×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

LingQ Mini Stories, 20 - עליזה מנסה להגיע לעבודה

א. עליזה מנסה להגיע לעבודה.

היא מנסה להתניע את המכונית שלה.

אבל בחוץ קר מידי.

אז המכונית שלה לא מתניעה.

קודם כל היא בודקת את לוח זמני האוטובוסים.

האוטובוסים איטיים מידי.

במקום זאת היא בודקת את לוח זמני הרכבות.

הרכבות עומדות בלוח הזמנים.

היא מחליטה לקחת רכבת לעבודה.

היא מקווה לא לאחר לעבודה.

ב. ניסיתי להגיע לעבודה.

ניסיתי להתניע את המכונית שלי.

אבל בחוץ היה קר מידי.

אז המכונית שלי לא התניעה.

קודם כל בדקתי את לוח זמני האוטובוסים.

האוטובוסים היו איטיים מידי.

במקום זאת בדקתי את לוח זמני הרכבות.

הרכבות עמדו בלוח הזמנים.

החלטתי לקחת רכבת לעבודה.

קיוויתי שלא אאחר לעבודה.

שאלות:

א. 1) עליזה מנסה להגיע לעבודה. האם עליזה מנסה להגיע לעבודה? כן, עליזה מנסה להגיע לעבודה.

2) בחוץ קר. האם בחוץ חם? לא, בחוץ לא חם. בחוץ קר.

3) המכונית של עליזה לא מתניעה בגלל שבחוץ קר מידי. האם המכונית של עליזה מתניעה? לא, המכונית של עליזה לא מתניעה בגלל שבחוץ קר מידי.

4) עליזה בודקת קודם כל את לוח זמני האוטובוסים. האם עליזה בודקת קודם כל את לוח זמני הרכבות? לא, קודם כל היא בודקת את לוח זמני האוטובוסים.

ב. 5) האוטובוסים היו איטיים מידי. האם האוטובוסים היו איטיים? כן, האוטובוסים היו איטיים מידי.

6) הרכבות עמדו בלוח הזמנים. האם היו איחורים בזמני הרכבות? לא, לא היו איחורים בזמני הרכבות. הן עמדו בלוח הזמנים.

7) עליזה החליטה לקחת רכבת לעבודה. האם עליזה החליטה לקחת אוטובוס לעבודה? לא, עליזה לא החליטה לקחת אוטובוס לעבודה. היא החליטה לקחת רכבת לעבודה.

8) עליזה קיוותה שלא תאחר לעבודה. האם עליזה רצתה לאחר? לא, היא לא רצתה לאחר. היא קיוותה שלא תאחר לעבודה.


א. עליזה מנסה להגיע לעבודה. و. تحاول أليزا الذهاب إلى العمل. A) Amelia versucht, zur Arbeit zu gehen. A) Alissa is trying to go to work. A) Alicia está tratando de ir a trabajar. A) Alice essaie d'aller travailler. A) Elena sta cercando di andare al lavoro. A) アリッサ は 仕事 に 行こう と します 。 A) 지영이는 출근을 하려고 한다. A) Trees probeert naar haar werk te gaan. A) Julia está tentando ir para o trabalho. А) Алиса пытается поехать на работу. A) Alice försöker gå till jobbet. A) 爱 丽莎 要 去 上班 。

היא מנסה להתניע את המכונית שלה. تحاول تشغيل سيارتها. Sie versucht, ihr Auto zu starten. She is trying to start her car. Ella está tratando de arrancar su auto. Elle essaie de démarrer sa voiture. Sta provando a far partire la sua auto. 彼女 は 車 を スタート さ せよう と します 。 그녀는 차의 시동을 걸어보려고 한다. Ze probeert haar auto te starten. Ela está tentando ligar seu carro. Она пытается завести машину. Hon försöker starta hennes bil. 她 试着 发动 她 的 车 。

