×

我们使用cookies帮助改善LingQ。通过浏览本网站,表示你同意我们的 cookie 政策.


image

LingQ Mini Stories, 54 - Η Μαρία έχει ξεμείνει στο πάρκο

Αυτή είναι η ιστορία της Μαρίας, η οποία έχει ξεμείνει στο πάρκο.

A) Η Μαρία έχει ξεμείνει στο πάρκο.

Είχε πάει σε μια καλοκαιρινή συναυλία εκεί, αλλά τελείωσε αργότερα από ό,τι περίμενε.

Τώρα, τα λεωφορεία έχουν σταματήσει, και υπάρχουν εκατοντάδες άνθρωποι που προσπαθούν να φύγουν ταυτόχρονα.

Η Μαρία ζήτησε έναν οδηγό από το Uber μέσω του τηλεφώνου της.

Δεν έχει χρησιμοποιήσει το Uber ποτέ πριν και ελπίζει ότι είναι ασφαλές.

Παρακολουθεί το αυτοκίνητο να προσεγγίζει στην οθόνη του τηλεφώνου.

Φαίνεται να κινείται πολύ αργά.

Την επόμενη φορά, θα φύγει πριν σταματήσουν τα λεωφορεία.

Τώρα ο φίλος της Μαρίας, ο Παύλος, είναι στην ιστορία.

B) Η Μαρία και ο Παύλος έχουν ξεμείνει στο πάρκο.

Είχαν πάει σε μια καλοκαιρινή συναυλία εκεί, αλλά τελείωσε αργότερα από ό,τι περίμεναν.

Τώρα, τα λεωφορεία έχουν σταματήσει, και υπάρχουν εκατοντάδες άνθρωποι που προσπαθούν να φύγουν ταυτόχρονα.

Η Μαρία και ο Παύλος ζήτησαν έναν οδηγό από το Uber μέσω του τηλεφώνου τους.

Δεν έχουν χρησιμοποιήσει το Uber ποτέ πριν και ελπίζουν ότι είναι ασφαλές.

Παρακολουθούν το αυτοκίνητο να προσεγγίζει στην οθόνη του τηλεφώνου.

Φαίνεται να κινείται πολύ αργά.

Την επόμενη φορά, θα φύγουν πριν σταματήσουν τα λεωφορεία.

Τώρα θα διαβάσω μερικές ερωτήσεις σχετικές με την ιστορία.

Μπορείς να τις απαντήσεις μαζί μου ή απλά να τις ακούσεις.

Ερωτήσεις:

A) 1) Η Μαρία έχει ξεμείνει στο πάρκο.

Πού έχει ξεμείνει η Μαρία?

Η Μαρία έχει ξεμείνει στο πάρκο.

2) Είχε πάει σε μια καλοκαιρινή συναυλία εκεί.

Γιατί ήταν εκεί?

Επειδή είχε πάει σε μια καλοκαιρινή συναυλία εκεί.

3) Τώρα τα λεωφορεία έχουν σταματήσει.

Έχει ακόμη λεωφορεία?

Όχι, τα λεωφορεία έχουν σταματήσει.

4) Υπάρχουν εκατοντάδες άνθρωποι που προσπαθούν να φύγουν ταυτόχρονα.

Πόσοι άνθρωποι προσπαθούν να φύγουν ταυτόχρονα?

Υπάρχουν εκατοντάδες άνθρωποι που προσπαθούν να φύγουν ταυτόχρονα.

B) 5) Η Μαρία και ο Παύλος ζήτησαν έναν οδηγό από το Uber.

Τι ζήτησαν η Μαρία και ο Παύλος?

Ζήτησαν έναν οδηγό από το Uber.

6) Δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ πριν το Uber και ελπίζουν ότι είναι ασφαλές.

Έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ πριν το Uber?

Όχι, δεν έχουν χρησιμοποιήσει το Uber ποτέ πριν.

7) Παρακολουθούν το αυτοκίνητο να προσεγγίζει στην οθόνη του τηλεφώνου.

Πώς παρακολουθούν την προσέγγιση του αυτοκινήτου?

Παρακολουθούν το αυτοκίνητο να προσεγγίζει στην οθόνη του τηλεφώνου.

8) Την επόμενη φορά, θα φύγουν πριν σταματήσουν τα λεωφορεία.

Τι θα κάνουν την επόμενη φορά?

Την επόμενη φορά, θα φύγουν πριν σταματήσουν τα λεωφορεία.

