×

我们使用cookies帮助改善LingQ。通过浏览本网站,表示你同意我们的 cookie 政策.


image

LingQ 101 - Getting Started, 创建 LingQs

创建 LingQs

你 会 看到 很多 蓝色 的 词 。

这些 是 生词 , 可能 有 些 词 你 已经 学过 了 。

有 的 词 你 还 不 知道 。

将 不 认识 的 词 保存 下来 。

这 叫 创建 LingQs。

然后 蓝色 的 词 会 变 颜色 。

蓝色 的 词 变成 黄色 。

你 也 可以 为 不 认识 的 短语 创建 LingQs。

这 是 个 很 好 的 办法 。

很快 , 你 会 在 每 一课 里 看见 越来越 多 的 黄色 的 词 。

这 很 好 。

继续 创建 LingQs。

这 说明 你 在 学习 。


创建 LingQs Erstellen Sie LingQs Δημιουργία LingQs Creating LingQs 5) Crear LingQ Créer des LingQ Creare LingQ 5)LingQを作成する LingQ 만들기 LingQs kūrimas Buat LingQs LingQs maken 5) Utwórz LingQ 5\. Crie LingQs Создание LingQ 5) Skapa LingQs LingQs Oluşturma Створення LingQ Tạo LingQs 创建LingQs 創建LingQs

你 会 看到 很多 蓝色 的 词 。 Sie werden viele Blaue Wörter sehen. You will see many blue words. Vas a ver muchas palabras en azul. کلمات آبی زیادی خواهید دید. Vous verrez beaucoup de mots en bleu. Vedrai molte parole blu. あおの単語が沢山あります 여러분은 파란색으로 칠해진 단어들을 많이 보게 됩니다. Je zult veel woorden in het blauw zien. Du vil se mange blå ord. Zobaczysz wiele niebieskich słów. Você verá muitas palavras em azul. В тексте вы будете наблюдать слова выделенные синим. Du kommer att se många blåa ord. Çok fazla mavi kelime göreceksiniz. Bạn sẽ thấy rất nhiều từ màu xanh lam.

这些 是 生词 , 可能 有 些 词 你 已经 学过 了 。 Das sind neue Wörter. Einige dieser neuen Wörter kennen Sie bereits. These are new words. Some of these new words you may already have learned. Estas son palabras nuevas. Tu sabes algunas de estas nuevas palabras. اینها کلمات جدید هستند ، ممکن است برخی از کلمات شما قبلاً یاد گرفته باشید. Ce sont de nouveaux mots. Vous connaissez certains de ces nouveaux mots. Queste sono le parole nuove. Alcune di queste nuove parole le conosci già. これらの単語は、すでに学習したことがあるものもあるかもしれません。 그것들은 새로운 단어들입니다. 몇몇은 여러분이 아는 단어입니다. Dit zijn nieuwe woorden en misschien heb je er al een paar geleerd. Dette er nye ord, noen av dem har du kanskje allerede lært. To są nowe słowa, może być kilka słów, których już się nauczyłeś. Estas são novas palavras. Algumas destas novas palavras você conhece. Это новые слова, и некоторые из них вы уже знаете. Dessa är nya ord, vissa av dessa nya ord kan du. Bunlar yeni kelimeler, daha önce öğrendiğiniz bazı kelimeler olabilir. Đây là những từ mới, và bạn có thể đã học được một số từ đó.

有 的 词 你 还 不 知道 。 Einige dieser neuen Wörter, kennen Sie noch nicht. Some of these new words you don’t know yet. Tu no sabes algunas de estas nuevas palabras. شما هنوز بعضی از کلمات را نمی دانید. Vous ne connaissez pas certains de ces nouveaux mots. Alcune di queste nuove parole non le conosci. あなたが知らない言葉があります 몇몇은 여러분이 모르는 단어입니다. Sommige woorden ken je nog niet. Det er ord du ikke kjenner ennå. Kilka słów, których jeszcze nie znasz. Algumas destas novas palavras você não conhece. Но некоторые пока не знаете. Vissa av dessa nya ord kan du inte. Henüz bilmediğiniz bazı kelimeler. Một số từ bạn chưa biết.

将 不 认识 的 词 保存 下来 。 Merken Sie sich die Wörter, die Sie nicht kennen. Save the words you don't know. Tu guardarás las palabras que no sabes. کلمات ناشناخته را ذخیره کنید. Vous sauvegarderez les mots que vous ignorez. Salva le parole che non conosci. これはLingQの作成と呼ばれます。 여러분은 모르는 단어들을 저장할 것입니다. Bewaar woorden die je niet kent. Lagre ukjente ord. Zapisz nieznane słowa. Você ficará com as palavras que você não conhece. Сохраняйте слова незнакомые вам. Du kommer att spara orden du inte kan. Tanınmayan kelimeleri kaydedin. Lưu những từ không quen thuộc.

这 叫 创建 LingQs。 Dies nennt man das Erstellen von LingQs. This is called creating LingQs. Esto se llama crear LingQs. به این ایجاد LingQ گفته می شود. Cela s'appelle création de LingQs. Questo si chiama creare LingQs. これはLingQの作成と呼ばれます。 이것을 LingQ를 만든다고 말합니다. Dit wordt het maken van LingQs genoemd. Dette kalles å lage LingQs. Nazywa się to tworzeniem LingQ. Chamamos a isto de 'criando LingQs'. Это называется созданием линков, или же, иначе говоря, карточек. Det kallas att skapa LingQs. Buna LingQ'lar oluşturma denir. Điều này được gọi là tạo LingQs.

