×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

LingQ Mini Stories, 52 - הסיפור הבא הוא על אישה שהפכה להיות סבתא

הסיפור הבא הוא על אישה שהפכה להיות סבתא.

א) הבת שלי ילדה תינוק!

היא הביאה את הבן התינוק שלה לבית שלנו היום כדי שנוכל לפגוש אותו בפעם הראשונה.

שכחתי כמה זעירים תינוקות יכולים להיות.

היו לו אצבעות ובהונות זעירות, והוא לא בכה הרבה בזמן הביקור.

עשינו תורות להחזיק ולשאת אותו, ואפילו עזרתי להחליף לו חיתול פעם אחת.

ברגע ההוא, הרגשתי שמחה מאוד להיות אישה מבוגרת עם ילדים בוגרים.

אני בכלל לא מתגעגעת להחליף חיתול לבת שלי.

ועכשיו אותו הסיפור, מסופר בצורה שונה.

ב) אשתו של הבן שלי ילדה תינוק!

הם הביאו את הבן התינוק שלהם לבית שלנו היום כדי שנוכל לפגוש אותו בפעם הראשונה.

שכחנו כמה זעירים תינוקות יכולים להיות.

היו לו אצבעות ובהונות זעירות, והוא לא בכה הרבה בזמן הביקור.

עשינו תורות להחזיק ולשאת אותו ואפילו עזרנו להחליף לו חיתול פעם אחת.

ברגע ההוא, הרגשנו שמחים להיות הורים מבוגרים עם ילדים בוגרים.

אנחנו בכלל לא מתגעגעים להחליף חיתול לבת שלנו.

כעת אקריא כמה שאלות על הסיפור.

אתם יכולים לענות בקול אם תרצו.

א) (1) הבת שלה ילדה תינוק! מי ילדה תינוק? הבת שלה ילדה תינוק.

(2) היא הביאה את הבן התינוק שלה לבית שלהם היום. לאן היא הביאה את הבן התינוק שלה? היא הביאה את הבן התינוק שלה לבית שלהם היום.

(3) היא הביאה את הבן התינוק שלה לבית שלהם היום כדי שהם יוכלו לפגוש אותו בפעם הראשונה. למה היא הביאה את הבן התינוק שלה? כדי שהם יוכלו לפגוש אותו בפעם הראשונה.

(4) היא שכחה כמה זעירים תינוקות יכולים להיות. מה היא שכחה? היא שכחה כמה זעירים תינוקות יכולים להיות.

ב) (5) הוא לא בכה הרבה במהלך הביקור. האם הוא בכה הרבה במהלך הביקור? לא, הוא לא בכה הרבה במהלך הביקור.

(6) הם עשו תורות להחזיק ולשאת אותו. האם רק בן אדם אחד נשא אותו? לא, עשינו תורות להרים ולשאת אותו.

(7) הם אפילו עזרו להחליף לו חיתול פעם אחת. במה עוד הם עזרו? הם אפילו עזרו להחליף לו חיתול פעם אחת.

(8) הם בכלל לא מתגעגעים להחליף חיתול לבת שלהם. לֵמה הם בכלל לא מתגעגעים? הם בכלל לא מתגעגעים להחליף חיתול לבת שלהם.


הסיפור הבא הוא על אישה שהפכה להיות סבתא. The following story is about a woman who became a grandmother. La siguiente historia trata sobre una mujer que se convirtió en abuela. Следующая история о женщине, которая стала бабушкой.

א) הבת שלי ילדה תינוק! أ) ابنتي أنجبت طفلاً! A) My daughter gave birth to a baby! a) ¡Mi hija dio a luz a un bebé! a) Ma fille a accouché d'un bébé ! А) Моя дочь родила ребенка!

היא הביאה את הבן התינוק שלה לבית שלנו היום כדי שנוכל לפגוש אותו בפעם הראשונה. She brought her baby son to our house today so we can meet him for the first time. Ella trajo a su bebé a nuestra casa hoy para que pudiéramos conocerlo por primera vez. Elle a amené son bébé chez nous aujourd'hui afin que nous puissions le rencontrer pour la première fois. Сегодня она привела к нам в дом своего маленького сына, чтобы мы могли встретиться с ним впервые.

שכחתי כמה זעירים תינוקות יכולים להיות. I forgot how tiny babies can be. Olvidé lo pequeños que pueden ser los bebés. J'ai oublié à quel point les bébés peuvent être minuscules. Я забыла, какими крошечными могут быть младенцы.

