×

我们使用cookies帮助改善LingQ。通过浏览本网站,表示你同意我们的 cookie 政策.


image

LingQ Mini Stories, 46 - Αυτή είναι η ιστορία της Λίνας

Αυτή είναι η ιστορία της Λίνας:

A) Η Λίνα θα πάρει την πτήση για το Λος Άντζελες απόψε.

Έχει μια σημαντική παρουσίαση πωλήσεων να κάνει εκεί.

Είναι πολύ αγχωμένη για αυτό, επειδή αυτή θα είναι η πρώτη φορά που θα μιλήσει μπροστά σε μεγάλο ακροατήριο.

Το αφεντικό της τής είπε ότι είναι πολύ σημαντικό να κάνει καλή δουλειά.

Είπε ότι η επιτυχία του νέου προϊόντος εξαρτάται από αυτήν.

Στην Λίνα δεν αρέσει αυτού του είδους η πίεση.

Ανησυχεί ότι θα απολυθεί αν κάνει κάποιο λάθος.

Παρόλα αυτά, προσπαθεί να σκεφτεί θετικά.

Ίσως αν τα πάει καλά, να προαχθεί αντί αυτού.

Η Λίνα λέει τώρα την ιστορία της:

B) Παίρνω μια πτήση για το Λος Άντζελες απόψε.

Έχω μια σημαντική παρουσίαση πωλήσεων να κάνω εκεί.

Είμαι πολύ αγχωμένη για αυτό, επειδή αυτή θα είναι η πρώτη φορά που θα μιλήσω μπροστά σε μεγάλο ακροατήριο.

Το αφεντικό μου είπε ότι είναι πολύ σημαντικό να κάνω καλή δουλειά.

Είπε ότι η επιτυχία του νέου προϊόντος εξαρτάται από εμένα.

Δεν μου αρέσει αυτού του είδους η πίεση.

Ανησυχώ ότι θα απολυθώ αν κάνω κάποιο λάθος.

Παρόλα αυτά, προσπαθώ να σκέφτομαι θετικά.

Ίσως αν τα πάω καλά, να προαχθώ αντί αυτού.

Προσπάθησε να απαντήσεις τις παρακάτω ερωτήσεις:

Ερωτήσεις:

A) 1) Η Λίνα θα πάρει την πτήση για το Λος Άντζελες απόψε.

Πότε θα πάρει την πτήση η Λίνα?

Η Λίνα θα πάρει την πτήση για το Λος Άντζελες απόψε.

2) Έχει μια σημαντική παρουσίαση πωλήσεων να κάνει εκεί.

Τι θα κάνει εκεί?

Έχει μια σημαντική παρουσίαση πωλήσεων να κάνει εκεί.

3) Είναι πολύ αγχωμένη για αυτό, επειδή είναι η πρώτη φορά που θα μιλήσει μπροστά σε μεγάλο ακροατήριο.

Γιατί είναι αγχωμένη?

Επειδή αυτή θα είναι η πρώτη φορά που θα μιλήσει μπροστά σε μεγάλο ακροατήριο.

4) Το αφεντικό της τής είπε ότι είναι πολύ σημαντικό να κάνει καλή δουλειά.

Τι της είπε το αφεντικό της?

Το αφεντικό της τής είπε ότι είναι πολύ σημαντικό να κάνει καλή δουλειά.

B) 5) Είπε ότι η επιτυχία του νέου προϊόντος εξαρτάται από εμένα.

Τι είπε?

Είπε ότι η επιτυχία του νέου προϊόντος εξαρτάται από εμένα.

6) Ανησυχώ ότι θα απολυθώ, αν κάνω κάποιο λάθος.

Για τι ανησυχείς?

Ανησυχώ ότι θα απολυθώ, αν κάνω κάποιο λάθος.

7) Παρόλα αυτά, προσπαθώ να σκέφτομαι θετικά.

Πώς προσπαθείς να σκέφτεσαι?

Προσπαθώ να σκέφτομαι θετικά.

8) Ίσως αν τα πάω καλά, να προαχθώ αντί αυτού.

Τι μπορεί να συμβεί, αν τα πας καλά?

Αν τα πάω καλά, ίσως προαχθώ, αντί αυτού.

