×

我们使用cookies帮助改善LingQ。通过浏览本网站,表示你同意我们的 cookie 政策.


image

Chinese LingQ Podcast 2.0, 五: 在 加拿大 念 研究所 的 经验 與 国外 求学 的 生活 [1]

五: 在 加拿大 念 研究所 的 经验 與 国外 求学 的 生活 [1]

欢迎 回到 中文 的 LingQ Podcast

LingQ 可是 一个 语言 学习 网站

不 只是 英语 你 可以 学到 各国 的 语言

你 还 可以 下载 软件 (app)来 学习 任何 你 感兴趣 的 语言

阅读文章 收看 影片 的 同时 呢

还 可以 将 你 不 懂 的 单字 、语法 标记 下来

你 学会 多少 个 单字 听过 多少 个 内容

软件 还会 追踪 你 的 学习 进度 哦

让 你 不管 是 在 运动 时 通勤 时

都 可以 有效 地 学习 新 的 语言

如果 你 有 在 收听 播客 的话 呢

你 可以 通过Apple、Spotify、SoundCloud

Google Podcast 还有 YouTube 找到 LingQ的 播客 内容 哦

相信 这会 成为 你 在 学习 语言 上

很棒 的 一个 平台 哦

哈 喽 大家 好 我 是 Sarah

今天 很 开心 邀请 到 在 加拿大 留学

有 经营 播客 的 Jack

来 跟 我们 分享 他 的 加拿大 留学 故事

那 可以 请 Jack 先 自我介绍 一下 哦

哈 喽 大家 好 我 是Jack

然后 我 现在 是 UBC 研究所 的 硕士 三年级 的 学生

对 然后 最近 准备 要 毕业 了

我 的 科系 是 生物医学 方面 相关 的

- 哦 了解 - 所以 也 是因为

- 比较 困难 的 关系 - 对

所以 就 时间 拉得 比较 长

好 所以 等 一下 想要 请 Jack

跟 我们 分享 他 的 留学 生活 还有 在 加拿大 的 生活

- 好 - 来 加拿大 多久 了 时间?

我来 加拿大 今年 应该 算是 三年 半

刚 开始 来 的 时候 我 是

还 没有 找到 实验室 的 老板

所以 我 那 时候 来 的 时候 算是

孤注一掷 就是 我来 了 之后 一定 要 在

旅游 签证 过期 之前

- 对 啊 - 找到 拿到 学生 身份 才能 继续 呆 下来

所以 有点 像是 push 自己

一定 要 赶快 找到

所以 前半年 的 时间 呢 就 等 于是 在 找

哪个 课程 (program) 然后 哪个 实验室 愿意 收 我

那 你 当初 为什么 会 想要 到 加拿大 留学?

我 是 在 美国 毕业 的

研究所 其实 是因为 当时 前女友 来 了UBC

然后 想 说 诶 UBC 好像 也 是 不错 的 一间 学校

当时 也 是 在 想 说 是不是 留在 美国

继续 读 华盛顿大学 的 研究所 比较 方便

不过 我 那 时候 呢 就 找到

- 我 只 想 读 硕士 然后 去 工作 - 对

我 就 想 先 赚点 钱

再 决定 要 不要 读 博士 之类 的

当时 华盛顿大学 它 就 没有 硕士 课程

- 是 哦 ?- 所以 就 只有 UBC有

你 是 说 你 的 科系 没有 硕士 课程?

- 对 我 的 科系 没有 硕士 课程 它 只有 直攻 博士 - 了解

然后 我 就 觉得 博士 它 写 说 要 五到 六年

我 就 觉得 这 投入 (commitment) 太久

其实 你 有 确定 你 喜欢 这个 科系 吗?

其实 我 是 蛮 喜欢 的

那 经过 硕士 这 三年 的 磨练 之后

- 其实 有 变得 比较 不 喜欢 一点点

- 真的 吗 ?- 因为 它 其实

- 有 发生 什么 事情 ?- 生活 逼出来 的

在 实验室 里面 就是 你 需要 研究 一个 项目 (project)

然后 那个 项目 它 可能 是 需要 你 投注 很大 的 心力 跟 时间

那 不 一定 做 得 出来

不 一定 实验 一定 会 有 结果 很多 实验 是 没有 结果 的

所以 你会花 很多 时间

- 有 可能 你 到 最后 是 拿 不到 东西 - 对

那 你 在 研究所 的 时候 你 有 遇到 什么 你 觉得 很 有趣 的 事情?

因为 我 研究 的 是 癌细胞

- 就 前列腺癌 细胞 - 噢 真的 哦?

对 然后 药物 开发

- 对 - 算是 药物 的 我们 叫 药物 筛选 (drugs screening)

就是 筛选 哪 一种 药物 有用

我 觉得 蛮 有趣 的 就是 看着 癌细胞

因为 一般 人 很少 会 直接 看到 癌细胞 长 什么 样子

- 对 - 所以 我 看着 癌细胞 它 长大

- 对 - 然后 我 丢药 下去 的 时候 它 缩小

这 就是 一个 很 好 的 结果

然后 在 那个 时候 觉得 特别 的 开心

然后 特别 的 兴奋

不过 也 是 前 两年 都 没有 结果

- 真的 哦 ?- 到 了 最后 第 3年 的 时候 才 开始 有 进展

而且 通常 都 是 慢慢 的 没有 结果

然后 到 某 一个点 突然 开始 开始 突飞猛进 的 那种 感觉

我 这 三年 总共 筛选 了 两百多种 药物

所以 你 也 要 碰 有点像 碰运气

- 真的 哦 ?- 对

不是 说 你 一直 疯狂 做 就 一定 会 结果

刚好 我 运气 好 所以 有 筛选 到

我 的 项目 的 名称 就 会 是

如何 建立 一个 方式 去 更 有效率 地 筛选 药物

就 像 我 所 做 的 事情

就算 做 不 出来 我 也 建立 出 一套 方法

只是 做 出来 当然 是 比较 能 说服 别人 这 一套 有用

研究室 的 时间 通常 都 要 待 多久?

- 做 是 要 最 麻烦 的 就是 你 要 等 它 - 对

所以 很多 时候 并 不是 你 说 早上 八点 去

然后 到 下午 五点 就 下班 没事

因为 有时候 你 设计 的 东西 可能 要 到 晚上 十点 十一点

然后 你 必须 要 做 一个 步骤

- 然后 再 等 一个 十六个 小时 什么 之类 的 - 对

所以 我 平常

如果 平均 (average) 就 平常 平均 来算 的话

我 是 前 两年 是 大概 八点 然后 六点 下班

我 尽量 把 时间 就 安排 在 这个 区间 把 实验 做 完

但是 我 曾经 也 有 几次 就是 半夜 两三点 在 实验室

- 真的 哦 ?- 然后 整栋 研究所 都 没人 都 是 黑 的

对 我 就 在 那边 做 实验 然后 做 得 很 想 睡觉

不过 那 时候 其实 挺 开心 的

因为 那 时候 也 刚好 有点 睡 不 太 着

所以 睡不着 然后 我 就 想 说 去 做 实验

对 我 可以 理解 就是

你 想要 有 一个 成果 的 时候 你 在 等 它 的 时候

- 你 其实 会 想要 赶快 做 出来 - 对

- 对 - 对 啊

半夜 的 时候 你 又 可以 播 音乐

- 所以 就是 有点 自己 一个 人 的 时间 那种 感觉 - 对

感觉 听 起来 你 的 研究所 还 蛮 忙 的

那 这 样子 你 还有 其他 的 社团活动?

还是 你 平常 有 什么 其他 休闲活动?

