×

我们使用cookies帮助改善LingQ。通过浏览本网站,表示你同意我们的 cookie 政策.


image

LingQ Mini Stories, 45 - Αυτή είναι η ιστορία του Αντώνη

Αυτή είναι η ιστορία του Αντώνη:

A) Ο Αντώνης είχε πάει για πεζοπορία στα βουνά για τρεις ημέρες.

Έπρεπε να σταματήσει για να κοιτάξει τον χάρτη του.

Έπρεπε να πηγαίνει δυτικά, αλλά δεν αναγνωρίζει τίποτε στον χάρτη.

Αν πήγαινε δυτικά, θα είχε φτάσει σε μια λίμνη έως τώρα.

Σκέφτεται ότι ίσως πήγαινε βόρεια αντί αυτού.

Θα του άρεσε να χρησιμοποιήσει τον χάρτη του τηλεφώνου του για να ελέγξει, αλλά το φυλλάδιο της πεζοπορίας έλεγε ότι δεν θα υπήρχε λήψη στα βουνά.

Ο Αντώνης αποφασίζει να κατασκηνώσει για την νύχτα.

Ίσως αν κοιμηθεί λίγο, να έχει την δυνατότητα να βρει λύση αύριο.

Ο Αντώνης διηγείται τώρα την ιστορία του:

B) Είχα πάει για πεζοπορία στα βουνά για τρεις ημέρες όταν έπρεπε να σταματήσω για να κοιτάξω τον χάρτη μου.

Έπρεπε να πηγαίνω δυτικά, αλλά δεν αναγνώριζα τίποτε στον χάρτη.

Αν πήγαινα δυτικά, θα είχα φτάσει σε μια λίμνη έως τότε.

Σκέφτηκα ότι ίσως πήγαινα βόρεια αντί αυτού.

Θα μου άρεσε να χρησιμοποιήσω τον χάρτη του τηλεφώνου μου για να ελέγξω, αλλά το φυλλάδιο της πεζοπορίας είχε πει ότι δεν θα υπήρχε λήψη στα βουνά.

Αποφάσισα να κατασκηνώσω για την νύχτα.

Ίσως αν κοιμηθώ, να έχω την δυνατότητα να βρω λύση αύριο.

Απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις:

Ερωτήσεις:

A) 1) Ο Αντώνης είχε πάει για πεζοπορία στα βουνά για τρεις ημέρες.

Για πόσο είχε πάει ο Αντώνης για πεζοπορία?

Ο Αντώνης είχε πάει για πεζοπορία στα βουνά για τρεις ημέρες.

2) Έπρεπε να σταματήσει για να κοιτάξει τον χάρτη του.

Γιατί έπρεπε να σταματήσει?

Έπρεπε να σταματήσει για να κοιτάξει τον χάρτη του.

3) Έπρεπε να πηγαίνει δυτικά.

Προς ποια κατεύθυνση έπρεπε να πηγαίνει?

Έπρεπε να πηγαίνει δυτικά.

4) Αν πήγαινε δυτικά, θα είχε φτάσει σε μια λίμνη έως τώρα.

Τι θα έπρεπε να έχει συμβεί άν πήγαινε δυτικά?

Θα έπρεπε να είχε φτάσει σε μια λίμνη αν πήγαινε δυτικά.

B) 5)Σκέφτηκα ότι ίσως πήγαινα βόρεια, αντί αυτού.

Προς ποια κατεύθυνση σκέφτηκες ότι ίσως πήγαινες?

Σκέφτηκα ότι ίσως πήγαινα βόρεια, αντί αυτού.

6) Θα μου άρεσε να χρησιμοποιήσω τον χάρτη του τηλεφώνου μου για να ελέγξω, αλλά το φυλλάδιο της πεζοπορίας είχε πει ότι δεν θα υπήρχε λήψη στα βουνά.

Γιατί δεν είχες την δυνατότητα να χρησιμοποιήσεις τον χάρτη του τηλεφώνου σου?

Επειδή το φυλλάδιο της πεζοπορίας είχε πει ότι δεν θα υπήρχε λήψη.

7) Αποφάσισα να κατασκηνώσω για την νύχτα.

Τι αποφάσισες να κάνεις?

Αποφάσισα να κατασκηνώσω για την νύχτα.

8) Ίσως αν κοιμηθώ λίγο, να έχω την δυνατότητα να βρω λύση αύριο.

Αν κοιμόσουν λίγο, πότε θα είχες την δυνατότητα να βρεις λύση?

Αν κοιμόμουν λίγο, θα είχα την δυνατότητα να βρω λύση αύριο.

