×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

LingQ Mini Stories, 25 - זהו סיפור על דוד ואשתו

א. זהו סיפור על דוד ואשתו.

אשתו של דוד בהיריון.

לדוד ולאשתו יש בן אחד ובת אחת.

הם מאוד נרגשים לקראת התינוק הנוסף.

התינוק החדש יהיה בן.

אבל הם לא יודעים איזה שם לתת לתינוק.

הם מחליטים לשאול את ההורים שלהם.

ההורים שלהם מציעים להם כמה רעיונות.

חלק מהרעיונות מוצלחים יותר.

דוד ואשתו יקראו לתינוק איתן.

הם מקווים שהוא יהיה מרוצה מהשם שלו.

א. זהו אותו סיפור, אך הפעם הוא מסופר על ידי דוד.

אשתי היתה בהיריון.

לאשתי ולי יש בן אחד ובת אחת.

התרגשנו מאוד לקראת התינוק הנוסף.

התינוק החדש עמד להיות בן.

אבל לא ידענו איזה שם לתת לתינוק.

החלטנו לשאול את ההורים שלנו.

ההורים שלנו הציעו לנו כמה רעיונות.

חלק מהרעיונות היו מוצלחים יותר.

אשתי ואני קראנו לתינוק איתן.

קיווינו שהוא יהיה מרוצה מהשם שלו.

שאלות

הנה מספר שאלות.

תוכלו לנסות לענות עליהן, או פשוט להקשיב לתשובות.

א. 1) אשתו של דוד בהיריון.

מה יהיה לאשתו של דוד?

לאשתו של דוד יהיה תינוק.

2) לדוד ולאשתו יש שני ילדים, בן אחד ובת אחת.

כמה ילדים יש לדוד ולאשתו?

יש להם שני ילדים: בן אחד ובת אחת.

3) הם מתרגשים מאוד לקראת התינוק הנוסף.

איך הם מרגישים לקראת התינוק הנוסף?

הם מתרגשים מאוד לקראת התינוק הנוסף.

4) התינוק החדש יהיה בן.

האם התינוק החדש יהיה בת?

לא, התינוק החדש לא יהיה בת.

התינוק החדש יהיה בן.

5) הם לא יודעים איזה שם לתת לתינוק.

האם הם יודעים איזה שם לתת לתינוק?

לא, הם לא יודעים איזה שם לתת לתינוק.

ב. 6) הם מחליטים להתייעץ עם ההורים שלהם בקשר לשמות לתינוק.

מה הם מחליטים לעשות?

הם מחליטים להתייעץ עם ההורים שלהם בקשר לשמות לתינוק.

7) ההורים שלהם מציעים להם כמה רעיונות.

מה עושים ההורים שלהם?

ההורים שלהם מציעים להם כמה רעיונות.

8) חלק מהרעיונות היו מוצלחים יותר.

האם כל הרעיונות היו מוצלחים?

לא, לא כל הרעיונות היו מוצלחים.

חלק מהרעיונות היו מוצלחים יותר.

9) דוד ואשתו קראו לתינוק איתן.

איך קראו דוד ואשתו לתינוק?

הם קראו לתינוק איתן.

10) דוד ואשתו קיוו שהתינוק יהיה מרוצה מהשם שלו.

למה קיוו דוד ואשתו?

הם קיוו שהתינוק יהיה מרוצה מהשם שלו.

א. זהו סיפור על דוד ואשתו. و. هذه قصة داود وزوجته. A) Dies ist eine Geschichte über David und seine Frau. A) Next we will hear the story about Dave whose wife is going to have a baby. A) Esta es la historia de David y su esposa. A) Ceci est l'histoire de David. Sa femme attend un enfant. A) Questa è la storia di Dave e sua moglie che avranno un figlio. A) これは、デビッドと彼の妻についての物語です。 A) 이것은 다윗과 그의 아내에 관한 이야기입니다. A) Esta é uma história sobre Bruno e sua esposa. A) Это история о Давиде и его жене. A) Det här är en berättelse om David och hans fru. A) 这是关于大卫和他的妻子的故事。

אשתו של דוד בהיריון. Davids Frau wird ein neues Baby bekommen. Dave's wife will have a new baby. La esposa de David tendrá un nuevo bebé. La femme de David va avoir un nouveau bébé. La moglie di Dave avrà un altro bambino. デイブ の 妻 に は 新しい 赤ちゃん が 生まれます 。 데이브의 부인은 새 아기를 낳을 것입니다. A esposa do Bruno vai ter um novo bebê. У жены Давида будет ребёнок. Davids fru väntar barn. 戴维 的 妻子 将要 生 一个 新 宝宝 。

לדוד ולאשתו יש בן אחד ובת אחת. David und seine Frau haben einen Sohn und eine Tochter. Dave and his wife have one son and one daughter. David y su esposa tienen un hijo y una hija. David et sa femme ont un fils et une fille. Dave e sua moglie hanno già un figlio e una figlia. デイブ と 妻 は 一人息子 と 一人娘 が います 。 데이브와 그의 부인은 아들 하나, 딸 하나를 가지고 있습니다. David og hans kone har en sønn og en datter. Bruno e sua esposa têm um filho e uma filha. У Давида и его жены сын и дочь. David och hans fru har en son och en dotter. 戴维 和 他 的 妻子 有 一个 儿子 和 一个 女儿 。