Αυτή είναι η ιστορία της Μαρίας, η οποία έχει ξεμείνει στο πάρκο. Dies ist die Geschichte von Maria, die im Park zurückbleibt. This is the story of Maria who is stranded at the park. Esta es la historia de María, una mujer que está varada en el parque. C'est l'histoire de Mary qui est bloquée au parc. Questa è la storia di Maria, che è scappata nel parco. これ は 公園 で 立ち往生 して いる マライア の 話 です 。 다음은 공원에서 오도가도 못하고 있는 지원에 관한 이야기입니다. Dit is het verhaal van Maria, die naar buiten is gerend in het park. Oto historia Marii, która wybiegła do parku. Esta é a história de Maria , presa no parque. Это история Мария , которая осталась в парке. Bu parkın bitmiş olduğu Mary'nin hikayesi. 这是 一个 关于 玛瑞阿 被困 在 公园 的 故事 。

A) Η Μαρία έχει ξεμείνει στο πάρκο. A) Maria ist im Park gestrandet. A) Maria is stranded at the park. A) María está varada en el parque. A) Mary est bloquée au parc. A) Maria è bloccata al parco. A ) マライア は 公園 で 立ち往生 して います 。 A)지원이는 공원에서 오도가도 못하고 있습니다. A) Maria is in het park gestrand. A) Maria wybiegła do parku. A) Maria está presa no parque. А) Мария застряла в парке. A) 玛瑞阿 被困 在 公园 了 。

Είχε πάει σε μια καλοκαιρινή συναυλία εκεί, αλλά τελείωσε αργότερα από ό,τι περίμενε. Sie ging dort zu einem Sommer-Musikfestival,aber es endete später, als sie erwartet hatte. She'd gone to a summer music festival there, but it had ended later than she'd expected. Ella había ido a un festival de música de verano allí,sin embargo, el festival había terminado más tarde de lo que esperaba. Hän oli käynyt siellä kesäkonsertissa, mutta se päättyi myöhemmin kuin hän odotti. Elle était partie assister à un festival de musique d'été là-bas,mais cela s'était terminé plus tard que prévu. Era andata a un festival musicale estivo lì, ma era finite più tardi di quanto si aspettasse. 彼女 は そこ で の 音楽 フェスティバル に 行きました が 、 彼女 が 思った 以上 に 遅く 終わりました 。 그녀는 그곳에서 열리는 섬머 뮤직 페스티벌에 갔지만 공연은 예상한 것보다 늦게 끝났습니다. Ze was in het park naar een muziekfestival geweest, maar dat eindigde later dan ze had verwacht. Był tam na letnim koncercie, ale skończył się później, niż się spodziewał. Ela tinha ido a um festival de música de verão lá, mas terminou mais tarde do que esperava. Она пошла туда на летний музыкальный фестиваль, но он закончился позже, чем она ожидала. Orada bir yaz konserine gitmişti. 她 去 了 那里 的 一个 夏日 音乐节 ,但是 比 她 预期 结束 的 晚 。

Τώρα, τα λεωφορεία έχουν σταματήσει, και υπάρχουν εκατοντάδες άνθρωποι που προσπαθούν να φύγουν ταυτόχρονα. Jetzt haben die Busse aufgehört zu fahren und es gibt Hunderte von Leuten, die auf einmal versuchen den Park zu verlassen. Now, the buses have stopped running, and there are hundreds of people trying to leave at once. Ahora los buses han dejado de operar y hay cientos de personas tratando de irse a la vez. Maintenant, les bus ont cessé de circuler,et il y a des centaines de personnes qui essaient de partir en même temps. Ora, gli autobus, hanno terminato il servizio, e ci sono centinaia di persone che cercano di andarsene subito. 今 、 バス は 終了 し 、 一度に 何 百 と いう 人々 が 立ち去ろう と して います 。 이제 버스는 운행이 끝났고 수백명의 사람들이 한꺼번에 떠나려고 합니다. Nu rijden er geen bussen meer, en proberen honderden mensen tegelijkertijd te vertrekken. Teraz autobusy się zatrzymały, a setki ludzi próbują wyjechać w tym samym czasie. Agora, os ônibus pararam de passar, e há centenas de pessoas tentando sair imediatamente. Автобусы уже перестали ходить, и сотни людей одновременно пытаются уехать. 现在 , 已经 没有 公车 了 ,还有 几百个 人 同时 想要 离开 。

Η Μαρία ζήτησε έναν οδηγό από το Uber μέσω του τηλεφώνου της. Mariahat mit dem Handy einen Uber-Fahrer angefordert. Maria has requested an Uber driver on her phone. María ha solicitado a un conductor de Uber en su teléfono móvil. Mary a contacté un chauffeur Uber avec son téléphone. Maria ha richiesto un autista Uber dal suo cellulare. マライア は 携帯 で ウーバー の ドライバー を 依頼 しました 。 지원이는 핸드폰으로 우버 기사를 불렀습니다. Maria heeft via haar telefoon een Uber geregeld. Maria solicitou um Uber no telefone. Мария заказала Убер по телефону. 玛瑞阿 已经 在 她 的 手机 上 叫 了 一个 优步 司机 。

Δεν έχει χρησιμοποιήσει το Uber ποτέ πριν και ελπίζει ότι είναι ασφαλές. Sie hat Uber noch nie benutzt und hofft, dass es sicher ist. She's never used Uber before, and hopes it's safe. Ella nunca antes había usado Uber, así que espera que sea seguro. Elle n'a jamais utilisé Uber auparavant et espère que ce sera sûr. Non ha mai usato Uber prima d'ora, e spera che sia sicuro. 彼女 は ウーバー を 今 まで 使った こと が ありません が 、 それ が 安全である こと を 願って います 。 그녀는 우버를 한 번도 이용해본 적이 없는데 부디 안전하기를 바라고 있습니다. Ze heeft Uber nog nooit gebruikt en hoopt dat het veilig is. Nigdy wcześniej nie korzystał z Ubera i ma nadzieję, że jest bezpieczny. Ela nunca usou Uber antes, e espera que seja seguro. Она никогда до этого не использовала Убер и надеется, что это безопасно. 她 以前 从来 没用过 优步 , 所以 她 希望 是 安全 的 。

