×

我们使用cookies帮助改善LingQ。通过浏览本网站,表示你同意我们的 cookie 政策.


image

LingQ Mini Stories, 37 - Αυτή είναι η ιστορία του Αδάμ

Αυτή είναι η ιστορία του Αδάμ.

A) Ο Αδάμ αισθανόταν πολύ αγχωμένος πριν έρθει στην δουλειά σήμερα.

Είχε ένα πολύ φορτωμένο πρόγραμμα αυτή την εβδομάδα.

Την Δευτέρα έπρεπε να καλέσει πολλούς πελάτες προτού πάει σε μια συνάντηση.

Μετά, έπρεπε να πάει σε άλλο γραφείο προτού πάει για γεύμα με το αφεντικό του.

Την Παρασκευή έπρεπε να κάνει μια παρουσίαση, προτού δουλέψει μέχρι αργά το απόγευμα.

Αυτό το πρωί,όμως, το πρόγραμμα του Αδάμ είναι πιο ελαφρύ.

Δεν είχε ελαφρύ πρόγραμμα για πολύ καιρό.

Τώρα ο Αδάμ θα πει την ιστορία του.

B) Αισθάνομαι πολύ αγχωμένος πριν πάω στην δουλειά σήμερα.

Θα έχω ένα πολύ φορτωμένο πρόγραμμα αυτή την εβδομάδα.

Σήμερα,θα καλώ πολλούς πελάτες ενώ επίσης θα πάω σε μια συνάντηση.

Μετά, θα πηγαίνω σε άλλο γραφείο προτού πάω για γεύμα με το αφεντικό μου.

Την Παρασκευή, θα κάνω μια παρουσίαση προτού δουλέψω μέχρι αργά το απόγευμα.

Αυτό το πρωί, εύχομαι το πρόγραμμα μου να ήταν ελαφρύτερο.

Δεν είχα ένα ελαφρύ πρόγραμμα για πολύ καιρό.

Προσπάθησε να απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις:

Ερωτήσεις:

A) 1) Ο Αδάμ αισθανόταν πολύ αγχωμένος προτού έρθει στην δουλειά σήμερα.

Πώς αισθανόταν ο Αδάμ πριν έρθει στην δουλειά?

Ο Αδάμ αισθανόταν πολύ αγχωμένος πριν έρθει στην δουλειά σήμερα.

2) Έπρεπε να καλέσει πολλούς πελάτες την Δευτέρα.

Τι έπρεπε να κάνει την Δευτέρα?

Έπρεπε να καλέσει πολλούς πελάτες την Δευτέρα.

3) Έπρεπε να πάει σε μια συνάντηση αφού είχε καλέσει τους πελάτες.

Τι θα έπρεπε να κάνει αφού θα είχε καλέσει τους πελάτες?

Έπρεπε να πάει σε μια συνάντηση, αφού θα είχε καλέσει τους πελάτες.

4) Μετά ο Αδάμ έπρεπε να πάει σε άλλο γραφείο.

Πότε έπρεπε να πάει σε άλλο γραφείο?

Έπρεπε να πάει σε άλλο γραφείο μετά.

B) 5) Θα πηγαίνει για γεύμα με το αφεντικό του αφού πάει σε άλλο γραφείο.

Πότε θα πηγαίνει για γεύμα με το αφεντικό του?

Θα πηγαίνει για γεύμα με το αφεντικό του αφού πάει σε άλλο γραφείο.

6) Ο Αδάμ θα κάνει μια παρουσίαση την Παρασκευή.

Πότε θα κάνει ο Αδάμ μια παρουσίαση?

Ο Αδάμ θα κάνει μια παρουσίαση την Παρασκευή.

7) Ο Αδάμ θα δουλεύει μέχρι αργά το απόγευμα την Παρασκευή.

Τι άλλο θα κάνει την Παρασκευή?

Ο Αδάμ θα δουλεύει μέχρι αργά το απόγευμα την Παρασκευή.

8) Ο Αδάμ δεν είχε ελαφρύ πρόγραμμα για πολύ καιρό.

Τι δεν είχε ο Αδάμ για πολύ καιρό?

Ο Αδάμ δεν είχε ελαφρύ πρόγραμμα για πολύ καιρό.

