×

我们使用cookies帮助改善LingQ。通过浏览本网站,表示你同意我们的 cookie 政策.


image

LingQ Mini Stories, 41 - Ο Άγης είναι σε ένα εστιατόριο με τον φίλο του

Αυτή είναι η ιστορία του Άγη και του φίλου του:

A) Ο Άγης είναι σε ένα εστιατόριο με τον φίλο του.

Είναι η πρώτη τους φορά σε αυτό το εστιατόριο, έτσι αποφασίζουν τι να φάνε.

Ο Άγης θέλει να παραγγείλει τρία διαφορετικά πιάτα επειδή θέλει να δοκιμάσει τα καινούρια φαγητά στο μενού.

Αλλά εάν παραγγείλει πολύ φαγητό, θα πρέπει να πληρώσει περισσότερο από τον φίλο του.

Ο φίλος του Άγη δεν είναι πολύ πεινασμένος, έτσι ο φίλος του Άγη παραγγέλνει μόνο λίγα μικρά πιάτα.

Ο Άγης αποφασίζει να πάρει λίγα μικρά πιάτα, επίσης.

Ο Άγης θα πει τώρα την ιστορία:

B) Ήμουν σε ένα εστιατόριο με τον φίλο μου. Ήταν η πρώτη μας φορά σε αυτό το εστιατόριο, έτσι αποφασίζαμε τι να φάμε.

Ήθελα να παραγγείλω τρία διαφορετικά πιάτα, επειδή ήθελα να δοκιμάσω όλα τα καινούρια φαγητά στο μενού.

Αλλά παρήγγειλα πολύ φαγητό, θα έπρεπε να πληρώσω περισσότερο από τον φίλο μου.

Ο φίλος μου δεν ήταν πολύ πεινασμένος, έτσι Ο φίλος μου παρήγγειλε λίγα μικρά πιάτα.

Αποφάσισα να πάρω μόνο λίγα μικρά πιάτα, επίσης.

Απάντησε σε αυτές τις ερωτήσεις:

Ερωτήσεις:

A) 1) Ο Άγης είναι στο εστιατόριο με τον φίλο του.

Με ποιον είναι ο Άγης στο εστιατόριο?

Ο Άγης είναι στο εστιατόριο με τον φίλο του.

2) Ο Άγης και ο φίλος του αποφασίζουν τι να φάνε στο εστιατόριο.

Τι κάνουν ο Άγης και ο φίλος του?

Αποφασίζουν τι να φάνε στο εστιατόριο.

3) Ο φίλος του Άγη δεν ήταν πολύ πεινασμένος.

Ήταν ο φίλος του Άγη πολύ πεινασμένος?

Όχι, δεν ήταν.

Ο φίλος του Άγη δεν ήταν πολύ πεινασμένος.

4) Ο φίλος του Άγη παραγγέλνει μόνο λίγα μικρά πιάτα.

Πόσο φαγητό παραγγέλνει ο φίλος του Άγη?

Ο φίλος του Άγη παραγγέλνει μόνο λίγα μικρά πιάτα.

B) 5) Ήταν η πρώτη φορά που ο Άγης και ο φίλος του πήγαν στο εστιατόριο. Είχαν ο Άγης και ο φίλος του πάει στο εστιατόριο πριν?

Όχι, ήταν η πρώτη τους φορά εκεί.

6) Ο Άγης ήθελε να παραγγείλει τρία διαφορετικά πιάτα φαγητό.

Πόσο φαγητό ήθελε να παραγγείλει ο Άγης?

Ο Άγης ήθελε να παραγγείλει τρία διαφορετικά πιάτα φαγητό.

7) Αν ο Άγης είχε παραγγείλει πολύ φαγητό, θα έπρεπε να πληρώσει περισσότερο από τον φίλο του.

Τι θα συνέβαινε, αν ο Άγης είχε παραγγείλει πολύ φαγητό?

Θα έπρεπε να πληρώσει περισσότερο από τον φίλο του.

8) Ο Άγης αποφάσισε να πάρει μόνο λίγα μικρά πιάτα, επίσης.

Τι αποφάσισε ο Άγης να πάρει επίσης?

Ο Άγης αποφάσισε να πάρει μόνο λίγα μικρά πιάτα, επίσης.

