×

我们使用cookies帮助改善LingQ。通过浏览本网站,表示你同意我们的 cookie 政策.


image

LingQ Mini Stories, 43 - Έχει ένα πολύ φορτωμένο πρόγραμμα

Αυτή η ιστορία μιλάει για το πρόγραμμα του Βλάση:

A) Ο Βλάσης κοιτάζει το πρόγραμμα του για το σχολείο.

Έχει ένα πολύ φορτωμένο πρόγραμμα.

Όλα του τα μαθήματα διαρκούν ενενήντα λεπτά.

Και όλες του οι καθημερινές είναι γεμάτες.

Δεν έχει πολύ ελεύθερο χρόνο τα απογεύματα, και δεν έχει καθόλου ελεύθερο χρόνο τις Δευτέρες.

Δεν έχει κανένα μάθημα τα σαββατοκύριακα, όμως έτσι θα έχει λίγη ώρα για να δει τους φίλους του τότε.

Αν και ακόμη έχει λίγη ώρα για τον εαυτό του, ο περισσότερος χρόνος του πρόκειται να είναι για μελέτη.

Τώρα ο Βλάσης λέει την ιστορία για το πρόγραμμα του:

B) Κοιτούσα το πρόγραμμα μου για το σχολείο.

Είχα ένα πολύ φορτωμένο πρόγραμμα.

Όλα μου τα μαθήματα διαρκούσαν ενενήντα λεπτά.

Και όλες μου οι καθημερινές ήταν γεμάτες.

Δεν είχα πολύ ελεύθερο χρόνο τα απογεύματα, και δεν είχα καθόλου ελεύθερο χρόνο τις Δευτέρες.

Δεν είχα κανένα μάθημα τα σαββατοκύριακα, όμως έτσι μπορούσα να έχω λίγο χρόνο για να δω τους φίλους μου τότε.

Αν και ακόμη είχα λίγο χρόνο για τον εαυτό μου, ο περισσότερος χρόνος μου θα ήταν για μελέτη.

Προσπάθησε να απαντήσεις αυτές τις ερωτήσεις για την ιστορία του Βλάση:

Ερωτήσεις:

A) 1) Ο Βλάσης κοιτάζει το πρόγραμμα του σχολείου του.

Τι κοιτάζει ο Βλάσης?

Ο Βλάσης κοιτάζει το πρόγραμμα του σχολείου του.

2) Όλα του τα μαθήματα διαρκούν ενενήντα λεπτά.

Πόσο διαρκούν όλα του τα μαθήματα?

Όλα του τα μαθήματα διαρκούν ενενήντα λεπτά.

3) Ο Βλάσης δεν έχει πολύ ελεύθερο χρόνο τα απογεύματα.

Πόσο ελεύθερο χρόνο έχει ο Βλάσης τα απογεύματα?

Ο Βλάσης δεν έχει πολύ ελεύθερο χρόνο τα απογεύματα.

4) Ο Βλάσης δεν έχει κανένα μάθημα τα σαββατοκύριακα.

Έχει ο Βλάσης κανένα μάθημα τα σαββατοκύριακα?

Όχι, ο Βλάσης δεν έχει κανένα μάθημα τα σαββατοκύριακα.

B) 5) Το πρόγραμμα του ήταν πολύ φορτωμένο.

Πόσο φορτωμένο ήταν το πρόγραμμά του?

Το πρόγραμμα του ήταν πολύ φορτωμένο.

6) Όλες οι καθημερινές του Βλάση ήταν γεμάτες.

Πόσες από τις καθημερινές του Βλάση ήταν γεμάτες?

Όλες οι καθημερινές του Βλάση ήταν γεμάτες.

7) Ο Βλάσης δεν είχε καθόλου ελεύθερο χρόνο τις Δευτέρες.

Πόσο ελεύθερο χρόνο είχε ο Βλάσης τις Δευτέρες?

Ο Βλάσης δεν είχε καθόλου ελεύθερο χρόνο τις Δευτέρες.

8) Ο Βλάσης μπορούσε να έχει λίγο χρόνο για να δει τους φίλους του.

Είχε ο Βλάσης καθόλου χρόνο για να δει τους φίλους του?

Ναι, ο Βλάσης μπορούσε να έχει λίγο χρόνο για να δει τους φίλους του.