Αυτή είναι η ιστορία του Αδάμ. Dies ist die Geschichte von Adam. This is the story of Adam. Esta es la historia de Adam . C'est l'histoire d'Adam. Questa è la storia di Adam. これはアダムの物語です。 이것이 아담의 이야기입니다. Dit is het verhaal van Adam. Esta é a história de Adam. Это история Адама. Adem'in hikayesi bu. 这是亚当的故事。

A) Ο Αδάμ αισθανόταν πολύ αγχωμένος πριν έρθει στην δουλειά σήμερα. A) Adam hatte sich völlig gestresst gefühlt, bevor er heute in die Arbeit kam. A) Adam had been feeling very stressed out before he came to work today. A) Adam se había sentido muy estresado antes de ir a su trabajo hoy. A) Adam était très stressé avant d'aller au travail aujourd'hui. A) Oggi Adam si sentiva molto stressato prima di tornare a casa da lavoro. A ) アダム は 今日 仕事 に 行く 前 とても ストレス を 感じて いました 。 A) 지용이는 오늘 일하러 오기 전에 매우 스트레스를 받은 상태였습니다. A) Adam voelde zich erg gestrest voordat hij naar werk kwam. A) Adam czuł się bardzo niespokojny przed dzisiejszym przyjściem do pracy. A) Adam estava se sentindo muito estressado antes de vir trabalhar hoje. А) Адам очень переживал сегодня перед началом работы. A) Adam kände sig mycket orolig innan han kom till jobbet idag. A) Adam bugün işe gelmeden önce çok stresli hissetti. A) 亚当 今天 来 上班 前 感觉 非常 焦虑 。

Είχε ένα πολύ φορτωμένο πρόγραμμα αυτή την εβδομάδα. Er hatte einen vollen Terminplan diese Woche. He'd had a very busy schedule this week. Él había tenido un horario muy pesado esta semana. Il a eu un emploi du temps très chargé cette semaine. Ha avuto una settimana molto impegnativa. 彼 は 今週 とても 忙しい スケジュール でした 。 이번 주에 그는 스케쥴이 상당히 바빴습니다. Hij heeft het deze week erg druk gehad. Miał bardzo napięty harmonogram w tym tygodniu. Ele tinha uma agenda muito cheia essa semana. На этой неделе у него был очень плотный график. Han hade ett mycket hektiskt schema den här veckan. Bu hafta çok yoğun bir programı vardı. 这 星期 他 有 一个 非常 繁忙 的 日程 。

Την Δευτέρα έπρεπε να καλέσει πολλούς πελάτες προτού πάει σε μια συνάντηση. Am Montag hatte er viele Kunden anrufen müssen, bevor er zu einer Besprechung ging. On Monday he had to call several clients before going to a meeting. El Lunes, él tuvo que llamar a muchos clientes antes de ir a una reunión. Lundi, il devait appeler de nombreux clients avant d'aller en réunion. Lunedì ha dovuto chiamare molti clienti prima di andare a una riunione. 月曜日 、 彼 は 会議 に 行く 前 、 多く の 顧客 に 電話 を しなければ なりません でした 。 월요일에 그는 회의에 들어가기 전에 많은 고객에게 전화해야 했습니다. Op maandag moest hij veel klanten bellen voordat hij naar een vergadering moest. W poniedziałek musiał zadzwonić do wielu klientów przed pójściem na spotkanie. Na segunda-feira, ele teve que ligar para muitos clientes antes de ir a uma reunião. В понедельник он должен был позвонить многим клиентам перед тем, как пойти на встречу. På måndag var han tvungen att ringa många kunder innan han gick till ett möte. Pazartesi günü bir toplantıya gitmeden önce birçok müşteriyi aramak zorunda kaldı. 星期一 , 开会 以前 , 他 要 给 很多 客户 打电话 。