Αυτή είναι η ιστορία του Άγη και του φίλου του: Hier ist die Geschichte von Agis und seinem Freund: This is the story of Agis and his friend: Esta es la historia de Agis , un hombre que está en un restaurante con su amigo. Voici l'histoire Agis et de son ami: Questa è la storia di Agi e del suo amico: これはアギと彼の友人の物語です: 그와 그의 친구의 이야기는 다음과 같습니다. Dit is het verhaal van Agi en zijn vriend: Oto historia Agiego i jego przyjaciela: Aqui está a história de Ag e seu amigo: Это история про Агис , который идёт в ресторан со своим другом. 这是他和他的朋友的故事:

A) Ο Άγης είναι σε ένα εστιατόριο με τον φίλο του. A) Agis ist mit seinem Freund in einem Restaurant. A) Agis is in a restaurant with his friend. A) Agis está en un restaurante con su amigo. A) Agis est au restaurant avec son ami. A) Agis è al ristorante con il suo amico. A ) アレン は 彼 の 友達 と レストラン に います 。 A) 알렌은 그의 친구와 식당에 있습니다. A) Agis zit samen met een vriend in een restaurant. A) Agis jest w restauracji ze swoim przyjacielem. A) Agis está em um restaurante com seu amigo. А) Агис в ресторане со своим другом. A)他和他的朋友在一家餐馆里。

Είναι η πρώτη τους φορά σε αυτό το εστιατόριο, έτσι αποφασίζουν τι να φάνε. Sie sind zum ersten Mal in diesem Restaurant und sie sind dabei zu entscheiden, was sie essen. It's their first time at this restaurant, and they are deciding what to eat. Es su primera vez en este restaurante y están decidiendo qué comer. C'est la première fois qu'ils vont dans ce restaurant, et ils choisissent ce qu'ils vont manger. Entrano in questo ristorante per la prima volta e stanno decidendo cosa mangiare. この レストラン に は 初めて 来ました ,そして 彼 ら は 今 何 を 食べよう か 決めて います 。 이 식당은 처음이라 무엇을 먹을지 결정합니다. Ze zijn voor het eerst in dit restaurant en ze proberen een keuze te maken. É a sua primeira vez neste restaurante,eles estão decidindo o que comer. Они первый раз в этом ресторане, и они выбирают, что будут есть. 这是 他们 第一次 在 餐馆 , 他们 在 决定 吃 什么 。

Ο Άγης θέλει να παραγγείλει τρία διαφορετικά πιάτα επειδή θέλει να δοκιμάσει τα καινούρια φαγητά στο μενού. Agis will drei verschiedene Gerichte bestellen, weil er die neuen Einträge auf der Speisekarte versuchen will. Agis wants to order three different dishes since he wants to try the new items on the menu. Agis quiere pedir tres platos diferentes ya que quiere probar los platos del menú. Agis veut commander trois plats différents car il veut goûter de nouveaux plats du menu. Agis vuole ordinare 3 piatti diversi dal momento che vuole provare i nuovi piatti sul menu. そして 彼 ら は 今 何 を 食べよう か 決めて います , アレン は 新 メニュー を 試したい と 思って いる 3 種類 の 違う 料理 を オーダー したい です 。 그는 메뉴의 새로운 음식을 시도하고 싶어서 세 가지 다른 요리를 주문하고 싶어합니다. Agis wil drie verschillende gerechten bestellen,want hij wil de nieuwe gerechten van het menu proeven. Agis quer pedir três pratos diferentes, pois ele quer experimentar os novos itens no menu. Агис хочет заказать три разных блюда, потому что он хочет попробовать новые пункты меню. 艾伦 想要 点 三个 不 一样 的 菜 因为 他 想 试试 菜单 上 的 新菜 。

Αλλά εάν παραγγείλει πολύ φαγητό, θα πρέπει να πληρώσει περισσότερο από τον φίλο του. Aber wenn er viel Essen bestellt, wird er mehr als sein Freund bezahlen müssen. But if he orders a lot of food, he will have to pay more than his friend. Pero si él ordena mucha comida, tendrá que pagar más que su amigo. Mutta jos hän tilaa liikaa ruokaa, hän joutuu maksamaan enemmän kuin ystävänsä. Mais s'il commande beaucoup à manger, il devra payer plus que son ami. Ma se ordina molto cibo, dovrà pagare più del suo amico. しかし もし 彼 が たくさんの 料理 を 頼んだら 、 彼 は 友達 より も 多く 払わ なければ なら ない でしょう 。 그러나 그가 음식을 많이 주문하면 친구보다 더 많은 돈을 지불해야 할 것입니다. Maar als hij veel eten bestelt,moet hij meer betalen dan zijn vriend. Mas se ele pedir muita comida, ele terá que pagar mais do que seu amigo. Но если бы он заказал много еды, ему пришлось бы платить больше, чем его другу. 但是 如果 他点 很多 吃 的 ,他 就要 比 他 的 朋友 多 交钱 。