הם מאוד נרגשים לקראת התינוק הנוסף. إنهم متحمسون جدًا للطفل القادم. Sie sind sehr aufgeregt, noch ein Baby zu bekommen. They are very excited to have another baby. Están muy emocionados por tener un nuevo bebé. Ils sont très impatients d'avoir un nouveau bébé. Sono molto entusiasti di avere un altro bambino. 彼 ら は 新しい 赤ちゃん が 生まれる こと に とても わくわく して います 。 그들은 또 다른 아기를 가지게 되어 매우 기쁩니다. De er veldig spente på neste baby. Eles estão muito animados em ter outro bebê. Они очень рады заиметь ещё ребёнка. De är väldigt exalterade över att få ett nytt barn. 能 再有 一个 宝宝 他们 感到 很 激动 。

התינוק החדש יהיה בן. Das neue Baby wird ein Junge sein. The new baby will be a boy. El nuevo bebé será un niño. Le nouveau bébé sera un garçon. Il nuovo bambino sarà un maschio. 新しい 赤ちゃん は 男の子 です 。 새 아기는 남자일 것입니다. Den nye babyen blir en gutt. O novo bebê vai ser um menino. Новый ребёнок родится мальчиком. Det nya barnet kommer vara en pojke. 新 宝宝 将 是 一个男孩 。

אבל הם לא יודעים איזה שם לתת לתינוק. لكنهم لا يعرفون ما هو الاسم الذي سيطلقونه على الطفل. Aber sie wissen nicht, welchen Namen sie dem Baby geben sollen. But they don't know what name to give the baby. Pero ellos no saben qué nombre darle al bebé. Mais ils ne savent pas quel nom donner au bébé. Ma non sanno che nome dare al bambino. しかし 彼 ら は 赤ちゃん に どんな 名前 を つけて いい か わかりません 。 그러나 그들은 아기에게 어떤 이름을 주어야 할 지 모릅니다. Men de vet ikke hvilket navn de skal gi babyen. Mas eles não sabem qual nome dar ao bebê. Но они не знают, какое имя дать малышу. Men de vet inte vad de ska ge barnet för namn. 但是 他们 不 知道 给 宝宝 什么 名字 。

הם מחליטים לשאול את ההורים שלהם. Sie beschließen, ihre Eltern zu fragen. They decide to ask their parents. Ellos deciden preguntarle a sus padres. Ils décident de demander à leurs parents. Decidono di chiedere ai loro genitori. 彼 ら は 両親 に 聞こう と 決めます 。 그들은 그들의 부모님께 묻기로 결정합니다. De bestemmer seg for å spørre foreldrene sine. Eles decidem perguntas seus pais. Они решают спросить своих родителей. De bestämmer sig för att fråga sina föräldrar. 他们 决定 问 父母 。

ההורים שלהם מציעים להם כמה רעיונות. Ihre Eltern geben ihnen einige Ideen. Their parents give them some ideas. Sus padres les han dado algunas ideas. Leurs parents leur donnent quelques idées. I loro genitori gli danno alcune idee. 両親 は 彼 ら に いくつか の アイディア を あげます 。 그들의 부모님은 그들에게 몇 가지 아이디어를 줍니다. Foreldrene deres gir dem noen ideer. Seus pais dão algumas ideias. Их родители дают им пару идей. Deras föräldrar ger dem några ideér. 他们 的 父母 给 他们 一些 想法 。

חלק מהרעיונות מוצלחים יותר. بعض الأفكار أكثر نجاحا. Einige Ideen sind besser als andere. Some ideas are better than some others. Algunas ideas son mejores que otras. Certaines idées sont meilleures que d'autres. Alcune idee sono meglio di altre. いくつか の アイディア は そのほか の もの より も 良い です 。 몇 가지 아이디어는 다른 것들보다 더 좋습니다. Algumas ideias são melhores que as outras. Некоторые идеи лучше других. Vissa idéer är bättre än vissa andra. 有些 想法 要 比 其他 的 好 。

דוד ואשתו יקראו לתינוק איתן. سيقوم ديفيد وزوجته بتسمية الطفل إيتان. David und seine Frau werden das Baby "Elian" nennen. Dave and his wife will call the baby Ethan. David y su esposa llamarán al bebé Ethan. David et sa femme appellent le bébé « Pierre ». Dave e sua moglie chiameranno il bambino: Ethan. デイブ と 妻 は 赤ちゃん に イーサン と 名付けます 。 데이브와 그의 부인은 아기를 ‘이단'이라고 부를 것입니다. Bruno e sua esposa vão chamar o bebê de “Mateus”. Давид и его жена назовут ребёнка Иваном. David och hans fru kommer att kalla barnet Erik. 戴维 和 他 的 妻子 将 把 宝宝 叫做 " 伊森 "。