Παρακολουθεί το αυτοκίνητο να προσεγγίζει στην οθόνη του τηλεφώνου. Sie beobachtet auf dem Handy-Bildschirm, wie sich das Auto nähert. It monitors the car approaching the phone screen. Ella ve el auto aproximarse a través de la pantalla de su teléfono móvil. Elle regarde la voiture approcher sur l'écran de son téléphone. Sta guardando una macchina in avvicinamento sul suo cellulare. 彼女 は 携帯 の 画面 に 車 が 近づいて くる 様子 を 見ました 。 그녀는 차가 가까이 오고 있는 것을 핸드폰 스크린으로 보고 있습니다. Ze ziet de auto op haar telefoonscherm aankomen. Ela está acompanhando o carro se aproximando na tela do telefone. Она видит приближение машины на экране своего телефона. 她 在 手机 屏幕 上 看见 车 就要 来 了 。

Φαίνεται να κινείται πολύ αργά. Es scheint sich sehr langsam zu bewegen. It seems to be moving very slowly. Parece moverse muy lentamente. Se näyttää etenevän hyvin hitaasti. Elle semble avancer très lentement. Sembra che stia andando molto piano. とても ゆっくり と 動いて いる ように 思えます 。 차가 매우 천천히 움직이는 것처럼 보입니다. Het lijkt alsof de auto niet snel rijdt. Wydaje się, że porusza się bardzo powoli. Parece estar se movendo muito devagar. Кажется, что она едет слишком медленно. Daha önce Über'i hiç kullanmamış ve güvende olmayı umuyordu. 看起来 走得 很慢 。

Την επόμενη φορά, θα φύγει πριν σταματήσουν τα λεωφορεία. Nächstes Mal wird sie nach Hause gehen, bevor die Busse aufhören zu fahren. Next time, she'll leave before the buses stop running. La próxima vez, se irá antes de que los buses dejen de operar. Seuraavalla kerralla hän lähtee ennen kuin bussit pysähtyvät. La prochaine fois, elle partira avant la fin pour attraper un bus. La prossima volta partirà prima che gli autobus terminino il servizio. 次回 、 彼女 は バス が 終了 する 前 に 出る でしょう 。 그녀는 다음번에는 버스 운행이 끝나기 전에 떠날 것입니다. De volgende keer zal ze vertrekken als er nog bussen rijden. Następnym razem wyjedzie przed zatrzymaniem autobusów. Da próxima vez, ela vai embora antes que os ônibus parem de passar. В следующий раз она уедет до того, как автобусы перестанут ходить. Arabayı telefon ekranına yaklaşırken izliyor. 下次 , 她 会 在 公车 没有 前 离开 。

Τώρα ο φίλος της Μαρίας, ο Παύλος, είναι στην ιστορία. Nachfolgend ist auch die Seite der Geschichte von Marias Freund Paul. Now Maria friend Paul is in the story. Ahora la misma historia contada de una forma distinta. Nyt Marian poikaystävä Paul on mukana tarinassa. Maintenant, l'ami de Mary , Paul , fait aussi partie de l'histoire. Ora l'amico di Maria, Paolo , è nella storia. さて 、 マリア の 友達 、 ポール の 話 です 。 이번에는 지원이의 친구 광수가 이야기에 등장합니다. Nu doet Παύλος, een vriend van Maria, mee in het verhaal. Agora, o namorado de Maria, Paul, está na história. Теперь друг Марии Павел в истории. Çok geç hareket ediyor gibi görünüyor. 现在 , 玛瑞阿 的 朋友 保尔 讲 这个 故事 。

B) Η Μαρία και ο Παύλος έχουν ξεμείνει στο πάρκο. B) Maria und Paul sind im Park gestrandet. B) Maria and Paul are stranded at the park. B) María y Pedro están varados en el parque. B) Mary e et Paul sont bloqués au parc. B) Maria e Paolo sono bloccati al parco. B ) マライア と ポール は 公園 で 立ち往生 して います 。 B)지원이와 광수는 공원에서 오도가도 못하고 있습니다. B) Maria en Παύλος zijn in het park gestrand. B) Maria i Paul wybiegli w parku. B) Maria e Paul estão presos no parque. Б) Мария и Павлос застряли в парке. Bir dahaki sefere otobüs durmadan ayrılacak. B) 玛瑞阿 和 保尔 被困 在 公园 了 。