Αυτή είναι η ιστορία της Λίνας: Dies ist Linas Geschichte: This is the story of Lin: Esta es la historia de Lina: Voici l'histoire de Lina: Questa è la storia di Lina : これはリナの物語です: 그녀의 이야기는 다음과 같습니다. Dit is het verhaal van Lina : Esta é a história de Lina: Это история Лина : 这是丽娜的故事:

A) Η Λίνα θα πάρει την πτήση για το Λος Άντζελες απόψε. A) Lina fliegt heute Abend nach Los Angeles. A) Lin will be catching a flight to L.A. tonight. A) Lina tomará un vuelo a Los Angeles esta noche. A) Lina prendra un vol pour L.A. cette nuit. A) Lina prenderà il volo per Los Angeles stasera. A ) リン は 今夜 ロサンゼルス 便 に 乗る 予定 です 。 A)성미는 오늘 밤 LA행 비행기를 탈 겁니다. A) Lina zal vanavond naar Los Angeles vliegen. A) Lina estará pegando um vôo para L.A. hoje a noite. А) Лина сегодня вечером полетит в Лос-Анджелес. A) Lina kommer att ta flyget till Los Angeles ikväll. A)林 今晚 将要 坐飞机 去 洛杉矶 。

Έχει μια σημαντική παρουσίαση πωλήσεων να κάνει εκεί. Sie hält dort eine wichtige Verkaufspräsentation. She has an important sales presentation to give there. Ella tiene una presentación de ventas muy importante que dar allí. Elle a une importante présentation commerciale à donner là-bas. Ha un'importante presentazione di vendita da fare. 彼女 は そこ で 重要 な 営業 の プレゼンテーション が あります 。 그곳에서 할 중요한 세일즈 프레젠테이션이 있습니다. Ze moet daar een belangrijke verkooppresentatie geven. Ela tem uma importante apresentação de vendas para fazer lá. У неё там будет важная презентация. Han har en stor säljpresentation att göra där. 她 在 那里 做 一个 重要 的 销售 演讲 。

Είναι πολύ αγχωμένη για αυτό, επειδή αυτή θα είναι η πρώτη φορά που θα μιλήσει μπροστά σε μεγάλο ακροατήριο. Sie ist deswegen sehr nervös, denn es ist ihr erster Vortrag vor einem großen Publikum. She is very nervous about it, since this will be her first time speaking in front of a large audience. Ella está muy nerviosa al respecto, ya que esta será su primera vez hablando frente a una gran audiencia. Cela la rend très nerveuse car ce sera la première fois qu'elle prendra la parole devant une large audience. È molto nervosa a proposito di questo, dato che questa sarà la prima volta che parlerà di fronte a un grande pubblico. 大勢 の 前 で 話す の が 初めて の こと な ので 彼女 は とても ナーバス に なって います 。 많은 청중 앞에서 말하는 것은 이번이 처음이기 때문에 그녀는 긴장하고 있습니다. Ze is erg zenuwachtig omdat ze voor het eerst voor een grote menigte moet spreken. Ela está muito nervosa por isso, esta será sua primeira vez falando para um grande público. Она очень нервничает по этому поводу, потому что это будет её первое выступление перед большой аудиторией. Hon är mycket nervös inför detta, eftersom det är första gången hon ska tala inför en stor publik. 她 很 紧张 , 因为 这 是 她 第一次 在 很多 观众 前 讲话 。

Το αφεντικό της τής είπε ότι είναι πολύ σημαντικό να κάνει καλή δουλειά. Ihr Chef sagte ihr, es sei sehr wichtig, dass sie einen guten Job macht. Her boss told her that it is very important to do a good job. Su jefe le dijo que era muy importante que hiciera un buen trabajo. Son patron lui a dit qu'il était très important pour elle de faire du bon travail. Il suo capo le ha detto che era molto importante che lei facesse un buon lavoro. 彼女 の 上司 は 彼女 が 良い 仕事 を する こと が とても 重要 だ と 話しました 。 상사는 그녀가 잘 해내는 것이 매우 중요하다고 말했습니다. Haar baas heeft gezegd dat het erg belangrijk is dat ze het goed doet. Seu chefe disse-lhe que era muito importante que ela fizesse um bom trabalho. Её начальник сказал ей, что очень важно сделать эту работу хорошо. Hennes chef sa till henne att det är mycket viktigt att hon gör ett bra jobb. 她 的 老板 告诉 她 一定 要 很 好 地 完成 。

Είπε ότι η επιτυχία του νέου προϊόντος εξαρτάται από αυτήν. Er sagte, dass der Erfolg des neuen Produkts von ihr abhänge. He said the success of the new product depends on it. Él dijo que el éxito del nuevo producto dependía de ella. Il a dit que le succès du nouveau produit dépendra d'elle. Ha detto che il successo del nuovo prodotto dipendeva da lei. 彼 は 新 商品 の 成功 は 彼女 に かかって いる と 言いました 。 그는 신제품의 성공이 그녀에게 달려있다고 했습니다. Hij heeft gezegd dat het succes van het nieuwe product van haar afhangt. Ele disse que o sucesso do novo produto dependeria dela. Он сказал, что успех нового продукта зависит от неё. Hon sa att den nya produktens framgång hänger på det. 他 说 新 产品 的 成功 就 靠 她 了 。