הם מקווים שהוא יהיה מרוצה מהשם שלו. Sie hoffen, dass das Baby mit diesem Namen zufrieden sein wird. They hope the baby will be happy with this name. Ellos esperan que el bebé esté feliz con su nuevo nombre. Ils espèrent que le bébé sera heureux de porter ce nom. Sperano che il bambino sarà contento di questo nome. 彼 ら は 赤ちゃん が この 名前 で 幸せである こと を 願います 。 그들은 아기가 이름에 행복해하기를 바랍니다. Eles esperam que o bebê vá ser feliz com esse nome. Они надеются, что ребёнок будет счастлив с этим именем. De hoppas barnet kommer tycka om namnet. 他们 希望 这个 孩子 会 对 这个 名字 感到 满意 。

א. זהו אותו סיפור, אך הפעם הוא מסופר על ידי דוד. B) Dies ist die gleiche Geschichte, aber diesmal wird sie von David erzählt. B) Now let's hear Dave tell the story. B) Ahora la misma historia contada por David. B) Voici la même histoire depuis le point de vue de David B) Questa è la stessa storia raccontata da Dave. B) これは同じ話ですが、今回はデビッドによって語られています。 B) 이것은 같은 이야기이지만 이번에는 David가 들었습니다. B) Esta é a mesma história, mas desta vez é contada por Bruno. Б) Это та же самая история, но на этот раз она рассказана Дэвидом. B) Det är samma historia, men den här gången berättas det av David. B) 这是同一个故事,但是这次是大卫讲的。

אשתי היתה בהיריון. Meine Frau bekam ein Baby. My wife was having a baby. Mi esposa va a tener un bebé. Ma femme attendait un bébé. Mia moglie stava per avere un altro bambino. 私 の 妻 は 赤ちゃん を 生みました 。 저의 부인은 임신 중이었습니다. Minha esposa estava tendo um bebê. Моя жена должна была родить. Min fru väntade barn. 我 太太 将要 生 一个 宝宝 。

לאשתי ולי יש בן אחד ובת אחת. Meine Frau und ich haben einen Sohn und eine Tochter. My wife and I have one son and one daughter. Mi esposa y yo tenemos un hijo y una hija. Ma femme et moi avons un fils et une fille. Io e mia moglie abbiamo già un figlio e una figlia. 私 と 妻 は 一人息子 と 一人娘 が います 。 저의 부인과 저는 하들 하나, 딸 하나를 가지고 있었습니다. Minha esposa e eu temos um filho e uma filha. У меня с женой есть сын и дочь. Min fru och jag har en son och en dotter. 我 太太 和 我 有 一个 儿子 和 一个 女儿 。

התרגשנו מאוד לקראת התינוק הנוסף. Wir waren sehr aufgeregt, noch ein Baby zu bekommen. We were very excited to have another baby. Estamos muy emocionados por el nuevo bebé. Nous étions très impatients d'avoir un autre bébé. Eravamo entusiasti di avere un altro bambino. 私達 は 新しい 赤ちゃん が 生まれる こと に とても わくわく して いました 。 우리는 또 다른 아기를 가지게 되어 매우 기뻤습니다. Nós estávamos muito animados para ter outrobebê. Мы были очень рады заиметь ещё ребёнка. Vi var väldigt exalterade över att få ett nytt barn. 能 再有 一个 宝宝 我们 感到 很 激动 。

התינוק החדש עמד להיות בן. وكان الطفل الجديد سيكون صبيا. Das neue Baby sollte ein Junge sein. The new baby was going to be a boy. El nuevo bebé será un niño. Le nouveau bébé allait être un garçon. Il nuovo bambino sarebbe stato un maschio. 新しい 赤ちゃん は 男の子 でした 。 새 아기는 남자였습니다. O novo bebê ia ser um menino. Новый ребёнок должен был родиться мальчиком. Det nya barnet skulle bli en pojke. 这个 新 宝宝 将 是 一个男孩 。

אבל לא ידענו איזה שם לתת לתינוק. Aber wir wussten nicht, welchen Namen wir dem Baby geben sollten. But we didn't know what name to give the baby. Pero no sabemos qué nombre darle al bebé. Mais nous ne savions pas quel nom donner au bébé. Ma non sapevamo che nome dare al bambino. しかし 私達 は 赤ちゃん に どんな 名前 を つけて いい か わかりません 。 그러나 우리는 아기에게 어떤 이름을 주어야 할 지 몰랐습니다. Mas nós não sabíamos qual nome daríamos ao bebê. Но мы не знали, какое имя дать малышу. Men vi visste inte vad vi skulle ge barnet för namn. 但是 我们 不 知道 给 宝宝 什么 名字 。

החלטנו לשאול את ההורים שלנו. Wir beschlossen, unsere Eltern zu fragen. We decided to ask our parents. Decidimos preguntarle a nuestros padres. Nous avons décidé de demander à nos parents. Abbiamo deciso di chiedere ai nostri genitori. 私達 は 両親 に 聞こう と 決めました 。 우리는 우리의 부모님께 묻기로 결정했습니다. Nós decidimos perguntar nossos pais. Мы решили спросить своих родителей. Vi bestämde oss för att fråga våra föräldrar. 我们 决定 问 我们 的 父母 。