因为 我 自己 就 非常 喜欢 打 排球

- 对 - 我 已经 打 了 十一年 排球

所以 我 都 会 挤出 时间

就是 晚上 的 时候 去 参加

UBC 的 排球比赛 啦 或者 是 自己 出去 外面

跟 同学 跟 朋友

- 去 打 排球 - 所以 UBC的 排球比赛 它 是 一个 社团 吗?

它 算是 一个 组织 我们 在 那边 叫 一个 联盟

- UBC 的 联盟 - 对

那 UBC 排球 联盟 它 就 会 举办 说

可能 这个 学期 什么 时间 到 什么 时间

然后 每个 星期 的 礼拜 几

你们 可以 自己 找人 然后 报队

- 然后 就 可以 互相 对 打 这 样子 - 对

那 大部分 它 都 会 设计 在 晚上 的 时间

- 因为 可能 有人 要 工作 有人 要 上课 - 对 大家 要 上课

那 除了 这些 社团活动 你 还有

平常 的 休闲活动 还有 哪 一些?

就 在 这么 忙 的 情况 下

其实 我 把 后来 我 把 它 当作 刚刚 Sarah 有 介绍 我 做 播客

- 其实 我 有时候 会 把 播客 - 对

- 当作 是 我 自己 的 放松 的 时候 - 了解

因为 你 有时候 可以 跳脱 出来 就是

跟 别人 聊天 像 我 做 的 播客

- 主要 跟 别人 聊天 - 对

对 就 可以 跳脱 出来 然后 也 算是 一种 放松 的 方式

可是 你 播客 的 时间 就是

你 刚刚 说 放松 可是 这要 花

大概 多久 时间 去 做?

我 现在 是 每个 星期 尽力 会 有 一集

然后 一集 大概 四十 到 五十分钟

访谈 的话 大概 其实 不 需要 太久

因为 我 都 找 我 认识 的 朋友

- 所以 就 有点像 - 那 你 认识 的 朋友 也 蛮 多 的

就 像是 你 认识 的 一个 朋友 他来 的 时候 觉得 蛮 好玩 的

他 说 我 认识 另外 一个 朋友

可能 你 访谈 他 也 会 有 一些 新 的 火花

- 对 - 所以 就 拉 一串 这 样子

的确 我 上次 去 就是 拍 你们 的 播客

戴上 耳机 然后 再 聊天 的 感觉 其实 还 蛮 不 一样 的

而且 因为 你们 有放 音乐 嘛

- 我 就 觉得 - 因为 那 是 白 噪音

- 对 - 在 后面

然后 不 知道 为什么 就 这样 讲 起来 聊起来 就

- 真的 会越 聊越 多 - 会 比较 轻松

除了 这个 之外 还有 其他 的 休闲活动 吗?

其实 我 觉得 加拿大人 做 的 休闲活动 我 也 蛮 喜欢 的

对 滑雪 吗 例如 滑雪 ?- 滑雪

我 还 蛮 喜欢 的 可是 滑雪 我 现在 有 一点点 阴影

因为 我 上 一次

我 想 讲 一下 就是 其实 大家

就 聊到 滑雪 的 时候 好像 没有 一个 人 没有 阴影

我 觉得 真的 是 最

- 真的 - 对

- 其实 我 觉得 很多 运动 都 是 这样 - 对

因为 是 去年 的 时候

Cyprus的 栏道

我 那 时候 觉得 我 自己 可以 处理 好

觉得 我 自己 可以 驾驭 好

- 对 我 可以 去 栏道 滑 滑 看 - Cyprus 了解

那 时候 就 滑 蛮 快 的

- 然后 我 到 一个 转弯 就是 可以 停下 来看 风景

它 就是 一个 很大 的 转弯 这 样子

我 就 站 在 那 然后 下 一秒

我 就 人 翻到 天上 了

就 有点像 天旋地转

- 啊 我 懂 - 然后 我 就 倒 在 地上 了

但是 我 当时 就是 因为 我 是 滑雪板 (snowboard)

- 所以 是 两只 脚卡 在 同一个 板上 的 - 对

所以 我 翻过去 的 时候 我 的 右脚 是 这 样子 过不去 的

但是 它 因为 我 过不去 了

- 所以 它会 弹回来 - 再 弹回

然后 我 就 听到 我 的 膝盖

- 就是 有 一个 撕裂 的 声音 - 天 啊 真的假 的?

- 就 啪 一声 - 噢 天 啊

然后 我 想 说 完蛋 了 就 是不是 什么 东西 断掉

- 后来 - 有 去 检查?

有 去 检查 不过 当下 就是

我 是 后来 是 发现 是 后面 有 一个 人 就是

- 撞 到 我 - 哦 是 有人 撞 到 你?

- 对 然后 我 才 翻 的 - 然后 才 跌 的

- 其实 滑雪 有时候 真的 人多 时候 是 真的 蛮 危险 的

- 对 - 而且 我 自己 滑 的 时候

- 前面 很多 人 我 都 会 很 害怕 - 对 我 也 是

- 我 害怕 会 撞 到 他们 - 对

我 还 自己 就是 处理 好 滑下去

真的假 的?

然后 到 下面 之后 我 就 想 说 好像 没事

但是 殊不知 我 那 时候 应该 是 肾上腺素

- 对 - 在 下去 之后

我 把 雪板 拆掉

我 的 右脚 一 放到 雪地 上 的 时候 我 就 往前 倒 下去 了

- 然后 想 说 不行 这个 得 去 检查一下 - 对

- 然后 就 去 他们 那个 救护站 - 对

然后 他 就 说 我 说 我 听到 有 那个 啪 的 声音

- 是不是 就是 什么 东西 断掉 我 很 担心

他 说 你 还 能 走 过来 就 没有 断掉

- 真的假 的 ? - 对

他 说 你 断掉 的话 你 基本上 是 站 不了

- 哦 原来 是 这样 - 对

主要 是 科普 一下 嘛

- 对 就是 前面 有 十字 韧带 - 对

旁边 有 两条 内侧 副 韧带 (MCL)

就是 侧 的 韧带

然后 我 那 时候 前面 没 问题

但是 侧 的 应该 是 扭到

因为 我 隔天

两天 之后 就 看到

我 侧边 膝盖 这边

- 就是 一大 条 淤青 - 肿起来

他们 所谓 叫 我 说 如果 你 真的 受不了 的话

因为 他 去 医院 如果 没有 断 他 也 只是 开 你 止痛药

- 真的 吗 ?- 对

他 就 问 我 你 自己 有 止痛药 吗?

我 说 我 有 他 说 那 你 就 回去

你 就 不要 动 你 把 它 固定 住

想 办法 绑起来 然后 冰敷

- 他们 当时 有 帮 我 就是 稍微 固定 住 - 哦 包扎

但是 我 觉得 基本上 还是 算是 冬天 蛮 好玩 的 运动

- 对 -对 啊

也 算是 加拿大人 唯一 的 运动

- 对 - 我 看 他们 很多 都 会

- 一直 滑 - 一直 往外 跑

- 只要 是 冬天 - 你 是 说 冬天 吗?