Ο φίλος του Άγη δεν είναι πολύ πεινασμένος, έτσι ο φίλος του Άγη παραγγέλνει μόνο λίγα μικρά πιάτα. Agis Freund ist nicht sehr hungrig, deswegen bestellt Agis Freund nur ein paar kleine Gerichte. Agis friend is not very hungry, therefore Agis friend only orders a few small dishes. El amigo de Agis no tiene mucha hambre, por lo tanto solo ordena algunos platos pequeños. L'ami d'Agis n'a pas très faim, c'est pourquoi l'ami d'Agis commandent seulement quelques petits plats. L'amico di Agis non è molto affamato quindi ha ordinato pochi piccoli piatti. アレン の 友達 は そんなに お なか は すいて いません 。 だから アレン の 友達 は 少な めの 料理 のみ いくつか 頼みます 。 그의 친구는별로 배고프지 않기 때문에 그의 친구는 몇 가지 작은 요리 만 주문합니다. De vriend van Agis heeft niet zoveel honger en daarom bestelt hij alleen kleine gerechten. O amigo de Agis não está com muita fome,o amigo de Agis só pede alguns pequenos pratos. Друг Агис не очень голоден, поэтому друг Агис заказывает только несколько маленьких блюд. 艾伦 的 朋友 不太饿 , 所以 艾伦 的 朋友 点 了 几盘 小菜 。

Ο Άγης αποφασίζει να πάρει λίγα μικρά πιάτα, επίσης. Also entscheidet Agis , auch nur ein paar kleine Gerichte zu nehmen. So Agis decides to only get a few small dishes as well. Así que Agis decide ordenar solo algunos platos pequeños también. Agis décide donc de ne commander que quelques petits plats aussi. Così anche Agis decide di prendere solo pochi piccoli piatti. それ で 、 アレン も また 少な めの 料理 のみ に しよう と 決めます 。 그는 또한 몇 가지 작은 접시를 얻기로 결정합니다. Daarom besluit Agis om ook alleen een paar kleine gerechten te bestellen. Agis decide então, pedir alguns pequenos pratos também. Так что, Агис решает взять тоже только несколько маленьких блюд. 所以 艾伦 也 决定 只点 几盘 小菜 。

Ο Άγης θα πει τώρα την ιστορία: Der Heilige wird nun die Geschichte erzählen: Agis will now tell the story: Ahora la misma historia contada por Agis . Le Saint va maintenant raconter l'histoire: Agis ora racconterà la storia: アジスは今話をします: 그는 이제 이야기를 할 것입니다. Agis zal nu het verhaal vertellen: O santo agora conta a história: А это – история, рассказанная самим Агис , о его походе в ресторан с другом. 他现在将讲故事:

B) Ήμουν σε ένα εστιατόριο με τον φίλο μου. B) Ich war in einem Restaurant mit meinem Freund. B) I was at a restaurant with my friend. B) Yo estaba en un restaurante con mi amigo. B) J'étais au restaurant avec mon ami. B) Ero al ristorante con il mio amico. B ) 私 は 私 の 友達 と レストラン に いました 。 B) 저와 제 친구는 식당에 있었습니다. B) Ik zat samen met een vriend in een restaurant. B) Eu estava em um restaurante com meu amigo. Б) Я был в ресторане со своим другом. B)我 和 我 的 朋友 在 餐馆 。 Ήταν η πρώτη μας φορά σε αυτό το εστιατόριο, έτσι αποφασίζαμε τι να φάμε. Wir waren zum ersten Mal in diesem Restaurant und wir waren dabei zu entscheiden, was wir essen. It was our first time at that restaurant and we were deciding what to eat. Era nuestra primera vez en ese restaurante y estábamos decidiendo qué comer. C'était la première fois que nous allions dans ce restaurant et nous étions en train de décider ce que nous allions manger. È la prima volta che entriamo in quel ristorante e stavamo decidendo cosa mangiare. この レストラン に は 初めて 来ました , そして 私 達 は 何 を 食べよう か 決めて いました 。 이 식당은 처음이라 무엇을 먹을지 결정했습니다. We waren voor het eerst in dit restaurant en we probeerden een keuze te maken. Foi a nossa primeira vez nesse restaurante,estávamos decidindo o que comer. Это был первый раз в этом ресторане, и мы выбирали, что будем есть. 这是 我们 第一次 在 餐馆 , 我们 在 决定 吃 什么 。