Αυτή είναι η ιστορία του Αντώνη: Dies ist Antonis 'Geschichte: This is the story of Antonis : Esta es la historia de Antonis: Voici l'histoire d'Antonis: Questa è la storia di Antonis: これはアントニスの物語です: 이것이 그의 이야기입니다. Dit is het verhaal van Antonis: Esta é a história de Antonis: Это история Антониса: 这是安东尼的故事:

A) Ο Αντώνης είχε πάει για πεζοπορία στα βουνά για τρεις ημέρες. A) Antonis war für drei Tage beim Wandern in den Bergen. A) Antonis has been hiking in the mountains for three days. A) Antonis ha estado escalando las montañas por tres días. A) Antonis oli lähtenyt vaeltamaan vuorille kolmeksi päiväksi. A) Antonis randonnait dans les montagnes depuis trois jours. A) Antonis sta facendo escursioni in montagna della durata di tre giorni. A ) トニー は 3 日間 山 に ハイキング に 行きました 。 A) 토니는 3일 동안 등산하고 있습니다. A) Antony wandelt al drie dagen in de bergen. A) Antonis estava caminhando nas montanhas por três dias. А) Антониса лазил по горам три дня. A)托尼 在 登山 已经 三天 了 。

Έπρεπε να σταματήσει για να κοιτάξει τον χάρτη του. Er hat anhalten müssen, um auf seine Karte zu schauen. He's had to stop to look at his map. Él tuvo que detenerse para mirar su mapa. Il a dû s'arrêter pour regarder sa carte. Si è dovuto fermare per controllare la sua mappa. 彼 は 地図 を 見る ため に 立ち止まら なければ なりません でした 。 그는 지도를 보기 위해 멈춰야 했습니다. Hij moest stoppen om naar zijn plattegrond te kijken. Ele teve que parar e olhar para o mapa dele. Ему пришлось остановиться, чтобы посмотреть на карту. Han var tvungen att stanna för att titta på sin karta. 他 停下 来看 他 的 地图 。

Έπρεπε να πηγαίνει δυτικά, αλλά δεν αναγνωρίζει τίποτε στον χάρτη. Er hätte nach Westen gehen sollen, aber er erkannte nichts auf seiner Karte. He should have been going West, but he doesn't recognize anything on the map. Pero él no reconoce nada en el mapa. Il aurait dû aller vers l'ouest, mais il ne reconnaît rien sur la carte. Sarebbe dovuto andare verso ovest, ma non riconosce nulla sulla mappa. 彼 は 西 に 行く べきでした が 地図 で は 何も 見分け が つきません 。 그는 서쪽으로 가야했지만지도에서 아무것도 알아볼 수 없습니다. Hij moest naar het westen lopen,maar hij herkent niks op de plattegrond. Ele deveria ter ido para o oeste, mas ele não reconhece nada no mapa. Он должен был идти на запад, но он ничего не узнаёт на карте. Han borde vara på väg västerut, men han känner inte igen något på kartan. 他 应该 向西 走 ,但是 他 不 认识 地图 上 的 任何 标示 。

Αν πήγαινε δυτικά, θα είχε φτάσει σε μια λίμνη έως τώρα. Wenn er nach Westen gehen müsste, hätte er jetzt zu einem See gelangen sollen. If he had been going West, he should have come to a lake by now. Si él hubiera tomado el Oeste, ya hubiese llegado al lago. S'il avait été vers l'ouest, il serait arrivé à un lac à présent. Se fosse andato verso ovest avrebbe ormai già raggiunto il lago. 彼 は 西 に 行き 続ければ 、 湖 に たどり着く はずでした 。 그가 서쪽으로 갔다면 지금 쯤 호수에 도착했을 것입니다. Als hij naar het westen was gelopen, zou hij onderhand een meer zijn tegengekomen. Se ele tivesse ido para o oeste, ele deveria ter chegado a um lago até agora. Если бы он шёл на запад, он должен был бы уже прийти к озеру. Om han hade gått västerut skulle han ha nått en sjö vid det här laget. 如果 他 一直 在 向 西 走 , 他 现在 应该 走 到 一个 湖 了 。

Σκέφτεται ότι ίσως πήγαινε  βόρεια αντί αυτού. Er denkt, er könnte stattdessen nach Norden gehen. He thinks he might have been going North instead. Él piensa que podría haber tomado el Norte en su lugar. Hän ajattelee, että hän olisi voinut mennä pohjoiseen. Il pense qu'il a peut-être été vers le nord à la place. Pensa invece, di poter essere andato verso nord. 彼 は 西 で は なく 北 に 行った 方 が 良かった と 思います 。 그는 대신 북쪽으로 갔을 것이라고 생각합니다. Hij denkt dat hij in plaats daarvan naar het noorden is gelopen. Ele acha que ele poderia estar indo para o norte em vez disso. Он думает, что, может быть, он вместо этого шёл на север. Han tror att han kanske skulle ha åkt norrut istället. 他 想 他 反而 应该 是 向北走 了 。

Θα του άρεσε να χρησιμοποιήσει τον χάρτη του τηλεφώνου του για να ελέγξει, αλλά το φυλλάδιο της πεζοπορίας έλεγε ότι δεν θα υπήρχε λήψη στα βουνά. Er möchte zum Vergleich seine Handykarte benutzen, aber im Wanderprospekt stand, es gäbe in den Bergen keinen Empfang. He would like to use his phone map to check, but the hiking brochure said there would be no reception in the mountains. Le gustaría usar su mapa telefónico para verificar, pero el folleto de senderismo decía que no habría recepción de señal en las montañas. Il veut utiliser la carte de son téléphone pour vérifier, mais la brochure de la randonnée disait qu'il n'y avait pas de réseau dans les montagnes. Vorrebbe usare la mappa del cellulare per un controllo, ma la brochure escursionistica diceva che non ci sarebbe stata ricezione in montagna. 彼 は 携帯 で 場所 を チェック したい のです が 山 の パンフレット に は 、 山 は 受信 状態 に ない と 書いて ありました 。 그는 자신의 전화지도를 사용하여 확인하고 싶었지만 하이킹 책자는 산에서는 다운로드 할 수 없다고 말했습니다. Hij zou graag een plattegrond op zijn telefoon gebruiken om het te checken,maar in de brochure stond dat er in de bergen geen bereik zou zijn. Chciałby skorzystać z mapy telefonu, aby sprawdzić, ale broszura turystyczna mówiła, że w górach nie będzie ściągania. Ele gostaria de usar o mapa do telefone para verificar, mas o folheto de caminhada disse que não haveria sinal nas montanhas. Он хотел бы свериться с картой в своём телефоне, но брошюра о походе в горы говорила, что в горах может не быть приёма. Han skulle ha velat använda telefonens karta för att kontrollera, men enligt vandringsbroschyren skulle det inte finnas någon mottagning i bergen. 他 想 用 他 电话 上 的 地图 查 一下 ,但是 登山 手册 上 说 山里 没有 信号 。

