×

我们使用cookies帮助改善LingQ。通过浏览本网站,表示你同意我们的 cookie 政策.


image

LingQ Mini Stories, 49 - Προσπαθούσα να πάω για ύπνο για δύο ώρες

Είχα μια δύσκολη μέρα στην δουλειά και δεν μπορώ να κοιμηθώ.

Άκουσε αυτή την ιστορία:

A) Προσπαθούσα να πάω για ύπνο για δύο ώρες.

Αλλά δεν μπορούσα να κλείσω τα μάτια μου.

Σκεφτόμουν για την σημερινή ημέρα.

Ήταν η πρώτη μου μέρα στην καινούρια δουλειά.

Συνεχίζω να αναρωτιέμαι αν έκανα καλή δουλειά.

Αναρωτιέμαι αν θα μπορέσω να τα πάω καλά με τους συναδέλφους μου.

Ο υπεύθυνος προσωπικού είπε ότι διαθέτω όλα τα προσόντα για αυτή την δουλειά.

Αν αυτό είναι αλήθεια, αισθάνομαι ότι η πρώτη μέρα έπρεπε να ήταν ευκολότερη.

Σκεφτόμουν ότι έπρεπε να σημειώσω μερικά από αυτά τα συναισθήματα.

Αν το κάνω, ίσως να μπορέσω να κοιμηθώ.

B) Προσπαθούσες να πας για ύπνο για δύο ώρες.

Αλλά δεν μπορούσες να κλείσεις τα μάτια σου.

Σκεφτόσουν για την σημερινή ημέρα.

Ήταν η πρώτη σου μέρα στην καινούρια δουλειά.

Συνεχίζεις να αναρωτιέσαι αν έκανες καλή δουλειά.

Αναρωτιέσαι αν θα τα πας καλά με τους συναδέλφους σου.

Ο υπεύθυνος προσωπικού είπε ότι διαθέτεις όλα τα προσόντα για αυτή τη δουλειά.

Αν αυτό είναι αλήθεια, αισθάνεσαι ότι η πρώτη μέρα θα έπρεπε να ήταν ευκολότερη.

Σκέφτηκες ότι πρέπει να σημειώσεις μερικά από αυτά τα συναισθήματα.

Αν το κάνεις, ίσως μπορέσεις να κοιμηθείς.

Απάντησε τώρα σε αυτές τις ερωτήσεις:

Ερωτήσεις:

A) 1) Προσπαθούσα να πάω για ύπνο για δύο ώρες.

Για πόσο προσπαθούσες να πας για ύπνο?

Προσπαθούσα να πάω για ύπνο για δύο ώρες.

2) Δεν μπορούσα να κλείσω τα μάτια μου.

Τι δεν μπορούσες να κάνεις?

Δεν μπορούσα να κλείσω τα μάτια μου.

3) Σκεφτόμουν για την σημερινή μέρα.

Τι σκεφτόσουν?

Σκεφτόμουν για την σημερινή μέρα.

4) Συνεχίζω να αναρωτιέμαι αν έκανα καλή δουλειά.

Τι συνεχίζεις να αναρωτιέσαι?

Συνεχίζω να αναρωτιέμαι αν έκανα καλή δουλειά.

B) 5) Αναρωτιέσαι αν θα τα πας καλά με τους συναδέλφους σου.

Με ποιον αναρωτιέσαι αν θα τα πας καλά?

Αναρωτιέσαι αν θα τα πας καλά με τους συναδέλφους σου.

6) Ο υπεύθυνος προσωπικού είπε ότι διαθέτω όλα τα προσόντα για την δουλειά.

Ποιος είπε ότι διαθέτεις όλα τα προσόντα?

Ο υπεύθυνος προσωπικού είπε ότι διαθέτεις όλα τα προσόντα για την δουλειά.

7) Αισθάνεσαι ότι η πρώτη μέρα έπρεπε να ήταν ευκολότερη.

Πώς πιστεύεις ότι θα έπρεπε να ήταν η πρώτη μέρα?

Αισθάνεσαι ότι η πρώτη μέρα θα έπρεπε να ήταν ευκολότερη.

8) Σκέφτηκες ότι έπρεπε να σημειώσεις μερικά από αυτά τα συναισθήματα.

Τι σκέφτηκες ότι έπρεπε να κάνεις?

Σκέφτηκες ότι έπρεπε να σημειώσεις μερικά από αυτά τα συναισθήματα.