ההורים שלנו הציעו לנו כמה רעיונות. قدم لنا آباؤنا بعض الأفكار. Unsere Eltern gaben uns einige Ideen. Our parents gave us some ideas. Nuestros padres nos dieron algunas ideas. Nos parents nous ont donné quelques idées. I nostri genitori ci diedero alcune idee. 両親 は 私達 に いくつか の アイディア を くれました 。 우리의 부모님은 우리에게 몇 가지 아이디어를 주셨습니다. Nossos pais nos deram algumas ideias. Наши родители подкинули нам пару идей. Våra föräldrar gav oss några ideér. 我们 的 父母 给 了 我们 一些 想法 。

חלק מהרעיונות היו מוצלחים יותר. Einige Ideen waren besser als andere. Some ideas were better than some others. Algunas ideas son mejores que otras. Certaines idées étaient meilleures que d'autres. Alcune idee erano meglio di altre. いくつか の アイディア は そのほか の もの より も 良い もの でした 。 몇 가지 아이디어는 다른 것들보다 더 좋았습니다. Algumas ideias eram melhor que as outras. Некоторые идеи были лучше других. Vissa idéer var bättre än vissa andra. 有些 想法 要 比 其他 的 好 。

אשתי ואני קראנו לתינוק איתן. Meine Frau und ich nannten das Baby "Elian". My wife and I called the baby Ethan. Mi esposa y yo llamaremos al bebé Ethan. Ma femme et moi avons appelé le bébé « Pierre ». Io e mia moglie abbiamo chiamato il bambino: Ethan. 妻 と 私 は 赤ちゃん に イーサン と 名付けました 。 저의 부인과 저는 아기를 ‘이단'이라고 불렀습니다. Minha esposa e eu chamamos o bebê de “Mateus”. Мы с женой назвали ребёнка Иваном. Min fru och jag kallade barnet Erik. 我 和 我 太太 宝宝 叫做 " 伊森 "。

קיווינו שהוא יהיה מרוצה מהשם שלו. كنا نأمل أن يكون سعيدا باسمه. Wir hofften, dass das Baby mit seinem Namen zufrieden sein würde. We hoped the baby was going to be happy with his name. Esperamos que el bebé esté feliz con su nuevo nombre. Nous avons espéré que le bébé serait heureux de porter ce nom. Speravamo che il bambino sarebbe stato felice di questo nome. 私達 は 赤ちゃん が この 名前 で 幸せである こと を 願いました 。 우리는 아기가 이름에 행복해하기를 바랐습니다. Nos esperávamos que o bebê ficaria feliz com o seu nome. Мы надеемся, что ребёнок будет счастлив с этим именем. Vi hoppades barnet skulle tycka om sitt namnet. 我们 希望 这个 孩子 会 对 他 的 名字 感到 满意 。

שאלות Fragen: Questions: Preguntas: Questions: Domande: 質問 : 질문 Perguntas: Вопросы: Frågor: 问题 :

הנה מספר שאלות. Hier sind einige Fragen. Here are some questions. Aquí hay algunas preguntas. Voici quelques questions. Ecco alcune domande. ここにいくつかの質問があります。 몇 가지 질문이 있습니다. Aqui estão algumas perguntas. Вот несколько вопросов. Här är några frågor. 这里有一些问题。

תוכלו לנסות לענות עליהן, או פשוט להקשיב לתשובות. Sie können versuchen, sie zu beantworten, oder einfach die Antworten anhören. You can try to answer them, or just listen to the answers. Puedes intentar responderlas o simplemente escuchar las respuestas. Vous pouvez essayer d'y répondre ou simplement écouter les réponses. Puoi provare a rispondere o semplicemente ascoltare le risposte. あなたはそれらに答えようとするか、単に答えを聞くことができます。 당신은 그들에게 대답을 시도하거나 대답을들을 수 있습니다. Você pode tentar respondê-las ou apenas ouvir as respostas. Вы можете попытаться ответить на них, или просто слушать ответы. Du kan försöka svara på dem eller bara lyssna på svaren. 您可以尝试回答它们,也可以只听答案。

א. 1) אשתו של דוד בהיריון. A) 1) Davids Frau wird ein Baby bekommen. A) 1) Dave's wife will have a baby. A) 1) La esposa de David va a tener un bebé. A) 1) La femme de David va avoir un bébé. A) 1) La moglie di Dave avrà un altro bambino. A ) 1) デイブ の 妻 は 赤ちゃん を 産みます 。 A) 1) 데이브의 부인은 새 아기를 낳을 것입니다. A) 1) A esposa do Bruno vai ter um bebê. A) 1) У жены Давида будет ребёнок. A) 1) Davids fru väntar barn. A) 1) 戴维 的 太太 将要 生 一个 宝宝 。

מה יהיה לאשתו של דוד? Was wird Davids Frau bekommen? What will Dave's wife have? ¿Qué va a tener la esposa de David? Que va avoir la femme de David ? Cosa avrà la moglie di Dave? デイブ の 妻 は 何 を もちます か ? 데이브의 부인은 무엇을 가질 것입니까? O que a esposa do Bruno vai ter? Что будет у жены Давида? Vad väntar davids fru? 戴维 的 太太 将要 生 什么 ?