Ο Αντώνης αποφασίζει να κατασκηνώσει για την νύχτα. Antonis entscheidet sich sein Nachtlager aufzuschlagen. Antonis decides to set up camp for the night. Antonis decide acampar para pasar la noche. Antonis décide de monter son camp pour la nuit. Antonis decide di allestire il campo per la notte. トニー は 夜 の ため に キャンプ を 設置 しよう と 決めます 。 그는 밤에 야영하기로 결정합니다. Antony besluit om te overnachten. Antonis decide arrumar o acampamento para aquela noite. Антониса решает разбить лагерь на ночлег. Antonis bestämmer sig för att slå läger för natten. 托尼 决定 今晚 搭个 帐篷 。

Ίσως αν κοιμηθεί λίγο, να έχει την δυνατότητα να  βρει λύση αύριο. Wenn er etwas Schlaf bekommt, wird er es vielleicht morgen herausfinden. Maybe if he gets some sleep, he'll be able to figure it out tomorrow. Tal vez si duerma un poco, él será capaz de resolverlo mañana. Peut-être que s'il dort bien, il pourra résoudre le problème demain. Forse se dormirà un po' sarà in grado di scoprirlo domani. おそらく 彼 は もし 少し 睡眠 を 取れば 、 明日 に は 解決 策 を 得られる でしょう 。 잠을 조금 자면 내일 해결책을 찾을 수있을 것입니다. Misschien kan hij het morgen uitvogelen, nadat hij wat heeft geslapen. Talvez se ele dormisse um pouco, ele poderia descobrir isso amanhã. Может быть, если он немного поспит, он сможет завтра разобраться. Om han får lite sömn kanske han kan hitta en lösning i morgon. 可能 如果 他 睡 好觉 , 他 明天 可能 会想 出 办法 。

Ο Αντώνης διηγείται τώρα την ιστορία του: Antonis erzählt jetzt seine Geschichte: Antonis now tells his story: Antonis ahora cuenta su historia: Antonis raconte maintenant son histoire: Antonis ora racconta la sua storia: アントニスは今彼の物語を語ります: 그는 이제 자신의 이야기를 들려줍니다. Antonis vertelt nu zijn verhaal: Antonis agora está contando sua história: Теперь сам Антониса расскажет о своём походе в горы. 安东尼斯现在讲了他的故事:

B) Είχα πάει για πεζοπορία στα βουνά για τρεις ημέρες όταν έπρεπε να σταματήσω για να κοιτάξω τον χάρτη μου. B) Ich war für drei Tage beim Wandern in den Bergen, als ich anhalten musste, um auf meine Karte zu schauen. B) I had gone for hiking in the mountains for three days when I had to stop to look at my map. B) He estado escalando en las montañas por tres días,cuando tuve que detenerme para mirar mi mapa. B) Je randonnais dans les montagnes depuis trois jours quand j'ai dû m'arrêter pour regarder ma carte. B) Stavo facendo escursioni in montagna da tre giorni quando dovetti fermarmi per controllare la mappa. B ) 私 は 3 日間 山 に ハイキング に 行きました , 私 は 地図 を 見る ため に 立ち止まら なければ なりません でした 。 B) 나는지도를보기 위해 멈춰야했을 때 3 일 동안 산에서 하이킹을하고 있었다. B) Ik wandelde al drie dagen in de bergen toen ik moest stoppen om naar mijn plattegrond te kijken. B) Eu estava caminhando nas montanhas por três dias quando eu tive que parar de olhar meu mapa. Б) Я лазил по горам уже три дня, когда мне пришлось остановиться, чтобы посмотреть на карту. B) Jag hade vandrat i bergen i tre dagar när jag var tvungen att stanna för att kolla min karta. B)我不得不在山上远足了三天,当时我不得不停下来看看地图。

Έπρεπε να πηγαίνω δυτικά, αλλά δεν αναγνώριζα τίποτε στον χάρτη. Ich hätte nach Westen gehen sollen, aber ich erkannte nichts auf der Karte. I should have been going West, but I did not recognize anything on the map. Pero no reconocí nada en el mapa. Minun olisi pitänyt suunnata länteen, mutta en tunnistanut kartalta mitään. J'aurais dû aller vers l'ouest, mais je ne reconnaissais rien sur la carte. Sarei dovuto andare verso ovest, ma non ho riconosciuto nulla sulla mappa. 私 は 西 に 行く べきでした が 地図 で は 何も 見分け が つきません でした 。 서쪽으로 가야했지만지도에서 아무것도 알아볼 수 없었습니다. Ik had naar het westen moeten lopen,maar ik herkende niks op de plattegrond. Eu deveria ter ido para oeste, mas não reconheci nada no mapa. Я должен был идти на запад, но я ничего не узнавал на карте. 我 应该 向西 走 ,但是 我 不 认识 地图 上 的 任何 标示 。