Ήθελα να παραγγείλω τρία διαφορετικά πιάτα, επειδή ήθελα να δοκιμάσω όλα τα καινούρια φαγητά στο μενού. Ich wollte drei verschiedene Gerichte bestellen, weil Ich die neuen Einträge auf der Speisekarte versuchen wollte. I wanted to order three different dishes since I wanted to try the new items on the menu. Yo quería ordenar tres platos diferentes ya que quería probar los nuevos platos del menú. Je voulais commander trois plats différents car je voulais goûter de nouveaux plats du menu. Volevo ordinare 3 piatti diversi dal momento che volevo provare i nuovi piatti sul menu. 私 は 新 メニュー を 試したい と 思って いる 3 種類 の 違う 料理 を オーダー し たかった です 。 메뉴에있는 모든 새로운 요리를 시도하고 싶었 기 때문에 세 가지 다른 요리를 주문하고 싶었습니다. Ik wilde drie verschillende gerechten bestellen,want ik wilde de nieuwe gerechten van het menu proeven. Eu queria pedir três pratos diferentes pois queria experimentar os novos itens no menu. Я хотел заказать три разных блюда, потому что хотел попробовать новые пункты меню. 我 想要 点 三个 不 一样 的 菜因为 我 想 试试 菜单 上 的 新菜 。

Αλλά παρήγγειλα πολύ φαγητό, θα έπρεπε να πληρώσω περισσότερο από τον φίλο μου. Aber wenn ich viel Essen bestellte, würde ich mehr bezahlt haben müssen als mein Freund. But if I ordered a lot of food, I would have had to pay more than my friend. Pero si ordenaba mucha comida, hubiera tenido que pagar más que mi amigo. Mais si je commandais beaucoup à manger, J'aurais dû payer plus que mon ami. Ma se avessi ordinato molto cibo, Avrei dovuto pagare più del mio amico. しかし もし 私 が たくさんの 料理 を 頼んだら 、 私 は 友達 より も 多く 払わ なければ なら ない でしょう 。 그러나 나는 많은 음식을 주문했고, 나는 내 친구보다 더 많이 지불해야했다. Maar als ik veel eten bestelde,zou ik meer moeten betalen dan mijn vriend. Mas se eu pedisse muita comida, Eu teria que pagar mais do que o meu amigo. Но если бы я заказал много еды, мне пришлось бы платить больше, чем моему другу. 但是 如果 我点 很多 吃 的 ,我 就要 比 我 的 朋友 多 交钱 。

Ο φίλος μου δεν ήταν πολύ πεινασμένος, έτσι Ο φίλος μου παρήγγειλε λίγα μικρά πιάτα. Mein Freund war nicht sehr hungrig, deswegen bestellte mein Freund nur ein paar kleine Gerichte. My friend was not very hungry, therefore my friend only ordered a few small dishes. Mi amigo no tenía mucha hambre, por lo tanto solo ordenó algunos platos pequeños. Mon ami n'avait pas très faim, c'est pourquoi mon ami a seulement commandé quelques petits plats. Il mio amico non era molto affamato, quindi il mio amico ha ordinato pochi piccoli piatti. 私 の 友達 は そんなに お なか は すいて いません , だから 私 の 友達 は 少な めの 料理 のみ いくつか 頼みました 。 내 친구는 배가별로 고프지 않아서 작은 접시 몇 개를 주문했습니다. Mijn vriend had niet zoveel honger en daarom bestelde hij alleen kleine gerechten. Meu amigo não estava com muita fome,meu amigo só pediu alguns pequenos pratos. Мой друг был не очень голоден, поэтому мой друг заказал только несколько маленьких блюд. 我 的 朋友 不太饿 , 所以我 的 朋友 点 了 几盘 小菜 。

Αποφάσισα να πάρω μόνο λίγα μικρά πιάτα, επίσης. Also entschied ich auch nur ein paar kleine Gerichte zu nehmen. So I decided to only get a few small dishes as well. Así que yo decidí solo ordenar algunos platos pequeños también. J'ai donc décidé de ne commander que quelques petits plats aussi. Così ho deciso anche io di prendere pochi piccoli piatti. それ で 、 私 も また 少な めの 料理 のみ に しよう と 決めました 。 나는 몇 가지 작은 요리도 얻기로 결정했습니다. Daarom besloot ik om ook alleen een paar kleine gerechten te bestellen. Então eu decidi pedir apenas alguns pequenos pratos também. Так что, я решил взять тоже только несколько маленьких блюд. 所以 我 也 决定 只点 几盘 小菜 。