Στην Λίνα δεν αρέσει αυτού του είδους η πίεση. Lina mag diese Art von Druck nicht. Lin does not like this kind of pressure. A Lina no le gusta este tipo de presión. Lina ei pidä sellaisesta painostuksesta. Lina n'aime pas ce genre de pression. Lina non ama questo tipo di pressione. リン は このような プレッシャー は 嫌いです 。 성미는 이러한 압박감을 좋아하지 않습니다. Lina houdt niet van druk. Lina não gosta desse tipo de pressão. Лина не очень нравится такое давление. Lina gillar inte den typen av press. 林 不 喜欢 这样 的 压力 。

Ανησυχεί ότι θα απολυθεί αν κάνει κάποιο λάθος. Sie hat Angst, dass sie gefeuert wird, wenn sie einen Fehler macht. She worries she will be fired if she makes a mistake. A ella le preocupa que la despidan si comete un error. Elle a peur d'être virée si jamais elle fait une erreur. Ha paura di essere licenziata se commette errori. 彼女 は もし 失敗 したら 、 くび に なる かも と 心配 です 。 실수해서 잘리지는 않을까 그녀는 걱정합니다. Ze is bang dat ze ontslagen wordt als ze een fout maakt. Ela está preocupada em ser demitida se cometer um erro. Она боится, что её уволят, если она ошибётся. Han är orolig för att bli avskedad om han gör ett misstag. 她 担心 如果 她 犯 一个 错误 就 会 被 开除 。

Παρόλα αυτά, προσπαθεί να σκεφτεί θετικά. Dennoch versucht sie, eine positive Einstellung zu haben. Still, she tries to think positively. Sin embargo, ella está tratando de pensar positivamente. Hän yrittää kuitenkin ajatella myönteisesti. Néanmoins, elle essaye de penser positivement. Tuttavia, sta cercando di pensare positivo. それにもかかわらず 、 彼女 は ポジティブに 考えよう と して います 。 그렇지만 긍정적으로 생각해보려고 노력합니다. Ze probeert niettemin om positief te blijven. No entanto, ela está tentando pensar positivamente. В любом случае, она пытается думать позитивно. Ändå försöker han tänka positivt. 尽管如此 , 她 试着 积极 地想 。

Ίσως αν τα πάει καλά, να προαχθεί αντί αυτού. Wenn sie alles gut macht, wird sie vielleicht stattdessen befördert. Perhaps if it does well, promote instead. Tal vez, si le va bien, ella será promovida en su lugar. Si elle réussit, elle sera peut-être promue. Forse, se farà bene, invece sarà promossa. おそらく もし 彼女 が よく やったら 、 代わり に 昇進 する でしょう 。 대신에 잘 해낸다면 그녀는 아마 승진할 수도 있을 겁니다. Misschien maakt ze wel promotie als ze het goed doet. Talvez, se ela se der bem, ela seja promovida. Может быть, если у неё получится, её даже повысят. 可能 如果 她 做得好 , 她 反而 会 被 升职 。

Η Λίνα λέει τώρα την ιστορία της: Lina erzählt jetzt ihre Geschichte: Lin now tells her story: Ahora la misma historia contada por Lina . Lina raconte maintenant son histoire: Lina ora racconta la sua storia: リナは今彼女の物語を語ります: 이번에는 성미가 이야기를 들려드립니다. Lina vertelt nu haar verhaal: Lina agora conta sua história: Лина теперь рассказывает свою историю: 丽娜现在讲她的故事:

B) Παίρνω μια πτήση για το Λος Άντζελες απόψε. B) Ich fliege heute Abend nach Los Angeles. B) I am catching a flight to LA tonight. B) Estoy tomando un vuelo a Los Angeles esta noche. B) Lennän tänään Los Angelesiin. B) Je prends un vol pour L.A. cette nuit. B) Stasera prendo un volo per Los Angeles. B ) 私 は 今夜 ロサンゼルス 便 に 乗る 予定 です 。 B)오늘 밤 저는LA행 비행기를 탈 겁니다. B) Ik vlieg vanavond naar Los Angeles. B) Estou pegando um vôo para L. A. esta noite. Б) Я сегодня вечером полечу в Лос-Анджелес. B) 我 今晚 将要 坐飞机 去 洛杉矶 。

Έχω μια σημαντική παρουσίαση πωλήσεων να κάνω εκεί. Ich halte dort eine wichtige Verkaufspräsentation. I have an important sales presentation to give there. Tengo una presentación de ventas muy importante que dar allí. J'ai une importante présentation commerciale à donner là-bas. Là avrò un'importante presentazione di vendita. 私 は そこ で 重要な 営業 の プレゼンテーション が あります 。 그곳에서 할 중요한 세일즈 프레젠테이션이 있습니다. Ik moet daar een belangrijke verkooppresentatie geven. Tenho uma importante apresentação de vendas para fazer lá. У меня там будет важная презентация. 我 在 那里 做 一个 重要 的 销售 演讲 。