只要 是 认识 的 加拿大 朋友 我 说

- 诶 你们 周末 要 干嘛 ?- 滑雪

- 从 十一月 开始 滑 到 三月 四月 - 真的 对

我 就 没有 办法 每个 星期 都 去 滑

- 因为 他 也 不是 说 - 真的

五: 在 加拿大 念 研究所 的 经验 與 国外 求学 的 生活 [1] V: Erfahrungen mit dem Graduiertenstudium in Kanada und dem Leben im Ausland [1] Five: The experience of studying in a research institute in Canada and the life of studying abroad [1] V: Experiencias de la escuela de posgrado en Canadá y de la vida en la escuela en el extranjero [1]. V : Expériences des études supérieures au Canada et de la vie à l'étranger [1]. V: Esperienze della scuola di specializzazione in Canada e della vita scolastica all'estero [1] V: カナダの大学院での経験と海外での学校生活 [1] V: Doświadczenia z ukończenia szkoły w Kanadzie i życia w szkole za granicą [1] Cinco: A experiência de estudar em um instituto de pesquisa no Canadá e a vida de estudar no exterior [1] V: Опыт аспирантуры в Канаде и жизнь в школе за рубежом [1] 5: Досвід навчання в канадському університеті та життя за кордоном [1] 五: 在 加拿大 念 研究所 的 经验 與 国外 求学 的 生活 [1]

欢迎 回到 中文 的 LingQ Podcast Вітаю вас у китайському подкасті LingQ 歡迎回到中文的 LingQ Podcast

LingQ 可是 一个 语言 学习 网站 LingQ - це сайт з вивчення мови LingQ 可是一個語言學習網站

不 只是 英语 你 可以 学到 各国 的 语言 Not only English, you can learn the languages of various countries Não apenas inglês, você pode aprender os idiomas de vários países Ви можете вивчати мови різних країн, не тільки англійську 不只是英語 你可以學到各國的語言

你 还 可以 下载 软件 (app)来 学习 任何 你 感兴趣 的 语言 You can also download software (app) to learn any language you are interested in Você também pode baixar o software (app) para aprender qualquer idioma em que esteja interessado Ви також можете завантажити програму, щоб вивчати будь-яку мову, яка вас цікавить 你還可以下載軟件 (app)來學習任何你感興趣的語言

阅读文章 收看 影片 的 同时 呢 While reading the article and watching the video Ao ler o artigo e assistir ao vídeo За допомогою читання статей і перегляду відео 閱讀文章 收看影片的同時呢

还 可以 将 你 不 懂 的 单字 、语法 标记 下来 You can also mark down the words and grammar you do not understand Você também pode marcar as palavras e a gramática que você não entende Ви також можете позначити слова та граматику, яку не розумієте 還可以將你不懂的單字、語法標記下來

你 学会 多少 个 单字 听过 多少 个 内容 How many words have you learned and how many have you heard? Quantas palavras você aprendeu e quantas você já ouviu? Ви зможете оволодіти великою кількістю слів та прослухати багато контенту 你學會多少個單字 聽過多少個內容

软件 还会 追踪 你 的 学习 进度 哦 The software will also track your learning progress O software também acompanhará seu progresso de aprendizado Програма буде відстежувати ваш прогрес у навчанні 軟件還會追踪你的學習進度哦

让 你 不管 是 在 运动 时 通勤 时 Let you commute while exercising Permita que você se desloque enquanto se exercita Це дозволить вам ефективно вивчати нову мову, будь-якими часами, під час занять і в дорозі 讓你不管是在運動時 通勤時

都 可以 有效 地 学习 新 的 语言 can effectively learn new languages pode efetivamente aprender novos idiomas Якщо ви слухаєте подкасти 都可以有效地學習新的語言

如果 你 有 在 收听 播客 的话 呢 if you're listening to a podcast se você estiver ouvindo um podcast 如果你有在收聽播客的話呢

你 可以 通过Apple、Spotify、SoundCloud Você pode usar Apple, Spotify, SoundCloud Ви можете знайти контент LingQ у програмах Apple, Spotify, SoundCloud, Google Podcast та YouTube 你可以通過Apple、Spotify、SoundCloud

Google Podcast 还有 YouTube 找到 LingQ的 播客 内容 哦 Google Podcast and YouTube to find LingQ podcast content Вірю, що це стане відмінною платформою для вивчення мови Google Podcast 還有 YouTube 找到LingQ的播客內容哦

相信 这会 成为 你 在 学习 语言 上 I believe this will become your language learning Acredito que isso se tornará seu aprendizado de idiomas 相信這會成為你在學習語言上

很棒 的 一个 平台 哦 It's a great platform ótima plataforma 很棒的一個平台哦

哈 喽 大家 好 我 是 Sarah Olá a todos, meu nome é Sara Привіт, всім. Я Сара. 哈嘍 大家好 我是Sarah

今天 很 开心 邀请 到 在 加拿大 留学 I am very happy to invite you to study in Canada today Estou muito feliz em convidá-lo para estudar no Canadá hoje Сьогодні я щаслива запросити Джека, який навчався в Канаді 今天很開心邀請到在加拿大留學

有 经营 播客 的 Jack Jack who runs a podcast Há Jack que dirige o podcast Щоб поділитися своєю історією навчання в Канаді 有經營播客的 Jack

来 跟 我们 分享 他 的 加拿大 留学 故事 Come share with us his story of studying abroad in Canada Venha e compartilhe conosco sua história de estudar no Canadá 來跟我們分享他的加拿大留學故事

那 可以 请 Jack 先 自我介绍 一下 哦 Then can I ask Jack to introduce himself first? Então Jack pode se apresentar primeiro. Отже, дозвольте запросити Джека спочатку представити себе. 那可以請 Jack 先自我介紹一下哦

哈 喽 大家 好 我 是Jack Hello everyone, I'm Jack Olá a todos, meu nome é Jack Привіт, всім! Я Джек. 哈嘍 大家好 我是Jack

然后 我 现在 是 UBC 研究所 的 硕士 三年级 的 学生 Then I am now a third year Masters student at UBC Graduate School Então eu sou agora um estudante de mestrado do terceiro ano no Instituto UBC А зараз я студент третього курсу магістратури Університету Британської Колумбії. 然後我現在是 UBC 研究所的碩士三年級的學生

对 然后 最近 准备 要 毕业 了 Yes, and I'm about to graduate soon Sim, e estou prestes a me formar em breve Так, і скоро я готуюся закінчити навчання. 對 然後最近準備要畢業了

我 的 科系 是 生物医学 方面 相关 的 My department is related to biomedicine Meu departamento está relacionado à biomedicina Мій фах - пов'язаний з біомедичною галуззю. 我的科係是生物醫學方面相關的

- 哦 了解 - 所以 也 是因为 - oh understand - so also because - oh veja - também porque - Розумію. - Тобто це через... - 哦 了解- 所以也是因為

- 比较 困难 的 关系 - 对 - more difficult relationships - yes - relacionamentos mais difíceis - sim - Складну ситуацію? - Так. - 比較困難的關係- 對

所以 就 时间 拉得 比较 长 So it takes longer Então demora mais Тому трохи довше зайняло часу. Vì vậy, nó mất nhiều thời gian hơn 所以就時間拉得比較長

好 所以 等 一下 想要 请 Jack Ok, então espere um minuto, eu quero perguntar ao Jack Добре, тоді зачекайте, я б хотів запросити Джека 好 所以等一下想要請Jack

跟 我们 分享 他 的 留学 生活 还有 在 加拿大 的 生活 Share with us his study abroad life and life in Canada Compartilhe conosco sua vida de estudo no exterior e vida no Canadá Поділитися з нами своїм студентським життям за кордоном і життям в Канаді. 跟我們分享他的留學生活還有在加拿大的生活

- 好 - 来 加拿大 多久 了 时间? - OK - How long have you been in Canada? - OK, há quanto tempo você está no Canadá? - Добре. - Скільки часу ви вже в Канаді? - 好- 來加拿大多久了時間?