Είχα μια δύσκολη μέρα στην δουλειά και δεν μπορώ να κοιμηθώ. Ich hatte einen schwierigen Arbeitstag und kann nicht schlafen. I had a difficult day at work and I can not sleep. Tuve un día difícil en el trabajo y no puedo dormir. J'ai eu une journée de travail difficile et je ne peux pas dormir. Ho avuto una giornata difficile al lavoro e non riesco a dormire. 私は仕事で困難な日を過ごし、眠ることができません。 직장에서 힘든 하루를 보냈고 잠을 잘 수가 없습니다. Ik heb een moeilijke dag gehad op het werk en ik kan niet slapen. Miałem ciężki dzień w pracy i nie mogę spać. Tive um dia difícil no trabalho e não consigo dormir. У меня был трудный день на работе, и я не могу спать. 我上班很辛苦,无法入睡。

Άκουσε αυτή την ιστορία: Hören Sie diese Geschichte: Listen to this story: Escucha esta historia: Écoutez cette histoire: Ascolta questa storia: この話を聞いてください: 이 이야기를 들어보세요 : Luister naar dit verhaal: Ouça esta história: Услышь эту историю: 听这个故事:

A) Προσπαθούσα να πάω για ύπνο για δύο ώρες. A) Ich habe zwei Stunden lang versucht, einzuschlafen. A) I was trying to go to bed for two hours. A) Estuve tratando de irme a dormir por dos horas. A) Yritin nukkua kaksi tuntia. A) J'essaye de m'endormir depuis deux heures. A) Stavo cercando di andare a letto per due ore. A ) 私 は 2 時間 寝よう と して いました 。 A)두 시간째 잠들려고 노력하고 있습니다. A) Ik probeer al twee uur in slaap te komen. A) Estive tentando dormir por duas horas. А) Я пытался уснуть уже в течение двух часов. A)我 已经 试着 睡觉 两个 小时 。

Αλλά δεν μπορούσα να κλείσω τα μάτια μου. Aber ich konnte meine Augen nicht schließen. But I could not close my eyes. Pero no he podido cerrar los ojos. Mais je n'ai pas pu fermer les yeux. Ma non sono stato in grado di chiudere gli occhi. しかし 私 は 目 を 閉じる こと が できません でした 。 하지만 눈을 감을 수가 없습니다. Maar ik kan mijn ogen gewoon niet sluiten. Mas não consegui fechar os olhos. Но я не мог и глаз сомкнуть. 但是 我 就是 不能 闭上 我 的 眼睛 。

Σκεφτόμουν για την σημερινή ημέρα. Ich habe über den heutigen Tag nachgedacht. I was thinking about today. He estado pensando en el día de hoy. J'ai pensé à ce qui s'est passé aujourd'hui. Sto pensando a oggi. 私 は 今日 の こと に ついて 考えて いました 。 今日 は 新しい 仕事 に ついて 最初の 日 でした 。 오늘 있었던 일을 생각하고 있었습니다. Ik denk steeds aan vandaag. Eu estava pensando hoje. Я думал о сегодняшнем дне. 我 想着 今天 发生 的 事情 。

Ήταν η πρώτη μου μέρα στην καινούρια δουλειά. Es war mein erster Tag bei der neuen Arbeit. It was my first day at the new job. Fue mi primer día en el nuevo trabajo. C'était mon premier jour à mon nouveau poste. Era il mio primo giorno del mio nuovo lavoro. 私 は 良い 仕事 が できた か 疑問 に 思って いました 。 오늘은 새 직장에 첫 출근한 날이었습니다. Ik heb mijn eerste werkdag gehad. Estive pensando, hoje foi o meu primeiro dia no novo trabalho. Это был мой первый день на новой работе. 今天 是 我 新 工作 的 第一天 。

Συνεχίζω να αναρωτιέμαι αν έκανα καλή δουλειά. Ich frage mich immer wieder, ob ich gute Arbeit geleistet habe. I keep wondering if I did a good job. Me sigo preguntando si hice un buen trabajo. Mietin jatkuvasti, teinkö hyvää työtä. Je me demande si j'ai fait du bon travail. Continuo a domandarmi se ho fatto un buon lavoro. 私 は 同僚 と うまく やって いける か と 考えて います 。 제가 일을 잘했는지 계속 생각하게 됩니다. Ik twijfel steeds of ik het goed heb gedaan. Eu continuo me perguntando se eu fiz um bom trabalho. Я продолжаю задаваться вопросом, хорошо ли я делал свою работу. 我 一直 想 我 做 得 好不好 。

Αναρωτιέμαι αν θα μπορέσω να τα πάω καλά με τους συναδέλφους μου. Ich frage mich, ob ich mit meinen Arbeitskollegen zurechtkomme. I wonder if I can do well with my colleagues. Me pregunto si puedo llevarme bien con mis compañeros de trabajo. Je me demande si je peux bien m'entendre avec mes collègues. Mi sto chiedendo se posso andare d'accordo con I miei colleghi. リクルーター は 私 が この 仕事 に とても 適任 である と 言いました 。 직장 동료들과 잘 어울릴 수 있을지 걱정입니다. Ik vraag me af of ik goed overweg kan met mijn collega's. Eu penso que eu posso me dar bem com meus colegas de trabalho. Мне интересно, смогу ли я поддерживать отношения с моими коллегами. 我 想着 我能 不能 很 好 地 和 我 的 同事 相处 。