אבל בחוץ קר מידי. Aber es ist draußen zu kalt. But it's too cold outside. Pero hace mucho frío afuera. Mais il fait trop froid dehors. Ma fuori fa troppo freddo. しかし 外 は 寒 すぎます 。 그러나 밖은 너무 춥다. Maar het is buiten te koud. Mas está muito frio lá fora. Но на улице слишком холодно. Men det är för kallt ute. 但是 外面 太冷 了 。

אז המכונית שלה לא מתניעה. Also springt ihr Auto nicht an. So her car isn't starting. Por lo que su auto no está arrancando. Alors sa voiture ne veut pas démarrer. Per questo l'auto non parte. だから 彼女 の 車 は スタート しません 。 그래서 그녀의 차는 시동이 걸리고 있지 않는다. Dus haar auto start niet. Então seu carro não está ligando. Поэтому её машина не заводится. Så hennes bil startar inte. 所以 她 的 车 不能 发动 。

קודם כל היא בודקת את לוח זמני האוטובוסים. أولاً وقبل كل شيء، تقوم بالتحقق من جدول الحافلات. Sie überprüft zuerst den Busfahrplan. She checks the bus schedule first. Ella revisa primero el horario de los autobuses. Elle regarde d'abord les horaires de bus. Allora controlla l'orario degli autobus per prima cosa. 彼女 は 最初に バス の 時刻 を チェック します 。 우선 그녀는 버스 시간표를 확인한다. Eerst kijkt ze naar de rijtijden van de bus. Ela verifica o horário do ônibus primeiro. Она сначала смотрит расписание автобусов. Hon kollar busstiderna först. 她 先查 了 公车 时刻表 。

האוטובוסים איטיים מידי. Die Stadtbusse sind zu langsam. The city buses are too slow. Los autobuses de la ciudad son muy lentos. Les bus sont trop lents. Ma gli autobus sono troppo lenti. 市 バス は とても 遅い です 。 시내버스들은 너무 느리다. De stadsbussen zijn te langzaam. Os ônibus da cidade estão muito lentos. Городские автобусы слишком медленные. Stadsbussarna är för långsamma. 城市 公车 太慢 了 。

במקום זאת היא בודקת את לוח זמני הרכבות. Stattdessen überprüft sie den Zugfahrplan. She checks the train schedule instead. Ella entonces revisa el horario del tren. Elle regarde aussi les horaires de trains. Allora controlla l'orario dei treni. 彼女 は バス の 代わり に 電車 の 時刻 を チェック します 。 대신 그녀는 기차 시간표를 확인한다. In plaats daarvan kijkt ze naar de rijtijden van de trein. Ela verifica a programação do trem em vez disso. Потом она смотрит расписание электричек. Hon kollar tågtiderna istället. 她 又 查 了 火车 时刻表 。

הרכבות עומדות בלוח הזמנים. القطارات في الموعد المحدد. Die Züge fahren pünktlich. The trains are on schedule. Los trenes están a tiempo. Les trains sont à l'heure. I treni sono in orario. 電車 は 時刻 通り 動いて います 。 기차는 제 시간에 운행되고 있다. De treinen rijden op tijd. Os trens estão funcionando a tempo. Электрички ходят вовремя. Tågen går i tid. 火车 准点 运行 。

היא מחליטה לקחת רכבת לעבודה. Sie beschließt, mit dem Zug zur Arbeit zu fahren. She decides to take the train to work. Ella decide tomar el tren al trabajo. Elle décide de prendre le train pour aller au travail. Decide di prendere il treno per andare al lavoro. 彼女 は 仕事 に は 電車 で 行く こと に します 。 그녀는 일하러 기차를 타고 가기로 마음먹는다. Ze besluit de trein naar haar werk te nemen. Ela decide pegar um trem pro trabalho. Она решает поехать на работу электричкой. Hon bestämmer sig för att ta tåget till jobbet. 她 决定 坐火车 去 上班 。