Είμαι πολύ αγχωμένη για αυτό, επειδή αυτή θα είναι η πρώτη φορά που θα μιλήσω μπροστά σε μεγάλο ακροατήριο. Ich bin deswegen sehr nervös, denn es ist mein erster Vortrag vor einem großen Publikum. I am very nervous about it, since this is going to be my first time speaking in front of a large audience. Estoy muy nerviosa al respecto, ya que esta va a ser la primera vez que hablo frente a una gran audiencia. Cela me rend très nerveuse, car c'est la première fois que je parlerai devant une large audience. Sono molto nervosa, dato che questa sarà la prima volta che parlerò a un grande pubblico. 大勢 の 前 で 話す の が 初めて の こと な ので 私 は とても ナーバス に なって います 。 많은 청중 앞에서 말하는 것은 이번이 처음이기 때문에 긴장이 됩니다. Ik ben erg zenuwachtig omdat ik voor het eerst voor een grote menigte moet spreken. Estou muito nervosa por isso, esta será a minha primeira vez falando para um grande público. Я очень нервничаю по этому поводу, потому что это моё первое выступление перед большой аудиторией. 我 很 紧张 , 因为 这 是 我 第一次 在 很多 观众 前 讲话 。

Το αφεντικό μου είπε ότι είναι πολύ σημαντικό να κάνω καλή δουλειά. Mein Chef sagte mir, dass es sehr wichtig ist, dass ich einen guten Job mache. My boss told me it's very important that I do a good job. Mi jefe me dijo que es muy importante que haga un buen trabajo. Mon patron m'a dit qu'il est très important pour moi de faire du bon travail. Il mio capo mi ha detto che è molto importante che faccia un buon lavoro. 私 の 上司 は 私 が 良い 仕事 を する こと が とても 重要だ と 話しました 。 상사는 제가 잘 해내는 것이 매우 중요하다고 말했습니다. Mijn baas heeft gezegd dat het erg belangrijk is dat ik het goed doe. Meu chefe me disse que é muito importante que eu faça um bom trabalho. Мой начальник сказал мне, что очень важно сделать эту работу хорошо. 我 的 老板 告诉 我 一定 要 很 好 地 完成 。

Είπε ότι η επιτυχία του νέου προϊόντος εξαρτάται από εμένα. Er sagte, dass der Erfolg des neuen Produkts von mir abhängt. He said that the success of the new product depends on me. Él dijo que el éxito del nuevo producto depende de mí. Il a dit que le succès du nouveau produit dépendait de moi. Ha detto che il successo del prodotto dipende da me. 彼 は 新 商品 の 成功 は 私 に かかって いる と 言いました 。 그는 신제품의 성공이 저에게 달려있다고 했습니다. Hij heeft gezegd dat het succes van het nieuwe product van mij afhangt. Ele disse que o sucesso do novo produto depende de mim. Он сказал, что успех нового продукта зависит от меня. 他 说 新 产品 的 成功 就 靠 我 了 。

Δεν μου αρέσει αυτού του είδους η πίεση. Ich mag diese Art von Druck nicht. I don't like this kind of pressure. No me gusta este tipo de presión. Je n'aime pas ce genre de pression. Non amo questo tipo di pressione. 私 は このような プレッシャー は 嫌いです 。 저는 이러한 압박감을 좋아하지 않습니다. Ik hou niet van druk. Não gosto desse tipo de pressão. Мне не нравится такое давление. 我 不 喜欢 这样 的 压力 。

Ανησυχώ ότι θα απολυθώ αν κάνω κάποιο λάθος. Ich habe Angst, dass ich gefeuert werde, wenn ich einen Fehler mache. I'm worried I'll get fired if I make a mistake. Me preocupa que me despidan si cometo un error. J'ai peur d'être virée si jamais je fais une erreur. Ho paura di essere licenziata se dovessi commettere qualche errore. 私 は もし 失敗 したら 、 くび に なる かも と 心配です 。 실수해서 잘리지는 않을까 걱정이 됩니다. Ik ben bang dat ik ontslagen word als ik een fout maak. Estou preocupada com a demissão, e cometer um erro. Я боюсь, что меня уволят, если я ошибусь. 我 担心 如果 我犯 一个 错误 就 会 被 开除 。

Παρόλα αυτά, προσπαθώ να σκέφτομαι θετικά. Trotzdem versuche ich eine positive Einstellung zu haben. Nevertheless, I'm trying to think positively. Sin embargo, estoy tratando de pensar positivamente. Néanmoins, j'essaye de penser positivement. Tuttavia, sto cercando di pensare positivo. それにもかかわらず 、 私 は ポジティブに 考えよう と して います 。 그렇지만 긍정적으로 생각해보려고 노력합니다. Ik probeer niettemin om positief te blijven. No entanto, estou tentando pensar positivamente. В любом случае, я пытаюсь думать позитивно. 尽管如此 , 我试 着 积极 地想 。