Ο υπεύθυνος προσωπικού είπε ότι διαθέτω όλα τα προσόντα για αυτή την δουλειά. Der Personalvermittler sagte, ich sei sehr qualifiziert für die Stelle. The staff manager said I had all the qualifications for this job. El reclutador me dijo que yo estaba muy calificada para el trabajo. Le recruteur a dit que j'étais très qualifié pour le poste. Il reclutatore ha detto che ero molto qualificato per il lavoro. もし それ が 本当であれば 、 私 は 初日 が もっと 簡単であった と 感じて います 。 채용 담당자는 제가 그 일에 매우 적격이라고 말했습니다. De recruiter zei dat ik erg geschikt was voor deze baan. O recrutador disse que eu era muito qualificado para o trabalho. Сотрудник сказал, что у меня очень хорошая квалификация для этой работы. 招聘 的 人 说 我 完全 有 资格 做 这份 工作 。

Αν αυτό είναι αλήθεια, αισθάνομαι ότι η πρώτη μέρα έπρεπε να ήταν ευκολότερη. Wenn das stimmt, dann hätte der erste Tag einfacher sein sollen. If this is true, I feel that the first day should have been easier. Si eso es cierto, pienso que el primer día debería haber sido más fácil. Si c'est vrai, j'ai le sentiment que le premier jour aurait dû être plus facile. Se è vero, penso che il primo giorno sarebbe dovuto essere più facile. 私 は 多分 、 今 の 気持ち を 書き留める べき か と 考えて います 。 그게 사실이라면 저는 제 첫 날이 더 수월해야했다고 생각합니다. Als dat zo was, had de eerste dag eenvoudiger moeten gaan. Se for verdade, acho que o primeiro dia deveria ter sido mais fácil. Если бы это было так, первый день должен был бы быть легче. 如果 那 是 真的 , 我 觉得 第一天 应该 更 容易 一些 。

Σκεφτόμουν ότι έπρεπε να σημειώσω μερικά από αυτά τα συναισθήματα. Ich denke, ich sollte vielleicht einige dieser Gefühle niederschreiben. I thought I had to write down some of these feelings. Estoy pensando que tal vez debería escribir algunos de estos sentimientos. Ajattelin, että minun pitäisi kirjoittaa ylös joitakin näistä tunteista. Je pense que je devrais peut-être noter certaines de ces émotions. Penso che forse dovrei scrivere alcuni di questi sentimenti. もし そう したら 、 私 は 寝る こと が 出来る でしょう 。 이런 감정을 글로 적어야겠다고 생각하고 있습니다. Ik denk dat ik deze gevoelens misschien eens op moet gaan schrijven. Estou pensando que talvez eu devesse escrever alguns desses sentimentos. Я думаю, что может, стоило бы записать мои ощущения. 我 想着 可能 我 应该 把 这些 情绪 写 下来 。

Αν το κάνω, ίσως να μπορέσω να κοιμηθώ. Wenn ich es tue, kann ich vielleicht etwas schlafen. If I do, I may be able to sleep. Si lo hago, tal vez pueda dormir un poco. Si je le fais, je pourrai peut-être dormir un peu. Se lo faccio, forse sarò in grado di prendere sonno. そうすれば眠れるかもしれません。 그렇게 하면 아마 잠을 좀 잘 수 있을 겁니다. Als ik dat doe, kan ik misschien in slaap komen. Se eu fizer isso, talvez eu consiga dormir um pouco. Если я так сделаю, возможно, смогу немного вздремнуть. 如果 我 这样 做 , 我能 睡 一会 觉 。

B) Προσπαθούσες να πας για ύπνο για δύο ώρες. B) Du hast zwei Stunden lang versucht, einzuschlafen. B) You were trying to sleep for two hours. B) Estuviste tratando de irte a dormir por dos horas. B) Vous étiez en train d'essayer de dormir depuis deux heures. B) Stavi cercando di andare a letto per due ore. B ) あなた は 2 時間 寝よう と して いました 。 B)당신은 두 시간째 잠들려고 노력하고 있습니다. B) Je probeerde al twee uur in slaap te komen. B) Você estava tentando dormir há duas horas. Б) Ты пытался уснуть уже в течение двух часов. B)你 已经 试着 睡觉 两个 小时 。

Αλλά δεν μπορούσες να κλείσεις τα μάτια σου. Aber du konntest deine Augen nicht schließen. But you could not shut your eyes. Pero no has podido cerrar los ojos. Mais vous n'aviez pas pu fermer les yeux. Ma non eri in grado di chiudere gli occhi. しかし あなた は 目 を 閉じる こと が できません でした 。 하지만 눈을 감을 수가 없습니다. Maar je kon je ogen gewoon niet sluiten. Mas você não conseguiu fechar os olhos. Но ты не мог и глаз сомкнуть. 但是 你 就是 不能 闭上 你 的 眼睛 。