היא מקווה לא לאחר לעבודה. إنها تأمل ألا تتأخر عن العمل. Sie hofft, dass sie nicht zu spät zur Arbeit kommt. She hopes she won't be late for work. Ella espera no llegar tarde al trabajo. Elle espère qu'elle ne sera pas en retard au travail. Spera di non essere in ritardo. 彼女 は 仕事 に 遅れ ない こと を 願います 。 그녀는 회사에 늦지 않기를 바란다. Ze hoopt dat ze niet te laat op haar werk komt. Ela espera não chegar tarde ao trabalho. Она надеется не опоздать на работу. Hon hoppas att hon inte kommer för sent till jobbet. 她 希望 她 上班 不会 迟到 。

ב. ניסיתי להגיע לעבודה. B) Ich musste zur Arbeit gehen. B) I needed to go to work. B) Yo necesitaba ir al trabajo. B) Je devais aller travailler. B) Dovevo andare al lavoro. B ) 私 は 仕事 に 行く 必要 が あり ました 。 B) 나는 출근을 해야 했다. B) Ik moest naar mijn werk gaan. B) Eu preciso ir para o trabalho. Б) Мне нужно было поехать на работу. B) Jag måste gå till jobbet. B) 我要 去 上班 。

ניסיתי להתניע את המכונית שלי. Ich versuchte, mein Auto zu starten. I tried to start my car. Yo traté de arrancar mi auto. J'ai essayé de démarrer ma voiture. Ho provato ad accendere la mia auto. 私 は 車 を スタート さ せよう と しました 。 나는 차의 시동을 걸어보려 했다. Ik probeerde mijn auto te starten. Eu tento ligar meu carro. Я попытался завести машину. Jag har försökt att starta min bil. 我试 着 发动 我 的 车 。

אבל בחוץ היה קר מידי. Aber es war draußen zu kalt. But it was too cold outside. Pero hacía mucho frío afuera. Mais il faisait trop froid dehors. Ma fuori fa troppo freddo. しかし 外 は 寒 すぎ ました 。 그러나 밖은 너무 춥다. Maar het was buiten te koud. Mas está muito frio lá fora. Но на улице было слишком холодно. Men det var för kallt ute. 但是 外面 太冷 了 。

אז המכונית שלי לא התניעה. Also konnte ich nicht mein Auto starten. So my car wouldn't start. Por lo que mi auto no arrancaba. Alors ma voiture ne voulait pas démarrer. Per questo l'auto non partiva. だから 私 の 車 は スタート しません 。 그래서 나의 차는 시동이 걸리지 않는 것이었다. Dus mijn auto wilde niet starten. Então meu carro não liga. Поэтому моя машина не завелась. Så min bil startade inte. 所以 我 的 车 不能 发动 。

קודם כל בדקתי את לוח זמני האוטובוסים. بادئ ذي بدء ، راجعت جدول الحافلات. Ich habe zuerst den Busfahrplan überprüft. I checked the bus schedule first. Yo revisé primero el horario de los autobuses. J'ai regardé d'abord les horaires de bus. Allora per prima cosa ho controllato l'orario degli autobus. 私 は 最初に バス の 時刻 を チェック し ました 。 우선 나는 버스 시간표를 확인했다. Ik keek eerst naar de rijtijden van de bus. Verifiquei o horário do ônibus primeiro. Сначала я посмотрел расписание автобусов. Jag kollade busstiderna först. 我 先查 了 公车 时刻表 。

האוטובוסים היו איטיים מידי. Die Stadtbusse waren zu langsam. The city buses were too slow. Los autobuses de la ciudad eran muy lentos. Les bus étaient trop lents. Ma gli autobus erano troppo lenti. 市 バス は とても 遅かった です 。 시내버스들은 너무 느리다. De stadsbussen waren te langzaam. Os ônibus da cidade estão muito lentos. Городские автобусы слишком медленные. Stadsbussarna är för långsamma. 城市 公车 太慢 了 。