לאשתו של דוד יהיה תינוק. Davids Frau wird ein Baby bekommen. Dave's wife will have a baby. La esposa de David va a tener un bebé. La femme de David va avoir un nouveau bébé. La moglie di Dave avrà un altro bambino. デイブ の 妻 は 赤ちゃん を 産みます 。 데이브의 부인은 새 아기를 낳을 것입니다. A esposa do Bruno vai ter um bebê. У жены Давида будет ребёнок. Davids fru väntar barn. 戴维 的 太太 将要 生 一个 宝宝 。

2) לדוד ולאשתו יש שני ילדים, בן אחד ובת אחת. 2) David und seine Frau haben zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter. 2) Dave and his wife have two children, one son and one daughter. 2) David y su esposa tienen dos hijos, un niño y una niña. 2) David et sa femme ont deux enfants, un fils et une fille. 2) Dave e sua moglie hanno due figli, un maschio e una femmina. 2) デイブ と 妻 は 二人 の 子供 が います , 一 人 は 息子 で 一 人 は 娘 です 。 2) 데이브와 그의 부인은 아들 하나, 딸 하나로 두 자녀를 가지고 있습니다. 2) Bruno e sua esposa tem dois filhos, um filho e uma filha. 2) У Давида с его женой два ребёнка: один сын и одна дочь. 2) David och hans fru har två barn, en son och en dotter. 2) 戴维 和 他 的 太太 有 两个 孩子 , 一个 儿子 和 一个 女儿 。

כמה ילדים יש לדוד ולאשתו? Wie viele Kinder haben David und seine Frau? How many children do Dave and his wife have? ¿Cuántos hijos tienen David y su esposa? Combien d'enfants David et sa femme ont-ils ? Quanti figli hanno Dave e sua moglie? デイブ の 妻 は 何 人 子供 が います か ? 데이브와 그의 부인은 자녀 몇 명을 가지고 있습니까? Quantos filhos Bruno e sua esposa têm? Сколько детей у Давида и его жены? Hur många barn har David och hans fru? 戴维 和 他 的 太太 有 多少 个 孩子 ?

יש להם שני ילדים: בן אחד ובת אחת. Sie haben zwei Kinder, einen Sohn und eine Tochter. They have two children, one son and one daughter. Ellos tienen dos hijos, un niño y una niña. David et sa femme ont deux enfants, un fils et une fille. Loro hanno due figli, un maschio e una femmina. 彼 ら は 2 人 の 子供 が います , 一 人 は 息子 で 一 人 は 娘 で。 그들은 아들 하나, 딸 하나로 두 자녀를 가지고 있습니다. Eles tem dois filhos, um filho e uma filha. У них два ребёнка: сын и дочь. De har två barn, en son och en dotter. 他们 有 两个 孩子 , 一个 儿子 和 一个 女儿 。

3) הם מתרגשים מאוד לקראת התינוק הנוסף. 3) Sie sind sehr aufgeregt, noch ein Baby zu bekommen. 3) They are very excited to have another baby. 3) Ellos están muy emocionados por tener otro bebé. 3) Ils sont très impatients d'avoir un nouveau bébé. 3) Sono molto entusiasti di avere un altro bambino. 3) 彼 ら は さらに 赤ちゃん が 生まれる こと に わくわく して います 。 3) 그들은 또 다른 아기를 가지게 되어 매우 기쁩니다. 3) Eles estão muito animados em ter outro bebê. 3) Они очень рады завести ещё ребёнка. 3) De är väldigt exalterade över att få ett nytt barn. 3) 能 有 另 一个 宝宝 他们 感到 很 激动 。

איך הם מרגישים לקראת התינוק הנוסף? Was halten sie davon, noch ein Baby zu bekommen? How do they feel about having another baby? ¿Cómo se sienten ellos por tener otro bebé? Comment se sentent-ils à propos du nouveau bébé ? Come si sentono circa l'avere un altro bambino? 彼 ら は さらに 赤ちゃん が 生まれる こと を どのように 感じて います か ? 그들은 또 다른 아기에 대해 어떻게 느낍니까? Como eles se sentem em ter outro bebê? Что они чувствуют по поводу нового ребёнка? Hur känner de kring att få ett nytt barn? 他们 认为 有 另 一个 宝宝 怎么样 ?