我来 加拿大 今年 应该 算是 三年 半 I came to Canada this year should be regarded as three and a half years Eu vim para o Canadá este ano deve ser considerado como três anos e meio Я приїхав в Канаду цього року, отже, це близько три з половиною роки. 我來加拿大 今年應該算是三年半

刚 开始 来 的 时候 我 是 When I first came here I was Quando eu cheguei, eu estava Коли я тільки приїхав, я не мав наставника в лабораторії. 剛開始來的時候我是

还 没有 找到 实验室 的 老板 Haven't found the boss of the lab Тому, коли приїхав, я міг би сказати, що Chưa tìm ra ông chủ của phòng thí nghiệm 還沒有找到實驗室的老闆

所以 我 那 时候 来 的 时候 算是 So when I came here it was Я був на повному ризику, я щойно приїхав, і мені потрібно було 所以我那時候來的時候算是

孤注一掷 就是 我来 了 之后 一定 要 在 All or nothing is that when I come, I must be there Tudo ou nada é que quando eu vier, devo estar lá Знайти лабораторію до того, як закінчувався туристичний візит. 孤注一擲 就是我來了之後一定要在

旅游 签证 过期 之前 Before the tourist visa expires Antes que o visto de turista expire - Так, точно, - знайти і отримати студентський статус, щоб залишитись. 旅遊簽證過期之前

- 对 啊 - 找到 拿到 学生 身份 才能 继续 呆 下来 - Yes - You have to find a student status to stay here Тому трохи, можливо, використовувався штурмовий метод - 對啊- 找到拿到學生身份才能繼續呆下來

所以 有点 像是 push 自己 So it's kind of like pushing yourself Треба було швидко знайти. 所以有點像是 push 自己

一定 要 赶快 找到 must find it quickly Отже, мусив поспішати знайти. 一定要趕快找到

所以 前半年 的 时间 呢 就 等 于是 在 找 So the first half of the year is equivalent to looking for Тому перший півріччя було проведено в пошуку 所以前半年的時間呢就等於是在找

哪个 课程 (program) 然后 哪个 实验室 愿意 收 我 Which course (program) and which laboratory is willing to accept me який курс (програму) і яка лабораторія згодна мене прийняти. 哪個課程 (program) 然後哪個實驗室願意收我

那 你 当初 为什么 会 想要 到 加拿大 留学? So why did you want to study in Canada in the first place? Чому саме ти вирішив поступити на навчання в Канаду? 那你當初為什麼會想要到加拿大留學?

我 是 在 美国 毕业 的 I graduated from the United States Я закінчив університет у США. 我是在美國畢業的

研究所 其实 是因为 当时 前女友 来 了UBC The institute is actually because the ex-girlfriend came to UBC at the time Фактично, я поступив до аспірантури через те, що колишня дівчина приїхала до UBC. 研究所其實是因為當時前女友來了UBC

然后 想 说 诶 UBC 好像 也 是 不错 的 一间 学校 Then I want to say, UBC seems to be a good school. Потім я подумав, що UBC, схоже, теж не погана школа. 然後想說誒 UBC 好像也是不錯的一間學校

当时 也 是 在 想 说 是不是 留在 美国 At that time, I was also thinking about whether to stay in the United States. Тоді я також думав, що, можливо, варто залишитися у США 當時也是在想說是不是留在美國

继续 读 华盛顿大学 的 研究所 比较 方便 It is more convenient to continue studying at the University of Washington's graduate school і продовжити навчання в університеті Вашингтона. 繼續讀華盛頓大學的研究所比較方便

不过 我 那 时候 呢 就 找到 But then I found Однак, на той момент я знайшов 不過我那時候呢 就找到

- 我 只 想 读 硕士 然后 去 工作 - 对 - i just want to do my master's degree and go to work - yes - Я хочу просто отримати ступінь магістра і піти працювати - так - 我只想讀碩士 然後去工作- 對

我 就 想 先 赚点 钱 I just want to make some money first Я просто хочу заробити трохи грошей 我就想先賺點錢

再 决定 要 不要 读 博士 之类 的 decide whether to pursue a doctorate or not. і потім вирішити, чи варто мені вчитися на доктора або щось таке. 再決定要不要讀博士之類的

当时 华盛顿大学 它 就 没有 硕士 课程 At that time, the University of Washington did not have a master's program. Тоді університет Вашингтона не мав програми магістра 當時華盛頓大學它就沒有碩士課程

- 是 哦 ?- 所以 就 只有 UBC有 - right? - so only UBC has - Справді? - Тому лише UBC мало - 是哦?- 所以就只有UBC有

你 是 说 你 的 科系 没有 硕士 课程? Are you saying that your department does not have a master's program? Ви мовите, що в вашій спеціальності немає програми магістра? 你是說你的科系沒有碩士課程?

- 对 我 的 科系 没有 硕士 课程 它 只有 直攻 博士 - 了解 - There is no master's program in my department, it only has a direct PhD - understand - Так, в моїй спеціальності немає програми магістра, лише прямий вхід до доктора - Розумію. - 對 我的科系沒有碩士課程 它只有直攻博士- 了解

然后 我 就 觉得 博士 它 写 说 要 五到 六年 Then I thought the doctor said it would take five to six years І тоді я вирішив, що програма докторату триватиме п'ять-шість років 然後我就覺得博士 它寫說要五到六年

我 就 觉得 这 投入 (commitment) 太久 I think this commitment is too long І мені здалося, що це занадто тривала зобов'язаність. 我就覺得這投入 (commitment) 太久

其实 你 有 确定 你 喜欢 这个 科系 吗? In fact, are you sure you like this department? Ви насправді впевнені, що вам подобається ця спеціальність? 其實你有確定你喜歡這個科係嗎?

其实 我 是 蛮 喜欢 的 Actually I quite like it Насправді, мені це дуже подобається. 其實我是蠻喜歡的

那 经过 硕士 这 三年 的 磨练 之后 After three years of master's training Після трьох років майстер-класу, насправді став трохи не таким задоволеним. 那經過碩士這三年的磨練之後

- 其实 有 变得 比较 不 喜欢 一点点 - actually have become less like a little bit Справді? - Тому що, насправді, - 其實有變得比較不喜歡一點點

- 真的 吗 ?- 因为 它 其实 - Really? - because it actually Щось сталося? - Життя спонукає. - 真的嗎?- 因為它其實

- 有 发生 什么 事情 ?- 生活 逼出来 的 - What happened? - forced out of life У лабораторії вам потрібно досліджувати проект, - 有發生什麼事情?- 生活逼出來的

在 实验室 里面 就是 你 需要 研究 一个 项目 (project) 在實驗室裡面就是你需要研究一個項目 (project)

然后 那个 项目 它 可能 是 需要 你 投注 很大 的 心力 跟 时间 And then, that program, it could be something that requires a lot of dedication and time on your part. Тоді цей проект може вимагати великих зусиль та часу. 然後那個項目 它可能是需要你投注很大的心力跟時間

那 不 一定 做 得 出来 That can't be done Це не обов'язково буде виконано. 那不一定做得出來

不 一定 实验 一定 会 有 结果 很多 实验 是 没有 结果 的 Не обов'язково, що дослід завжди дасть результати. Багато експериментів ні до чого не призводять. 不一定實驗一定會有結果很多實驗是沒有結果的

所以 你会花 很多 时间 Тому ви витратите багато часу. 所以你會花很多時間

- 有 可能 你 到 最后 是 拿 不到 东西 - 对 - There's a chance that you might end up not being able to get anything. - Ймовірно, у кінці ви не отримаєте нічого? - Вірно. - 有可能你到最後是拿不到東西- 對

那 你 在 研究所 的 时候 你 有 遇到 什么 你 觉得 很 有趣 的 事情? А що вам було цікавим, коли ви були в дослідницькому інституті? 那你在研究所的時候你有遇到什麼你覺得很有趣的事情?

因为 我 研究 的 是 癌细胞 Оскільки я досліджував ракову клітину, 因為我研究的是癌細胞

- 就 前列腺癌 细胞 - 噢 真的 哦? - Just prostate cancer cells - oh really? - Простати - О, правда? - 就前列腺癌細胞- 噢 真的哦?