Σκεφτόσουν για την σημερινή ημέρα. Du hast über den heutigen Tag nachgedacht. Think about this day. Has estado pensando en el día de hoy. Vous pensiez à ce qui s'était passé aujourd'hui. Stavi pensando a oggi. あなた は 今日 の こと に ついて 考えて いました 。 당신은 오늘 있었던 일을 생각하고 있었습니다. Je dacht steeds aan vandaag. Você estava pensando no que aconteceu hoje. Ты всё думал о сегодняшнем дне. 你 想着 今天 发生 的 事情 。

Ήταν η πρώτη σου μέρα στην καινούρια δουλειά. Es war dein erster Tag bei der neuen Arbeit. It was your first day in the new job. Fue tu primer día en el nuevo trabajo. C'était votre premier jour à votre nouveau poste. Era il tuo primo giorno al tuo nuovo lavoro. 今日 は 新しい 仕事 に ついて 最初の 日 でした 。 오늘은 새 직장에 첫 출근한 날이었습니다. Je had je eerste werkdag gehad. Foi o seu primeiro dia no novo trabalho. Это был твой первый день на новой работе. 今天 是 你 新 工作 的 第一天 。

Συνεχίζεις να αναρωτιέσαι αν έκανες καλή δουλειά. Du hast dich immer wieder gefragt, ob du gute Arbeit geleistet hast. You keep wondering if you did a good job. Te preguntabas si hiciste un buen trabajo. Mietit jatkuvasti, teitkö hyvää työtä. Vous vous demandiez si vous aviez fait du bon travail. Hai continuato a domandarti se avessi fatto un buon lavoro. あなた は 良い 仕事 が できた か 疑問 に 思って いました 。 당신은 일을 잘했는지 계속 생각했습니다. Je twijfelde steeds of je het goed had gedaan. Você continuou se perguntando se você fez um bom trabalho. Ты задавался вопросом, хорошо ли ты делал свою работу. 你 一直 想 你 做 得 好不好 。

Αναρωτιέσαι αν θα τα πας καλά με τους συναδέλφους σου. Du hast dich gefragt, ob du mit deinen Arbeitskollegen zurechtkommen würdest. You wonder if you're going well with your colleagues. Te preguntabas si ibas a poder llevarte bien con tus compañeros de trabajo. Vous vous demandiez si vous alliez pouvoir bien vous entendre avec vos collègues. Ti chiedi se andrai d'accordo con i tuoi colleghi. あなた は 同僚 と うまく やって いける か と 考えました 。 당신은 직장 동료들과 잘 어울릴 수 있을지 걱정입니다. Je vroeg je af of je goed overweg kon met je collega's. Você estava pensando que poderia se dar bem com seus colegas de trabalho. Тебе было интересно, сможешь ли ты поддерживать отношения со своими коллегами. 你 想着 你 能 不能 很 好 地 和 你 的 同事 相处 。

Ο υπεύθυνος προσωπικού είπε ότι διαθέτεις όλα τα προσόντα για αυτή τη δουλειά. Der Personalvermittler hatte gesagt, dass du für die Stelle sehr qualifiziert bist. The staff manager said you have all the qualifications for this job. El reclutador había dicho que estabas muy calificada para el trabajo. Le recruteur avait dit que vous étiez très qualifié pour le poste. Il reclutatore aveva detto che eri molto qualificato per il lavoro. リクルーター は あなた が この 仕事 に とても 適任である と 言いました 。 채용 담당자는 당신이 그 일에 매우 적격이라고 말했습니다. De recruiter zei dat je erg geschikt was voor deze baan. O recrutador disse que você era muito qualificado para o trabalho. Сотрудник сказал, что у тебя очень хорошая квалификация для этой работы. 招聘 的 人 说 你 完全 有 资格 做 这份 工作 。

Αν αυτό είναι αλήθεια, αισθάνεσαι ότι η πρώτη μέρα θα έπρεπε να ήταν ευκολότερη. Wenn das stimmt, dann hätte der erste Tag einfacher sein sollen. If this is true, you feel that the first day should have been easier. Si eso fuera cierto,sientes que el primer día debería haber sido más fácil. Jos tämä on totta, sinusta tuntuu, että ensimmäisen päivän olisi pitänyt olla helpompi. Si c'était vrai, vous avez le sentiment que le premier jour aurait dû être plus facile. Se fosse vero, ti sembra che il primo giorno avrebbe dovuto essere più facile. もし それ が 本当であれば 、 あなた は 初日 が もっと 簡単であった と 感じて います 。 그게 사실이라면 당신은 첫 날이 더 수월해야했다고 생각합니다. Als dat zo was, had de eerste dag eenvoudiger moeten gaan. Se isso fosse verdade, você acha que o primeiro dia deveria ter sido mais fácil. Если бы это было так, первый день должен был бы быть легче. 如果 那 是 真的 , 我 觉得 第一天 应该 更 容易 一些 。