Απάντησε σε αυτές τις ερωτήσεις: Beantworten Sie diese Fragen: He answered these questions: Responde estas preguntas: Répondez à ces questions: Rispondi a queste domande: これらの質問に答えなさい: 다음 질문에 답하십시오. Beantwoord deze vragen: Responda a estas perguntas: Ответьте на эти вопросы: 回答这些问题:

Ερωτήσεις: Fragen: Questions: Preguntas: Questions: Domande: 質問 : 질문 : Vragen: Questões: Вопросы. 问题 :

A) 1) Ο Άγης είναι στο εστιατόριο με τον φίλο του. 1) Agis ist mit seinem Freund im Restaurant. A) 1) Agis is at the restaurant with his friend. A) 1) Agis está en el restaurante con su amigo. A) 1) Agis est au restaurant avec son ami. A) 1) Agis è al ristorante con il suo amico. A)1) アレン は 彼 の 友達 と レストラン に います 。 A) 1) 알렌은 그의 친구와 식당에 있습니다. A) 1) Agis zit samen met een vriend in het restaurant. 1) Agis está no restaurante com seu amigo. А) 1) Агис в ресторане со своим другом. A)1) 艾伦 和 他 的 朋友 在 餐馆 。

Με ποιον είναι ο Άγης στο εστιατόριο? Mit wem ist Agis im Restaurant? Who is Agis at the restaurant with? ¿Con quién está Agis en el restaurante? Avec qui Agis est-il au restaurant ? Con chi è al ristorante, Agis? アレン は 誰 と レストラン に います か ? 알렌은 누구와 식당에 함께 있습니까? Met wie zit Agis in het restaurant? Com quem Agis está no restaurante? С кем Агис в ресторане? 艾伦 和 谁 在 餐馆 ?

Ο Άγης είναι στο εστιατόριο με τον φίλο του. Agis ist mit seinem Freund im Restaurant. Agis is at the restaurant with his friend. Agis está en el restaurante con su amigo. restaurant Agis è al ristorante con il suo amico. アレン は 彼 の 友達 と レストラン に います 。 알렌은 그의 친구와 식당에 있습니다. Agis zit samen met een vriend in het restaurant. Agis está no restaurante com seu amigo. Агис в ресторане со своим другом. 艾伦 和 他 的 朋友 在 餐馆 。

2) Ο Άγης και ο φίλος του αποφασίζουν τι να φάνε στο εστιατόριο. 2) Agis und sein Freund sind dabei zu entscheiden, was sie im Restaurant essen. 2) Agis and his friend are deciding what to eat at the restaurant. 2) Agis y su amigo están decidiendo qué comer en el restaurante. 2) Agis et son ami sont en train de décider ce qu'ils vont manger au restaurant. 2) Agis e il suo amico stanno decidendo cosa mangiare al ristorante. 2) アレン と 友達 は レストラン で 何 を 食べよう か 決めて います 。 2) 알렌과 그의 친구는 식당에서 무엇을 먹을지 결정하고 있었습니다. 2) Agis en zijn vriend proberen een keuze te maken. 2) Agis e seu amigo estão decidindo o que comer no restaurante. 2) Агис с другом выбирают, что они будут есть. 2) 艾伦 和 他 的 朋友 在 决定 在 餐馆 吃 什么 。

Τι κάνουν ο Άγης και ο φίλος του? Was tun Agis und sein Freund? What are Agis and his friend doing? ¿Qué están haciendo Agis y su amigo? Que font Agis et son ami ? Cosa stanno facendo Agis e il suo amico? アレン と 友達 は 何 を して います か ? 알렌과 그의 친구는 무엇을 하고 있었습니까? Wat doen Agis en zijn vriend? O que Agis e o amigo estão fazendo? Что делают Агис и его друг? 艾伦 和 他 的 朋友 在 做 什么 ?

Αποφασίζουν τι να φάνε στο εστιατόριο. Sie sind dabei zu entscheiden, was sie im Restaurant essen. They are deciding what to eat at the restaurant. Ellos están decidiendo qué comer en el restaurante. Ils sont en train de décider ce qu'ils vont manger au restaurant. Stanno decidendo cosa mangiare al ristorante. 彼 ら は レストラン で 何 を 食べよう か 決めて います 。 그들은 식당에서 무엇을 먹을지 결정하고 있었습니다. Agis en zijn vriend proberen een keuze te maken. Eles estão decidindo o que comer no restaurante. Они выбирают, что они будут есть. 他们 在 决定 在 餐馆 吃 什么 。