Αν πήγαινα δυτικά, θα είχα φτάσει σε μια λίμνη έως τότε. Wenn ich nach Westen gegangen wäre, hätte ich jetzt zu einem See kommen sollen. If I had been going West, I should have come to a lake by now. Si hubiera tomado el Oeste, ya debería haber llegado a un lago. Si j'avais été vers l'ouest, je serais arrivé à un lac à présent. Se fossi andato verso ovest, allora avrei già dovuto raggiungere il lago. 私 は もし 西 に 行ったら 、 湖 に たどり着く はずでした 。 서쪽으로 가면 그때 쯤이면 호수에 도착했을 것입니다. Als ik naar het westen was gelopen, was ik onderhand een meer tegengekomen. Se eu estivesse indo para o oeste, eu deveria ter chegado a um lago até agora. Если бы я шёл на запад, то должен был бы уже прийти к озеру. 如果 我 一直 在 向 西 走 , 我 现在 应该 走 到 一个 湖 了 。

Σκέφτηκα ότι ίσως πήγαινα βόρεια αντί αυτού. Ich dachte, ich hätte stattdessen nach Norden gehen können. I thought I might have been going North instead. Yo pensé que podría haber tomado el Norte en su lugar. Ajattelin mennä sen sijaan pohjoiseen. Je pensais que j'avais peut-être été vers le nord à la place. Ho pensato invece, di poter essere andato verso nord. 私 は 西 で は なく 北 に 行った 方 が 良かった と 思いました 。 대신 북쪽으로 가야한다고 생각했습니다. Ik dacht dat ik in plaats daarvan naar het noorden was gelopen. Eu pensei que eu poderia estar indo para o norte em vez disso. Я подумал, что, может быть, вместо этого я шёл на север. 我 想 我 反而 应该 是 向北走 了 。

Θα μου άρεσε να χρησιμοποιήσω τον χάρτη του τηλεφώνου μου για να ελέγξω, αλλά το φυλλάδιο της πεζοπορίας είχε πει ότι δεν θα υπήρχε λήψη στα βουνά. Es wäre mir recht gewesen, wenn ich meine Handy-Karte zum Vergleich verwendet hätte, aber im Wanderprospekt hatte gestanden, es würde dort in den Bergen keinen Empfang geben. I would have liked to have used my phone map to check, but the hiking brochure had said there would be no reception in the mountains. Me hubiese gustado haber usado mi mapa telefónico para verificar, pero el folleto de senderismo decía que no habría recepción de señal en las montañas. Olisin halunnut tarkistaa asian puhelimeni kartan avulla, mutta vaellusoppaassa oli sanottu, että vuoristossa ei ole kuuluvuutta. J'aurais aimé utiliser mon téléphone pour vérifier, mais la brochure de randonnée disait qu'il n'y avait pas de réseau dans les montagnes. Avrei voluto usare la mappa sul mio cellulare per controllare, ma la brochure escursionistica diceva che non ci sarebbe stata ricezione in montagna. 私 は 携帯 で 場所 を チェック し たかった のです が 山 の パンフレット に は 、 山 は 受信 状態 に ない と 書いて ありました 。 전화지도를 사용하여 확인하고 싶었지만 하이킹 책자에는 산에서는 다운로드 할 수 없다고 나와있었습니다. Ik had graag een plattegrond op mijn telefoon willen gebruiken om het te checken,maar in de brochure stond dat er in de bergen geen bereik zou zijn. Gostaria de ter usado o mapa do meu telefone para verificar, mas o folheto da caminhada havia dito que não haveria sinal nas montanhas. Я хотел бы свериться с картой в своём телефоне, но брошюра о походе в горы говорила, что в горах может не быть приёма. 我 想 用 我 电话 上 的 地图 查 一下 ,但是 登山 手册 上 说 山里 没有 信号 。

Αποφάσισα να κατασκηνώσω για την νύχτα. Ich entschied mich mein Nachtlager aufzuschlagen. I decided to set up camp for the night. Yo decidí acampar para pasar la noche. J'ai décidé de monter mon camp pour la nuit. Decisi di accamparmi per la notte. 私 は 夜 の ため に キャンプ を 設置 しよう と 決めました 。 나는 밤에 야영하기로 결정했다. Ik besloot om te overnachten. Eu decidi arranjar acampamento para aquela noite. Я решил разбить лагерь на ночлег. 我 决定 今晚 搭个 帐篷 。

Ίσως αν κοιμηθώ, να έχω την δυνατότητα να βρω λύση αύριο. Wenn ich etwas Schlaf hatte, würde es mir vielleicht morgen gelingen es herauszufinden. Maybe if I got some sleep, I'd be able to figure it out tomorrow. Tal vez si duermo un poco, podría resolverlo mañana. Ehkä jos nukun, saan sen selville huomenna. Peut-être que si je dors bien, je serai capable de résoudre le problème demain. Forse, se avessi dormito un po' sarei stato in grado di capire meglio il giorno dopo. おそらく 私 は もし 少し 睡眠 を 取れば 、 明日 に は 解決 策 を 得られる はずでした 。 자면 내일 해결책을 찾을 수 있을지도 몰라요. Misschien kon ik het morgen uitvogelen, nadat ik wat had geslapen. Talvez, se eu dormisse um pouco, eu poderia descobrir isso amanhã. Может быть, если бы я немного поспал, я смог бы завтра разобраться. 可能 如果 我 睡 好觉 , 我 明天 可能 会 想 出 办法 。

Απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις: Beantworten Sie die folgenden Fragen: Answer the following questions: Responda las siguientes preguntas: Répondez aux questions suivantes: Rispondi alle seguenti domande: 次の質問に答えてください。 다음 질문에 답하십시오. Beantwoord de volgende vragen: Responda às seguintes perguntas: Ответьте на следующие вопросы: 回答以下的问题:

Ερωτήσεις: Fragen: Questions: Preguntas: Questions: Domande: 質問 : 질문 : Vragen: Questões: Вопросы. 问题:

A) 1) Ο Αντώνης είχε πάει για πεζοπορία στα βουνά για τρεις ημέρες. A) 1) Antonis war für drei Tage in den Bergen beim Wandern. A) 1) Ο Αντώνης είχε πάει για πεζοπορία στα βουνά για τρεις ημέρες. A) 1) Antonis has been hiking in the mountains for three days. A) 1) Antonis ha estado escalando en las montañas por tres días. A) 1)Antonis randonnait dans les montagnes depuis trois jours. A) 1) Antonis sta facendo escursioni in montagna della durata di tre giorni. A) 1) トニー は 3 日間 山 に ハイキング に 行きました 。 A) 1) 토니는 3일 동안 등산하고 있었습니다. A) 1) Antony wandelt al drie dagen in de bergen. A) 1) Antonis estava caminhando nas montanhas por três dias. А) 1) Антониса лазил по горам три дня. A) 1) 托尼 在 登山 已经 三天 了 。

Για πόσο είχε πάει ο Αντώνης για πεζοπορία? Wie lange war Antonis beim Wandern? How long has Antonis been hiking for? ¿Por cuánto tiempo ha estado Antonis escalando? Kuinka kauan Anthony oli vaeltanut? Depuis combien de temps Antonis randonnait-il ? Per quanto tempo, Antonis sta facendo escursioni? トニー は どの くらい 山 に ハイキング に 行きました か ? 토니는 얼마 동안 등산하고 있었습니까? Hoelang wandelt Antony al? Há quanto tempo o Antonis estava caminhando? Как долго Антониса был в горах? 托尼 在 登山 多久 了 ?

Ο Αντώνης είχε πάει για πεζοπορία στα βουνά για τρεις ημέρες. Wie lange war Antonis beim Wandern? Antonis has been hiking in the mountains for three days. Antonis ha estado escalando en las montañas por tres días. Antonis randonnait dans les montagnes depuis trois jours. Antonis sta facendo escursioni in montagna della durata di tre giorni. トニー は 3 日間 山 に ハイキング に 行きました 。 토니는 3일 동안 등산하고 있었습니다. Antony wandelt al drie dagen in de bergen. Antonis estava caminhando nas montanhas por três dias. Антониса лазил по горам три дня. 托尼 在 登山 已经 三天 了 。

2) Έπρεπε να σταματήσει για να κοιτάξει τον χάρτη του. 2) Er hat anhalten müssen, um auf seine Karte zu schauen. 2) He's had to stop to look at his map. 2) Él tuvo que detenerse para mirar su mapa. 2) Il a dû s'arrêter pour regarder sa carte. 2) Si è dovuto fermare a controllare la mappa. 2) 彼 は 地図 を 見る ため に 立ち止まら なければ なりません でした 。 2) 그는 지도를 보기 위해 멈춰야 했습니다. 2) Hij moest stoppen om naar zijn plattegrond te kijken. 2) Ele teve que parar para olhar o seu mapa. 2) Ему пришлось остановиться, чтобы посмотреть на карту. 2) 他 停下 来看 他 的 地图 。

Γιατί έπρεπε να σταματήσει? Warum hat er anhalten müssen? Why has he had to stop? ¿Por qué tuvo que detenerse? Pourquoi a-t-il dû s'arrêter ? Perché si è dovuto fermare? なぜ 彼 は 立ち止まら なければ なら なかった のです か ? 그는 왜 멈춰야 했습니까? Waarom moest hij stoppen? Por que ele teve que parar? Почему ему пришлось остановиться? 他 为什么 停下来 ?