במקום זאת בדקתי את לוח זמני הרכבות. Ich habe stattdessen den Zugfahrplan überprüft. I checked the train schedule instead. Entonces yo revisé el horario del tren. J'ai regardé ensuite les horaires de trains. Allora ho controllato l'orario dei treni. 私 は バス の 代わり に 電車 の 時刻 を チェック し ました 。 대신 나는 기차 시간표를 확인했다. In plaats daarvan keek ik naar de rijtijden van de trein. Verifiquei o horário do trem em vez disso. Тогда я глянул расписание электричек. Jag kollade tågtiderna istället. 我 又 查 了 火车 时刻表 。

הרכבות עמדו בלוח הזמנים. Die Züge waren pünktlich. The trains were running on time. Los trenes estaban en horario. Les trains étaient à l'heure. I treni erano in orario. 電車 は 時刻 通り 動いて い ました 。 기차는 제 시간에 운행되고 있었다. De treinen reden op tijd. Os trens estão funcionando a tempo. Электрички ходили вовремя. Tågen gick i tid. 火车 准点 运行 。

החלטתי לקחת רכבת לעבודה. Ich beschloss, mit dem Zug zur Arbeit zu fahren. I decided to take the train to work. Yo decidí tomar el tren al trabajo. J'ai décidé de prendre le train pour aller au travail. Ho deciso di prendere il treno per andare al lavoro. 私 は 仕事 に は 電車 で 行く こと に し ました 。 나는 일하러 기차를 타고 가기로 마음먹었다. Ik besloot de trein naar mijn werk te nemen. Decidi tomar o trem para trabalhar. Я решил поехать на работу электричкой. Jag bestämde mig för att ta tåget till jobbet. 我 决定 坐火车 去 上班 。

קיוויתי שלא אאחר לעבודה. Ich hoffte, dass ich nicht zu spät zur Arbeit kommen würde. I hoped I wouldn't be late for work. Yo esperaba no llegar tarde al trabajo. J'espérais que je ne serai pas en retard au travail. Speravo di non essere in ritardo. 私 は 仕事 に 遅れ ない こと を 願い ました 。 나는 회사에 늦지 않기를 바랬다. Ik hoopte dat ik niet te laat op mijn werk zou komen. Eu espero não chegar atrasada ao trabalho. Я надеялся, что не опоздаю на работу. Jag hoppades att jag inte skulle komma för sent till jobbet. 我 希望 我 上班 不会 迟到 。

שאלות: Fragen: Questions: Preguntas: Questions: Domande: 質問 : 질문 : Vragen: Questões: Вопросы: Frågor: 问题:

א. 1) עליזה מנסה להגיע לעבודה. A) 1) Amelia versucht, zur Arbeit zu gehen. A) 1) Alissa is trying to go to work. A) 1) Alicia está tratando de llegar al trabajo. A) 1) Alice essaie d'aller travailler. A) 1) Elena sta cercando di andare al lavoro. A ) 1) アリッサ は 仕事 に 行こう と します 。 A) 1) 지영이는 출근을 하려고 한다. A) 1) Trees probeert naar haar werk te gaan. A) 1) Julia está tentando ir para o trabalho. А) 1) Алиса пытается поехать на работу. A) 1) Alice försöker gå till jobbet. A) 1) 爱 丽莎 要 去 上班 。 האם עליזה מנסה להגיע לעבודה? Versucht Amelia, zur Arbeit zu gehen? Is Alissa trying to go to work? ¿Alicia está tratando de llegar al trabajo? Est-ce qu'Alice essaie d'aller travailler ? Elena sta cercando di andare al lavoro? アリッサ は 仕事 に 行こう と します か ? 지영이는 출근을 하려고 하니? Probeert Trees naar haar werk te gaan? Julia está tentando ir para o trabalho? Алиса пытается поехать на работу? Försöker Alice gå till jobbet? 爱 丽莎 要 去 上班 吗 ? כן, עליזה מנסה להגיע לעבודה. Ja, Amelia versucht, zur Arbeit zu gehen. Yes, Alissa is trying to go to work. Sí, Alicia está tratando de llegar al trabajo. Oui, Alice essaie d'aller travailler. Sì, Elena sta cercando di andare al lavoro. はい 、 アリッサ は 仕事 に 行こう と します 。 응, 지영이는 출근을 하려고 해. Ja, Trees probeert naar haar werk te gaan. Sim, Julia está tentando ir para o trabalho. Да, Алиса пытается поехать на работу. Ja, Alice försöker gå till jobbet. 是 的 , 爱 丽莎 要 去 上班 。