Μετά, έπρεπε να πάει σε άλλο γραφείο προτού πάει για γεύμα με το αφεντικό του. Anschließend hatte er in ein anderes Büro gehen müssen, bevor er mit seinem Chef zu Mittag aß. Then, he'd had to go to another office before having lunch with his boss. Luego, él tuvo que ir a otra oficina antes de ir a almorzar con su jefe. Ensuite, il a dû aller dans un autre bureau, avant de déjeuner avec son chef. Poi, è dovuto andare in un altro ufficio prima di andare a pranzo con il suo capo. 次に 彼 は ボス と ランチ を する 前 に 他の 事務 所 に 行か なければ なりません でした 。 그리고 나서 그는 상사와 점심을 먹기 전에 다른 사무실에 가야만 했습니다. Daarna moest hij naar een ander kantoor, voordat hij met zijn baas ging lunchen. Potem musiał iść do innego biura przed wyjściem na kolację ze swoim szefem. Então, ele teve que ir para outro escritório antes de almoçar com seu chefe. Потом он должен был сходить в другой офис перед обедом со своим начальником. Sedan var han tvungen att gå till ett annat kontor innan han gick ut och äter middag med sin chef. Sonra patronuyla akşam yemeğine çıkmadan önce başka bir ofise gitmesi gerekti. 然后 , 和 他 的 经理 吃 午饭 以前 , 他 要 去 另 一个 办公室 。

Την Παρασκευή έπρεπε να κάνει μια παρουσίαση, προτού δουλέψει μέχρι αργά το απόγευμα. Am Freitag hatte er einen Vortrag geben müssen, bevor er bis spät in den Abend arbeitete. On Friday, he'd had to do a presentation, before working late in the evening. El Viernes, él tuvo que hacer una presentación antes de trabajar hasta tarde en la noche. Vendredi, il a dû faire une présentation, avant de travailler jusque tard le soir. Venerdì ha dovuto fare una presentazione prima di lavorare fino a tardi la sera. 金曜日 、 夜 の 仕事 の 前 に 彼 は プレゼンテーション を しなければ なりません でした 。 금요일에 그는 밤 늦게까지 일하기 전에 프레젠테이션을 해야 했습니다. Op vrijdag moest hij een presentatie geven en overwerken. Musiał wygłosić prezentację w piątek, przed pracą do późnego popołudnia. Na sexta-feira, ele teve que fazer uma apresentação antes de trabalhar até tarde da noite. В пятницу он должен был делать презентацию перед тем, как работать допоздна. Han var tvungen att hålla en presentation på fredagen innan han arbetade till sent på eftermiddagen. Öğleden sonra geç saatlere kadar çalışmadan önce Cuma günü bir sunum yapması gerekiyordu. 星期五 , 晚上 工作 很 晚 以前 , 他 要 做 一个 演讲 。

Αυτό το πρωί,όμως, το πρόγραμμα του Αδάμ είναι πιο ελαφρύ. Heute Morgen allerdings ist Adams Terminplan entspannter. This morning, though, Adam's schedule is lighter. Sin embargo, esta mañana el horario de Adam es más ligero. Tänä aamuna Adamin aikataulu on kuitenkin kevyempi. Ce matin cependant, l'emploi du temps d'Adam est plus léger. Questa mattina, però, il suo programma è più leggero. けれども 今朝 は アダム の スケジュール は いつも より 少なかった です 。 하지만 오늘 아침에 지용이의 스케쥴은 널널합니다. Deze ochtend heeft Adam het eindelijk minder druk. Hoje de manhã, porém, a agenda de Adam está mais tranquila. Однако этим утром расписание Адама более размеренное. I morse är Adams schema dock lättare. Ancak bu sabah Adam'ın programı daha hafif. 但是 今天 早上 , 亚当 的 日程 松 一些 。

Δεν είχε ελαφρύ πρόγραμμα για πολύ καιρό. Er hat seit langer Zeit keinen entspannten Terminplan gehabt. He hasn't had a light schedule in a long time. Él no ha tenido un horario ligero en mucho tiempo. Cela fait longtemps qu'il n'a pas eu un emploi du temps léger. Non ha avuto un programma leggero da molto tempo. 彼 は 長い 間 少ない スケジュール に なった こと は ありません でした 。 그는 오랫동안 스케쥴이 널널해본 적이 없었습니다. Hij heeft al een tijd geen rustig rooster gehad. Przez długi czas nie miał lekkiego harmonogramu. Ele não tem tido uma agenda tranquila há muito tempo. У него уже давно не было размеренного графика. Han hade inte ett lätt schema på länge. Uzun süredir hafif bir programı yoktu. 他 很 长时间 没有 这么 轻松 了 。