Έπρεπε να σταματήσει για να κοιτάξει τον χάρτη του. Er hat anhalten müssen, um auf seine Karte zu schauen. He's had to stop to look at his map. Él tuvo que detenerse para mirar su mapa. Il a dû s'arrêter pour regarder sa carte. Si è dovuto fermare per controllare la mappa. 彼 は 地図 を 見る ため に 立ち止まら なければ なりません でした 。 그는 지도를 보기 위해 멈춰야 했습니다. Hij moest stoppen om naar zijn plattegrond te kijken. Ele teve que parar para olhar o mapa dele. Ему пришлось остановиться, чтобы глянуть на карту. 他 停下 来看 他 的 地图 。

3) Έπρεπε να πηγαίνει δυτικά. 3) Er hätte nach Westen gehen sollen. 3) He should have been going West. 3) Él debería haber ido en dirección Oeste. 3) Il aurait dû aller vers l'ouest. 3) Sarebbe dovuto andare verso ovest. 3) 彼 は 西 に 行く べきでした 。 3) 그는 서쪽으로 갔어야 했습니다. 3) Hij had naar het westen moeten lopen. 3) Ele deveria ter ido para o oeste. 3) Ему нужно было идти на запад. 3) 他 应该 向西 走 。

Προς ποια κατεύθυνση έπρεπε να πηγαίνει? In welche Richtung hätte er gehen sollen? Which direction should he have been going? ¿En qué dirección debería haber ido? Quelle direction aurait-il dû prendre ? In quale direzione sarebbe dovuto andare? 彼 は どちら の 方向 に 行く べきでした か ? 그는 어느 방향으로 갔어야 했습니까? In welke richting had hij moeten lopen? Qual direção ele deveria ter ido? В каком направлении ему нужно было идти? Vilken riktning var det tänkt att den skulle ta? 他 应该 向 哪个 方向 走 ?

Έπρεπε να πηγαίνει δυτικά. Er hätte nach Westen gehen sollen. He should have been going West. Él debería haber ido en dirección Oeste. Il aurait dû aller vers l'ouest. Sarebbe dovuto andare verso ovest. 彼 は 西 に 行く べきでした 그는 서쪽으로 갔어야 헀습니다. Hij had naar het westen moeten lopen. Ele deveria ter ido para o oeste. Ему нужно было идти на запад. 他 应该 向西 走 。

4) Αν πήγαινε δυτικά, θα είχε φτάσει σε μια λίμνη έως τώρα. 4) Wenn er nach Westen gegangen wäre, hätte er jetzt zu einem See kommen sollen. 4) If he had been going West, he should have come to a lake by now. 4) Si él hubiera ido en dirección Oeste, ya debería haber llegado a un lago. 4) S'il avait été vers l'ouest, il serait arrivé à un lac à présent. 4) Se fosse andato verso ovest, ormai avrebbe già dovuto incontrare il lago. 4) 彼 は 西 に 行き 続ければ 、 湖 に たどり着く はずでした 。 4) 만약 그가 서쪽으로 움직여왔다면, 그는 지금쯤 호수에 다다라야 했습니다. 4) Als hij naar het westen was gelopen, was hij onderhand een meer tegengekomen. 4) Se ele estivesse indo para o oeste, já teria alcançado um lago. 4) Если бы он шёл на запад, уже пришёл бы к озеру. 4) 如果 他 一直 在 向 西 走 , 他 现在 应该 走 到 一个 湖 了 。

Τι θα έπρεπε να έχει συμβεί άν πήγαινε δυτικά? Was hätte passieren müssen, wenn er nach Westen gegangen wäre? What should have happened if he'd been going West? ¿Qué debería haber pasado si él hubiera ido en dirección Oeste? Mitä olisi pitänyt tapahtua, jos hän olisi mennyt länteen? Qu'aurait dû arriver s'il avait été vers l'ouest ? Cosa sarebbe dovuto succedere se fosse andato verso ovest? もし 彼 が 西 に 行き 続ければ 何 が 起こる はずでした か ? 그가 서쪽으로 움직여왔다면 무슨 일이 일어나야 합니까? Wat was er gebeurd als hij naar het westen was gelopen? O que deveria ter acontecido se ele tivesse ido para o oeste? Что случилось бы, если бы он шёл на запад? Vad skulle ha hänt om han hade åkt västerut? 如果 他 一直 在 向 西 走会 发生 什么 ?

Θα έπρεπε να είχε φτάσει σε μια λίμνη αν πήγαινε δυτικά. Er hätte jetzt zu einem See kommen sollen, wenn er nach Westen gegangen wäre. He should have come to a lake if he'd been going West. Si él hubiera ido en dirección Oeste, ya debería haber llegado a un lago. Il serait arrivé à un lac s'il avait été vers l'ouest. Avrebbe già dovuto incontrare il lago se fosse andato verso ovest. 彼 は 西 に 行き 続ければ 、 湖 に たどり着く はずでした 。 만약 그가 서쪽으로 움직여왔다면, 그는 지금쯤 호수에 다다라야 했습니다. Als hij naar het westen was gelopen, was hij onderhand een meer tegengekomen. Ele deveria ter chegado a um lago se ele tivesse ido para o oeste. Он уже пришёл бы к озеру, если бы шёл на запад. 如果 他 一直 在 向 西 走 , 他 现在 应该 走 到 一个 湖 了 。

B) 5)Σκέφτηκα ότι ίσως πήγαινα βόρεια, αντί αυτού. B) 5) Ich dachte, ich könnte stattdessen nach Norden gehen. B) 5) I thought I might have been going North instead. 5) Pensé que debía haber tomado el Norte en su lugar. B) 5)Ajattelin mennä sen sijaan pohjoiseen. B) 5) J'ai pensé que j'avais peut-être été vers le nord à la place. B) 5) Ho pensato invece di poter essere andato verso nord. B) 5) 私 は 西 で は なく 北 に 行った 方 が 良かった と 思いました 。 B) 5) 저는 대신에 제가 북쪽으로 온 것으로 생각했습니다. B) 5) Ik dacht dat ik in plaats daarvan naar het noorden was gelopen. B) 5) Eu pensei que eu poderia estar indo para o norte em vez disso. Б) 5) Я подумал, что может быть я шёл на север вместо этого. B) 5)Jag tänkte att jag skulle åka norrut istället. B)5) 我 想 我 反而 应该 是 向北走 了 。