Αυτή η ιστορία μιλάει για το πρόγραμμα του Βλάση: Diese Geschichte handelt von Vlasis Programm: This story speaks of Vlasis's program: Esta historia habla sobre el programa de Vlasi: Cette histoire parle du programme de Vlasi: Questa storia riguarda il programma di Vlasis: この話はVlasisのプログラムについてです: 이 이야기는 그의 프로그램에 대해 알려줍니다. Dit verhaal gaat over het programma van Vlasis: Ta historia dotyczy programu Vlasisa: Esta história fala sobre o programa de Vlasi: Эта история рассказывает о программе Власис : 这个故事讲述了他的程序:

A) Ο Βλάσης κοιτάζει το πρόγραμμα του για το σχολείο. A) Vlasis ist dabei seinen neuen Schulstundenplan anzuschauen. A) Vlasis is looking at his schedule for school. A) Vlas está mirando su horario para la escuela. A) Vlasi regarde son emploi du temps pour l'école. A) Vlasis sta guardando il suo calendario scolastico. A ) ベン は 学校 の スケジュール を 見て います 。 A) 벤은 그의 학교 일정을 보고 있습니다. A) Vlasis kijkt naar zijn lesrooster. A) Vlasis przegląda swój plan zajęć w szkole. A) Vlas está olhando sua agenda para a escola. А) Власис смотрит своё школьное расписание уроков. A) Vlasis tittar på sitt schema för skolan. A)本 在 看 他 的 学校 课表 。

Έχει ένα πολύ φορτωμένο πρόγραμμα. Er hat einen sehr vollen Stundenplan. He has a very busy schedule. Él tiene un horario muy pesado. Hänellä on hyvin kiireinen aikataulu. Il a un emploi du temps très chargé. Ha un calendario molto fitto. 彼 は とても 忙しい スケジュール です 。 그는 아주 바쁜 일정을 가지고 있습니다. Hij heeft een erg druk rooster. Todas as aulas são de noventa minutos. У него очень плотный график. 他 的 课表 很 繁忙 。

Όλα του τα μαθήματα διαρκούν ενενήντα λεπτά. All seine Unterrichtsstunden gehen 90 Minuten lang. All of his classes are ninety minutes long. Todas sus clases tienen 90 (noventa) minutos de duración. Tous ses cours durent quatre-vingt-dix minutes. Tutte le sue lezioni durano 90 minuti. すべて の クラス は 90 分 授業 です 。 그의 모든 수업은 90분입니다. Al zijn lessen duren negentig minuten. Ele tem uma agenda muito ocupada. Все его уроки длятся по девяносто минут. Alla hans lektioner varar i nittio minuter. 他 所有 的 课 都 是 90 分钟 。

Και όλες του οι καθημερινές είναι γεμάτες. Und all seine Wochentage sind voll belegt. And all of his weekdays are full. Y todos sus días de semana están llenos. Et tous les jours de la semaine sont remplis. E tutti i giorni della settimana sono pieni. そして 平日 の 授業 は すべて あります 。 그리고 평일 일정이 모두 가득 찼습니다. En doordeweeks zit hij helemaal vol. E todos os dias da semana estão cheios. И все его дни недели заполнены. Och alla hans vardagar är fulla. 他 平日 的 每 一天 课表 也 都 很 满 。

Δεν έχει πολύ ελεύθερο χρόνο τα απογεύματα, και δεν έχει καθόλου ελεύθερο χρόνο τις Δευτέρες. Er hat nicht viel Freizeit an den Abenden und er hat gar keine Freizeit an Montagen. He doesn't have much free time in the evenings, and he doesn't have any free time on Mondays. Él no tiene mucho tiempo por las noches,y él no tiene ningún tiempo libre los Lunes. Il n'a pas beaucoup de temps libre le soir, et il n'a pas du tout de temps libre le lundi. Non ha molto tempo libero la sera, e non ha tempo libero i lunedì. 彼 は 夜 あまり 自由 時間 が ありません し 月曜日 は ほとんど ありません 。 오후에는 자유 시간이 많지 않고 월요일에는 자유 시간이 없습니다. Hij heeft 's avonds niet veel vrije tijd en op maandagen heeft hij helemaal geen vrije tijd. Ele não tem muito tempo livre à noite, e ele não tem tempo livre às segundas. У него не много свободного времени по вечерам, и у него нет свободного времени по понедельникам. Han har inte mycket fritid på eftermiddagarna, och han har ingen fritid alls på måndagar. 他 晚上 也 没有 很多 空闲 时间 ,他 周一 没有 空闲 时间 。

