't want to tell anyone. Воспоминания, память, секретные воспоминания, много секретов У каждого человека есть свои секреты, это то, о чем он никому не хочет рассказывать. הוא שומר על הסוד בלב. He keeps the secret in his heart. Он хранит секрет в своем сердце. בנג'מין פרנקלין אמר ששלושה אנשים יכולים לשמור על סוד רק כאשר שניים מהם מתים. Benjamin Franklin said three people can only keep secret when two of them die. Бенджамин Франклин сказал, что три человека могут хранить секрет, только когда двое из них умирают. סוד, הרבה סודות, סוד בכו מרוב התרגשות, לבכות מרוב התרגשות השחקנית האמריקאית נטלי פורטמן בכתה מרוב התרגשות כאשר היא קיבלה את פרס האוסקר. Secret, lots of secrets, secret crying with excitement, crying with excitement American actress Natalie Portman cried with excitement when she received the Academy Award. Тайна, много тайн, тайна Плач от волнения, плач от волнения Американская актриса Натали Портман плакала от волнения, когда получила премию Оскар. הרגשות שלה היו כל כך חזקים, לכן היא בכתה. Her emotions were so strong, so she cried. Ее эмоции были такими сильными, что она плакала. בכו, בכו מרוב התרגשות, לבכות מרוב התרגשות סיפור מרגש סיפור שמתרגשים ממנו. Cry, cry with excitement, cry with excitement Exciting story Exciting story. Плачь, плачь от волнения, плачь от волнения Захватывающая история Захватывающая история. סיפור שגורם לרגשות שלנו לעלות. A story that makes our emotions rise. История, которая заставляет наши эмоции расти. הסרט היה כל כך מרגש, שבסוף בכיתי. The movie was so exciting that I ended up crying. Фильм был настолько захватывающим, что я заплакал. הוא ריגש אותי מאוד. He excited me very much. Он очень взволновал меня. סיפור מרגש, סיפור מרגש מצוין! Exciting story, great story! Захватывающая история, отличная история! עכשיו, תחזרו יחד איתי על המילים החדשות: דוגמה: הרביץ _____ הרביץ אתם מוכנים? Now, come back to me with the new words: Example: The Beatz Are You Ready? Теперь вернитесь ко мне с новыми словами: Пример: Нагреватель _____ Нагреватель Готовы ли вы? חטפו _____ התנהג _____ נרות דולקים _____ הזכירה _____ זיכרונות _____ סוד _____ בכו מרוב התרגשות _____ סיפור מרגש _____ כל הכבוד! Grab _____ behave _____ light candles _____ mention _____ memories _____ secret _____ cry with excitement _____ exciting story _____ well done! Хватайте _____ ведите себя _____ зажгите свечи _____ упомяните _____ воспоминания _____ секрет _____ вскрикните от волнения _____ захватывающая история _____ молодец!