2) בחוץ קר. 2) Es ist kalt draußen. 2) It's cold outside. 2) Hace frío afuera. 2) Il fait froid dehors. 2) Fuori fa freddo. 2) 外 は 寒い です 。 2) 밖은 춥다. 2) Het is koud buiten. 2) Está frio lá fora. 2) На улице холодно. 2) Det är kallt ute. 2) 外面 很 冷 。 האם בחוץ חם? Ist es draußen heiß? Is it hot outside? ¿Hace calor afuera? Est-ce qu'il fait chaud dehors ? Fuori fa caldo? 外 は 暑い です か ? 밖에 덥니? Is het warm buiten? Está quente lá fora? На улице жарко? Är det varmt ute? 外面 热 吗 ? לא, בחוץ לא חם. Nein, es ist nicht heiß draußen. No, it's not hot outside. No, no hace calor afuera. Non, il ne fait pas chaud dehors. No, fuori non fa caldo. いいえ 、 外 は 暑く ありません 。 아니, 밖은 덥지 않아. Nee, het is niet warm buiten. Não, não está quente lá fora. Нет, на улице не жарко. Nej, det är inte varmt ute. 不 , 外面 不热 。 בחוץ קר. Es ist draußen kalt. It's cold outside. Hace frío afuera. Il fait froid dehors. Fuori fa freddo. 外 は 寒い です 。 밖은 추워. Het is koud. Está frio lá fora. A холодно. Det är kallt ute. 外面 很 冷 。

3) המכונית של עליזה לא מתניעה בגלל שבחוץ קר מידי. 3) Amelias Auto startet nicht, weil es draußen zu kalt ist. 3) Alissa's car won't start because it's too cold outside. 3) El auto de Alicia no arranca porque hace mucho frío afuera. 3) La voiture d'Alice ne veut pas démarrer car il fait trop froid dehors. 3) L'auto di Elena non parte perché fuori fa troppo freddo. 3) アリッサ の 車 は スタート しません なぜなら 外 が 寒 すぎる から です 。 3) 밖이 너무 춥기 때문에 지영이의 차는 시동이 걸리지 않는다. 3) De auto van Trees wil niet starten omdat het buiten koud is. 3) O carro da Julia não liga porque está frio lá fora. 3) Алисина машина не заводится, потому что холодно. 3) Alices bil startar inte eftersom det är för kallt ute. 3) 爱 丽莎 的 车 不能 发动 因为 外面 太冷 了 。 האם המכונית של עליזה מתניעה? Springt Amelias Auto an? Does Alissa's car start? ¿El auto de Alicia arranca? Est-ce que la voiture d'Alice démarre ? L'auto di Elena parte? アリッサ の 車 は スタート します か ? 지영이의 차는 시동이 걸리니? Wil de auto van Trees starten? O carro de Julia liga? Алисина машина заводится? Startar Alices bil? 爱 丽莎 的 车能 发动 吗 ? לא, המכונית של עליזה לא מתניעה בגלל שבחוץ קר מידי. Nein, Amelias Auto springt nicht an, weil es draußen zu kalt ist. No, Alissa's car won't start because it's too cold outside. No, el auto de Alicia no arranca porque hace mucho frío afuera. Non, la voiture d'Alice ne veut pas démarrer car il fait trop froid dehors. No, l'auto di Elena non sta partendo perché fuori fa troppo freddo. いいえ 、 アリッサ の 車 は スタート しません 。 아니, 밖이 너무 추워서 지영이의 차는 시동이 걸리지 않아. Nee, haar auto wil niet starten omdat het buiten te koud is. Não, o carro de Julia não liga porque está frio lá fora. Нет, Алисина машина не заводится, потому что холодно. Nej, Alices bil startar inte eftersom det är för kallt ute. 不 , 爱 丽莎 的 车 不能 发动 因为 外面 太冷 了 。