然后 蓝色 的 词 会 变 颜色 。 Dann wird das blaue Wort die Farbe wechseln. The blue word then changes colour. Entonces la palabra azul cambia de color. سپس کلمات آبی رنگ تغییر می کنند. Les mots changeront alors de couleur. Allora la parola blu cambia colore. その後青い言葉の色が変わります。 저장 후에는 파란색의 단어들이 색깔을 바꿉니다. Dan verandert het blauwe woord van kleur. Następnie niebieskie słowo zmieni kolor. Então as palavras em azul mudarão de cor. Затем слова выделенные синим поменяют цвет. Då ändrar det blåa ordet färg. Sonra mavi kelime rengini değiştirir. Khi đó từ màu xanh sẽ chuyển màu.

蓝色 的 词 变成 黄色 。 Das blaue Wort ist nun gelb. The blue word is now yellow. La palabra azul ahora es amarilla. کلمات آبی به زرد تبدیل می شوند. Les mots bleus sont maintenant jaunes. La parola blu adesso è gialla. 認識できないフレーズのLingQを作成することもできます。 파란색의 단어가 이제는 노랑색이 됩니다. Woorden in blauw worden geel. Blå ord blir gule. As palavras em azul estão agora em amarelo. И станут жёлтыми. Det blåa ordet är nu gult. Mavi sözcük sarı olur. Từ màu xanh lam chuyển sang màu vàng.

你 也 可以 为 不 认识 的 短语 创建 LingQs。 Sie können auch LingQs für ganze Sätze erstellen. You can also create LingQs for phrases you don't understand. También puedes crear LingQs de frases. همچنین می توانید LingQ ها را برای عباراتی که نمی دانید ایجاد کنید. Vous pouvez aussi créer des LingQs pour des phrases. Puoi creare LingQs anche per le espressioni. 認識できないフレーズのLingQを作成することもできます。 마찬가지로 모르는 구문을 위해 LingQ를 만들수도 있습니다. U kunt ook LingQ's maken voor zinnen die u niet kent. Du kan også lage LingQ-er for setninger du ikke kjenner. Możesz także tworzyć LingQ dla nieznanych fraz. Você pode também criar LingQs para frases. Вы также можете создать линки и для целых фраз. Du kan också skapa LingQs för fraser. Tanımadığınız ifadeler için LingQ'lar da oluşturabilirsiniz. Bạn cũng có thể tạo LingQ cho các cụm từ không nhận dạng được.

这 是 个 很 好 的 办法 。 Dies ist eine gute Idee. This is a good method. Esta es una buena idea. این راه خوبی است. C'est une bonne idée. È una buona idea. すぐに、各レッスンで黄色の言葉がどんどん見られます。 이것은 좋은 생각입니다. Dit is een geweldige manier om het te doen. Dette er en god idé. To dobry pomysł. O que é uma boa ideia. Это хороший способ. Det här är en bra idé. Bu iyi bir çözüm. Đây là một cách tốt.

很快 , 你 会 在 每 一课 里 看见 越来越 多 的 黄色 的 词 。 Bald werden Sie mehr und mehr gelbe Wörter und Phrasen in jeder Lektion sehen. Soon you will see more and more yellow words in each lesson. Pronto, verás más y más palabras y frases amarillas en cada lección. به زودی ، در هر درس کلمات زرد بیشتری خواهید دید. Vous verrez bientôt de plus en plus de mots et phrases en jaune dans chaque leçon. Presto vedrai sempre più parole ed espressioni gialle in ogni lezione. すぐに、あなたは各レッスンでますます黄色い言葉を見るでしょう。 각각의 레슨에서 여러분은 노란색의 단어들과 구문들을 점점 더 많이 보게 될 겁니다. Binnenkort zie je in elke les steeds meer gele woorden. Snart vil du se flere og flere gule ord i hver leksjon. Wkrótce na każdej lekcji zobaczysz coraz więcej żółtych słów. Com o tempo você verá mais e mais palavras e frases em amarelo em cada lição. Со временем число слов и фраз подсвеченных жёлтым будет увеличиваться. Snart kommer du att se flera och flera gula ord och fraser i varje lektion. Yakında, her derste daha fazla sarı kelime göreceksiniz. Chẳng bao lâu bạn sẽ thấy ngày càng nhiều từ màu vàng trong mỗi bài học.

这 很 好 。 Das ist gut. This is very good. Esto es bueno. این خوبه. C'est bien. Bene! それはいい事です 이것은 좋은 것입니다. Dit is goed. W porządku Isso é bom. И это хорошо. Det här är bra. Bu iyi. Điều này là tốt.

继续 创建 LingQs。 Machen Sie weiter mit dem erstellen von LingQs. Keep on creating LingQs. Mantente creando LingQs. به ایجاد LingQs ادامه دهید. Continuez à créer des LingQs. Continua a creare LingQs. 継続してlingqsを作成しましょう 계속해서 LingQ를 만들어가세요. Ga je gang en creëer LingQs. Fortsett å lage LingQs. Kontynuuj tworzenie LingQ. Continue criando LingQs. Продолжайте создавать линки. Fortsätt skapa LingQs. LingQ'lar oluşturmaya devam edin. Hãy tiếp tục và tạo LingQ.

这 说明 你 在 学习 。 Dass bedeutet, dass du dazugelernt hast. This shows that you are learning. Esto significa que estás aprendiendo. این نشان می دهد که شما در حال یادگیری هستید. Cela signifie que vous apprenez. Significa che stai imparando. これはあなたが学んでいることを物語ってます 이것은 여러분이 배우고 있다는 것을 의미합니다. Hiermee laat je zien dat je aan het leren bent. Dette betyr at du lærer. To pokazuje, że się uczysz. Isso significa que você está aprendendo. Это весьма значимо для изучения. Det här betyder att du lär dig. Bu öğrendiğinizi gösterir. Điều này cho thấy rằng bạn đang học hỏi.