Δεν έχει κανένα μάθημα τα σαββατοκύριακα, όμως έτσι θα έχει λίγη ώρα για να δει τους φίλους του τότε. Er hat immerhin keine Unterrichtsstunden an den Wochenenden, so dass er ein bisschen Zeit hat dann seine Freunde zu treffen. He doesn't have any classes on weekends, though, so he should have a little time to see his friends then. Sin embargo, él no tiene clases durante los fines de semana,así que tendrá un poco de tiempo para ver a sus amigos. Viikonloppuisin hänellä ei ole tunteja, mutta silloin hänellä on aikaa tavata ystäviään. Cependant, il n'a pas de cours le week-end, il devrait donc avoir un peu de temps pour voir ses amis. Però, non ha lezioni nei fine settimana, quindi dovrebbe avere un po' di tempo libero per i suoi amici. 彼 は 週 末 に は なんの 授業 も ありません 、 だから 彼 は その とき 友達 と 会う ため の 時間 が 少し ある はず です 。 그는 주말에 수업이 없지만 그렇게하면 친구를 볼 시간이있을 것입니다. Hij heeft echter in het weekend geen les,dus dan heeft hij waarschijnlijk wat tijd om zijn vrienden te zien. Nie ma lekcji w weekendy, ale w ten sposób będzie miał wtedy trochę czasu na spotkanie z przyjaciółmi. Ele não tem nenhuma aula nos finais de semana, então ele deveria ter um pouco de tempo para ver seus amigos. Хотя, у него нет занятий на выходных, так что, он мог бы уделить тогда немного времени, чтобы повидаться с друзьями. 但是 他 周末 没有 课 ,所以 那 时候 他 有 一点 时间 去 见 他 的 朋友 。

Αν και ακόμη έχει λίγη ώρα για τον εαυτό του, ο περισσότερος χρόνος του πρόκειται να είναι για μελέτη. Auch wenn er noch ein bisschen Zeit für sich selbst hat, die meiste Zeit wird zum Lernen bestimmt sein. Although he still has a little time for himself, most of his time is going to be for studying. Aunque él tiene todavía un poco de tiempo para sí mismo, la mayor parte de su tiempo será para estudiar. Même si il a un peu de temps pour lui, la majorité de son temps est consacré à étudier. Anche se ha ancora un po' di tempo per se stesso la maggior parte del suo tempo sarà per studiare. 彼 は 少し 時間 が ある けれども ほとんど の 時間 は 勉強 に 費やして います 。 아직 시간이 좀 남았지 만, 대부분의 시간은 공부에 쓰일 것입니다. Hoewel hij nog steeds wat tijd voor zichzelf heeft,zal hij bijna al zijn tijd aan het leren besteden. Chociaż wciąż ma trochę czasu dla siebie, większość czasu będzie spędzał na nauce. Embora ele ainda tenha um pouco de tempo para si mesmo, a maior parte do tempo dele será para estudar. Хоть, у него всё ещё мало времени на себя, большую часть времени он будет занят учёбой. Även om han fortfarande har lite tid för sig själv kommer han att ägna den mesta tiden åt att studera. 虽然 他 还有 一点 时间 留给 自己 ,他 的 大部分 时间 都 会 用来 学习 。

Τώρα ο Βλάσης λέει την ιστορία για το πρόγραμμα του: Nun erzählt Vlasias die Geschichte seines Programms: Now Vlasis tells the story about his program: Ahora Vlas cuenta la historia de su programa: Voici la même histoire racontée par Vlasi . Ora Vlasis racconta la storia del suo programma: 今Vlasisは彼のプログラムの物語を語ります: 이제 그는 자신의 프로그램에 대한 이야기를 들려줍니다. Nu vertelt Vlasis het verhaal van zijn programma: Agora Vlas conta a história de seu programa: Теперь та же история, но рассказанная Власис . 现在,他讲述了他的程序的故事:

B) Κοιτούσα το πρόγραμμα μου για το σχολείο. B) Ich schaute auf meinen Schulstundenplan. B) I was looking at my schedule for school. B) Yo estaba mirando mi horario para la escuela. B) Je regardais mon emploi du temps pour l'école. B) Stavo guardando il mio calendario scolastico. B ) 私 は 学校 の スケジュール を 見て いました 。 B) 저는 저의 학교 일정을 보고 있었습니다. B) Ik keek naar mijn lesrooster. B) Eu estava olhando minha agenda para a escola. Б) Я смотрел на своё школьное расписание уроков. B)我 在 看 我 的 学校 课表 。

Είχα ένα πολύ φορτωμένο πρόγραμμα. Ich hatte einen sehr vollen Stundenplan. I had a very busy schedule. Yo tenía un horario muy pesado. J'avais un emploi du temps très chargé. Avevo un programma molto fitto. 私 は とても 忙しい スケジュール でした 。 저는 아주 바쁜 일정을 가지고 있었습니다. Ik had een erg druk rooster. Eu tinha uma agenda muito ocupada. У меня был очень плотный график. 我 的 课表 很 繁忙 。