4) עליזה בודקת קודם כל את לוח זמני האוטובוסים. 4) Amelia überprüft zuerst den Busfahrplan. 4) Alissa checks the bus schedule first. 4) Alicia revisa primero el horario de los autobuses. 4) Alice regarde d'abord les horaires de bus. 4) Elena controlla l'orario degli autobus per prima cosa. 4) アリッサ は 最初に バス の 時刻 を チェック します 。 4) 지영이는 우선 버스 시간표를 확인한다. 4) Trees kijkt eerst naar de rijtijden van de bus. 4)Julia verifica primeiro o horário do ônibus. 4) Алиса сначала смотрит расписание автобусов. 4) Alice kollar busstiderna först. 4) 爱 丽莎 先查 了 公车 时刻表 。 האם עליזה בודקת קודם כל את לוח זמני הרכבות? Überprüft Amelia zuerst den Zugfahrplan? Does Alissa check the train schedule first? ¿Alicia revisa primero el horario del tren? Est-ce qu'Alice regarde d'abord les horaires de trains ? Elena per prima cosa controlla l'orario dei treni? アリッサ は 最初に 電車 の 時刻 を チェック します か ? 지영이는 우선 기차 시간표를 확인하니? Kijkt Trees eerst naar de rijtijden van de trein? Julia verifica o horário do trem primeiro? Алиса смотрит сначала расписание электричек? Kollar Alice tågtiderna först? 爱 丽莎 先查 了 火车 时刻表 吗 ? לא, קודם כל היא בודקת את לוח זמני האוטובוסים. Nein, das tut sie nicht, Amelia überprüft zuerst den Busfahrplan. No, first of all Alissa checks the bus schedule. No, no lo hace, Alicia revisa primero el horario de los autobuses. Non, Alice regarde d'abord les horaires de bus. No, non lo fa, Elena per prima cosa controlla l'orario degli autobus. いいえ 、 チェック しません アリッサ は 最初に バス の 時刻 を チェック します 。 아니, 지영이는 우선 버스 시간표를 확인해. Nee, dat doet ze niet. Ze kijkt eerst naar de rijtijden van de bus. Não, Julia verifica o horário do ônibus primeiro. Нет, Алиса смотрит сначала расписание автобусов. Nej, det gör hon inte, Alice kollar busstiderna först. 不 , 她 没有 爱 丽莎 先查 了 公车 时刻表 。

ב. 5) האוטובוסים היו איטיים מידי. B) 5) Die Stadtbusse waren zu langsam. B) 5) The city buses were too slow. B) 5) Los autobuses de la ciudad eran muy lentos. B) 5) Les bus étaient trop lents. B) 5) Gli autobus erano troppo lenti. B ) 5) 市 バス は 遅 すぎ ました 。 B) 5) 시내버스들은 너무 느렸다. B) 5) De stadsbussen waren te langzaam. B) 5) Os ônibus da cidade estão muitos lentos. Б) 5) Городские автобусы были слишком медленными. B) 5) Stadsbussarna var för långsamma. B) 5) 城市 公车 太慢 了 。 האם האוטובוסים היו איטיים? Waren die Stadtbusse langsam? Were the city buses slow? ¿Los autobuses de la ciudad eran muy lentos? Est-ce que les bus étaient trop lents ? Gli autobus erano lenti? 市 バス は 遅 すぎ ました か ? 시내버스들은 느렸니? Waren de stadsbussen te langzaam? Os ônibus da cidade estão lentos? Городские автобусы были слишком медленными? Var stadsbussarna långsamma? 城市 公车 慢 吗 ? כן, האוטובוסים היו איטיים מידי. Ja, die Stadtbusse waren zu langsam. Yes, the city buses were too slow. Sí, los autobuses de la ciudad eran muy lentos. Oui, les bus étaient trop lents. Sì, gli autobus erano troppo lenti. はい 、 市 バス は 遅 すぎ ました 。 응, 시내버스들은 너무 느렸어. Ja, de stadsbussen waren te langzaam. Sim, os ônibus da cidade estão muito lentos. Да, городские автобусы были слишком медленными. Ja, stadsbussarna var för långsamma. 是 的 , 城市 公车 太慢 了 。