הם מתרגשים מאוד לקראת התינוק הנוסף. Sie sind sehr aufgeregt, noch ein Baby zu bekommen. They are very excited to have another baby. Ellos están muy emocionados por tener otro bebé. Ils sont très impatients d'avoir un nouveau bébé. Sono molto entusiasti di avere un altro bambino. 彼 ら は さらに 赤ちゃん が 生まれる こと に わくわく して います 。 그들은 또 다른 아기를 가지게 되어 매우 기쁩니다. Eles se sentem bem animados em ter outro bebê. Они очень рады заиметь ещё ребёнка. De är väldigt exalterade över att få ett nytt barn. 他们 还有 一个 宝宝 很 兴奋 。

4) התינוק החדש יהיה בן. 4) Das neue Baby wird ein Junge sein. 4) The new baby will be a boy. 4) El nuevo bebé será un niño. 4) Le nouveau bébé sera un garçon. 4) Il nuovo bambino sarà un maschio. 4) 新しい 赤ちゃん は 男の子 です 。 4) 새 아기는 남자일 것입니다. 4) O novo bebê vai ser um menino. 4) Новый ребёнок будет мальчиком. 4) Det nya barnet kommer bli en pojke. 4) 新 宝宝 将会 是 个 男孩 。

האם התינוק החדש יהיה בת? Wird das neue Baby ein Mädchen sein? Will the new baby be a girl? ¿Será el nuevo bebé una niña? Le nouveau bébé sera-t-il une fille ? Il nuovo bambino sarà una femmina? 新しい 赤ちゃん は 女の子 です か ? 새 아기는 여자입니까? O novo bebê vai ser uma menina? Новый ребёнок будет девочкой? Kommer det nya barnet att bli en flicka? 新 宝宝 将会 是 个 女孩 吗 ?

לא, התינוק החדש לא יהיה בת. Nein, das neue Baby wird kein Mädchen sein. No, the new baby will not be a girl. No, el nuevo bebé no será una niña. Non, le nouveau bébé ne sera pas une fille. No, il nuovo bambino non sarà una figlia. いいえ 、 新しい 赤ちゃん は 女の子 では ありません 。 아니요, 새 아기는 여자가 아닙니다. Não, o novo bebê não vai ser uma menina. Нет, новый ребёнок будет не девочкой. Nej, det nya barnet kommer inte att bli en flicka. 不 , 新 宝宝 将 不会 是 女生 。

התינוק החדש יהיה בן. Das neue Baby wird ein Junge sein. The new baby will be a boy. El nuevo bebé será un niño. Le nouveau bébé sera un garçon. Il nuovo bambino sarà un figlio. 新しい 赤ちゃん は 男の子 です 。 새 아기는 남자일 것입니다. O novo bebê vai ser um menino. Новый ребёнок будет мальчиком. Det nya barnet kommer bli en pojke. 新 宝宝 将 是 个 男孩 。

5) הם לא יודעים איזה שם לתת לתינוק. 5) Sie wissen nicht, welchen Namen sie dem Baby geben sollen. 5) They do not know what name to give the baby. 5) Ellos no saben cuál nombre darle al bebé. 5) Ils ne savent pas quel nom donner au bébé. 5) Non sanno che nome dare al bambino. 5) 彼 ら は 赤ちゃん に どんな 名前 を つけて いい か わかりません 。 5) 그들은 아기에게 어떤 이름을 주어야 할 지 모릅니다. 5) Eles não sabem qual nome dar ao bebê. 5) Они не знают, какое имя дать ребёнку. 5) De vet inte vad de ska ge barnet för namn. 5) 他们 不 知道 给 宝宝 什么 名字 。

האם הם יודעים איזה שם לתת לתינוק? Wissen sie, welchen Namen sie dem Baby geben sollen? Do they know what name to give the baby? ¿Ellos saben cuál nombre darle al bebé? Savent-ils quel nom donner au bébé ? Sanno che nome dare al bambino? 彼 ら は 赤ちゃん に どんな 名前 を つけて いい か わかります か ? 그들은 아기에게 어떤 이름을 줘야할 지 압니까? Eles sabem qual nome dar ao bebê? Они знают, какое имя дать ребёнку? Vet de vad de ska ge barnet för namn? 他们 知道 给 宝宝 什么 名字 吗 ?

לא, הם לא יודעים איזה שם לתת לתינוק. Nein, sie wissen nicht, welchen Namen sie dem Baby geben sollen. No, they do not know what name to give the baby. No, ellos no saben cuál nombre darle al bebé. Non, ils ne savent pas quel nom donner au bébé. No, non sanno che nome dare al bambino. いいえ 、 彼 ら は 赤ちゃん に どんな 名前 を つけて いい か わかりません 。 아니요, 그들은 아기에게 어떤 이름은 주어야 할 지 모릅니다. Não, eles não sabem qual nome dar ao bebê. Нет, они не знают, какое имя дать ребёнку. Nej, de vet inte vad de ska ge barnet för namn. 不 , 他们 不 知道 给 宝宝 什么 名字 。