Όλα μου τα μαθήματα διαρκούσαν ενενήντα λεπτά. All meine Unterrichtsstunden gingen neunzig Minuten lang. All of my classes were ninety minutes long. Todas mis clases duran 90 (noventa) minutos. Tous mes cours duraient quatre-vingt-dix minutes. Tutte le mie lezioni duravano 90 minuti. すべて の クラス は 90 分 授業 でした 。 저의 모든 수업은 90분이었습니다. Al mijn lessen duurden negentig minuten. Todas as minhas aulas tinham noventa minutos de duração. Все мои уроки длились по девяносто минут. 我 所有 的 课 都 是 90 分钟 。

Και όλες μου οι καθημερινές ήταν γεμάτες. Und all meine Wochentage waren voll belegt. And all of my weekdays were full. Y todos mis días de semana estaban llenos. Et tous les jours de la semaine étaient remplis. Tutti i giorni della settimana erano pieni. そして 平日 の 授業 は すべて ありました 。 그리고 평일 일정은 모두 가득 찼습니다. En doordeweeks zat ik helemaal vol. E todos os meus dias úteis estavam cheios. И все мои дни недели были заполнены. 我 平日 的 每 一天 课表 也 都 很 满 。

Δεν είχα πολύ ελεύθερο χρόνο τα απογεύματα, και δεν είχα καθόλου ελεύθερο χρόνο τις Δευτέρες. Ich hatte nicht viel Freizeit an den Abenden und montags hatte ich überhaupt keine Freizeit. I didn't have much free time in the evenings, and I didn't have any free time on Mondays. No tenía mucho tiempo libre por las noches,y no tenía tiempo libre los Lunes. Je n'avais pas beaucoup de temps libre le soir, et je n'avais pas du tout de temps libre le lundi. Non avevo molto tempo libero la sera, e non avevo tempo libero i lunedì. 私 は 夜 あまり 自由 時間 が ありません し 月曜日 は ほとんど ありません でした 。 오후에는 여가 시간이 많지 않았고 월요일에는 여가 시간이 없었습니다. Ik had 's avonds niet veel vrije tijd en op maandagen had ik helemaal geen vrije tijd. Eu não tinha muito tempo livre à noite, e eu não tinha tempo livre às segundas. У меня не было много свободного времени по вечерам, и у меня не было свободного времени по понедельникам. 我 晚上 也 没有 很多 空闲 时间 ,我 周一 没有 空闲 时间 。

Δεν είχα κανένα μάθημα τα σαββατοκύριακα, όμως έτσι μπορούσα να έχω λίγο χρόνο για να δω τους φίλους μου τότε. Immerhin hatte ich an den Wochenenden keine Unterrichtsstunden, so dass ich ein bisschen Zeit hatte dann meine Freunde zu treffen. I didn't have any classes on weekends, though, so I could have a little time to see my friends then. Sin embargo, no tenía clases los fines de semana,así que podría tener un poco de tiempo para ver a mis amigos. Cependant, je n'avais pas de cours le week-end, donc j'avais un peu de temps pour voir mes amis. Però non avevo lezioni nei fine settimana, quindi avrei avuto un po' di tempo libero per i miei amici. 私 は 週 末 に は なんの 授業 も ありません でした 、 だから 私 は その とき 友達 と 会う ため の 時間 が 少し ある はず でした 。 주말에는 수업이 없었지만 그렇게해서 친구들을 만날 시간을 가질 수있었습니다. Ik had echter in het weekend geen les,dus dan had ik wat tijd om mijn vrienden te zien. Eu não tinha nenhuma aula nos finais de semana, então eu poderia ter um pouco de tempo para ver meus amigos. Хотя, у меня не было занятий на выходных, так что, я мог бы уделить тогда немного времени, чтобы повидаться с друзьями. 但是 我 周末 没有 课 ,所以 那 时候 我 有 一点 时间 去 见 我 的 朋友 。