Είχαν πάει σε μια καλοκαιρινή συναυλία εκεί, αλλά τελείωσε αργότερα από ό,τι περίμεναν. Sie waren dort auf einem Sommer-Musikfestival,aber es hörte später auf, als erwartet. They'd gone to a summer music festival there, but it had ended later than they'd expected. Ellos habían ido a un festival de música de verano allí,sin embargo, el festival había terminado más tarde de lo esperaban. Ils étaient partis assister à un festival de musique d'été là-bas,mais cela s'était terminé plus tard que prévu. Erano andati a un festival musicale estivo, lì, ma era finito più tardi di quanto si aspettassero 彼 ら は そこ で の 音楽 フェスティバル に 行きました が 、 彼 ら が 思った 以上 に 遅く 終わりました 。 그들은 그곳에서 열리는 섬머 뮤직 페스티벌에 갔지만 공연은 예상한 것보다 늦게 끝났습니다. Ze waren in het park naar een muziekfestival geweest, maar dat eindigde later dan ze hadden verwacht. Pojechali tam na letni koncert, który zakończył się później, niż się spodziewali. Eles tinham ido a um festival de música de verão lá, mas terminou mais tarde do que eles esperavam. Они пошли на летний музыкальный фестиваль, но он закончился позже, чем они ожидали. 他们 去 了 那里 的 一个 夏日 音乐节 ,但是 比 他们 预期 结束 的 晚 。

Τώρα, τα λεωφορεία έχουν σταματήσει, και υπάρχουν εκατοντάδες άνθρωποι που προσπαθούν να φύγουν ταυτόχρονα. Jetzt haben die Busse aufgehört zu fahren,und es gibt Hunderte von Leuten, die auf einmal versuchen den Park zu verlassen. Now, the buses have stopped running, and there are hundreds of people trying to leave at once. Ahora los buses han dejado de operar y hay cientos de personas tratando de irse a la vez. Maintenant, les bus ont cessé de circuler,et il y a des centaines de personnes qui essaient de partir en même temps. Ora, gli autobus si sono fermati e ci sono centinaia di persone che cercano di andarsene contemporaneamente. 今 、 バス は 終了 し 、 一度に 何 百 と いう 人々 が 立ち去ろう と して います 。 이제 버스는 운행이 끝났고 수백명의 사람들이 한꺼번에 떠나려고 합니다. Nu rijden er geen bussen meer, en proberen honderden mensen tegelijkertijd te vertrekken. Teraz autobusy się zatrzymały, a setki ludzi próbują wyjechać w tym samym czasie. Agora, os ônibus pararam de passar, e há centenas de pessoas tentando sair imediatamente. Автобусы уже перестали ходить, и сотни людей одновременно пытаются уехать. B) Mary ve Paul parkta. 现在 , 已经 没有 公车 了 ,还有 几百个 人 同时 想要 离开 。

Η Μαρία και ο Παύλος ζήτησαν έναν οδηγό από το Uber μέσω του τηλεφώνου τους. Maria und Paul haben mit dem Handy einen Uber-Fahrer angefordert. Maria and Paul have requested an Uber driver on their phone. María y Pedro han reservado a un conductor de Uber en el teléfono móvil. Mary et Paul ont contacté un chauffeur Uber depuis leur téléphone. Maria e Paolo hanno chiesto un autista a Uber tramite il telefono. マライア と ポール は 携帯 で ウーバー の ドライバー を 依頼 しました 。 지원이와 광수는 핸드폰으로 우버 기사를 불렀습니다. Maria en Παύλος hebben via hun telefoon een Uber geregeld. Maria e Paul solicitaram um Uber no telefone. Мария и Павлос заказали Убер по телефону. 玛瑞阿 和 保尔 已经 在 他们 的 手机 上 叫 了 一个 优步 司机 。

Δεν έχουν χρησιμοποιήσει το Uber ποτέ πριν και ελπίζουν ότι είναι ασφαλές. Sie haben Uber noch nie benutzt und hoffen, dass es sicher ist. They've never used Uber before, and hope it's safe. Ellos nunca antes han usado Uber, así que esperan que sea seguro. Ils n'ont jamais utilisé Uber auparavant et espère que ce sera sûr. Non hanno mai usato Uber prima e sperano che sia sicuro. 彼 ら は ウーバー を 今 まで 使った こと が ありません が 、 それ が 安全である こと を 願って います 。 그들은 우버를 한 번도 이용해본 적이 없는데 부디 안전하기를 바라고 있습니다. Ze hebben Uber nog nooit gebruikt en hopen dat het veilig is. Eles nunca usaram Uber antes e esperam que seja seguro. Они никогда до этого не использовали Убер и надеются, что это безопасно. 他们 以前 从来 没用过 优步 , 所以 他们 希望 是 安全 的 。

Παρακολουθούν το αυτοκίνητο να προσεγγίζει στην οθόνη του τηλεφώνου. Sie beobachten auf dem Handy-Bildschirm, wie sich das Auto nähert. They're watching the car approaching on the phone screen. Ellos ven el auto aproximarse a través de la pantalla del teléfono móvil. Ils regardent la voiture approcher sur l'écran de leur téléphone. Guardano l'auto avvicinarsi allo schermo del telefono. 彼 ら は 携帯 の 画面 に 車 が 近づいて くる 様子 を 見ました 。 그들은 차가 가까이 오고 있는 것을 핸드폰 스크린으로 보고 있습니다. Ze zien de auto op het telefoonscherm aankomen. Obserwują, jak samochód zbliża się do ekranu telefonu. Eles estão acompanhando o carro se aproximando, na tela do telefone. Они видят приближение машины на экране телефона. 他们 在 手机 屏幕 上 看见 车 就要 来 了 。