ב. 6) הם מחליטים להתייעץ עם ההורים שלהם בקשר לשמות לתינוק. ب. 6) قرروا استشارة والديهم حول أسماء الطفل. B) 6) Sie beschließen, ihre Eltern in Bezug auf Babynamen zu fragen. B) 6) They decide to ask their parents about baby names. B) 6) Ellos deciden preguntarle a sus padres por nombres de bebés. B) 6) Ils décident de demander à leurs parents des noms de bébé. B) 6) Decidono di chiedere consiglio ai loro genitori sui nomi per il bambino. B) 6) 彼 ら は 両親 に 赤ちゃん の 名前 に ついて 聞こう と 決めます 。 B) 6) 그들은 그들의 부모님께 아기의 이름에 대해 묻기로 결정합니다. B) 6) Eles decidiram perguntar ao seus pais sobre nomes de bebês. Б) 6) Они решают спросить у своих родителей по поводу детских имён. B) 6) De bestämmer sig för att fråga sina föräldrar om barn namn. B) 6) 他们 决定 向 父母 问 婴儿 的 名字 。

מה הם מחליטים לעשות? Was beschließen sie zu tun? What do they decide to do? ¿Qué deciden ellos hacer? Qu'est-ce qu'ils décident de faire ? Cosa decidono di fare? 彼 ら は 何 を 決めます か ? 그들은 무엇을 하기로 결정합니까? O que eles decidiram fazer? Что они решают сделать? Vad bestämmer de sig för? 他们 决定 做 什么 ?

הם מחליטים להתייעץ עם ההורים שלהם בקשר לשמות לתינוק. Sie beschließen, ihre Eltern in Bezug auf Babynamen zu fragen. They decide to ask their parents about baby names. Ellos deciden preguntarle a sus padres por nombres de bebés. Ils décident de demander à leurs parents des noms de bébé. Decidono di chiedere consiglio ai loro genitori sui nomi per il bambino. 彼 ら は 両親 に 赤ちゃん の 名前 に ついて 聞こう と 決めます 。 그들은 그들의 부모님께 아기의 이름에 대해 묻기로 결정합니다. Eles decidiram perguntar aos seus pais sobre nome de bebês. Они решают спросить у своих родителей по поводу детских имён. De bestämmer sig för att fråga sina föräldrar om barn namn. 他们 决定 向 父母 问 婴儿 的 名字 。

7) ההורים שלהם מציעים להם כמה רעיונות. 7) Ihre Eltern geben ihnen einige Ideen. 7) Their parents give them some ideas. 7) Sus padres les dan algunas ideas. 7) Leurs parents leur donnent quelques idées. 7)I loro genitori gli hanno dato alcune idee. 7) 両親 は 彼 ら に いくつか の アイディア を あげます 。 7) 그들의 부모는 그들에게 몇 가지 아이디어를 줍니다. 7) Os pais deles deram a eles algumas ideias. 7) Их родители подкидывают им пару идей. 7) Deras föräldrar ger dem några idéer. 7) 他们 的 父母 给 他们 一些 想法 。

מה עושים ההורים שלהם? Was machen ihre Eltern? What do their parents do? ¿Qué hicieron sus padres? Que font leurs parents ? Cosa hanno fatto I loro genitori? 両親 は 何 を します か ? 그들의 부모는 무엇을 합니까? O que os pais deles fizeram? Что их родители делают? Vad gör deras föräldrar? 他们 的 父母 做 什么 ?

ההורים שלהם מציעים להם כמה רעיונות. Ihre Eltern geben ihnen einige Ideen. Their parents give them some ideas. Sus padres les dan algunas ideas. Leurs parents leur donnent quelques idées. I loro genitori gli hanno dato alcune idee. 両親 は 彼 ら に いくつか の アイディア を あげます 。 그들의 부모는 그들에게 몇 가지 아이디어를 줍니다. Os pais deles deram a eles algumas ideias. Их родители дают им несколько идей. Deras föräldrar ger dem några idéer. 他们 的 父母 给 他们 一些 想法 。

8) חלק מהרעיונות היו מוצלחים יותר. 8) Einige Ideen waren besser als andere. 8) Some ideas were better than some others. 8) Algunas ideas son mejores que otras. 8) Certaines idées étaient meilleures que d'autres. 8) Alcune idee erano meglio di altre. 8) いくつか の アイディア は そのほか の もの より も 良かった です 。 8) 몇 가지 아이디어는 다른 것들보다 더 좋았습니다. 8) Algumas ideias foram melhores do que outras. 8) Некоторые идеи были лучше других. 8) Vissa ideér var bättre än vissa andra. 8) 有些 想法 要 比 其他 的 好 。

האם כל הרעיונות היו מוצלחים? Waren alle Ideen gut? Were all the ideas good? ¿Fueron todas las ideas buenas? Toutes les idées étaient-elles bonnes ? Le idee erano tutte buone? すべて の アイディア は 良かった です か ? 모든 아이디어가 좋았습니까? Todas as ideias foram boas? Все идеи были хорошими? Var alla idéer bra? 所有 的 想法 都 好 吗 ?