3) Ο φίλος του Άγη δεν ήταν πολύ πεινασμένος. 3) Agis Freund war nicht sehr hungrig. 3) Agis friend was not very hungry. 3) El amigo de Agis no tenía mucha hambre. 3) L'ami d'Agis n'a pas très faim. 3) L'amico di Agis non era molto affamato. 3) アレン の 友達 は それほど おなか が 空いて いません でした 。 3) 알렌의 친구는 별로 배가 고프지 않았습니다. 3) De vriend van Agis had niet zoveel honger. 3) O amigo de Agis não estava com muita fome. 3) Друг Агис был не очень голоден. 3) 艾伦 的 朋友 不太饿 。

Ήταν ο φίλος του Άγη πολύ πεινασμένος? War Agis Freund sehr hungrig? Was Agis friend very hungry? ¿Estaba el amigo de Agis muy hambriento? Est-ce que l'ami d'Agis a très faim ? L'amico di Agis era molto affamato? アレン の 友達 は とても おなか が 空いて いました か ? 알렌의 친구는 무척 배가 고팠습니까? Had de vriend van Agis honger? O amigo de Agis estava com muita fome? Друг Агис был голодный? 艾伦 的 朋友 饿 吗 ?

Όχι, δεν ήταν. Nein, war er nicht. No he wasn't. No, él no lo estaba. Non, ça ne l'était pas. No, non lo era. いいえ 、 彼 は そう では ありません でした 。 아니요, 그렇지 않습니다. Nee dat was het niet. Não, ele não estava. Нет не было. 不,那不是。

Ο φίλος του Άγη δεν ήταν πολύ πεινασμένος. Agis Freund war nicht sehr hungrig. Agis friend was not very hungry. El amigo de Agis no tenía mucha hambre. I'ami d'Agis n'a pas très faim. L'amico di Agis non era molto affamato. アレン の 友達 は それほど おなか が 空 いて いません でした 。 알렌의 친구는 별로 배가 고프지 않았습니다. Agi's vriend had niet veel honger. O amigo de Agis não estava com muita fome. Друг Агис был не очень голодным. 阿吉的朋友不是很饿。

4) Ο φίλος του Άγη παραγγέλνει μόνο λίγα μικρά πιάτα. 4) Agis Freund bestellt nur ein paar kleine Gerichte. 4) Agis friend only orders a few small dishes. 4) El amigo de Agis solo ordena algunos platos pequeños. 4) L'ami d'Agis n'a commandé que quelques petits plats. 4) L'amico di Agis ha ordinato solo pochi piccoli piatti. 4) アレン の 友達 は 少な めの 料理 のみ オーダー します 。 4) 알렌의 친구는 몇 가지 양이 적은 음식들만 주문합니다. 4) De vriend van Agis bestelt alleen een paar kleine gerechten. 4) O amigo de Agis só pede alguns pequenos pratos. 4) Друг Агис заказал только несколько маленьких блюд. 4) 艾伦 的 朋友 点 了 几盘 小菜 。

Πόσο φαγητό παραγγέλνει ο φίλος του Άγη? Wieviel Essen bestellt Agis Freund? How much food does Agis friend order? ¿Cuánta comida ordena el amigo de Agis ? Combien de nourriture l'ami d'Agis a-t-il commandé ? Quanto cibo ha ordinato l'amico di Agis? アレン の 友達 は どの ぐらい オーダー します か ? 알렌의 친구는 음식을 얼마나 주문합니까? Hoeveel eten bestelt de vriend van Agis? Quanta comida o amigo de Agis pede? Как много еды заказал друг Агис ? 艾伦 的 朋友 点 了 多少 菜 ?

Ο φίλος του Άγη παραγγέλνει μόνο λίγα μικρά πιάτα. Agis Freund bestellt nur ein paar kleine Gerichte. Agis friend only orders a few small dishes. El amigo de Agis solo ordena algunos platos pequeños. L'ami d'Agis n'a commandé que quelques petits plats. L'amico di Agis ha ordinato solo pochi piccoli piatti. アレン の 友達 は 少な めの 料理 のみ オーダー します 。 알레의 친구는 몇 가지 양이 적은 음식들만 주문합니다. De vriend van Agis bestelt alleen een paar kleine gerechten. O amigo de Agis só pede alguns pequenos pratos. Друг Агис заказал только несколько маленьких блюд. 艾伦 的 朋友 只点 了 几盘 小菜 。