Φαίνεται να κινείται πολύ αργά. Es scheint sich sehr langsam zu bewegen. It seems to be moving very slowly. Parece moverse muy lentamente. Elle semble avancer très lentement. Sembra muoversi molto lentamente. とても ゆっくり と 動いて いる ように 思えます 。 차가 매우 천천히 움직이는 것처럼 보입니다. Het lijkt alsof de auto niet snel rijdt. Wydaje się, że porusza się bardzo powoli. Parece estar se movendo muito devagar. Кажется, что она едет слишком медленно. 看起来 走得 很慢 。

Την επόμενη φορά, θα φύγουν πριν σταματήσουν τα λεωφορεία. Nächstes Mal werden sie nach Hause gehen, bevor die Busse aufhören zu fahren. Next time, they'll leave before the buses stop running. La próxima vez, ellos se irán antes de que los buses dejen de operar. La prochaine fois, ils partiront avant la fin pour attraper un bus. La prossima volta partiranno prima della fermata degli autobus. 次回 、 彼 ら は バス が 終了 する 前 に 出る でしょう 。 그들은 다음번에는 버스 운행이 끝나기 전에 떠날 것입니다. De volgende keer zullen ze vertrekken als er nog bussen rijden. Da próxima vez, eles vão embora antes que os ônibus parem de passar. В следующий раз они уедут до того, как автобусы перестанут ходить. 下次 , 他们 会 在 公车 没有 前 离开 。

Τώρα θα διαβάσω μερικές ερωτήσεις σχετικές με την ιστορία. Jetzt lese ich einige Fragen zur Geschichte. Next I will read some questions about the story. Ahora leeré algunas preguntas sobre historia. Maintenant, je vais lire quelques questions sur l'histoire. Adesso leggerò alcune domande relative alla storia. 話に関連するいくつかの質問を読みます。 이제 이야기와 관련된 몇 가지 질문을 읽을 것입니다. Nu zal ik een aantal vragen over dit verhaal voorlezen. Teraz przeczytam kilka pytań związanych z historią. Agora vou ler algumas perguntas sobre a história. Теперь мы прочитаем несколько вопросов по поводу этой истории. 下面 , 我会 读 一些 关于 这个 故事 的 问题 。

Μπορείς να τις απαντήσεις μαζί μου ή απλά να τις ακούσεις. Sie können sie mit mir beantworten oder einfach nur zuhören. You can answer them with me or just listen to them. Puedes contestarlas conmigo o simplemente escucharlas. Voit vastata niihin kanssani tai vain kuunnella niitä. Vous pouvez y répondre avec moi, ou simplement écouter. Puoi rispondere con me o semplicemente ascoltarli. あなたは私と一緒にそれらに答えるか、単にそれらを聞くことができます。 나와 함께 대답하거나 그냥들을 수 있습니다. Je kunt ze samen met mij beantwoorden of gewoon meeluisteren. Możesz odpowiedzieć na nie ze mną lub po prostu ich posłuchać. Você pode respondê-las comigo ou apenas ouvi-las. Вы можете отвечать на них вместе с нами или просто слушать ответы. 你 可以 回答 , 也 可以 只 听 。

Ερωτήσεις: Fragen: Questions: Preguntas: Questions: Domande: 質問 : 질문 : Vragen: Questões : Вопросы 问题:

A) 1) Η Μαρία έχει ξεμείνει στο πάρκο. A) 1) Maria ist im Park gestrandet. A) 1) Maria is stranded at the park. A) 1) María está varada en el parque. A) 1) Mary est bloquée au parc. A)1) Maria è bloccata al parco. A) 1) マライア は 公園 で 立ち往生 して います 。 A)1) 지원이는 공원에서 오도가도 못하고 있습니다. A) 1) Maria is in het park gestrand. A) 1) Maria wybiegła do parku. A) 1) Maria está presa no parque. А) 1) Мария застряла в парке. A) 1) 玛瑞阿 被困 在 公园 了 。

Πού έχει ξεμείνει η Μαρία? Wo ist Maria gestrandet? Where is Maria stranded? ¿Dónde está varada María? Où est-ce que Mary est-elle bloquée? Dov'è bloccata Maria ? マライア は どこ で 立ち往生 して います か ? 지원이는 어디에서 오도가도 못하고 있나요? Waar is Maria gestrand? Gdzie poszła Maria? Onde Maria está presa? Где застряла Мария? 玛瑞阿 被困 在 哪里 了 ?