לא, לא כל הרעיונות היו מוצלחים. Nein, nicht alle Ideen waren gut. No, not all the ideas were good. No, no todas las ideas fueron buenas. Non, toutes les idées n'étaient pas bonnes. No, non tutte le idee erano buone. いいえ すべて の アイディア が 良かった の では ありません 。 아니요, 모든 아이디어가 좋지는 않았습니다. Não, nem todas as ideias foram boas. Нет, не все идеи были хорошими. Nej, alla idéer var inte bra. 不 , 不是 所有 的 想法 都 是 好 的 。

חלק מהרעיונות היו מוצלחים יותר. Einige Ideen waren besser als andere. Some ideas were better than some others. Algunas ideas fueron mejores que otras. Certaines idées étaient meilleures que d'autres. Alcune erano meglio di altre. いくつか の アイディア は そのほか の もの より も 良かった です 。 몇 가지 아이디어가 다른 것들보다 더 좋았습니다. Algumas ideias foram melhores que as outras. Некоторые идеи были лучше других. Vissa ideér var bättre än vissa andra. 有些 想法 要 比 其他 的 好 。

9) דוד ואשתו קראו לתינוק איתן. 9) David und seine Frau nannten das Baby "Elian". 9) Dave and his wife called the baby ‘Ethan'. 9) David y su esposa llaman al bebé Ethan. 9) David et sa femme ont appelé le bébé « Pierre ». 9)Dave e sua moglie hanno chiamato il bambino Ethan. 9) デイブ と 妻 は 赤ちゃん を イーサン と 名付けました 。 9) 데이브와 그의 부인은 아기를 ‘이단'이라고 불렀습니다. 9) Bruno e sua esposa chamaram o bebê de "Mateus". 9) Давид и его жена назвали ребёнка Иваном. 9) David och hans fru kallade barnet Erik. 9) 戴维 和 他 的 妻子 叫 宝宝 " 伊森 "。

איך קראו דוד ואשתו לתינוק? Wie nannten David und seine Frau das Baby? What did Dave and his wife call the baby? ¿Cómo llamaron David y su esposa al bebé? Comment David et sa femme ont-ils appelé le bébé ? Come hanno chiamato il bambino,Dave e sua moglie? デイブ と 妻 は 赤ちゃん を なんと 名付けました か ? 데이브와 그의 부인은 아기를 무엇으로 불렀습니까? Como Bruno e sua esposa chamaram o bebê? Как Давид с женой назвали ребёнка? Vad kallade David och hans fru barnet? 戴夫 和 他 的 妻子 叫 宝宝 什么 ?

הם קראו לתינוק איתן. Sie nannten das Baby "Elian". They called the baby ‘Ethan'. Ellos llamaron al bebé Ethan. Ils ont appelé le bébé « Pierre ». Loro hanno chiamato il bambino Ethan. 彼 ら は 赤ちゃん を イーサン と 名付けました 。 그들은 아기를 ‘이단'이라고 불렀습니다. Eles chamaram o bebê de "Mateus". Они назвали ребёнка: Иван. De kallade barnet ”Erik”. 他们 把 宝宝 叫做 " 伊森 "。

10) דוד ואשתו קיוו שהתינוק יהיה מרוצה מהשם שלו. 10) David und seine Frau hofften, dass das Baby mit seinem Namen glücklich sein würde. 10) Dave and his wife hoped the baby was going to be happy with his name. 10) David y su esposa esperan que el bebé esté feliz con su nuevo nombre. 10) David et sa femme espéraient que le bébé serait heureux de porter ce nom. 10) Dave e sua moglie speravano che il bambino sarebbe stato felice di questo nome. 10) デイブ と 妻 は 赤ちゃん が この 名前 で 幸せである こと を 願いました 。 10) 데이브와 그의 부인은 아기가 이름에 행복해하기를 바랐습니다. 10) Bruno e sua esposa esperavam que o bebê fosse ficar feliz com seu nome. 10) Давид и его жена надеялись, что ребёнок будет счастлив с его именем. 10) David och hans fru hoppades att barnet skulle tycka om sitt namn. 10) 戴维 和 他 的 妻子 希望 孩子 会 对 他 的 名字 感到 满意 。

למה קיוו דוד ואשתו? Was hofften David und seine Frau? What did Dave and his wife hope? ¿Qué esperan David y su esposa? Qu'espéraient David et sa femme ? Cosa speravano Dave e sua moglie? デイブ と 妻 は 何 を 願いました か ? 데이브와 그의 부인은 무엇을 바랐습니까? O que Bruno e sua esposa esperavam? На что надеялись Давид с его женой? Vad hoppades David och hans fru? 戴维 和 他 太太 希望 什么 ?

הם קיוו שהתינוק יהיה מרוצה מהשם שלו. Sie hofften, dass das Baby mit seinem Namen glücklich sein würde. They hoped the baby was going to be happy with his name. Ellos esperan que el bebé esté feliz con su nuevo nombre. Ils espéraient que le bébé allait être heureux de porter ce nom. Speravano che il bambino sarebbe stato felice di questo nome. 彼 ら は 赤ちゃん が この 名前 で 幸せである こと を 願いました 。 그들은 아기가 이름에 행복해하기를 바랐습니다. Eles esperavam que o bebê fosse ficar feliz com seu nome. Они надеялись, что ребёнок будет счастлив со своим именем. De hoppades att barnet skulle tycka om sitt namn. 他们 希望 这个 孩子 会 对 他 的 名字 感到 满意 。