Ίσως αν τα πάω καλά, να προαχθώ αντί αυτού. Wenn ich alles gut mache, werde ich vielleicht stattdessen befördert. Maybe if I do well, I'll get promoted instead. Tal vez, si lo hago bien, seré promovida en su lugar. Si je réussi, je serais peut-être promut. Forse, se farò bene, invece sarò promossa. おそらく もし 私 が よく やったら 、 代わり に 昇進 する でしょう 。 대신에 잘 해낸다면 저는 아마 승진할 수도 있을 겁니다. Misschien maak ik wel promotie als ik het goed doe. Talvez, se eu me sair bem, eu seja promovida. Может быть, если у меня всё получится, меня даже повысят. 可能 如果 我 做得好 , 我 反而 会 被 升职 。

Προσπάθησε να απαντήσεις τις παρακάτω ερωτήσεις: Versuchen Sie die folgenden Fragen zu beantworten: Try to answer the following questions: Intenta responder las siguientes preguntas: Essayez de répondre aux questions suivantes: Prova a rispondere alle seguenti domande: 次の質問に答えてみてください。 이제 몇 가지 연습문제를 드리겠습니다. Probeer de volgende vragen te beantwoorden: Tente responder às seguintes perguntas: Попробуйте ответить на следующие вопросы: 尝试回答以下问题:

Ερωτήσεις: Fragen: Questions Preguntas: Questions: Domande: 質問 : 질문 : Vragen: Questões: Вопросы. 问题 :

A) 1) Η Λίνα θα πάρει την πτήση για το Λος Άντζελες απόψε. A) 1) Lina fliegt heute Abend nach Los Angeles. A) 1) Lin will be catching a flight to L.A. tonight. A) 1) Lina tomará un vuelo a Los Angeles esta noche. A) 1) Lina prendra un vol pour L.A cette nuit. A) 1) Lina dovrà prendere un aereo per L.A stasera. A)1) リン は 今夜 ロサンゼルス 便 に 乗る 予定 です 。 A)1) 성미는 오늘 밤 LA행 비행기를 탈 겁니다. A) 1) Lina vliegt vanavond naar Los Angeles. A) 1) Lina vai pegar um vôo para L.A. hoje à noite. А) 1) Лина полетит сегодня вечером в Лос-Анджелес. A)1) 林 今晚 将要 坐飞机 去 洛杉矶 。

Πότε θα πάρει την πτήση η Λίνα? Wann wird Lina einen Flug haben? When will Lin be catching a flight? ¿Cuándo tomará Lina un vuelo? Quand est-ce que Lina prendra un vol ? Quando deve prendere un aereo, Lina ? いつ リン は 飛行機 に 乗る 予定 です か ? 성미는 언제 비행기를 탑니까? Wanneer vliegt Lina? Quando Lina vai pegar um vôo? Когда полетит Лина ? 林 什么 时候 坐飞机 ?

Η Λίνα θα πάρει την πτήση για το Λος Άντζελες απόψε. Lina fliegt heute Abend nach Los Angeles. Lin will be catching a flight to L.A. tonight. Lina tomará un vuelo a Los Angeles esta noche. Lina prendra un vol pour L.A. cette nuit. Lina dovrà prendere un aereo per L.A stasera. リン は 今夜 ロサンゼルス 便 に 乗る 予定 です 。 성미는 오늘 밤 LA행 비행기를 탈 겁니다. Lina vliegt vanavond naar Los Angeles. Lina estará pegando um vôo para L.A. hoje a noite. Лина полетит в Лос-Анджелес сегодня вечером. 林 今晚 做 飞机 去 洛杉矶 。

2) Έχει μια σημαντική παρουσίαση πωλήσεων να κάνει εκεί. 2) Sie hält dort eine wichtige Verkaufspräsentation. 2) She has an important sales presentation to give there. 2) Ella tiene una presentación de ventas muy importante que dar allí. 2) Elle a une importante présentation commerciale à donner là-bas. 2) Ha un'importante presentazione di vendita da fare là. 2) 彼女 は そこ で 重要な 営業 の プレゼンテーション が あります 。 2) 그녀는 그곳에서 할 중요한 세일즈 프레젠테이션이 있습니다. 2) Ze moet daar een belangrijke verkooppresentatie geven. 2) Ela tem uma importante apresentação de vendas para fazer lá. 2) У неё там важная презентация продукта. 2) 她 在 那里 做 一个 重要 的 销售 演讲 。

Τι θα κάνει εκεί? Was wird sie dort tun? What will she be doing there? ¿Qué estará haciendo allí? Qu'est-ce qu'elle fera là-bas ? Cosa dovrà fare là? 彼女 は そこ で 何 を する 予定 です か ? 그녀는 그곳에서 무엇을 합니까? Wat gaat ze daar doen? O que ela estará fazendo lá? Что она будет делать там? 她 在 那里 做 什么 ?