Προς ποια κατεύθυνση σκέφτηκες ότι ίσως πήγαινες? In welche Richtung, dachtest Du, hättest Du gehen können? What direction did you think you might have been going? ¿Qué dirección creíste que podías haber tomado? Mihin suuntaan luulit olevasi menossa? Dans quelle direction pensais-tu avoir été ? In quale direzione pensavi di essere andato? あなた は どちら の 方向 に 行った 方 が 良 かった と 思いました か ? 당신은 당신이 무슨 방향으로 온 것으로 생각했습니까? In welke richting was je volgens jou gelopen? Em que direção você achou que poderia ter ido? В каком направлении ты думал, что шёл? 你 想 你 是 向 哪个 方向 走 了 ?

Σκέφτηκα ότι ίσως πήγαινα βόρεια, αντί αυτού. Ich dachte, ich könnte stattdessen nach Norden gehen. I thought I might have been going North instead. Pensé que debía haber tomado el Norte en su lugar. J'ai pensé que j'avais peut-être été vers le nord à la place. Ho pensato di poter essere andato verso nord. 私 は 西 で は なく 北 に 行った 方 が 良かった と 思いました 。 저는 대신에 제가 북쪽으로 온 것으로 생각했습니다. Ik dacht dat ik in plaats daarvan naar het noorden was gelopen. Eu pensei que poderia estar indo para o norte em vez disso. Я думал, что, должно быть, я шёл вместо этого на север. 我 想 我 反而 应该 是 向北走 了 。

6) Θα μου άρεσε να χρησιμοποιήσω τον χάρτη του τηλεφώνου μου για να ελέγξω, αλλά το φυλλάδιο της πεζοπορίας είχε πει ότι δεν θα υπήρχε λήψη στα βουνά. 6) Ich hätte gerne meine Handykarte zum Abgleich verwendet, aber laut Wanderbroschüre würde es dort in den Bergen keinen Empfang geben. 6) I would have liked to use my phone map to check, but the hiking brochure had said there would be no reception in the mountains. 6) Me hubiera gustado usar el mapa telefónico para verificarlo, pero el folleto de senderismo decía que no habría recepción de señal en las montañas. 6) Olisin halunnut käyttää puhelimeni karttaa tarkistamiseen, mutta retkeilyesitteessä oli sanottu, että vuoristossa ei ole kuuluvuutta. 6) J'aurais voulu utiliser la carte de mon téléphone pour vérifier, mais la brochure de randonnée disait qu'il n'y avait pas de réseau dans les montagnes. 6) Mi sarebbe piaciuto usare la mappa sul mio cellulare per controllare, ma la brochure escursionistica aveva detto che non ci sarebbe stata ricezione in montagna. 6) 私 は 携帯 で 場所 を チェック し たかった のです が 山 の パンフレット に は 、 山 は 受信 状態 に ない と 書いて ありました 。 6) 저는 휴대폰 지도를 사용하여 확인하고자 했습니다. 그러나 여행 브로슈어는 산에 안내 데스크가 없을 것이라고 설명했습니다. 6) Ik had graag een plattegrond op mijn telefoon willen gebruiken om het te checken,maar in de brochure stond dat er in de bergen geen bereik zou zijn. 6) Eu gostaria de usar o meu mapa do telefone para verificar, mas o folheto da caminhada disse que não haveria sinal nas montanhas. 6) Я хотел бы воспользоваться картой в телефоне, чтобы проверить, но брошюра о походе в горы говорила, что в горах может не быть приёма. 6) 我 想 用 我 电话 上 的 地图 查 一下 , 但是 登山 手册 上 说 山里 没有 信号 。

Γιατί δεν είχες την δυνατότητα να χρησιμοποιήσεις τον χάρτη του τηλεφώνου σου? Warum war es Dir nicht möglich Deine Handykarte zu verwenden? Why weren't you able to use your phone map? ¿Por qué no pudiste usar tu mapa telefónico? Pourquoi n'as-tu pas pu utiliser la carte de ton téléphone ? Perché non sei stato in grado di controllare la mappa sul cellulare? なぜ あなた は 携帯 地図 を 使う こと が 出来 なかった のです か ? 당신은 왜 휴대폰 지도를 사용할 수 없었습니까? Waarom kon je de plattegrond op je telefoon niet gebruiken? Por que você não conseguiu usar seu mapa de telefone? Почему ты не мог воспользоваться картой в телефоне? 为什么 你 不能 用 电话 上 的 地图 ?