对 然后 药物 开发 to then drug development Так, і потім розробка ліків. 對 然後藥物開發

- 对 - 算是 药物 的 我们 叫 药物 筛选 (drugs screening) - Yeah-- what counts as a drug, we call drugs screening. - Так - Це можна вважати ліковим відбором (фармакологічним скринінгом). - 對- 算是藥物的我們叫藥物篩選 (drugs screening)

就是 筛选 哪 一种 药物 有用 It's about screening which drugs are useful. Тобто вибір, який з ліків виявиться корисним. 就是篩選哪一種藥物有用

我 觉得 蛮 有趣 的 就是 看着 癌细胞 I think it's kind of funny, just looking at cancer cells. Я вважаю це цікавим, дивлячись на ракову клітину. 我覺得蠻有趣的就是看著癌細胞

因为 一般 人 很少 会 直接 看到 癌细胞 长 什么 样子 Because it's very rare for the average person to see directly what a cancer cell looks like. Оскільки зазвичай люди рідко бачать, як виглядає ракова клітина. 因為一般人很少會直接看到癌細胞長什麼樣子

- 对 - 所以 我 看着 癌细胞 它 长大 - So, I watched the cancer, it grew. - Так - Тому, коли я дивлюся на ракову клітину, вона зростає - 對-所以我看著癌細胞它長大

- 对 - 然后 我 丢药 下去 的 时候 它 缩小 - Right- and then when I dropped the pill it shrank - Так - Потім, коли я кидаю ліки, вона зменшується. - 對- 然後我丟藥下去的時候它縮小

这 就是 一个 很 好 的 结果 Це - дуже хороший результат. 這就是一個很好的結果

然后 在 那个 时候 觉得 特别 的 开心 Тоді в той час я відчуваю особливе задоволення. 然後在那個時候覺得特別的開心

然后 特别 的 兴奋 then very excited Тоді особливо збуджений. 然後特別的興奮

不过 也 是 前 两年 都 没有 结果 But it didn't work for the past two years. Але за останні два роки не було результатів. 不過也是前兩年都沒有結果

- 真的 哦 ?- 到 了 最后 第 3年 的 时候 才 开始 有 进展 - Справді? - А в наступний рік вже почалися успіхи. - 真的哦?- 到了最後第3年的時候才開始有進展

而且 通常 都 是 慢慢 的 没有 结果 І зазвичай все йде повільно, без результатів. 而且通常都是慢慢的沒有結果

然后 到 某 一个点 突然 开始 开始 突飞猛进 的 那种 感觉 Тоді в якомусь моменті раптом все починає рухатися вперед. 然後到某一個點突然開始開始突飛猛進的那種感覺

我 这 三年 总共 筛选 了 两百多种 药物 In the past three years, I have screened more than 200 drugs. За ці три роки я відібрав більше двохсот препаратів. 我這三年總共篩選了兩百多種藥物

所以 你 也 要 碰 有点像 碰运气 So you have to take a little bit of luck Тому ти теж повинен мати трохи удачі. 所以你也要碰 有點像碰運氣

- 真的 哦 ?- 对 - Справді? - Так. - 真的哦?- 對

不是 说 你 一直 疯狂 做 就 一定 会 结果 It's not that you've been doing crazy things and you're going to get results Не говорячи, що якщо безперервно працювати, то обов'язково будуть результати. 不是說你一直瘋狂做就一定會結果

刚好 我 运气 好 所以 有 筛选 到 It just so happens that I've had good luck, so there's been a screening. Просто хороша удача допомогла мені відібрати. 剛好我運氣好 所以有篩選到

我 的 项目 的 名称 就 会 是 Назва мого проекту буде "Як створити більш ефективний спосіб відбору препаратів". 我的項目的名稱就會是

如何 建立 一个 方式 去 更 有效率 地 筛选 药物 How to create a way to screen drugs more efficiently Саме те, що я роблю. 如何建立一個方式去更有效率地篩選藥物

就 像 我 所 做 的 事情 Like what I do. Навіть якщо я не отримаю результату, я створю свій власний метод. thích những gì tôi làm 就像我所做的事情

就算 做 不 出来 我 也 建立 出 一套 方法 Even if I can't do it, I will create a method Це все одно, чи зробити його чи ні, я знайду свій власний шлях. 就算做不出來 我也建立出一套方法

只是 做 出来 当然 是 比较 能 说服 别人 这 一套 有用 Just do it out of course is more able to convince others that this set of useful Просто його зробити, звичайно, це переконливо буде довести, що це справді працює. 只是做出來當然是比較能說服別人這一套有用

Так.

研究室 的 时间 通常 都 要 待 多久? How long does the time in the lab usually last? Скільки зазвичай триває час у лабораторії? 研究室的時間通常都要待多久?

- 做 是 要 最 麻烦 的 就是 你 要 等 它 - 对 - The trouble with doing it is that you have to wait for it. - Робота вимагає найбільше терпіння - так. - điều khó khăn nhất khi làm việc đó là bạn phải đợi nó- yeah -做是要最麻煩的就是你要等它- 對

所以 很多 时候 并 不是 你 说 早上 八点 去 Тому, багато разів ти не кажеш "іду на роботу о восьмій годині ранку" і потім відпускаєш о п'ятій годині пополудні, нічого не роблячи. 所以很多時候並不是你說早上八點去

然后 到 下午 五点 就 下班 没事 And then, at 5:00 p.m., you're off. It's fine. Тому, що іноді твої проекти можуть займати до десятої або одинадцятої години ввечері. 然後到下午五點就下班沒事

因为 有时候 你 设计 的 东西 可能 要 到 晚上 十点 十一点 Because sometimes, you design something that may not be ready until 10:00, 11:00 at night. І потім ти мусиш виконати певні кроки. 因為有時候你設計的東西可能要到晚上十點十一點

然后 你 必须 要 做 一个 步骤 Then you have to do a step Після цього ще потрібно почекати шістнадцять годин або щось подібне. - Так, саме так. 然後你必須要做一個步驟

- 然后 再 等 一个 十六个 小时 什么 之类 的 - 对 - và đợi thêm mười sáu tiếng nữa hay gì đó - vâng - 然後再等一個十六個小時什麼之類的- 對

所以 我 平常 Тому я зазвичай... 所以我平常

如果 平均 (average) 就 平常 平均 来算 的话 If the average is the usual average. Якщо розрахувати середнє значення (середньо) як середнє, то я зазвичай починаю о 8 годині ранку і закінчую о 6 годині вечора. 如果平均 (average) 就平常平均來算的話

我 是 前 两年 是 大概 八点 然后 六点 下班 我是前兩年是大概八點然後六點下班

我 尽量 把 时间 就 安排 在 这个 区间 把 实验 做 完 I try to schedule my time in this area to finish the experiments. Я стараюся розташовувати час для проведення експериментів в цьому діапазоні, щоб закінчити їх. 我盡量把時間就安排在這個區間把實驗做完

但是 我 曾经 也 有 几次 就是 半夜 两三点 在 实验室 Але у мене було кілька разів, коли я працював у лабораторії о двійці-трійці ночі. 但是我曾經也有幾次就是半夜兩三點在實驗室

- 真的 哦 ?- 然后 整栋 研究所 都 没人 都 是 黑 的 - Oh really? - Then no one in the whole institute is black - Справді? - Так, і враховуючи, що весь інститут був темний. - 真的哦?- 然後整棟研究所都沒人 都是黑的

对 我 就 在 那边 做 实验 然后 做 得 很 想 睡觉 對 我就在那邊做實驗然後做得很想睡覺

不过 那 时候 其实 挺 开心 的 But I was actually quite happy at that time. Але насправді я відчувався досить щасливим у той час. 不過那時候其實挺開心的

因为 那 时候 也 刚好 有点 睡 不 太 着 Because at that time, I just didn't sleep well. Тому що тоді я не зміг спати. 因為那時候也剛好有點睡不太著

所以 睡不着 然后 我 就 想 说 去 做 实验 Тому я не сплю і думаю йти делати експерименти. 所以睡不著然後我就想說去做實驗

对 我 可以 理解 就是 對 我可以理解就是

你 想要 有 一个 成果 的 时候 你 在 等 它 的 时候 你想要有一個成果的時候 你在等它的時候

- 你 其实 会 想要 赶快 做 出来 - 对 - You're actually gonna want to do it soon. - 你其實會想要趕快做出來- 對

- 对 - 对 啊 - 對- 對啊

半夜 的 时候 你 又 可以 播 音乐 In the middle of the night, you can play music again. Вночі ти також можеш слухати музику. 半夜的時候你又可以播音樂

- 所以 就是 有点 自己 一个 人 的 时间 那种 感觉 - 对 - 所以就是有點自己一個人的時間那種感覺- 對

感觉 听 起来 你 的 研究所 还 蛮 忙 的 - Виглядає так, наче в твоєму дослідницькому інституті досить турботливо. 感覺聽起來你的研究所還蠻忙的

那 这 样子 你 还有 其他 的 社团活动? So, like this, do you have any other club activities? - Тоді у тебе є інша активність у гуртожитку? 那這樣子你還有其他的社團活動?