Αν και ακόμη είχα λίγο χρόνο για τον εαυτό μου, ο περισσότερος χρόνος μου θα ήταν για μελέτη. Obwohl ich noch ein bisschen Zeit für mich selbst hatte, die meiste Zeit war zum Lernen bestimmt. Although I still had a little time for myself, most of my time was going to be for studying. Aunque tenía todavía un poco de tiempo para mí, la mayor parte de mi tiempo iba a ser para estudiar. Même si j'avais un peu de temps pour moi, la majorité de mon temps était consacré à étudier. Sebbene avessi ancora un po' di tempo per me stesso, la maggior parte del mio tempo sarebbe stato per studiare. 私 は 少し 時間 が ある けれども ほとんど の 時間 は 勉強 に 費やして いました 。 아직은 나 자신을위한 시간이 있었지만 대부분의 시간은 공부를 할 것입니다. Hoewel ik nog steeds wat tijd voor mezelf had,besteedde ik bijna al mijn tijd aan het leren. Embora eu ainda tivesse um pouco de tempo para mim, a maior parte do meu tempo seria para estudar. Хоть, у меня всё ещё мало времени на себя, большую часть времени должна была занять учёба. 虽然 我 还有 一点 时间 留给 自己 ,我 的 大部分 时间 都 会 用来 学习 。

Προσπάθησε να απαντήσεις αυτές τις ερωτήσεις για την ιστορία του Βλάση: Versuchen Sie, diese Fragen für die Geschichte von Vlas zu beantworten: Try to answer these questions about Vlasis's story: Intenta responder estas preguntas para la historia de Vlas: Essayez de répondre à ces questions pour l'histoire de Vlas: Prova a rispondere a queste domande sulla storia di Vlasis: Vlasisのストーリーに関する次の質問に答えてみてください。 그의 이야기에 대한 다음 질문에 답하십시오. Probeer deze vragen over het verhaal van Vlasis te beantwoorden: Tente responder a estas perguntas para a história de Vlas: Попробуйте ответить на эти вопросы к истории Власис : 尝试回答有关他的故事的以下问题:

Ερωτήσεις: Fragen: Questions: Preguntas: Questions: Domande: 質問 : 질문 : Vragen: Questões: Вопросы: 问题 :

A) 1) Ο Βλάσης κοιτάζει το πρόγραμμα του σχολείου του. A) 1) Vlasis schaut seinen Stundenplan an. A) 1) Vlasis is looking at his school schedule. A) 1) Vlas está mirando su horario escolar. A) 1) Vlasi regarde son emploi du temps pour l'école. A) 1) Vlasis sta guardando il suo calendario scolastico. A) 1) ベン は 学校 の スケジュール を 見て います 。 A) 1) 벤은 그의 학교 일정을 보고 있습니다. A) 1) Vlasis kijkt naar zijn lesrooster. A) 1) Vlas está olhando para o horário escolar. А) 1) Власис смотрит своё расписание уроков. A)1) 本 在 看 他 的 学校 课表 。

Τι κοιτάζει ο Βλάσης? Was schaut Vlasis an? What is Vlasis looking at? ¿Qué está mirando Vlas ? Que fait Vlasi ? Cosa sta guardando Vlásis? ベン は 何 を 見て います か ? 벤은 무엇을 보고 있습니까? Waar kijkt Vlasis naar? O que Vlas está olhando? На что смотрит Власис ? 本 在 看 什么 ?

Ο Βλάσης κοιτάζει το πρόγραμμα του σχολείου του. Vlasis schaut seinen Stundenplan an. Vlasis is looking at his school schedule. Vlas está mirando su horario escolar. Vlasi regarde son emploi du temps pour l'école. Vlásis sta guardando il suo calendario scolastico. ベン は 学校 の スケジュール を 見て います 。 벤은 그의 학교 일정을 보고 있습니다. Vlasis kijkt naar zijn lesrooster. Vlas está olhando para o horário escolar. Власис смотрит на своё расписание уроков. 本 在 看 他 的 学校 课表 。

2) Όλα του τα μαθήματα διαρκούν ενενήντα λεπτά. 2) All seine Unterrichtsstunden gehen neunzig Minuten lang. 2) All of his classes are ninety minutes long. 2) Todas sus clases tienen 90 minutos de duración. 2) Tous ses cours durent quatre-vingt-dix minutes. 2) Tutte le sue lezioni durano 90 minuti. 2) すべて の クラス は 90 分 授業 です 。 2) 그의 모든 수업은 90분입니다. 2) Al zijn lessen duren negentig minuten. 2) Todas as aulas são de noventa minutos. 2) Все его уроки длятся девяносто минут. 2) 他 所有 的 课 都 是 90 分钟 。

Πόσο διαρκούν όλα του τα μαθήματα? Wie lange gehen all seine Unterrichtsstunden? How long are all of his classes? ¿Cuánto duran todas sus clases? Combien de temps durent tous ses cours ? Quanto durano le sue lezioni? すべて の クラス は 何 分 授業 です か ? 그의 모든 수업은 얼마나 걸립니까? Hoelang duren al zijn lessen? De quanto tempo são as aulas dele? Сколько длятся все его уроки? 他 所有 的 课 都 是 多长 的 ?