Έχει μια σημαντική παρουσίαση πωλήσεων να κάνει εκεί. Sie hält dort eine wichtige Verkaufspräsentation. She has an important sales presentation to give there. Ella tiene una presentación de ventas muy importante que dar allí. Elle a une importante présentation commerciale à donner là-bas. Ha un'importante presentazione di vendita da fare là. 彼女 は そこ で 重要な 営業 の プレゼンテーション が あります 。 그곳에서 할 중요한 세일즈 프레젠테이션이 있습니다. Ze moet daar een belangrijke verkooppresentatie geven. Ela tem uma importante apresentação de vendas para fazer lá. У неё там будет важная презентация. 她 在 那里 做 一个 重要 的 销售 演讲 。

3) Είναι πολύ αγχωμένη για αυτό, επειδή είναι η πρώτη φορά που θα μιλήσει μπροστά σε μεγάλο ακροατήριο. 3) Sie ist sehr nervös, denn es ihr erster Vortrag vor einem großen Publikum. 3) She is very nervous about it, since this will be her first time speaking in front of a large audience. 3) Ella está muy nerviosa al respecto, ya que será la primera vez que habla frente a una gran audiencia. 3) Cela la rend très nerveuse car ce sera la première fois qu'elle prendra la parole devant une large audience. 3) È molto nervosa a proposito di questo, dato che questa sarà la prima volta che parlerà di fronte a un grande pubblico. 3) 大勢 の 前 で 話す の が 初めて の こと な ので 彼女 は とても ナーバス に なって います 。 3) 많은 청중 앞에서 말하는 것은 이번이 처음이기 때문에 그녀는 긴장하고 있습니다. 3) Ze is erg zenuwachtig, omdat ze voor het eerst voor een grote menigte moet spreken. 3) Ela está muito nervosa por isso, já que esta será a primeira vez que fala para um grande público. 3) Она очень нервничает по этому поводу, так как это будет её первое выступление перед большой аудиторией. 3) 她 很 紧张 , 因为 这 是 她 第一次 在 很多 观众 前 讲话 。

Γιατί είναι αγχωμένη? Warum ist sie sehr nervös? Why is she very nervous? ¿Por qué está ella muy nerviosa? Pourquoi est-elle très nerveuse ? Perché è molto nervosa? なぜ 彼女 は ナーバス な のです か ? 그녀는 왜 긴장하고 있습니까? Waarom is ze erg zenuwachtig? Por que ela está muito nervosa? Почему она очень нервничает? 她 为什么 紧张 ?

Επειδή αυτή θα είναι η πρώτη φορά που θα μιλήσει μπροστά σε μεγάλο ακροατήριο. Weil es ihr erster Vortrag vor einem großen Publikum ist. Because this will be her first time speaking in front of a large audience. Porque está será la primera vez que habla frente a una gran audiencia. Parce que ce sera la première fois qu'elle prendra la parole devant une large audience. Perché questa sarà la prima volta che parlerà di fronte a un grande pubblico. 大勢 の 前 で 話す の が 初めて の こと な ので 彼女 は とても ナーバス に なって います 。 많은 청중 앞에서 말하는 것은 이번이 처음이기 때문입니다. Ze is erg zenuwachtig, omdat ze voor het eerst voor een grote menigte moet spreken. Porque esta será sua primeira vez falando para um grande público. Потому что это будет её первая речь перед большой аудиторией. 因为 这 是 她 第一次 在 很多 观众 前 讲话 。

4) Το αφεντικό της τής είπε ότι είναι πολύ σημαντικό να κάνει καλή δουλειά. 4) Ihr Chef sagte ihr, es sei sehr wichtig, dass sie einen guten Job macht. 4) Her boss told her it's very important that she do a good job. 4) Su jefe le dijo que es muy importante que ella haga un buen trabajo. 4) Son patron lui a dit qu'il était très important pour elle de faire du bon travail. 4) Il suo capo le ha detto che è molto importante che lei faccia un buon lavoro. 4) 彼女 の 上司 は 彼女 が 良い 仕事 を する こと が とても 重要だ と 話しました 。 4) 성미의 상사는 그녀가 잘 해내는 것이 매우 중요하다고 말했습니다. 4) Haar baas heeft gezegd dat het erg belangrijk is dat ze het goed doet. 4) Seu chefe disse-lhe que é muito importante que ela faça um bom trabalho. 4) Её начальник сказал ей, что очень важно, чтобы она сделала эту работу хорошо. 4) 她 的 老板 告诉 她 一定 要 很 好 地 完成 。

Τι της είπε το αφεντικό της? Was hat ihr Chef gesagt? What did her boss tell her? ¿Qué le dijo su jefe? Que lui a dit son patron ? Che cosa le ha detto il suo capo? 彼女 の 上司 は 彼女 に 何 を 話しました か ? 상사는 그녀에게 뭐라고 말했습니까? Wat heeft haar baas gezegd? O que seu chefe lhe disse? Что ей сказал её начальник? 她 的 老板 告诉 她 什么 ?