6) הרכבות עמדו בלוח הזמנים. 6) Die Züge fuhren pünktlich. 6) The trains were running on time. 6) Los trenes estaban a tiempo. 6) Les trains étaient à l'heure. 6) I treni erano in orario. 6) 電車 は 時刻 どおり に 動いて い ました 。 6) 기차는 제 시간에 운행되고 있었다. 6) De treinen reden op tijd. 6) Os trens estavam funcionando a tempo. 6) Поезда ходили вовремя. 6) Tågen gick i tid. 6) 火车 准点 运行 。 האם היו איחורים בזמני הרכבות? Hatten die Züge Verspätung? Were the trains running late? ¿Los trenes estaban atrasados? Est-ce que les trains étaient en retard ? I treni erano in ritardo? 電車 は 遅れて い ました か ? 기차는 지연되고 있었니? Kwamen de treinen te laat? Os trens estavam atrasados? Поезда опаздывали? Var tågen försenade? 火车 晚点 了 吗 ? לא, לא היו איחורים בזמני הרכבות. Nein, die Züge hatten keine Verspätung. No, the trains were not running late. No, los trenes no estaban atrasados. Non, les trains n'étaient pas en retard. No, i treni non erano in ritardo. いいえ 、 電車 は 遅れて いません 。 아니, 기차는 지연되고 있지 않아. Nee, de treinen kwamen niet te laat. Não, os trens não estavam atrasados. Нет, поезда не опаздывали. Nej, tågen var inte försenade. 不 , 火车 没有 晚点 。 הן עמדו בלוח הזמנים. Sie waren pünktlich. They were running on time. Estaban a tiempo. Ils étaient à l'heure. Erano in orario. 時刻 通り に 動いて い ました 。 제 시간에 운행되고 있어. Zij reden op tijd. Eles estavam funcionando na hora certa. Они ходили вовремя. De gick i tid. 火车 准点 运行 。

7) עליזה החליטה לקחת רכבת לעבודה. 7) Amelia beschloss, mit dem Zug zur Arbeit zu fahren. 7) Alissa decided to take the train to work. 7) Alicia decidió tomar el tren al trabajo. 7) Alice a décidé de prendre le train pour aller au travail. 7) Elena ha deciso di prendere il treno per andare al lavoro. 7) アリッサ は 仕事 に は 電車 で 行く こと に し ました 。 7) 지영이는 일하러 기차를 타고 가기로 마음먹었다. 7) Trees besloot de trein te nemen naar haar werk. 7) Julia decide pegar o trem pro trabalho. 7) Алиса решила поехать на работу электричкой. 7) Alice bestämde sig för att ta tåget till jobbet. 7) 爱 丽莎 决定 坐火车 去 上班 。 האם עליזה החליטה לקחת אוטובוס לעבודה? Hat Amelia sich entschieden, mit dem Bus zur Arbeit zu fahren? Did Alissa decide to take the bus to work? ¿Alicia decidió tomar el autobús al trabajo? Est-ce qu'Alice a décidé de prendre le bus pour aller au travail ? Elena ha deciso di prendere l'autobus? アリッサ は 仕事 に は バス で いく こと に し ました か ? 지영이는 일하러 버스를 타고 가기로 했니? Besloot Trees de bus te nemen naar haar werk? Julia decidiu pegar o ônibus para ir ao trabalho? Алиса решила поехать на работу на автобусе? Bestämde sig Alice för att ta bussen till jobbet? 爱 丽莎 决定 坐公车 去 上班 吗 ? לא, עליזה לא החליטה לקחת אוטובוס לעבודה. Nein, Amelia hat sich nicht entschieden, den Bus zu nehmen. No, Alissa didn't decide to take the bus. No, Alicia no decidió tomar el autobús. Non, Alice n'a pas décidé de prendre le bus. No, Elena non ha deciso di prendere l'autobus. いいえ 、 アリッサ は バス で は いか ない こと に し ました 。 아니, 지영이는 버스를 타기로 하지 않았어. Nee, Trees besloot niet de bus te nemen naar haar werk. Não, Julia não decidiu pegar o ônibus. Нет, Алиса решила поехать на работу. Nej, Alice bestämde sig inte för att ta bussen. 不 , 爱 丽莎 没 决定 坐公车 。 היא החליטה לקחת רכבת לעבודה. Sie beschloss, mit dem Zug zur Arbeit zu fahren. She decided to take the train to work. Ella decidió tomar el tren al trabajo. Elle a décidé de prendre le train pour aller au travail. Ha deciso di prendere il treno. 彼女 は 仕事 に は 電車 で 行く こと に し ました 。 그녀는 일하러 기차를 타기로 마음먹었어. Ze besloot de trein te nemen naar haar werk. Ela decidiu pegar o trem para o trabalho. Она решила сесть на поезд, чтобы работать. Hon bestämde sig för att ta tåget till jobbet. 她 决定 坐火车 去 上班 。