Όλα του τα μαθήματα διαρκούν ενενήντα λεπτά. All seine Unterrichtsstunden gehen neunzig Minuten lang. All of his classes are ninety minutes long. Todas sus clases tienen 90 minutos de duración. Tous ses cours durent quatre-vingt-dix minutes. Tutte le sue lezioni durano 90 minuti. すべて の クラス は 90 分 授業 です 。 그의 모든 수업은 90분입니다. Al zijn lessen duren negentig minuten. Todas as aulas são de noventa minutos. Все его уроки длятся по девяносто минут. 他 所有 的 课 都 是 90 分钟 。

3) Ο Βλάσης δεν έχει πολύ ελεύθερο χρόνο τα απογεύματα. 3) Vlasis hat nicht viel Freizeit an den Abenden. 3) Vlasis doesn't have much free time in the evenings. 3) Vlas no tiene mucho tiempo libre por las noches. 3) Vlasi n'a pas beaucoup de temps libre le soir. 3) Vlásis non ha molto tempo libero la sera. 3) ベン は 夜 あまり 自由 時間 が ありません 。 3) 벤은 저녁에 별로 자유 시간이 없습니다. 3) Vlasis heeft 's avonds niet veel vrije tijd. 3) Vlas não tem muito tempo livre à noite. 3) У Власис не много свободного времени по вечерам. 3) 本 晚上 没有 很多 空闲 时间 。

Πόσο ελεύθερο χρόνο έχει ο Βλάσης τα απογεύματα? Wieviel Freizeit hat Vlasis an den Abenden? How much free time does Vlasis have in the evenings? ¿Cuánto tiempo libre tiene Vlas por las noches? Combien de temps libre Vlasi a-t-il le soir ? Quanto tempo libero ha Vlásis la sera? ベン は 夜 どの くらい 自由 時間 が あります か ? 벤은 저녁에 얼만큼의 자유 시간이 있습니까? Hoeveel vrije tijd heeft Vlasis's avonds? Quanto tempo livre Vlas tem à noite? Сколько свободного времени у Власис по вечерам? 本 晚上 有 多少 空闲 时间 ?

Ο Βλάσης δεν έχει πολύ ελεύθερο χρόνο τα απογεύματα. Vlasis hat nicht viel Freizeit an den Abenden. Vlasis doesn't have much free time in the evenings. Vlas no tiene mucho tiempo libre por las noches. Vlasi n'a pas beaucoup de temps libre le soir. Vlásis non ha molto tempo libero la sera. ベン は 夜 あまり 自由 時間 が ありません 。 벤은 저녁에 별로 자유 시간이 없습니다. Vlasis heeft 's avonds niet veel vrije tijd. Vlas não tem muito tempo livre à noite. У Власис не много свободного времени по вечерам. 本 晚上 没有 什么 空闲 时间 。

4) Ο Βλάσης δεν έχει κανένα μάθημα τα σαββατοκύριακα. 4) Vlasis hat keine Unterrichtsstunden an den Wochenenden. 4) Vlasis doesn't have any classes on weekends. 4) Vlas no tiene clases los fines de semana. 4) Vlasi n'a pas de cours le week-end. 4) Vlásis non ha lezioni nei weekend. 4) ベン は 週 末 に は なんの 授業 も ありません 。 4) 벤은 주말에 수업이 없습니다. 4) Vlasis heeft in het weekend geen les. 4) Vlas não tem nenhuma aula nos fins de semana. 4) У Власис нет занятий на выходных. 4) 本 周末 没有 课 。

Έχει ο Βλάσης κανένα μάθημα τα σαββατοκύριακα? Hat Vlasis Unterrichtsstunden an den Wochenenden? Does Vlasis have any classes on weekends? ¿Vlas tiene alguna clase los fines de semana? Vlasi a-t-il des cours le week-end ? Vlásis ha qualche lezione nei weekend? ベン は 週 末 に 授業 は あります か ? 벤은 주말에 수업이 있습니까? Heeft Vlasis in het weekend les? Vlas tem alguma aula nos fins de semana? У Власис есть уроки по выходным? 本 周末 有课 吗 ?