Επειδή το φυλλάδιο της πεζοπορίας είχε πει ότι δεν θα υπήρχε λήψη. Weil im Wanderprospekt gestanden hatte, es würde dort keinen Empfang geben. Because the hiking brochure had said there would be no reception. Porque el folleto de senderismo decía que no habría recepción de señal en las montañas. Parce que la brochure de randonnée disait qu'il n'y avait pas de réseau. Perché la brochure escursionistica aveva detto che non ci sarebbe stata ricezione. なぜなら 山 の パンフレッ と に は 、 山 は 受信 状態 に ない と 書いて あった から です 。 왜냐하면 여행 브로슈어는 산에 안내 데스크가 없을 것이라고 설명했기 때문입니다. Omdat in het wandelboekje stond dat er geen download zou zijn. Porque o folheto da caminhada dizia que não haveria sinal. Потому что брошюра о походе в горы говорила, что там может не быть приёма. 因为 登山 手册 上 说 山里 没有 信号 。

7) Αποφάσισα να κατασκηνώσω για την νύχτα. 7) Ich entschied mich mein Nachtlager aufzuschlagen. 7) I decided to set up camp for the night. 7) Yo decidí acampar para pasar la noche. 7) J'ai décidé de monter mon camp pour la nuit. 7) Decisi di accamparmi per la notte. 7) 私 は 夜 の ため に キャンプ を 設置 しよう と 決めました 。 7) 저는 밤을 위해 캠프를 차리기로 결정했습니다. 7) Ik besloot om te overnachten. 7) Eu decidi arranjar acampamento para a noite. 7) Я решил разбить лагерь на ночь. 7) 我 决定 今晚 搭个 帐篷 。

Τι αποφάσισες να κάνεις? Was entschiedst Du Dich zu tun? What did you decide to do? ¿Qué decidiste hacer? Qu'as-tu décidé de faire ? Cosa decidesti di fare? あなた は 何 を しよう と 決めました か ? 당신은 무엇을 하기로 결정했습니까? Wat besloot je te doen? O que você decidiu fazer? Что ты решил сделать? 你 决定 做 什么 ?

Αποφάσισα να κατασκηνώσω για την νύχτα. Ich entschied mich das Nachtlager aufzuschlagen. I decided to set up camp for the night. Yo decidí acampar para pasar la noche. J'ai décidé de monter mon camp pour la nuit. Decisi di accamparmi per la notte. 私 は 夜 の ため に キャンプ を 設置 しよう と 決めました 。 저는 밤을 위해 캠프를 차리기로 결정했습니다. Ik besloot om te overnachten. Eu decidiu arranjar acampamento para a noite. Я решил разбить лагерь на ночь. 我 决定 今晚 搭个 帐篷 。

8) Ίσως αν κοιμηθώ λίγο, να έχω την δυνατότητα να βρω λύση αύριο. 8) Wenn ich etwas Schlaf hatte,würde ich es vielleicht morgen herausfinden können. 8) Maybe if I got some sleep, I would be able to figure it out tomorrow. 8) Tal vez si duermo un poco, podría resolverlo mañana. 8) Peut-être que si je dors bien, je serai capable de résoudre le problème demain. 8) Forse, se avessi dormito un po' sarei stato in grado di capire meglio il giorno successivo. 8) おそらく 私 は もし 少し 睡眠 を 取れば 、 明日 に は 解決 策 を 得られる でしょう 。 8) 잠을 조금 자고 나면, 저는 아마 내일 이를 해결할 수 있을 것입니다. 8) Misschien kon ik het morgen uitvogelen, nadat ik wat had geslapen. 8) Talvez, se eu dormir um pouco, eu poderia descobrir isso amanhã. 8) Может быть, если бы я немного поспал, я смог бы разобраться завтра. 8) 可能 如果 我 睡 好觉 , 我 明天 可能 会 想 出 办法 。

Αν κοιμόσουν λίγο, πότε θα είχες την δυνατότητα να βρεις λύση? Wenn du etwas Schlaf hattest, wann wäre es dir möglich es herauszufinden? If you got some sleep, when would you be able to figure it out? Si duermes un poco, ¿cuándo podrías resolverlo? Si tu dors bien, quand seras-tu capable de résoudre le problème ? Se avessi dormito un po', quando saresti stato in grado di capire? おそらく あなた は もし 少し 睡眠 を 取れば 、 いつ 解決 策 を 得られる でしょう か ? 당신이 잠을 조금 자고 나면, 언제 이를 해결할 수 있을 것 같습니까? Als je wat had geslapen, wanneer zou je het dan kunnen uitvogelen? Jeśli trochę pośpią, kiedy będziesz w stanie znaleźć rozwiązanie? Se você dormisse um pouco, talvez você pudesse descobrir? Если бы ты поспал, когда бы ты смог разобраться? Om du fick lite sömn, när skulle du kunna hitta en lösning? 如果 你 睡 好觉 , 什么 时候 会想 出 办法 ?

Αν κοιμόμουν λίγο, θα είχα την δυνατότητα να βρω λύση αύριο. Wenn ich etwas Schlaf hatte, würde ich es morgen herausfinden können. If I got some sleep, I would be able to figure it out tomorrow. Si duermo un poco, podría resolverlo mañana. Si je dors bien, je serai capable de résoudre le problème demain. Se avessi dormito un po' sarei stato in grado di capire meglio il giorno successivo. おそらく 私 は もし 少し 睡眠 を 取れば 、 明日 に は 解決 策 を 得られる でしょう 。 잠을 조금 자고 나면, 저는 아마 내일 이를 해결할 수 있을 것입니다. Misschien kon ik het morgen uitvogelen, nadat ik wat had geslapen. Gdybym trochę spał, jutro byłbym w stanie znaleźć rozwiązanie. Se eu dormisse um pouco, talves eu possa descobrir isso amanhã. Если бы я поспал, я бы смог разобраться завтра. 如果 我 睡 好觉 , 我 明天 可能 会想 出 办法 。