8) עליזה קיוותה שלא תאחר לעבודה. 8) Amelia hoffte, dass sie nicht zu spät zur Arbeit kommen würde. 8) Alissa hoped she wouldn't be late for work. 8) Alicia esperaba no llegar tarde al trabajo. 8) Alice espérait qu'elle ne serait pas en retard au travail. 8) Elena sperava di non essere in ritardo. 8) アリッサ は 仕事 に は 遅れ ない こと を 願って い ました 。 8) 지영이는 회사에 늦지 않길 바랬다. 8) Trees hoopte dat ze niet te laat zou komen op haar werk. 8) Julia espera não chegar atrasada no trabalho. 8) Алиса надеялась, что не опоздает на работу. 8) Alice hoppades att hon inte skulle komma för sent till jobbet. 8) 爱 丽莎 希望 她 上班 不会 迟到 。 האם עליזה רצתה לאחר? Wollte Amelia zu spät kommen? Did Alissa want to be late? ¿Alicia quería llegar tarde? Est-ce qu'Alice voulait être en retard ? Elena vuole essere in ritardo? アリッサ は 遅れる こと を 願って い ました か ? 지영이는 늦길 바랬니? Wilde Trees te laat komen? Julia quer chegar atrasada? Алиса хотела опоздать? Ville Alice kommer för sent? 爱 丽莎 想 迟到 吗 ? לא, היא לא רצתה לאחר. Nein, sie wollte nicht zu spät kommen. No, she didn't want to be late. No, ella no quería llegar tarde. Non, elle ne voulait pas être en retard. No, lei non voleva essere in ritardo. いいえ 、 彼女 は 遅れる こと を 願って いません でした 。 아니, 그녀는 늦고 싶지 않았어. Nee, ze wilde niet te laat komen. Não, ela não quer chegar atrasada. Нет, она не хотела опаздывать. Nej, hon ville inte komma för sent. 不 , 她 不想 迟到 。 היא קיוותה שלא תאחר לעבודה. Sie hoffte, dass sie nicht zu spät zur Arbeit kommen würde. She hoped she wouldn't be late for work. Ella esperaba no llegar tarde al trabajo. Elle espérait qu'elle ne serait pas en retard au travail. Lei sperava di non essere in ritardo. 彼女 は 仕事 に は 遅れ ない こと を 願って い ました 。 그녀는 회사에 늦지 않길 바랬어. Ze hoopte dat ze niet te laat zou komen op haar werk. Ela espera não chegar atrasada no trabalho. Она надеялась быть на работе вовремя. Hon hoppades att hon inte skulle komma för sent till jobbet. 她 希望 她 上班 不会 迟到 。