Το αφεντικό της τής είπε ότι είναι πολύ σημαντικό να κάνει καλή δουλειά. Ihr Chef sagte ihr, es sei sehr wichtig, dass sie einen guten Job macht. Her boss told her it's very important that she do a good job. Su jefe le dijo que es muy importante que ella haga un buen trabajo. Son patron lui a dit qu'il était très important pour elle de faire du bon travail. Il suo capo le ha detto che è molto importante che lei faccia un buon lavoro. 彼女 の 上司 は 彼女 が 良い 仕事 を する こと が とても 重要だ と 話しました 。 상사는 그녀가 잘 해내는 것이 매우 중요하다고 말했습니다. Haar baas heeft gezegd dat het erg belangrijk is dat ze het goed doet. Seu chefe disse-lhe que é muito importante que ela faça um bom trabalho. Её начальник сказал ей, что очень важно сделать эту работу хорошо. 她 的 老板 告诉 她 一定 要 很 好 地 完成 。

B) 5) Είπε ότι η επιτυχία του νέου προϊόντος εξαρτάται από εμένα. B) 5) Er sagte, dass der Erfolg des neuen Produkts von mir abhängt. B) 5) He said that the success of the new product depends on me. B) 5) Él dijo que el éxito del nuevo producto depende de ella. B) 5) Il a dit que le succès du nouveau produit dépendait de moi. B)5) Ha detto che il successo del nuovo prodotto dipende da me. B) 5) 彼 は 新 商品 の 成功 は 彼女 に かかって いる と 言いました 。 B)5) 그는 신제품의 성공이 저에게 달려있다고 했습니다. B) 5) Hij heeft gezegd dat het succes van het nieuwe product van mij afhangt. B) 5) Ele disse que o sucesso do novo produto depende de mim. Б) 5) Он сказал, что успех нового продукта зависит от меня. B) 5) 他 说 新 产品 的 成功 就 靠 我 了 。

Τι είπε? Was hat er gesagt? What did he say? ¿Qué dijo él? Que vous a-t-il dit ? Cosa ha detto? 彼 は なんと 言いました か ? 그가 뭐라고 했습니까? Wat heeft hij gezegd? O que ele disse? Что он сказал? 他 说 什么 ?

Είπε ότι η επιτυχία του νέου προϊόντος εξαρτάται από εμένα. Er sagte, dass der Erfolg des neuen Produkts von mir abhängt. He said that the success of the new product depends on me. Él dijo que el éxito del nuevo producto depende de ella. Il a dit que le succès du nouveau produit dépendait de moi. Ha detto che il successo del nuovo prodotto dipende da me. 彼 は 新 商品 の 成功 は 彼女 に かかって いる と 言いました 。 그는 신제품의 성공이 저에게 달려있다고 했습니다. Hij heeft gezegd dat het succes van het nieuwe product van mij afhangt. Ele disse que o sucesso do novo produto depende de mim. Он сказал, что успех нового продукта зависит от меня. 他 说 新 产品 的 成功 就 靠 我 了 。

6) Ανησυχώ ότι θα απολυθώ, αν κάνω κάποιο λάθος. 6) Ich habe Angst, dass ich gefeuert werde, wenn ich einen Fehler mache. 6) I'm worried I'll get fired if I make a mistake. 6) A Lina le preocupa que la despidan si comete un error. 6) J'ai peur d'être virée si jamais je fais une erreur. 6) Ho paura di essere licenziata se dovessi commettere qualche errore. 6) 私 は もし 失敗 したら 、 くび に なる かも と 心配です 。 6) 실수해서 잘리지는 않을까 걱정이 됩니다. 6) Ik ben bang dat ik ontslagen word als ik een fout maak. 6) Estou preocupada com a demissão, se cometer um erro. 6) Я волнуюсь, что меня уволят, если я допущу ошибку. 6) 我 担心 如果 我犯 一个 错误 就 会 被 开除 。

Για τι ανησυχείς? Wovor hast du Angst? What are you worried about? ¿Qué le preocupa a Lina ? De quoi avez-vous peur ? Di che cosa sei preoccupata? あなた は 何 を 心配 して います か ? 무엇이 걱정됩니까? Waar ben je bang voor? Com o que você está preocupada? О чём ты волнуешься? 你 担心 什么 ?