Σκέφτηκες ότι πρέπει να σημειώσεις μερικά από αυτά τα συναισθήματα. Du dachtest, du solltest einige dieser Gefühle niederschreiben. You thought you should note some of these feelings. Pensaste que deberías escribir algunos de estos sentimientos. Vous pensiez que vous devriez noter certaines de ces émotions. Hai pensato di dover scrivere alcuni di questi sentimenti. あなた は 多分 、 今 の 気持ち を 書き留める べき か と 考えました 。 당신은 이런 감정을 글로 적어야겠다고 생각하고 있습니다. Je denkt dat je deze gevoelens misschien eens op moet gaan schrijven. Você pensou que deveria escrever alguns desses sentimentos. Ты думал, что может, стоило бы записать свои ощущения. 你 想着 可能 你 应该 把 这些 情绪 写 下来 。

Αν το κάνεις, ίσως μπορέσεις να κοιμηθείς. Wenn du es tust, dann kannst du vielleicht etwas schlafen. If you do, you may be able to sleep. Si lo hicieras, tal vez podrías dormir un poco. Si vous le faisiez, vous pourriez peut-être dormir un peu. Se lo avessi fatto, forse saresti stato in grado di prendere sonno. もし そう したら 、 あなた は 寝る こと が 出来る でしょう 。 그렇게 하면 아마 잠을 좀 잘 수 있을 겁니다. Als je dat deed, kon je misschien in slaap komen. Jeśli tak, możesz spać. Se o fizesse, talvez você pudesse pegar no sono. Если ты так сделаешь, возможно, сможешь немного вздремнуть. 如果 你 这样 做 , 你 能 睡 一会 觉 。

Απάντησε τώρα σε αυτές τις ερωτήσεις: Beantworten Sie nun diese Fragen: He now answered these questions: Veamos ahora algunas preguntas sobre la historia. Répondez à ces questions maintenant: Rispondi ora a queste domande: 今すぐこれらの質問に答えてください: 이제 몇 가지 연습문제를 드리겠습니다. Beantwoord nu deze vragen: Agora responda a estas perguntas: Теперь ответьте на эти вопросы: 现在回答以下问题:

Ερωτήσεις: Fragen: Questions: Preguntas: Questions: Domande: 質問 : 질문 : Vragen: Questões: Вопросы. 问题 :

A) 1) Προσπαθούσα να πάω για ύπνο για δύο ώρες. A) 1) Ich habe zwei Stunden lang versucht, einzuschlafen. A) 1) I was trying to go to bed for two hours. A) 1) He estado tratando de irme a dormir por dos horas. A) 1) J'essaye de m'endormir depuis deux heures. A)1) Sto cercando di andare a dormire da due ore. A)1) 私 は 2 時間 寝よう と して いました 。 A)1) 저는 두 시간째 잠들려고 노력하고 있습니다. A) 1) Ik probeer al twee uur in slaap te komen. A) 1) Estive tentando dormir por duas horas. А) 1) Я пытался уснуть уже в течение двух часов. A)1) 我 已经 试着 睡觉 两个 小时 。

Για πόσο προσπαθούσες να πας για ύπνο? Wie lange hast du schon versucht, einzuschlafen? How long have you been trying to go to sleep? ¿Por cuánto tiempo has estado tratando de ir a dormir? Depuis combien de temps essayer vous de dormir ? Da quanto tempo stai cercando di andare a dormire? 私 は 何 時間 寝よう と して いました か ? 당신은 얼마나 오랫동안 잠들려고 노력하고 있나요? Hoelang probeer je al in slaap te komen? Há quanto tempo você está tentando dormir? Как долго ты пытался уснуть? 你 已经 试着 睡觉 多久 了 ?

Προσπαθούσα να πάω για ύπνο για δύο ώρες. Ich habe zwei Stunden lang versucht, einzuschlafen. I've been trying to go to sleep for two hours. He estado tratando de irme a dormir por dos horas. J'essaye de m'endormir depuis deux heures. Sto cercando di andare a dormire da due ore. 私 は 2 時間 寝よう と して いました 。 저는 두 시간째 잠들려고 노력하고 있습니다. Ik probeer al twee uur in slaap te komen. Estive tentando dormir por duas horas. Я пытался уснуть уже в течение двух часов. 我 已经 试着 睡觉 两个 小时 。

2) Δεν μπορούσα να κλείσω τα μάτια μου. 2) Ich konnte meine Augen nicht schließen. 2) I haven't been able to close my eyes. 2) No he podido cerrar los ojos. 2) Je n'ai pas pu fermer les yeux. 2) Non sono stato in grado di chiudere gli occhi. 2) 私 は 目 を 閉じる こと が できません でした 。 2) 하지만 눈을 감을 수가 없습니다. 2) Ik kan mijn ogen gewoon niet sluiten. 2) Não consegui fechar os olhos. 2) Я не мог и глаз сомкнуть. 2) 我 不能 闭上 我 的 眼睛 。

Τι δεν μπορούσες να κάνεις? Was konntest du nicht tun? What haven't you been able to do? ¿Qué no has podido hacer? Qu'est-ce que vous n'avez pas pu faire ? Cosa non sei stato in grado di fare? あなた は 何 が できません でした か ? 무엇을 할 수가 없나요? Wat kun je niet? O que você não conseguiu fazer? Что ты не мог сделать? 你 不能 做 什么 ?