Όχι, ο Βλάσης δεν έχει κανένα μάθημα τα σαββατοκύριακα. Nein, Vlasis hat keine Unterrichtsstunden an den Wochenenden. No, Vlasis doesn't have any classes on weekends. No, Vlas no tiene clases los fines de semana. Non, Vlasi n'a pas de cours le week-end. No, Vlásis non ha lezioni nei weekend. ベン は 週 末 に は なんの 授業 も ありません 。 아니요, 벤은 주말에 수업이 없습니다. Vlasis heeft in het weekend geen les. Não, Vlas não tem nenhuma aula nos finais de semana. Нет, у Власис нет занятий по выходным. 不 , 本 周末 没有 课 。

B) 5) Το πρόγραμμα του ήταν πολύ φορτωμένο. B) 5) Sein Stundenplan war sehr voll. B) 5) His schedule was very busy. B) 5) Su horario estaba muy pesado. B) 5) Son emploi du temps était très chargé. B) 5) Il suo calendario era molto fitto. B) 5) 彼 の スケジュール は とても 忙しかった です 。 B) 5) 그의 일정은 매우 바빴습니다. B) 5) Hij had een erg druk rooster. 5) Sua agenda estava muito ocupada. Б) 5) Его расписание было очень плотным. B)5) 他 的 课表 很 繁忙 。

Πόσο φορτωμένο ήταν το πρόγραμμά του? Wie voll war sein Stundenplan? How busy was his schedule? ¿Qué tan pesado estaba su horario? À quel point son emploi du temps était-il chargé ? Quanto era fitto il suo calendario? どの くらい 彼 の スケジュール は 忙し かった です か ? 그의 일정은 얼마나 바빴습니까? Hoe druk had hij het? Quão ocupada estava sua agenda? На сколько плотным было его расписание? 他 的 课表 忙 吗 ?

Το πρόγραμμα του ήταν πολύ φορτωμένο. Sein Stundenplan war sehr voll. His schedule was very busy. Su horario estaba muy pesado. Son emploi du temps était très chargé. Il suo calendario era molto fitto. 彼 の スケジュール は とても 忙しかった です 。 그의 일정은 매우 바빴습니다. Hij had een erg druk rooster. Sua agenda estava muito ocupada. Его расписание было очень плотным. 他 的 课表 很 繁忙 。

6) Όλες οι καθημερινές του Βλάση ήταν γεμάτες. 6) Alle Wochentage von Vlasis waren voll belegt. 6) All of Vlasis's weekdays were full. 6) Todos los días de semana de Vlas estaban llenos. 6) Tous les jours de la semaine de Vlasi était remplis. 6) Tutti i giorni della settimana di Vlásis erano fitti di lezioni. 6) ベン の 平日 の 授業 は すべて ありました 。 6) 벤의 평일 일정은 모두 가득 찼습니다. 6) Doordeweeks zit Vlasis helemaal vol. 6) Todos os dias úteis de Vlas estavam cheios. 6) Все Власис рабочие дни были заняты. 6) 本 所有 的 周末 都 满 了 。

Πόσες από τις καθημερινές του Βλάση ήταν γεμάτες? Wieviele von Vlasis Wochentagen waren voll belegt? How many of Vlasis's weekdays were full? ¿Cuántos días de la semana de Vlas estaban llenos? Combien de jours de la semaine de Vlasi étaient-ils remplis ? Quanti giorni della settimana di Vlásis erano fitti di lezioni? ベン の 平日 は どの くらい 授業 が すべて は いって いました か ? 벤의 평일 중 며칠이 가득 찼습니까? Hoe druk heeft Vlasis het doordeweeks? Quantos dos dias úteis de Vlas estavam cheios? Как много рабочих дней Власис было занято? 几个 本 的 周末 满 了 ?

Όλες οι καθημερινές του Βλάση ήταν γεμάτες. Alle Wochentage von Vlasis waren voll belegt. All of Vlasis's weekdays were full. Todos los días de semana de Vlas estaban llenos. Tous les jours de la semaine de Vlasi étaient remplis. Tutti i giorni della settimana di Vlásis erano fitti di lezioni. ベン の 平日 の 授業 は すべて ありました 。 벤의 평일 일정은 모두 가득 찼습니다. Doordeweeks zit Vlasis helemaal vol. Todos os dias úteis de Vlas estavam cheios. Все рабочие дни Власис были заняты. 本 所有 的 周末 都 满 了 。