Ανησυχώ ότι θα απολυθώ, αν κάνω κάποιο λάθος. Ich habe Angst, dass ich gefeuert werde, wenn ich einen Fehler mache. I'm worried I'll get fired if I make a mistake. A Lina le preocupa que la despidan si comete un error. J'ai peur d'être virée si jamais je fais une erreur. Ho paura di essere licenziata se dovessi commettere qualche errore. 私 は もし 失敗 したら 、 くび に なる かも と 心配です 。 실수해서 잘리지는 않을까 걱정이 됩니다. Ik ben bang dat ik ontslagen word als ik een fout maak. Estou preocupada com a demissão se cometer um erro. Я волнуюсь, что меня уволят, если я допущу ошибку. 我 担心 如果 我犯 一个 错误 就 会 被 开除 。

7) Παρόλα αυτά, προσπαθώ να σκέφτομαι θετικά. 7) Trotzdem versuche ich, eine positive Einstellung zu haben. 7) Nevertheless, I'm trying to think positively. 7) Sin embargo, ella está tratando de pensar positivamente. 7) Néanmoins, j'essaye de penser positivement. 7) Tuttavia, sto cercando di pensare positivo. 7) それにもかかわらず 、 私 は ポジティブに 考えよう と して います 。 7) 그렇지만 긍정적으로 생각해보려고 노력합니다. 7) Ik probeer niettemin om positief te blijven. 7) No entanto, estou tentando pensar positivamente. 7) В любом случае, я стараюсь думать позитивно. 7) 尽管如此 , 我试 着 积极 地想 。

Πώς προσπαθείς να σκέφτεσαι? Welche Einstellung versuchst du haben? How are you trying to think? ¿Cómo está tratando de pensar Lina ? Comment essayez-vous de penser ? Cosa stai cercando di pensare? あなた は どのように 考えよう と して います か ? 어떻게 생각하려고 노력합니까? Hoe ga je hiermee om? Como você está tentando pensar? Как ты пытаешься думать? 你试 着 怎么 想 ?

Προσπαθώ να σκέφτομαι θετικά. Ich versuche, eine positive Einstellung zu haben. I'm trying to think positively. Sin embargo, ella está tratando de pensar positivamente. J'essaye de penser positivement. Sto cercando di pensare positivo. 私 は ポジティブに 考えよう と して います 。 긍정적으로 생각해보려고 노력합니다. Ik probeer niettemin om positief te blijven. Estou tentando pensar positivamente. Я пытаюсь думать позитивно. 我试 着 积极 地想 。

8) Ίσως αν τα πάω καλά, να προαχθώ αντί αυτού. 8) Wenn ich alles gut mache, werde ich vielleicht stattdessen befördert. 8) Maybe if I do well, I'll get promoted instead. 8) Tal vez, si lo hace bien, será promovida en su lugar. 8) Si je réussi, je serais peut-être promut. 8) Forse, se farò bene, invece, sarò promossa. 8) おそらく もし 私 が よく やったら 、 代わり に 昇進 する でしょう 。 8) 대신에 잘 해낸다면 저는 아마 승진할 수도 있을 겁니다. 8) Misschien maak ik wel promotie als ik het goed doe. 8) Talvez se eu me sair bem, eu sejar promovida. 8) Может, если я сделаю всё хорошо, меня даже повысят. 8) 可能 如果 我 做得好 , 我 反而 会 被 升职 。

Τι μπορεί να συμβεί, αν τα πας καλά? Was könnte passieren, wenn ich alles gut mache? What might happen if you do well? ¿Qué puede pasar si Lina lo hace bien? Qu'est-ce qui pourrait arriver si vous réussissez ? Cosa succederà se fai bene? おそらく もし 私 が よく やったら 、 何 が 起こる でしょう か ? 당신이 잘 해낸다면 어떻게 되겠습니까? Wat gebeurt er misschien als je het goed doet? O que pode acontecer se você se sair bem? Что может случиться, если ты сделаешь всё хорошо? 如果 你 做得好 会 发生 什么 ?

Αν τα πάω καλά, ίσως προαχθώ, αντί αυτού. Wenn ich alles gut mache, werde ich vielleicht stattdessen befördert. Maybe if I do well, I'll get promoted instead. Tal vez, si lo hace bien, será promovida en su lugar. Si je réussi, je serais peut-être promut. Forse, se farò bene, invece, sarò promossa. おそらく もし 私 が よく やったら 、 代わり に 昇進 する でしょう 。 대신에 잘 해낸다면 저는 아마 승진할 수도 있을 겁니다. Misschien maak ik wel promotie als ik het goed doe. Talvez eu seja promovida. Может быть, если всё получится, меня даже повысят. 可能 如果 我 做得好 , 我 反而 会 被 升职 。