还是 你 平常 有 什么 其他 休闲活动? - Або у тебе є які-небудь інші заняття на відпочинок? 還是你平常有什麼其他休閒活動?

因为 我 自己 就 非常 喜欢 打 排球 - Тому що я сама дуже люблю грати у волейбол. 因為我自己就非常喜歡打排球

- 对 - 我 已经 打 了 十一年 排球 - Так, вже граю волейбол одинадцять років. - 對- 我已經打了十一年排球

所以 我 都 会 挤出 时间 So, I'm all for making time. - Тому я знаходжу час для цього. 所以我都會擠出時間

就是 晚上 的 时候 去 参加 - Зазвичай ввечері йду грати. 就是晚上的時候去參加

UBC 的 排球比赛 啦 或者 是 自己 出去 外面 - У гру волейболу UBC, або просто виходжу на вулицю з друзями. UBC 的排球比賽啦或者是自己出去外面

跟 同学 跟 朋友 - Займатись волейболом з однокласниками або друзями. 跟同學跟朋友

- 去 打 排球 - 所以 UBC的 排球比赛 它 是 一个 社团 吗? - Going to play volleyball - So UBC's volleyball game is a club? - Грати волейбол - то чи є вона університетським клубом? - 去打排球- 所以UBC的排球比賽它是一個社團嗎?

它 算是 一个 组织 我们 在 那边 叫 一个 联盟 - Вона може бути названа організацією, групою, яку ми там називаємо альянс. 它算是一個組織 我們在那邊叫一個聯盟

- UBC 的 联盟 - 对 - UBC's Alliance - Yes - Альянс UBC - так. - UBC 的聯盟- 對

那 UBC 排球 联盟 它 就 会 举办 说 Then the UBC Volleyball League it will host say - То альянс волейболу UBC буде проводити, скажімо. 那 UBC 排球聯盟它就會舉辦說

可能 这个 学期 什么 时间 到 什么 时间 Probably this semester What time to What time - Можливо, цей семестр, від якого часу до якого часу, 可能這個學期什麼時間到什麼時間

然后 每个 星期 的 礼拜 几 Then the day of the week - І кожного тижня, у якой день. 然後每個星期的禮拜幾

你们 可以 自己 找人 然后 报队 You can find someone yourself and sign up for the team - Ви можете шукати інших людей самі і реєструватися в команду. 你們可以自己找人 然後報隊

- 然后 就 可以 互相 对 打 这 样子 - 对 - And then, you can fight each other, like this. - І потім можете грати один з одним. - 然後就可以互相對打這樣子- 對

那 大部分 它 都 会 设计 在 晚上 的 时间 That most of it will be designed at night time - Переважна частина цього буде відбуватися ввечері. 那大部分它都會設計在晚上的時間

- 因为 可能 有人 要 工作 有人 要 上课 - 对 大家 要 上课 - Тому що деякі мають працювати, а деякі мають ходити на заняття - так всі мають ходити на заняття. - 因為可能有人要工作 有人要上課- 對 大家要上課

那 除了 这些 社团活动 你 还有 Крім цих студентських активностей, які ще у тебе є 那除了這些社團活動你還有

平常 的 休闲活动 还有 哪 一些? Які ще є твої звичайні дозвілля? 平常的休閒活動還有哪一些?

就 在 这么 忙 的 情况 下 With such a busy schedule. Так, в такому зайнятому стані 就在這麼忙的情況下

其实 我 把 后来 我 把 它 当作 刚刚 Sarah 有 介绍 我 做 播客 I actually took it later and I treated it as if Sarah had just introduced me to doing a podcast Насправді, потім я почав робити власний подкаст за зовнішньою пропозицією Сари 其實我把 後來我把它當作剛剛 Sarah 有介紹我做播客

- 其实 我 有时候 会 把 播客 - 对 - Actually, I sometimes put on podcasts. - Насправді, іноді я використовую подкаст - так, зрозуміло - 其實我有時候會把播客- 對

- 当作 是 我 自己 的 放松 的 时候 - 了解 - When it's time for me to relax on my own - understand - Як свій спосіб розслабитися - розумію - 當作是我自己的放鬆的時候- 了解

因为 你 有时候 可以 跳脱 出来 就是 Because sometimes you can get out of it Тому що іноді ти можеш відволіктися 因為你有時候可以跳脫出來就是

跟 别人 聊天 像 我 做 的 播客 Talking to other people like I do on the podcast. розмовляючи з іншими, як я роблю це в подкасті 跟別人聊天 像我做的播客

- 主要 跟 别人 聊天 - 对 - Mainly talking to other people. - Головним чином, розмовляючи з іншими - так - 主要跟別人聊天- 對

对 就 可以 跳脱 出来 然后 也 算是 一种 放松 的 方式 Yeah, you know, you can just jump out, and then, you know, it's kind of a way to relax. Так можна відволіктися від роботи і вважати це способом розслабитися 對 就可以跳脫出來然後也算是一種放鬆的方式

可是 你 播客 的 时间 就是 Але скільки часу ти приділяєш подкасту? 可是你播客的時間就是

你 刚刚 说 放松 可是 这要 花 You just said relax, but this is gonna take Зараз я стараюся записувати одну серію щотижня 你剛剛說放鬆 可是這要花

大概 多久 时间 去 做? About how long does it take to do that? І одна серія триває, приблизно, 40-50 хвилин 大概多久時間去做?

我 现在 是 每个 星期 尽力 会 有 一集 I'm, uh, trying my best to get an episode every week. Так 我現在是每個星期盡力會有一集

然后 一集 大概 四十 到 五十分钟 And then, an episode of about forty to fifty minutes Якщо це інтерв'ю, то насправді не потрібно багато часу 然後一集大概四十到五十分鐘

访谈 的话 大概 其实 不 需要 太久 訪談的話大概 其實不需要太久

因为 我 都 找 我 认识 的 朋友 Тому що я запрошую своїх знайомих 因為我都找我認識的朋友

- 所以 就 有点像 - 那 你 认识 的 朋友 也 蛮 多 的 - Так що це схоже на - а в тебе багато знайомих - 所以就有點像- 那你認識的朋友也蠻多的

就 像是 你 认识 的 一个 朋友 他来 的 时候 觉得 蛮 好玩 的 It's like a friend you know who comes in and thinks it's fun. Так, навіть коли приходить один знайомий, вони вважають це досить весело 就像是你認識的一個朋友他來的時候覺得蠻好玩的

他 说 我 认识 另外 一个 朋友 Він сказав, що я знайомий з іншим другом. 他說我認識另外一個朋友

可能 你 访谈 他 也 会 有 一些 新 的 火花 Maybe your interview with him will also have some new sparks Можливо, під час вашого інтерв'ю він також матиме деякі нові іскри. 可能你訪談他也會有一些新的火花