B) 5) Ήταν η πρώτη φορά που ο Άγης και ο φίλος του πήγαν στο εστιατόριο. B) 5) Es war das erste Mal, daß Agis und sein Freund zum Restaurant gingen. B) 5) It was the first time Agis and his friend went to the restaurant. B) 5) Era la primera vez que Agis y su amigo iban al restaurante. B) 5) C'était la première fois qu'Agis et son ami allait dans ce restaurant. B) 5) Era la prima volta che Agis e il suo amico andarono al ristorante. B) 5) この レストラン に は アレン と 友達 は 初めて 来ました 。 B) 5) 알렌과 그의 친구는 이 식당에 처음 온 것이었습니다. B) 5) Agis en zijn vriend waren voor het eerst in het restaurant. 5) Foi a primeira vez que Agis e seu amigo foram ao restaurante. Б) 5) Агис с другом пошли в ресторан в первый раз. B)5) 这是 艾伦 和 他 的 朋友 第一次 去 餐馆 。 Είχαν ο Άγης και ο φίλος του πάει στο εστιατόριο πριν? Waren Agis und sein Freund vorher schon einmal im Restaurant gewesen? Had Agis and his friend been to the restaurant before? ¿Habían estado Agis y su amigo en el restaurante antes? Agis et son ami avaient-ils été dans ce restaurant auparavant ? Agis e il suo amico erano mai andati al ristorante prima d'ora? アレン と 友達 は この レストラン に 以前 来た こと は あります か ? 알렌과 그의 친구는 이 식당에 와 본 적이 있었습니까? Waren Agis en zijn vriend al eerder in het restaurant geweest? Agis e seu amigo já tinham estado no restaurante antes? Агис и его друг были до этого в ресторане? 艾伦 和 他 的 朋友 以前 去过 餐馆 吗 ?

Όχι, ήταν η πρώτη τους φορά εκεί. Nein, es war ihr erstes Mal dort. No, it was their first time there. No, era su primera vez allí. Non, c'était la première fois qu'ils allaient là-bas. No, era la loro prima volta in quel ristorante. いいえ 、 そこ に は 初めて 来ました 。 아니요, 그들은 그 곳에 처음 온 것이었습니다. Nee, ze waren er voor het eerst. Não, foi a primeira vez lá. Нет, это был их первый раз. 没有 , 这是 他们 第一次 。

6) Ο Άγης ήθελε να παραγγείλει τρία διαφορετικά πιάτα φαγητό. 6) Agis wollte drei verschiedene Essensgerichte bestellen. 6) Agis wanted to order three different dishes of food. 6) Agis quería ordenar tres platos diferentes de comida. 6) Agis voulait commander trois plats de nourriture différents. 6) Agis voleva ordinare tre piatti di cibo diversi. 6) アレン は 3 種類 の 違う 料理 を オーダー し たかった です 。 6) 알렌은 세가지 다른 음식을 주문하고 싶었습니다. 6) Agis wilde drie verschillende gerechten bestellen. 6) Agis queria pedir três pratos diferentes de comida. 6) Агис хотел заказать три разных блюда. 6) 艾伦 想点 三盘 不同 的 菜 。

Πόσο φαγητό ήθελε να παραγγείλει ο Άγης? Wie viel Essen wollte Agis bestellen? How much food did Agis want to order? ¿Cuánta comida quería ordenar Agis ? Combien de nourriture Agis voulait-il commander ? Quanto cibo voleva ordinare Agis? アレン は 何 皿 の 料理 を オーダー し たかった です か ? 알렌은 음식을 얼마나 주문하고 싶었습니까? Hoeveel eten wilde Agis bestellen? Quantos pratos Agis queria pedir? Как много еды хотел заказать Агис ? 艾伦 想点 多少 菜 ?

Ο Άγης ήθελε να παραγγείλει τρία διαφορετικά πιάτα φαγητό. Agis wollte drei verschiedene Essensgerichte bestellen. Agis wanted to order three different dishes of food. Agis quería ordenar tres platos diferentes de comida. Agis voulait commander trois plats de nourriture différents. Agis voleva ordinare tre piatti di cibo diversi. アレン は 3 種類 の 違う 料理 を オーダー し たかった です 。 알렌은 세 가지 다른 음식을 주문하고 싶었습니다. Agis wilde drie verschillende gerechten bestellen. Agis queria pedir três pratos diferentes de comida. Агис хотел заказать три разных блюда. 艾伦 想点 三盘 不同 的 菜 。