Δεν μπορούσα να κλείσω τα μάτια μου. Ich konnte meine Augen nicht schließen. I haven't been able to close my eyes. No he podido cerrar los ojos. Je n'ai pas pu fermer les yeux. Non sono stato in grado di chiudere gli occhi 私 は 目 を 閉じる こと が できません でした 。 눈을 감을 수가 없습니다. Ik kan mijn ogen gewoon niet sluiten. Não consegui fechar os olhos. Я не мог сомкнуть глаз, у меня не получалось уснуть. 我 不能 闭上 我 的 眼睛 。

3) Σκεφτόμουν για την σημερινή μέρα. 3) Ich habe über den heutigen Tag nachgedacht. 3) I've been thinking about today. 3) He estado pensando en el día de hoy. 3) J'ai pensé à ce qui s'est passe aujourd'hui. 3) Sto pensando a oggi. 3) 私 は 今日 の こと に ついて 考えて いました 。 3) 오늘 있었던 일을 생각하고 있었습니다. 3) Ik denk steeds aan vandaag. 3) Eu estive pensando hoje. 3) Я думал о сегодняшнем дне. 3) 我 想着 今天 发生 的 事情 。

Τι σκεφτόσουν? Worüber hast du nachgedacht? What have you been thinking about? ¿En qué has estado pensando? À quoi avez-vous pensé ? A cosa stai pensando? あなた は 何 に ついて 考えて いました か ? 당신은 무엇에 대해서 생각하고 있었나요? Waar denk je aan? O que você fez hoje? О чём ты думал? 你 想着 什么 ?

Σκεφτόμουν για την σημερινή μέρα. Ich habe über den heutigen Tag nachgedacht. I've been thinking about today. He estado pensando en el día de hoy. J'ai pensé à ce qui s'est passe aujourd'hui. Sto pensando a oggi. 私 は 今日 の こと に ついて 考えて いました 。 오늘 있었던 일을 생각하고 있었습니다. Ik denk steeds aan vandaag. Estive pensando hoje. Я думал о сегодняшнем дне. 我 想着 今天 发生 的 事情 。

4) Συνεχίζω να αναρωτιέμαι αν έκανα καλή δουλειά. 4) Ich frage mich immer wieder, ob ich gute Arbeit geleistet habe. 4) I keep wondering if I did a good job. 4) Me sigo preguntando si hice un buen trabajo. 4) Je me demande si j'ai fait du bon travail. 4) Continuo a domandarmi se ho fatto un buon lavoro. 4) 私 は 良い 仕事 が できた か 疑問 に 思って いました 。 4) 제가 일을 잘했는지 계속 생각하게 됩니다. 4) Ik twijfel steeds of ik het goed heb gedaan. 4) Eu continuo me perguntando se eu fiz um bom trabalho. 4) Я задавался вопросом, хорошо ли я сделал свою работу. 4) 我 一直 想 我 今天 做 得 好不好 。

Τι συνεχίζεις να αναρωτιέσαι? Was fragst du dich immer wieder? What do you keep wondering about? ¿Qué te sigues preguntando? Qu'est-ce que vous vous demandez ? Cosa continui a domandarti? あなた は 何 に ついて 疑問 に 思って いました か ? 무엇에 대해서 계속 생각하게 되나요? Waar twijfel je steeds over? Sobre o que você continua se perguntando? Что ты делал и о чём ты думал? 你 一直 想 什么 ?

Συνεχίζω να αναρωτιέμαι αν έκανα καλή δουλειά. Ich frage mich immer wieder, ob ich gute Arbeit geleistet habe. I keep wondering if I did a good job. Me sigo preguntando si hice un buen trabajo. Je me demande si j'ai fait du bon travail. Continuo a domandarmi se ho fatto un buon lavoro. 私 は 良い 仕事 が できた か 疑問 に 思って いました 。 제가 일을 잘했는지 계속 생각하게 됩니다. Ik twijfel steeds of ik het goed heb gedaan. Eu continuo me perguntando se eu fiz um bom trabalho. Я думал, хорошо ли я работал. 我 一直 想 今天 做 得 好不好 。

B) 5) Αναρωτιέσαι αν θα τα πας καλά με τους συναδέλφους σου. B) 5) Du fragst dich, ob du mit deinen Arbeitskollegen zurechtkommst. B) 5) You're wondering if you can get along with your co-workers. B) 5) Te preguntas si puedes llevarte bien con tus compañeros de trabajo. B) 5) Vous vous demandiez si vous alliez pouvoir bien vous entendre avec vos collègues. B)5) Ti stai domandando se potrai andare d'accordo con i tuoi colleghi. B) 5) あなた は 同僚 と うまく やって いける か と 考えて います 。 B)5) 당신은 직장 동료들과 잘 어울릴 수 있을지 걱정입니다. B) 5) Je vraagt je af of je goed overweg kan met je collega's. B) 5) Você está se perguntando se você pode se dar bem com seus colegas de trabalho. Б) 5) Тебе интересно, сможешь ли ты ужиться со своими коллегами. B)5) 你 想着 你 能 不能 很 好 地 和 同事 相处 。