- 对 - 所以 就 拉 一串 这 样子 - Right- so just pull a bunch like this - Зрозуміло - тому вирішив пом'якшити стосунки. - 對- 所以就拉一串這樣子

的确 我 上次 去 就是 拍 你们 的 播客 Indeed, the last time I was there, I was shooting your podcast. Насправді, минулого разу я був тут, щоб зняти вас для свого подкасту. 的確我上次去就是拍你們的播客

戴上 耳机 然后 再 聊天 的 感觉 其实 还 蛮 不 一样 的 It's actually quite different to wear headphones and then chat Я надів навушники і почув себе зовсім по-іншому, коли почали балакати. 戴上耳機然後再聊天的感覺其實還蠻不一樣的

而且 因为 你们 有放 音乐 嘛 І, звичайно, у вас була музика грати. 而且因為你們有放音樂嘛

- 我 就 觉得 - 因为 那 是 白 噪音 - I just thought - because it was white noise - Для мене звучало як білий шум. - 我就覺得- 因為那是白噪音

- 对 - 在 后面 - Справді - на задньому плані. - 對-在後面

然后 不 知道 为什么 就 这样 讲 起来 聊起来 就 Then I don't know why I just talk about it like this І потім, я не знаю чому, але говорити і розмовляти з ними так стало легше. 然後不知道為什麼就這樣講起來聊起來就

- 真的 会越 聊越 多 - 会 比较 轻松 - really talk more and more - it will be easier - Правда, мова все більше і більше звужується - стає легше. - 真的會越聊越多- 會比較輕鬆

Зрозуміло.

除了 这个 之外 还有 其他 的 休闲活动 吗? Are there any other leisure activities besides this? Крім цього, у вас є інші дозвілля? 除了這個之外還有其他的休閒活動嗎?

其实 我 觉得 加拿大人 做 的 休闲活动 我 也 蛮 喜欢 的 In fact, I think I like the leisure activities that Canadians do. Насправді, я досить люблю дозвілля, який роблять канадці. 其實我覺得加拿大人做的休閒活動我也蠻喜歡的

对 滑雪 吗 例如 滑雪 ?- 滑雪 Здача на лижах, наприклад? - Як раз на лижах. 對 滑雪嗎 例如滑雪?- 滑雪

我 还 蛮 喜欢 的 可是 滑雪 我 现在 有 一点点 阴影 I like it quite a bit but skiing I have a little shade now Я досить люблю це, але зараз в мене трохи тінь на душі через моє останнє відвідування. 我還蠻喜歡的可是滑雪我現在有一點點陰影

因为 我 上 一次 because the last time i Бо в попередній раз... 因為我上一次

我 想 讲 一下 就是 其实 大家 Я хотів сказати, що насправді всі, хто розмовляв про лижі, мали якусь тінь на душі. 我想講一下就是其實大家

就 聊到 滑雪 的 时候 好像 没有 一个 人 没有 阴影 When talking about skiing, it seems that there is no one who does not have a shadow. Я вважаю це най... 就聊到滑雪的時候好像沒有一個人沒有陰影

我 觉得 真的 是 最 I think it's really the most - Справді - точно. 我覺得真的是最

- 真的 - 对 - Справді. - Так. - 真的- 對

- 其实 我 觉得 很多 运动 都 是 这样 - 对 -其實我覺得很多運動都是這樣- 對

因为 是 去年 的 时候 because it was last year - На самом деле, я думаю, что многие виды спорта такие, да. bởi vì đó là năm ngoái 因為是去年的時候

Cyprus的 栏道 Cyprus' railing - Потому что это было прошлым годом. Cyprus的欄道

我 那 时候 觉得 我 自己 可以 处理 好 - Я думал, что могу справиться сам. 我那時候覺得我自己可以處理好

觉得 我 自己 可以 驾驭 好 - Я думал, что могу хорошо управлять. 覺得我自己可以駕馭好

- 对 我 可以 去 栏道 滑 滑 看 - Cyprus 了解 - Да, я могу пойти на лыжную дорожку и прокатиться, посмотреть - это понятно в Кипре. - 對 我可以去欄道滑滑看- Cyprus 了解

那 时候 就 滑 蛮 快 的 - Тогда я катился довольно быстро. 那時候就滑蠻快的

- 然后 我 到 一个 转弯 就是 可以 停下 来看 风景 - Then I got to a turn where I could stop and look at the view - И потом я подъехал к повороту, где можно было остановиться и полюбоваться пейзажем. -然後我到一個轉彎 就是可以停下來看風景

它 就是 一个 很大 的 转弯 这 样子 - Это был довольно крутой поворот. 它就是一個很大的轉彎這樣子

我 就 站 在 那 然后 下 一秒 - Я просто стоял там, и через секунду... 我就站在那然後下一秒

我 就 人 翻到 天上 了 I was turned upside down - Я перевернулся в воздухе. 我就人翻到天上了

就 有点像 天旋地转 It's just, like, a little bit of a whirlwind. - Немного как кружится голова. 就有點像天旋地轉

- 啊 我 懂 - 然后 我 就 倒 在 地上 了 - ah i know - and then i fell to the ground - А, я понимаю. И потом я просто упал на землю. - ồ tôi hiểu rồi - và tôi ngã xuống đất - 啊 我懂- 然後我就倒在地上了

但是 我 当时 就是 因为 我 是 滑雪板 (snowboard) - Но в то время я прокатывался на сноуборде. 但是我當時就是因為我是滑雪板 (snowboard)

- 所以 是 两只 脚卡 在 同一个 板上 的 - 对 - So, it's two feet on the same board. - Так что у меня были оба ноги закреплены на одной доске. Да. -所以是兩隻腳卡在同一個板上的- 對

所以 我 翻过去 的 时候 我 的 右脚 是 这 样子 过不去 的 So, when I went over, my right foot was like this, and I couldn't get over. - Поэтому, когда я перевернулся, моя правая нога не проходила таким образом. vì vậy khi tôi lăn qua chân phải của tôi đã bị mắc kẹt như thế này 所以我翻過去的時候我的右腳是這樣子過不去的

但是 它 因为 我 过不去 了 - Но из-за этого она оттолкнулась и вернулась. 但是它因為我過不去了

- 所以 它会 弹回来 - 再 弹回 - So, it's gonna bounce back-- again. - Поэтому она отскочила и еще раз вернулась. - 所以它會彈回來- 再彈回

然后 我 就 听到 我 的 膝盖 - И тогда я услышал шум в колене. 然後我就听到我的膝蓋

- 就是 有 一个 撕裂 的 声音 - 天 啊 真的假 的? - И это был звук разрыва. Боже мой, правда это или нет? - chỉ có tiếng xé rách - trời ơi có thật không? - 就是有一個撕裂的聲音- 天啊 真的假的?

- 就 啪 一声 - 噢 天 啊 - Щойно звучить "їх" - 就啪一聲- 噢 天啊

然后 我 想 说 完蛋 了 就 是不是 什么 东西 断掉 And then I wanted to say it was over, wasn't it, something broke? Потім я подумав, що всьо, щось обірвалось 然後我想說完蛋了就是不是什麼東西斷掉

- 后来 - 有 去 检查? - Після цього - ти йшов на перевірку? - 後來- 有去檢查?

有 去 检查 不过 当下 就是 Yes, go check, but right now, it's Так, я пішов на перевірку, але це було тоді 有去檢查 不過當下就是

我 是 后来 是 发现 是 后面 有 一个 人 就是 Пізніше я зрозумів, що ззаду була людина 我是後來是發現是後面有一個人就是

- 撞 到 我 - 哦 是 有人 撞 到 你? - Тобі втягнуло? - О, вкажіть, хтось влетів у тебе? - 撞到我- 哦 是有人撞到你?