Η Μαρία έχει ξεμείνει στο πάρκο. Maria ist im Park gestrandet. Maria is stranded at the park.. María está varada en el parque. Mary est bloquée au parc. Maria è bloccata al parco. マライア は 公園 で 立ち往生 して います 。 지원이는 공원에서 오도가도 못하고 있습니다. Maria is in het park gestrand. Maria wybiegła do parku. Maria está presa no parque. Мария застряла в парке. 玛瑞阿 被困 在 公园 了 。

2) Είχε πάει σε μια καλοκαιρινή συναυλία εκεί. 2) Sie besuchte dort ein Sommer-Musikfestival. 2) She'd gone to a summer music festival there. 2) Ella había ido a un festival de música de verano allí. 2) Elle était partie assister à un festival de musique d'été là-bas. 2) Era andata a un festival musicale estivo lì. 2) 彼女 は そこ で の 音楽 フェスティバル に 行きました 。 2) 그녀는 그곳에서 열리는 섬머 뮤직 페스티벌에 갔습니다. 2) Ze was in het park naar een muziekfestival geweest. 2) Był tam na letnim koncercie. 2) Ela tinha ido a um festival de música de verão lá. 2) Она пошла туда на летний музыкальный фестиваль. 2) 她 去 了 那里 的 一个 夏日 音乐节 。

Γιατί ήταν εκεί? Warum war sie dort? Why was she there? ¿Por qué estaba allí? Pourquoi était-elle là-bas ? Perché era lì? 彼女 は なぜ そこ に いた のです か ? 그녀는 왜 그곳에 있나요? Waarom was ze daar? Dlaczego tam był? Por que ela estava lá? Почему она была там? 她 为什么 在 那里 ?

Επειδή είχε πάει σε μια καλοκαιρινή συναυλία εκεί. Weil sie dort ein Sommer-Musikfestival besuchte. Because she'd gone to a summer music festival there. Porque ella había ido a un festival de música de verano allí. Elle était partie assister à un festival de musique d'été là-bas. Perché era andata a un festival musicale lì. なぜなら 彼女 は そこ で の 音楽 フェスティバル に 行きました 。 왜냐하면 그녀는 그곳에서 열리는 섬머 뮤직 페스티벌에 갔기 때문입니다. Omdat ze in het park naar een muziekfestival was geweest. Ponieważ był tam na letnim koncercie. Porque ela tinha ido a um festival de música de verão lá. Потому что она пошла туда на летний музыкальный фестиваль. 因为 她 去 了 那里 的 一个 夏日 音乐节 。

3) Τώρα τα λεωφορεία έχουν σταματήσει. 3) Jetzt haben die Busse aufgehört zu fahren. 3) Now the buses have stopped running. 3) Ahora los buses han dejado de operar. 3) Maintenant, les bus ont cessé de circuler. 3) Ora gli autobus hanno terminato il servizio. 3) 今 、 バス は 終了ました 。 3) 이제 버스는 운행이 끝났습니다. 3) Nu rijden er geen bussen meer. 3) Teraz autobusy się zatrzymały. 3) Agora, os ônibus pararam de passar. 3) Автобусы уже перестали ходить. 3) 现在 已经 没有 公车 了 。

Έχει ακόμη λεωφορεία? Fahren die Busse noch? Are the buses still running? ¿Siguen operando los buses? Est-ce que les bus circulent encore ? Gli autobus sono ancora in servizio? バス は まだ 走って います か ? 버스는 아직 운행중인가요? Rijden er nog bussen? Czy nadal ma autobusy? Os ônibus ainda estão passando? Автобусы ещё ходят? 现在 还有 公车 吗 ?

Όχι, τα λεωφορεία έχουν σταματήσει. Nein, die Busse haben aufgehört zu fahren. No, the buses have stopped running. No, los buses han dejado de operar. Non, les bus ont cessé de circuler. No, Gli autobus non sono più in servizio. いいえ 、 バス は 終了 しました 。 아니오, 버스는 운행이 끝났습니다. Nee, er rijden geen bussen meer. Não, os ônibus pararam de passar. Нет, автобусы уже перестали ходить. 不 , 现在 已经 没有 公车 了 。

4) Υπάρχουν εκατοντάδες άνθρωποι που προσπαθούν να φύγουν ταυτόχρονα. 4) Es gibt Hunderte von Leuten, die auf einmal versuchen den Park zu verlassen. 4) There are hundreds of people trying to leave at once. 4) Hay cientos de personas tratando de irse del lugar a la vez. 4) Il y a des centaines de personnes qui essaient de partir en même temps. 4) Ci sono centinaia di persone che cercano di andarsene subito. 4) 一度に 何 百 と いう 人々 が 立ち去ろう と して います 。 4) 수백명의 사람들이 한꺼번에 떠나려고 합니다. 4) Honderden mensen proberen tegelijkertijd te vertrekken. 4) Setki ludzi próbują odejść w tym samym czasie. 4) Existem centenas de pessoas tentando sair de uma só vez. 4) Сотни людей одновременно пытаются уехать. 4) 有 几百个 人 同时 想要 离开 。

Πόσοι άνθρωποι προσπαθούν να φύγουν ταυτόχρονα? Wie viele Leute versuchen, auf einmal zu gehen? How many people are trying to leave at once? ¿Cuántas personas están tratando de irse del lugar a la vez? Combien de personnes essaient de partir en même temps? Quante persone stanno cercando di andarsene subito? 一度に 何 人 の 人々 が 立ち去ろう と して います か ? 얼마나 많은 사람들이 한꺼번에 떠나려고 하나요? Hoeveel mensen proberen tegelijkertijd te vertrekken? Quantas pessoas estão tentando sair de uma só vez? Сколько людей пытается уехать? 有 多少 人 同时 想要 离开 ?