Με ποιον αναρωτιέσαι αν θα τα πας καλά? Du fragst dich, ob du mit wem zurechtkommst? Who are you wondering about getting along with? ¿Con quién te preguntas si puedes llevarte bien? Avec qui vous demandez-vous si vous allez bien vous entendre ? Con chi ti stai chiedendo circa di andare d'accordo? あなた は 誰 と うまく やって いける か と 考えて います か ? 당신은 누구와 잘 어울릴 수 있을지 걱정하고 있나요? Wat vraag je je af? Kogo zastanawiasz się, czy dobrze sobie poradzisz? Quem você está se perguntando sobre se comportar bem? С кем тебе интересно, сможешь ли ты ужиться? 你 想着 能 和 谁 相处 ?

Αναρωτιέσαι αν θα τα πας καλά με τους συναδέλφους σου. Du fragst dich, ob du mit deinen Arbeitskollegen zurechtkommst. You're wondering if you can get along with your co-workers. Te preguntas si puedes llevarte bien con tus compañeros de trabajo. Vous vous demandiez si vous alliez pouvoir bien vous entendre avec vos collègues. Ti stai domandando se potrai andare d'accordo con i tuoi colleghi. あなた は 同僚 と うまく やって いける か と 考えて います 。 당신은 직장 동료들과 잘 어울릴 수 있을지 걱정입니다. Je vraagt je af of je goed overweg kan met je collega's. Zastanawiasz się, czy dobrze dogadujesz się z kolegami. Você está se perguntando se você pode se dar bem com seus colegas de trabalho. Тебе интересно, сможешь ли ты ужиться со своими коллегами. 你 想着 你 能 不能 很 好 地 和 同事 相处 。

6) Ο υπεύθυνος προσωπικού είπε ότι διαθέτω όλα τα προσόντα για την δουλειά. 6) Der Personalvermittler sagte, dass du für die Stelle sehr qualifiziert bist. 6) The recruiter said you were very qualified for the job. 6) El reclutador dijo que estabas muy calificada para el trabajo. 6) Le recruteur avait dit que vous étiez très qualifié pour le poste. 6) Il reclutatore ha detto che eri molto qualificato per il lavoro. 6) リクルーター は あなた が この 仕事 に とても 適任である と 言いました 。 6) 채용 담당자는 당신이 그 일에 매우 적격이라고 말했습니다. 6) De recruiter zei dat je erg geschikt was voor deze baan. 6) O recrutador disse que você era muito qualificado para o trabalho. 6) Сотрудник сказал, что у тебя очень хорошая квалификация для этой работы. 6) 招聘 的 人 说 你 完全 有 资格 做 这份 工作 。

Ποιος είπε ότι διαθέτεις όλα τα προσόντα? Wer sagt, dass du sehr qualifiziert bist? Who said you were very qualified? ¿Quién dijo que estabas muy calificada? Qui a dit que vous étiez très qualifié ? Chi ha detto che eri molto qualificato? 誰 が あなた は この 仕事 に とても 適任である と 言いました か ? 누가 당신이 적격이라고 말했나요? Wie zei dat je erg geschikt was? Kto powiedział, że masz wszystkie kwalifikacje? Quem disse que você era muito qualificado? Кто тебе сказал, что у тебя хорошая квалификация? 谁 说 你 有 资格 ?

Ο υπεύθυνος προσωπικού είπε ότι διαθέτεις όλα τα προσόντα για την δουλειά. Der Personalvermittler sagte, dass du für die Stelle sehr qualifiziert bist. The recruiter said you were very qualified for the job. El reclutador dijo que estabas muy calificada para el trabajo. Le recruteur avait dit que vous étiez très qualifié pour le poste. Il reclutatore ha detto che eri molto qualificato per il lavoro. リクルーター は あなた が この 仕事 に とても 適任である と 言いました 。 채용 담당자는 당신이 그 일에 매우 적격이라고 말했습니다. De recruiter zei dat je erg geschikt was voor deze baan. Pracownik powiedział, że masz wszystkie kwalifikacje do pracy. O recrutador disse que você era muito qualificado para o trabalho. Сотрудник сказал, что у тебя очень хорошая квалификация для этой работы. 招聘 的 人 说 你 完全 有 资格 做 这份 工作 。