7) Αν ο Άγης είχε παραγγείλει πολύ φαγητό, θα έπρεπε να πληρώσει περισσότερο από τον φίλο του. 7) Wenn Agis viel Essen bestellte, würde er mehr bezahlt haben müssen als sein Freund. 7) If Agis ordered lots of food, he would have had to pay more than his friend. 7) Si Agis ordenara mucha comida, el tendría que pagar más que su amigo. 7) Si Agis avait commandé beaucoup de nourriture, il aurait dû payer plus que son ami. 7) Se Agis avesse ordinato molto cibo, avrebbe dovuto pagare più del suo amico. 7) もし アレン が たくさんの 料理 を 頼んだら 、 彼 は 友達 より も 多く 払わ なければ なら なかった でしょう 。 7) 알렌이 많은 음식을 주문했다면, 그는 그의 친구보다 더 많은 돈을 내야 했을 것입니다. 7) Als Agis veel eten bestelde, zou hij meer moeten betalen dan zijn vriend. 7) Se Agis pedisse muita comida, ele teria que pagar mais do que seu amigo. 7) Если бы Агис заказал много еды, ему пришлось бы платить больше, чем его другу. 7) 如果 艾伦 点 很多 吃 的 , 他 就要 比 他 的 朋友 多 交钱 。

Τι θα συνέβαινε, αν ο Άγης είχε παραγγείλει πολύ φαγητό? Was wäre passiert, wenn Agis viel Essen bestellt hätte? What would have happened if Agis had ordered lots of food? ¿Qué hubiera pasado si Agis hubiese ordenado mucha comida? Que se serait-il passé si Agis avait commandé beaucoup de nourriture ? Cosa sarebbe accaduto se Agis avesse ordinato molto cibo? もし アレン が たくさんの 料理 を 頼んで いたら 何 が 起きて いた でしょう か ? 알렌이 많은 음식을 주문했다면 무슨 일이 생깁니까? Wat zou er gebeuren als Agis veel eten bestelde? O que teria acontecido se Agis tivesse pedido muita comida? Что случилось бы, если бы Агис заказал много еды? 如果 艾伦 点 很多 吃 的 会 发生 什么 ?

Θα έπρεπε να πληρώσει περισσότερο από τον φίλο του. Er hätte mehr bezahlt haben müssen als sein Freund. He would have had to pay more than his friend. Él tendría que pagar más que su amigo. Il aurait dû payer plus que son ami. Avrebbe dovuto pagare più del suo amico. 彼 は 友達 より も 多く 払わ なければ なら なかった でしょう 。 그는 그의 친구보다 더 많은 돈을 내야 했을 것입니다. Hij zou dan meer moeten betalen dan zijn vriend. Ele teria que pagar mais do que seu amigo. Ему бы пришлось платить больше, чем его другу. 他 就要 比 他 的 朋友 多 交钱 。

8) Ο Άγης αποφάσισε να πάρει μόνο λίγα μικρά πιάτα, επίσης. 8) Agis llen entschied sich, auch nur ein paar kleine Gerichte zu nehmen. 8) Agis decided to only get a few small dishes as well. 8) Agis decidió solamente ordenar algunos platos pequeños también. 8) Agis a décidé de ne commander que quelques petits plats aussi. 8) Anche Agis decise di prendere pochi piccoli piatti. 8) アレン も また 少な めの 料理 のみ に しよう と 決めました 。 8) 알렌 또한 몇 가지 양이 적은 음식들만 주문하기로 결정했습니다. 8) Agis besloot om ook alleen een paar kleine gerechten te bestellen. 8) Agis decidiu pedir apenas alguns pequenos pratos também. 8) Агис решил взять тоже несколько маленьких блюд. 8) 艾伦 也 决定 只点 几盘 小菜 。

Τι αποφάσισε ο Άγης να πάρει επίσης? Was entschied sich auch Agis zu nehmen? What did Agis decide to get as well? ¿Qué decidió Agis también ordenar? Qu'est-ce qu'Agis a décidé aussi ? Cosa ha deciso di fare Agis? アレン も また 何 を 決めました か ? 알렌도 무엇을 주문하기로 결정했습니까? Wat besloot Agis? O que Agis decidiu pedir? Что Агис решил тоже взять? 艾伦 也 决定 点 什么 ?

Ο Άγης αποφάσισε να πάρει μόνο λίγα μικρά πιάτα, επίσης. Agis entschied sich, auch nur ein paar kleine Gerichte zu nehmen. Agis decided to only get a few small dishes, as well. Agis decidió solamente ordenar algunos platos pequeños también. Agis a décidé de ne commander que quelques petits plats aussi. Anche Agis decise di prendere pochi piccoli piatti. アレン も また 少な めの 料理 のみ に しよう と 決めました 。 알렌 또한 몇 가지 양이 적은 음식들만 주문하기로 결정했습니다. Agis besloot om ook alleen een paar kleine gerechten te bestellen. Agis decidiu pedir apenas alguns pequenos pratos, também. Агис решил тоже взять несколько маленьких блюд. 艾伦 也 决定 只点 几盘 小菜 。