Υπάρχουν εκατοντάδες άνθρωποι που προσπαθούν να φύγουν ταυτόχρονα. Es gibt Hunderte von Menschen, die auf einmal versuchen, den Park zu verlassen. There are hundreds of people trying to leave at once. Hay cientos de personas tratando de irse del lugar a la vez. Il y a des centaines de personnes qui essaient de partir en même temps. Ci sono centinaia di persone che cercano di andarsene subito. 一度に 何 百 と いう 人々 が 立ち去ろう と して います 。 수백명의 사람들이 한꺼번에 떠나려고 합니다. Honderden mensen proberen tegelijkertijd te vertrekken. Há centenas de pessoas que tentam sair imediatamente. Сотни людей пытаются уехать. 有 几百个 人 同时 想要 离开 。

B) 5) Η Μαρία και ο Παύλος ζήτησαν έναν οδηγό από το Uber. B) 5) Maria und Paul haben einen Uber-Fahrer angefordert. B) 5) Maria and Paul have requested an Uber driver. B) 5) María y Pedro han reservado a un conductor de Uber. B) 5) Mary et Paul ont contacté un chauffeur Uber. B)5) Maria e Paolo hanno richiesto un autista Uber. B) 5) マライア と ポール は 携帯 で ウーバー の ドライバー を 依頼 しました 。 B)5) 지원이와 광수는 핸드폰으로 우버 기사를 불렀습니다. B) 5) Maria en Παύλος hebben een Uber geregeld. B) 5) Maria e Paul pediram um Uber. Б) 5) Мария и Павлос заказали машину через Убер. B) 5) 玛瑞阿 和 保尔 已经 在 他们 的 手机 上 叫 了 一个 优步 司机 。

Τι ζήτησαν η Μαρία και ο Παύλος? Was haben Maria und Paul angefordert? What has Maria and Paul requested? ¿Qué han reservado María y Pedro? Mitä Maria ja Paavali kysyivät? Qui donc Mary et Paul ont-ils contacté ? Cosa hanno richiesto Maria e Paolo? マライア と ポール は 何 を 依頼 した のです か ? 지원이와 광수는 누구를 불렀나요? Wat hebben Maria en Παύλος geregeld? O que pediram Maria e Paul ? Что заказали Мария и Павлос ? 玛瑞阿 和 保尔 叫 了 什么 ?

Ζήτησαν έναν οδηγό από το Uber. Sie haben einen Uber-Fahrer angefordert. They have requested an Uber driver. Ellos han reservado a un conductor de Uber. Ils ont contacté un chauffeur Uber. Hanno richiesto un autista Uber. マライア と ポール は 携帯 で ウーバー の ドライバー を 依頼 しました 。 그들은 우버 기사를 불렀습니다. Ze hebben een Uber geregeld. Eles solicitaram um Uber. Мария и Павлос заказали машину через Убер. 玛瑞阿 和 保尔 已经 在 他们 的 手机 上 叫 了 一个 优步 司机 。

6) Δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ πριν το Uber και ελπίζουν ότι είναι ασφαλές. 6) Sie haben Uber noch nie benutzt und hoffen, dass es sicher ist. 6) They've never used Uber before, and hope it's safe. 6) Ellos nunca antes han usado Uber, así que esperan que sea seguro. 6) Ils n'ont jamais utilisé Uber auparavant et espère que ce sera sûr. 6) Non hanno mai usato Uber prima d'ora e sperano che sia sicuro. 6) 彼 ら は ウーバー を 今 まで 使った こと が ありません が それ が 安全である こと を 願って います 。 6) 그들은 우버를 한 번도 이용해본 적이 없는데 부디 안전하기를 바라고 있습니다. 6) Ze hebben Uber nog nooit gebruikt en hopen dat het veilig is. 6) Eles nunca usaram Uber antes e esperam que seja seguro. 6) Они никогда до этого не использовали Убер и надеются, что это безопасно. 6) 他们 以前 从来 没用过 优步 , 所以 他们 希望 是 安全 的 。

Έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ πριν το Uber? Haben sie Uber schon mal benutzt? Have they ever used Uber before? ¿Han usado Uber antes? Ont-ils déjà utilisé Uber auparavant? Hanno mai usato Uber prima d'ora? 彼 ら は かつて ウーバー を 使用 した こと が あります か ? 그들은 우버를 이용해본 적이 있나요? Hebben ze Uber ooit gebruikt? Czy kiedykolwiek korzystali z Ubera? Eles já usaram Uber antes? Они раньше использовали Убер? 他们 以前 用过 优步 吗 ?