היו לו אצבעות ובהונות זעירות, והוא לא בכה הרבה בזמן הביקור. He had tiny fingers and toes, and he did not cry much during the visit. Tenía dedos de manos y pies pequeños y no lloró mucho durante la visita. Il avait des doigts et des orteils minuscules et il n'a pas beaucoup pleuré pendant la visite. У него были крошечные пальцы рук и ног, и во время визита он почти не плакал.

עשינו תורות להחזיק ולשאת אותו, ואפילו עזרתי להחליף לו חיתול פעם אחת. تناوبنا على حمله وحمله ، حتى أنني ساعدت في تغيير حفاضته مرة واحدة. We took turns holding and carrying him, and I even helped change his diaper once. Nos turnamos para cargarlo y cargarlo, e incluso una vez ayudé a cambiarle el pañal. Nous l'avons tenu et porté à tour de rôle, et j'ai même aidé à changer sa couche une fois. Мы по очереди держали и несли его, и однажды я даже помогла ему сменить подгузник.

ברגע ההוא, הרגשתי שמחה מאוד להיות אישה מבוגרת עם ילדים בוגרים. في تلك اللحظة ، شعرت بسعادة بالغة لكوني امرأة ناضجة ولديها أطفال كبار. In that moment, I felt very happy to be an older woman with older children. En ese momento me sentí muy feliz de ser una mujer adulta con hijos mayores. À ce moment-là, je me sentais très heureuse d'être une femme adulte avec des enfants adultes. В тот момент я была очень счастлива быть пожилой женщиной с детьми постарше.

אני בכלל לא מתגעגעת להחליף חיתול לבת שלי. I do not at all miss changing a diaper for my daughter. No extraño para nada cambiarle el pañal a mi hija. Changer la couche de ma fille ne me manque pas du tout. Я совсем не скучаю по смене подгузника дочери.

ועכשיו אותו הסיפור, מסופר בצורה שונה. And now the same story, told differently. Y ahora la misma historia, contada de otra manera. Et maintenant la même histoire, racontée d'une manière différente. А теперь та же история, но рассказанная по-другому.

ב) אשתו של הבן שלי ילדה תינוק! B) My son's wife gave birth to a baby! Б) Жена моего сына родила ребенка!

הם הביאו את הבן התינוק שלהם לבית שלנו היום כדי שנוכל לפגוש אותו בפעם הראשונה. They brought their baby son to our house today so we can meet him for the first time. Eles trouxeram seu filho bebê para nossa casa hoje para que possamos conhecê-lo pela primeira vez. Сегодня они привели своего маленького сына к нам домой, чтобы мы могли встретиться с ним в первый раз.

שכחנו כמה זעירים תינוקות יכולים להיות. We forgot how tiny babies can be.

היו לו אצבעות ובהונות זעירות, והוא לא בכה הרבה בזמן הביקור. He had tiny fingers and toes, and he did not cry much during the visit. Ele tinha dedos das mãos e dos pés pequenos e não chorou muito durante a visita. У него были крошечные пальцы на руках и ногах, и он мало плакал во время визита.

עשינו תורות להחזיק ולשאת אותו ואפילו עזרנו להחליף לו חיתול פעם אחת. We took turns holding and carrying him and even helped change his diaper once.

ברגע ההוא, הרגשנו שמחים להיות הורים מבוגרים עם ילדים בוגרים. In that moment, we felt happy to be adult parents with adult children. В тот момент мы почувствовали себя счастливыми, будучи взрослыми родителями взрослых детей.

אנחנו בכלל לא מתגעגעים להחליף חיתול לבת שלנו. We do not at all miss changing a diaper for our daughter. Мы совсем не скучаем по смене подгузника для нашей дочери.

כעת אקריא כמה שאלות על הסיפור. I will now read some questions about the story. Ahora leeré algunas preguntas sobre la historia. Maintenant, je vais lire quelques questions sur l'histoire. Сейчас я прочитаю несколько вопросов по рассказу.

אתם יכולים לענות בקול אם תרצו. You can answer aloud if you want. Puedes responder en voz alta si quieres. Вы можете ответить вслух, если хотите.