- 对 然后 我 才 翻 的 - 然后 才 跌 的 - Так, і тоді я перевернулася - і тоді впала - 對 然後我才翻的- 然後才跌的

- 其实 滑雪 有时候 真的 人多 时候 是 真的 蛮 危险 的 - Насправді, катання на лижах іноді дійсно небезпечно, коли багато людей - 其實滑雪有時候 真的人多時候是真的蠻危險的

- 对 - 而且 我 自己 滑 的 时候 - Так, і коли катаюся сама - 對- 而且我自己滑的時候

- 前面 很多 人 我 都 会 很 害怕 - 对 我 也 是 - Я завжди боюся, коли багато людей переді мною - так, я теж - 前面很多人 我都會很害怕- 對 我也是

- 我 害怕 会 撞 到 他们 - 对 - Я боюся, що влітку до них ударю - так - 我害怕會撞到他們- 對

我 还 自己 就是 处理 好 滑下去 I also own is to deal with good slide down Я навіть сама швидкістю виріщую, щоб прослизнути 我還自己就是處理好 滑下去

真的假 的? Це правда? 真的假的?

然后 到 下面 之后 我 就 想 说 好像 没事 Потім, коли я спустилася вниз, мені здалося, що нічого сталося 然後到下面之後我就想說 好像沒事

但是 殊不知 我 那 时候 应该 是 肾上腺素 But I don't know that I was supposed to be on adrenaline then. Але насправді мені тоді мусив бути адреналін 但是殊不知我那時候應該是腎上腺素

- 对 - 在 下去 之后 - Так - після спуску - 對- 在下去之後

我 把 雪板 拆掉 Я розібрав лижі 我把雪板拆掉

我 的 右脚 一 放到 雪地 上 的 时候 我 就 往前 倒 下去 了 As soon as I put my right foot on the snow, I fell forward. Коли я поклав праву ногу на сніг, я впав вперед 我的右腳一放到雪地上的時候我就往前倒下去了

- 然后 想 说 不行 这个 得 去 检查一下 - 对 - And then, like, "No, we have to check this out. - Потім я подумав, що не можна так залишати, треба перевірити - так - 然後想說不行 這個得去檢查一下- 對

- 然后 就 去 他们 那个 救护站 - 对 - Тоді я пішов до їхньої рятувальної станції - так - 然後就去他們那個救護站- 對

然后 他 就 说 我 说 我 听到 有 那个 啪 的 声音 Потім він сказав: "Я почув гучний тріск." 然後他就說我說我聽到有那個啪的聲音

- 是不是 就是 什么 东西 断掉 我 很 担心 - Це означає, що щось поламалося. Я дуже хвилююся. - 是不是就是什麼東西斷掉 我很擔心

他 说 你 还 能 走 过来 就 没有 断掉 Він сказав: "Якби ти не міг піти сюди, то би поламалося." 他說你還能走過來就沒有斷掉

- 真的假 的 ? - 对 - Правда чи ні? - Так. - 真的假的? - 對

他 说 你 断掉 的话 你 基本上 是 站 不了 Він сказав: "Якщо ти поламався, то взагалі не зможеш стояти." 他說 你斷掉的話你基本上是站不了

- 哦 原来 是 这样 - 对 - О, от і все зрозуміло. - Так. - 哦 原來是這樣- 對

主要 是 科普 一下 嘛 Головне - це пояснити. 主要是科普一下嘛

- 对 就是 前面 有 十字 韧带 - 对 - Yes, it's the front, the cruciate ligament. - Так, звичайно, передньою частиною є хрестоподібна зв'язка. - Так. - 對 就是前面有十字韌帶- 對

旁边 有 两条 内侧 副 韧带 (MCL) Adjacent, there are two medial collateral ligaments (MCL). По боках є дві внутрішні прикриплені зв'язки (МСЛ). 旁邊有兩條內側副韌帶 (MCL)

就是 侧 的 韧带 the lateral ligament Це бока зв'язка. 就是側的韌帶

然后 我 那 时候 前面 没 问题 І тоді, тоді передньою частиною у мене було все гаразд. 然後我那時候前面沒問題

但是 侧 的 应该 是 扭到 But the side should be twisted to Але бокова вроді затьмарилася. 但是側的應該是扭到

因为 我 隔天 Тому, в наступний день. 因為我隔天

两天 之后 就 看到 Через два дні я побачив. 兩天之後就看到

我 侧边 膝盖 这边 Моє коліно по боці. 我側邊膝蓋這邊

- 就是 一大 条 淤青 - 肿起来 - Це була велика синева - набрякло. - 就是一大條淤青- 腫起來

他们 所谓 叫 我 说 如果 你 真的 受不了 的话 Вони сказали мені: "Якщо тобі дійсно погано, то..." 他們所謂叫我說如果你真的受不了的話

因为 他 去 医院 如果 没有 断 他 也 只是 开 你 止痛药 Because when he went to the hospital, if he didn't stop, he would just prescribe you painkillers. Бо він пішов до лікарні. Якщо в нього нічого не зламалось, то він просто дасть тобі знеболювальні. 因為他去醫院 如果沒有斷他也只是開你止痛藥

- 真的 吗 ?- 对 - Справді? - Так. - 真的嗎?- 對

他 就 问 我 你 自己 有 止痛药 吗? Він запитав мене: "А у тебе є знеболювальні?" 他就問我 你自己有止痛藥嗎?

我 说 我 有 他 说 那 你 就 回去 I said, "I have," and he said, "Then, you go back. Я казав, що я маю його, він сказав, що тоді ти повернешся назад. 我說我有 他說那你就回去

你 就 不要 动 你 把 它 固定 住 you don't move, you fix it То не треба рухатися, ти просто закріпи його. 你就不要動 你把它固定住

想 办法 绑起来 然后 冰敷 Подумай, як його прив'язати і потім застосуй холод. 想辦法綁起來 然後冰敷

- 他们 当时 有 帮 我 就是 稍微 固定 住 - 哦 包扎 - Вони тоді мені трохи допомогли закріпити - О, обв'язать. - 他們當時有幫我就是稍微固定住- 哦 包紮

但是 我 觉得 基本上 还是 算是 冬天 蛮 好玩 的 运动 Але я вважаю, що взагалі зимою це досить цікавий вид спорту. 但是我覺得基本上還是算是冬天蠻好玩的運動

- 对 -对 啊 - Так, да. - 對-對啊

也 算是 加拿大人 唯一 的 运动 Це також єдиний спорт для канадців. 也算是加拿大人唯一的運動

- 对 - 我 看 他们 很多 都 会 - Так, багато з них вміють. -對- 我看他們很多都會

- 一直 滑 - 一直 往外 跑 - keep sliding - keep running out - Щоразу катаються. Їдуть все далі і далі. - 一直滑- 一直往外跑

- 只要 是 冬天 - 你 是 说 冬天 吗? - Лише зимою? Ти кажеш про зиму? - 只要是冬天- 你是說冬天嗎?

只要 是 认识 的 加拿大 朋友 我 说 Я кажу, що будь-який канадський друг, кого я знаю. 只要是認識的加拿大朋友 我說

- 诶 你们 周末 要 干嘛 ?- 滑雪 - Ей, що ви робите на вихідних? - Кататися на лижах. - 誒 你們週末要幹嘛?- 滑雪

- 从 十一月 开始 滑 到 三月 四月 - 真的 对 - Починаючи з листопада і кататися до березня-квітня - Дійсно. - 從十一月開始滑到三月四月- 真的 對

我 就 没有 办法 每个 星期 都 去 滑 У мене немає можливості кататися щотижня. 我就沒有辦法每個星期都去滑

- 因为 他 也 不是 说 - 真的 - because he didn't say- really - Тому що він також казав - Дійсно. - 因為他也不是說- 真的