Όχι, δεν έχουν χρησιμοποιήσει το Uber ποτέ πριν. Nein, sie haben Uber noch nie benutzt. No, they have never used Uber before. No, ellos nunca antes han usado Uber. Non, Ils n'ont jamais utilisé Uber auparavant et espère que ce sera sûr. No, non hanno mai usato Uber prima d'ora. いいえ 、 彼 ら は ウーバー を 今 まで 使った こと が ありません 아니오, 그들은 우버를 이용해본 적이 없습니다. Nee, ze hebben Uber nog nooit gebruikt. Não, eles nunca usaram Uber antes. Нет, они никогда до этого не использовали Убер. 他们 以前 从来 没用过 优步 。

7) Παρακολουθούν το αυτοκίνητο να προσεγγίζει στην οθόνη του τηλεφώνου. 7) Sie beobachten auf dem Handy-Bildschirm, wie sich das Auto nähert. 7) They're watching the car approaching on the phone screen. 7) Ellos ven el auto aproximarse a través de la pantalla del teléfono móvil. 7) Ils regardent la voiture approcher sur l'écran de leur téléphone. 7) Stanno guardando la macchina in avvicinamento sullo schermo del cellulare. 7) 彼 ら は 携帯 の 画面 に 車 が 近づいて くる 様子 を 見ました 。 7) 그들은 차가 가까이 오고 있는 것을 핸드폰 스크린으로 보고 있습니다. 7) Ze zien de auto op het telefoonscherm aankomen. 7) Obserwują samochód zbliżający się do ekranu telefonu. 7) Eles estão acompanhando o carro se aproximando, na tela do telefone. 7) Они видят приближение машины на экране телефона. 7) 他们 在 手机 屏幕 上 看见 车 就要 来 了 。

Πώς παρακολουθούν την προσέγγιση του αυτοκινήτου? Wie beobachten sie, wie sich das Auto nähert? How are they watching the car approach? ¿Cómo ven el auto aproximarse? De quelle manière observent-ils l'approche de la voiture ? Come stanno guardando la macchina in avvicinamento? 彼 ら は どのように 車 が 近づいて くる こと を 見ます か ? 그들은 어떻게 차가 가까이 오고 있는 것을 보고 있나요? Hoe zien ze de auto aankomen? Como eles estão acompanhando a chegada do carro? Как они видят приближение машины? 他们 怎么 看见 车 就要 来 了 ?

Παρακολουθούν το αυτοκίνητο να προσεγγίζει στην οθόνη του τηλεφώνου. Sie beobachten auf dem Handy-Bildschirm, wie sich das Auto nähert. They're watching the car approaching on the phone screen. Ellos ven el auto aproximarse a través de la pantalla del teléfono móvil. Ils regardent la voiture approcher sur l'écran de leur téléphone. Stanno guardando la macchina in avvicinamento sullo schermo del cellulare. 彼 ら は 携帯 の 画面 に 車 が 近づいて くる 様子 を 見ました 。 그들은 차가 가까이 오고 있는 것을 핸드폰 스크린으로 보고 있습니다. Ze zien de auto op het telefoonscherm aankomen. Eles estão acompanhando o carro se aproximando, na tela do telefone. Они видят приближение машины на экране телефона. 他们 在 手机 屏幕 上 看见 车 就要 来 了 。

8) Την επόμενη φορά, θα φύγουν πριν σταματήσουν τα λεωφορεία. 8) Nächstes Mal werden sie nach Hause gehen, bevor die Busse aufhören zu fahren. 8) Next time, they'll leave before the buses stop running. 8) La próxima vez, ellos se irán antes de que los buses dejen de operar. 8)La prochaine fois, ils partiront avant la fin pour attraper un bus. 8) La prossima volta partiranno prima che gli autobus terminino il servizio. 8) 次回 、 彼 ら は バス が 終了 する 前 に 出る でしょう 。 8) 그들은 다음번에는 버스 운행이 끝나기 전에 떠날 것입니다. 8) De volgende keer zullen ze vertrekken als er nog bussen rijden. 8) Da próxima vez, eles irão antes que os ônibus parem de passar. 8) В следующий раз они уедут до того, как автобусы перестанут ходить. 8) 下次 , 他们 会 在 公车 没有 前 离开 。

Τι θα κάνουν την επόμενη φορά? Was werden sie nächstes Mal tun? What will they do next time? ¿Qué harán la próxima vez? Que feront-ils la prochaine fois ? Cosa fanno la prossima volta? 彼 ら は 次回 何 を する のでしょう か ? 그들이 다음번에는 무엇을 할까요? Wat zullen ze de volgende keer doen? O que eles farão na próxima vez? Что они сделают в следующий раз? 他们 下次 会 做 什么 ?

Την επόμενη φορά, θα φύγουν πριν σταματήσουν τα λεωφορεία. Nächstes Mal werden sie nach Hause gehen, bevor die Busse aufhören zu fahren. Next time, they'll leave before the buses stop running. La próxima vez, ellos se irán antes de que los buses dejen de operar. La prochaine fois, ils partiront avant la fin pour attraper un bus. La prossima volta partiranno prima che gli autobus terminino il servizio. 次回 、 彼 ら は バス が 終了 する 前 に 出る でしょう 。 그들은 다음번에는 버스 운행이 끝나기 전에 떠날 것입니다. De volgende keer zullen ze vertrekken als er nog bussen rijden. Da próxima vez, eles vão embora antes que os ônibus parem de passar. В следующий раз они уедут до того, как автобусы перестанут ходить. 下次 , 他们 会 在 公车 没有 前 离开 。