א) (1) הבת שלה ילדה תינוק! A) (1) Her daughter gave birth to a baby! a) (1) Sa fille a donné naissance à un bébé ! A) (1) Sua filha deu à luz um bebê! А) (1) Ее дочь родила ребенка! מי ילדה תינוק? Who gave birth to a baby? Qui a donné naissance à un bébé ? Кто родил ребенка? הבת שלה ילדה תינוק. Her daughter gave birth to a baby. Sua filha deu à luz um bebê. Ее дочь родила ребенка.

(2) היא הביאה את הבן התינוק שלה לבית שלהם היום. (2) She brought her baby son to their home today. (2) Elle a amené son bébé à leur maison aujourd'hui. (2) Сегодня она привела своего маленького сына в их дом. לאן היא הביאה את הבן התינוק שלה? Where did she bring her baby son? Où a-t-elle amené son bébé ? Onde ela trouxe seu filho bebê? היא הביאה את הבן התינוק שלה לבית שלהם היום. She brought her baby son to their home today. Elle a amené son bébé à leur maison aujourd'hui. Ela trouxe seu filho bebê para sua casa hoje. Сегодня она привела к ним домой своего маленького сына.

(3) היא הביאה את הבן התינוק שלה לבית שלהם היום כדי שהם יוכלו לפגוש אותו בפעם הראשונה. (3) She brought her baby son to their home today so they could meet him for the first time. (3) Elle a amené son bébé chez eux aujourd'hui afin qu'ils puissent le rencontrer pour la première fois. למה היא הביאה את הבן התינוק שלה? Why did she bring her baby son? Pourquoi a-t-elle amené son bébé ? Por que ela trouxe seu filho bebê? כדי שהם יוכלו לפגוש אותו בפעם הראשונה. So they can meet him for the first time. afin qu'ils puissent le rencontrer pour la première fois. Para que possam conhecê-lo pela primeira vez. Так что они могут встретиться с ним в первый раз.

(4) היא שכחה כמה זעירים תינוקות יכולים להיות. (4) She forgot how tiny babies can be. (4) Elle a oublié à quel point les bébés peuvent être minuscules. (4) Она забыла, какими крошечными могут быть младенцы. מה היא שכחה? What did she forget? היא שכחה כמה זעירים תינוקות יכולים להיות. She forgot how tiny babies can be.

ב) (5) הוא לא בכה הרבה במהלך הביקור. B) (5) He did not cry much during the visit. b) (5) Il n'a pas beaucoup pleuré pendant la visite. Б) (5) он мало плакал во время визита. האם הוא בכה הרבה במהלך הביקור? Did he cry a lot during the visit? A-t-il beaucoup pleuré pendant la visite ? לא, הוא לא בכה הרבה במהלך הביקור. No, he did not cry much during the visit. Нет, он не сильно плакал во время визита.

(6) הם עשו תורות להחזיק ולשאת אותו. (6) They made turns to hold and carry it. (6) Ils le tenaient et le portaient à tour de rôle. (6) Eles se viraram para segurá-lo e carregá-lo. האם רק בן אדם אחד נשא אותו? Did only one person carry it? Est-ce qu'une seule personne l'a porté ? Apenas uma pessoa o carregou? Его нес только один человек? לא, עשינו תורות להרים ולשאת אותו. No, we did turns to pick it up and carry it. No, nos turnamos para levantarlo y cargarlo. Non, nous l'avons ramassé et porté à tour de rôle. Não, fizemos curvas para levantá-lo e carregá-lo. Нет, мы сделали повороты, чтобы поднять и перенести его.

(7) הם אפילו עזרו להחליף לו חיתול פעם אחת. (7) They even helped change his diaper once. (7) Ils ont même aidé à changer sa couche une fois. (7) Eles até ajudaram a trocar sua fralda uma vez. במה עוד הם עזרו? What else did they help with? Qu'est-ce qu'ils ont aidé d'autre ? Чем еще они помогли? הם אפילו עזרו להחליף לו חיתול פעם אחת. They even helped change his diaper once. Ils ont même aidé à changer sa couche une fois.

(8) הם בכלל לא מתגעגעים להחליף חיתול לבת שלהם. (8) They do not at all miss changing a diaper for their daughter. (8) Ils ne manquent pas du tout de changer la couche de leur fille. (8)Они совершенно не скучают по смене подгузника дочери. לֵמה הם בכלל לא מתגעגעים? Why do they not miss at all? Почему они совсем не промахиваются? הם בכלל לא מתגעגעים להחליף חיתול לבת שלהם. They do not at all miss changing a diaper for their daughter.