7) Αισθάνεσαι ότι η πρώτη μέρα έπρεπε να ήταν ευκολότερη. 7) Du hast das Gefühl, dass der erste Tag einfacher hätte sein sollen. 7) You feel like the first day should have been easier. 7) Sientes que el primer día debería haber sido más fácil. 7) Vous avez le sentiment que le premier jour aurait dû être plus facile. 7) Ti sembra che il primo giorno avrebbe dovuto essere più facile. 7) あなた は 初日 が もっと 簡単であった と 感じて います 。 7) 그게 사실이라면 당신은 첫 날이 더 수월해야했다고 생각합니다. 7) Je hebt het gevoel dat de eerste dag eenvoudiger had moeten zijn. 7) Czujesz, że pierwszy dzień powinien być łatwiejszy. 7) Você sente que o primeiro dia deveria ter sido mais fácil. 7) У тебя такое чувство, что первый день должен был бы быть легче. 7) 你 觉得 第一天 应该 更 容易 一些 。

Πώς πιστεύεις ότι θα έπρεπε να ήταν η πρώτη μέρα? Wie hätte der erste Tag deiner Meinung nach sein sollen? How do you think the first day should have felt? ¿Cómo crees que se sintió el primer día? Comment pensez-vous que le premier jour aurait dû être ? Come pensi che avrebbe dovuto essere il primo giorno? あなた は 初日 が どのように 感じる べきだ と 考えて います か ? 당신은 첫 날이 어떠해야 했다고 생각하나요? Hoe had volgens jou de eerste dag moeten gaan? Jak myślisz, jak powinien wyglądać pierwszy dzień? Como você acha que o primeiro dia deveria ter sentido? По твоим ощущениям, каким должен был бы быть твой день? 你 觉得 第一天 应该 怎么样 ?

Αισθάνεσαι ότι η πρώτη μέρα θα έπρεπε να ήταν ευκολότερη. Du hast das Gefühl, dass der erste Tag einfacher hätte sein sollen. You feel like the first day should have been easier. Sientes que el primer día debería haber sido más fácil. Vous avez le sentiment que le premier jour aurait dû être plus facile. Ti sembra che il primo giorno avrebbe dovuto essere più facile. あなた は 初日 が もっと 簡単であった と 感じて います 。 당신은 첫 날이 더 수월해야했다고 생각합니다. Je hebt het gevoel dat de eerste dag eenvoudiger had moeten zijn. Czujesz, że pierwszy dzień powinien być łatwiejszy. Você sente que o primeiro dia deveria ter sido mais fácil. По твоим ощущениям, твой первый день должен был быть легче. 你 觉得 第一天 应该 更 容易 一些 。

8) Σκέφτηκες ότι έπρεπε να σημειώσεις μερικά από αυτά τα συναισθήματα. 8) Du dachtest, du solltest einige dieser Gefühle niederschreiben. 8) You thought you should write some of these feelings down. 8) Pensaste que deberías escribir algunos de estos sentimientos. 8) Ajattelit, että sinun pitäisi kirjoittaa ylös joitakin näistä tunteista. 8) Vous pensiez que vous devriez noter certaines de ces émotions. 8) Hai pensato di dover scrivere alcuni di questi sentimenti. 8) あなた は 多分 、 今 の 気持ち を 書き留める べき か と 考えました 。 8) 당신은 이런 감정을 글로 적어야겠다고 생각하고 있습니다. 8) Je dacht dat je deze gevoelens misschien eens op moest gaan schrijven. 8) Myślałeś, że musisz zapisać niektóre z tych uczuć. 8) Você pensou que deveria escrever alguns desses sentimentos. 8) Ты думал, что стоило бы записать свои мысли. 8) 你 想着 可能 你 应该 把 这些 情绪 写 下来 。

Τι σκέφτηκες ότι έπρεπε να κάνεις? Was dachtest, was du tun solltest? What did you think you should do? ¿Qué pensaste que deberías hacer? Que pensiez-vous devoir faire ? Cosa hai pensato di dover fare? あなた は 何 を す べき か と 考えました か ? 당신은 무엇을 해야겠다고 생각하고 있나요? Wat moest je van jezelf doen? Jak myślisz, co powinieneś zrobić? O que você acha que deveria fazer? Что ты думал, тебе стоило сделать? 你 想着 你 应该 做 什么 ?

Σκέφτηκες ότι έπρεπε να σημειώσεις μερικά από αυτά τα συναισθήματα. Du dachtest, du solltest einige dieser Gefühle niederschreiben. You thought you should write some of these feelings down. Pensaste que deberías escribir algunos de estos sentimientos. Vous pensiez que vous devriez noter certaines de ces émotions. Hai pensato di dover scrivere alcuni di questi sentimenti. あなた は 多分 、 今 の 気持ち を 書き留める べき か と 考えました 。 당신은 이런 감정을 글로 적어야겠다고 생각하고 있습니다. Je dacht dat je deze gevoelens misschien eens op moest gaan schrijven. Myślałeś, że musisz zapisać niektóre z tych uczuć. Você pensou que deveria escrever alguns desses sentimentos. Ты думал, что стоило бы записать свои мысли. 你 想着 可能 你 应该 把 这些 情绪 写 下来 。