7) Ο Βλάσης δεν είχε καθόλου ελεύθερο χρόνο τις Δευτέρες. 7) An Montagen hatte Vlasis überhaupt keine Freizeit. 7) Vlasis didn't have any free time on Mondays. 7) Vlas no tenía tiempo libre los Lunes. 7) Vlasi n'avait pas de temps libre le lundi. 7) Vlásis non aveva alcun tempo libero i lunedì. 7) ベン は 月曜日 に は 自由な 時間 が まったく ありません でした 。 7) 벤은 월요일에 자유 시간이 전혀 없었습니다. 7) Vlasis heeft op maandagen geen vrije tijd. 7) Vlas não tinha tempo livre às segundas. 7) У Власис не было свободного времени по понедельникам. 7) 本 星期一 没有 任何 空闲 时间 。

Πόσο ελεύθερο χρόνο είχε ο Βλάσης τις Δευτέρες? Wieviel Freizeit hatte Vlasis an Montagen? How much free time did Vlasis have on Mondays? ¿Cuánto tiempo libre tenía Vlas los Lunes? Combien de temps libre Vlasi avait-il le lundi ? Quanto tempo libero aveva Vlásis i lunedì? ベン は どの くらい 月曜日 に 自由 時間 が ありました か ? 벤은 월요일에 얼만큼의 자유 시간이 있습니까? Hoeveel vrije tijd heeft Vlasis op maandagen? Ile wolnego czasu miał Vlasis w poniedziałki? Quanto tempo livre Vlas tinha nas segundas-feiras? Как много свободного времени было у Власис по понедельникам? 本 星期一 有 多少 空闲 时间 ?

Ο Βλάσης δεν είχε καθόλου ελεύθερο χρόνο τις Δευτέρες. An Montagen hatte Vlasis überhaupt keine Freizeit. Vlasis didn't have any free time on Mondays. Vlas no tenía tiempo libre los Lunes. Vlasi n'avait pas de temps libre le lundi. Vlásis non aveva alcun tempo libero i lunedì. ベン は 月曜日 に は 自由な 時間 が まったく ありません でした 。 벤은 월요일에 자유 시간이 전혀 없었습니다. Vlasis heeft op maandagen geen vrije tijd. Vlas não tinha tempo livre às segundas. У Власис не было свободного времени по понедельникам. 本 星期一 没有 任何 空闲 时间 。

8) Ο Βλάσης μπορούσε να έχει λίγο χρόνο για να δει τους φίλους του. 8) Vlasis konnte ein bisschen Zeit haben, um seine Freunde zu treffen. 8) Vlasis could have a little time to see his friends. 8) Vlas podría tener un poco de tiempo para ver a sus amigos. 8) Vlasi avait un peu de temps pour voir ses amis. 8) Vlásis poteva avere un po' di tempo per vedere i suoi amici. 8) ベン は 友達 に 会う 時間 は すこし だけ ある はず でした 。 8) 벤은 그의 친구를 만날 약간의 사진을 가질 수 있습니다. 8) Vlasis had wat tijd om zijn vrienden te zien. 8) Vlas poderia ter um pouco de tempo para ver seus amigos. 8) Власис мог уделить немного времени, чтобы повидаться с друзьями. 8) 本 可以 有 一点 时间 去 见 他 的 朋友 。

Είχε ο Βλάσης καθόλου χρόνο για να δει τους φίλους του? Hatte Vlasis etwas Zeit, um seine Freunde zu treffen? Did Vlasis have any time to see his friends? ¿Vlas podría tener un poco de tiempo para ver a sus amigos? Vlasi avait-il du temps pour voir ses amis ? Vlásis aveva un po' di tempo per vedere i suoi amici? ベン は 友達 に 会う 時間 は ありました か ? 벤은 친구를 만날 시간이 있었습니? Had Vlasis tijd om zijn vrienden te zien? Vlas teve algum tempo para ver seus amigos? У Власис было время повидаться с друзьями? 本有 时间 去 见 他 的 朋友 吗 ?

Ναι, ο Βλάσης μπορούσε να έχει λίγο χρόνο για να δει τους φίλους του. Ja, Vlasis konnte ein bisschen Zeit haben, um seine Freunde zu treffen. Yes, Vlasis could have a little time to see his friends. Sí, Vlas podría tener un poco de tiempo para ver a sus amigos. Vlasi avait un peu de temps pour voir ses amis. Si, Vlásis poteva avere un po' di tempo per vedere i suoi amici. ベン は 友達 に 会う 時間 は すこし だけ ある はず でした 。 Be 네, 벤은 그의 친구를 만날 약간의 시간을 가질 수 있습니다. Ja, Vlasis had wat tijd om zijn vrienden te zien. Sim, Vlas poderia ter um pouco de tempo para ver seus amigos. Да, у Власис было немного времени повидаться с друзьями. 对 , 本 可以 有 一点 时间 去 见 他 的 朋友 。