Τώρα ο Αδάμ θα πει την ιστορία του. Nun wird Adam seine Geschichte erzählen Now Adam will tell his story Escuchemos ahora la historia contada por Adam . Maintenant, Adam va raconter son histoire Ora Adam racconterà la sua storia. 今、アダムは彼の話をします。 이번에는 지용이가 혼자서 하는 이야기를 들려드립니다. Nu zal Adam zijn verhaal vertellen. Teraz Adam opowie swoją historię. Agora Adam vai contar sua história. Теперь Адам расскажет свою историю Şimdi Adam hikayesini anlatacak. 现在,亚当将讲述他的故事。

B) Αισθάνομαι πολύ αγχωμένος πριν πάω στην δουλειά σήμερα. B) Ich fühle mich heute total gestresst, bevor ich zur Arbeit gehe. B) I am feeling very stressed out before going to work today. B) Hoy me siento muy estresado antes de ir al trabajo. B) Je suis très stressé avant d'aller au travail aujourd'hui. B) Oggi mi sento molto stressato prima di andare a lavoro. B )私 は 今日 仕事 に 行く 前 とても ストレス を 感じて います 。 B) 나는 오늘 일하러 가기 전 매우 스트레스를 받은 상태다. B) Ik voel me erg gestrest voordat ik naar mijn werk moet. B) Czuję się bardzo zestresowany, zanim pójdę dzisiaj do pracy. B) Eu estou me sentindo muito estressado antes de ir trabalhar hoje. Б) Я очень переживал сегодня перед началом работы. B) Jag känner mig mycket stressad innan jag går till jobbet idag. B) Bugün işe gitmeden önce kendimi çok stresli hissediyorum. B) 我 今天 来 上班 前 感觉 非常 焦虑 。

Θα έχω ένα πολύ φορτωμένο πρόγραμμα αυτή την εβδομάδα. Ich werde diese Woche einen vollen Terminplan haben. I'll have a very busy schedule this week. Yo tendré un horario muy pesado esta semana. Je vais avoir un emploi du temps très chargé cette semaine. Avrò un programma molto fitto questa settimana. 私 は 今週 とても 忙しい スケジュール です 。 이번 주에 스케쥴은 상당히 바쁠 것이다. Ik heb het deze week erg druk. W tym tygodniu będę miał bardzo napięty harmonogram. Eu vou ter uma agenda muito ocupada esta semana. На этой неделе у меня будет очень плотный график. Jag kommer att ha ett mycket hektiskt schema den här veckan. Bu hafta çok yoğun bir programım olacak. 这 星期 我 有 一个 非常 繁忙 的 日程 。

Σήμερα,θα καλώ πολλούς πελάτες ενώ επίσης θα πάω σε μια συνάντηση. Heute werde ich viele Kunden anrufen, bevor ich auch in einer Besprechung sitzen werde. Today, I'll be calling many clients while also sitting in a meeting. Hoy llamaré a muchos clientes mientras esté en una reunión. Aujourd'hui, je vais inviter de nombreux clients et aussi aller à une réunion. Oggi dovrò chiamare molti clienti mentre sarò seduto in riunione. 今日 、 私 は 会議 で 座って いる 間 、 多く の 顧客 に 電話 を する でしょう 。 오늘 나는 회의에 들어가기 전에 많은 고객에게 전화할 것이다. Vandaag moet ik veel klanten bellen voordat ik naar een vergadering moet. Hoje, eu estarei ligando para muitos clientes enquanto também estiver participando de uma reunião. Сегодня я должен буду позвонить многим клиентам, а также посидеть на собрании. Idag kommer jag att ringa många kunder och även gå på ett möte. Bugün bir çok müşteriyi arayacağım ve ayrıca bir toplantıya gideceğim. 今天 , 我要 给 很多 客户 打电话 , 同时 去 开会 。

Μετά, θα πηγαίνω σε άλλο γραφείο προτού πάω για γεύμα με το αφεντικό μου. Anschließend werde ich in ein anderes Büro gehen, bevor ich mit meinem Chef zu Mittag essen werde. Then, I'll be going to another office before having lunch with my boss. Luego iré a otra oficina antes de ir a almorzar con mi jefe. Ensuite, je vais dans un autre bureau avant d'aller déjeuner avec mon patron. Poi dovrò andare in un altro ufficio prima di andare a pranzo con il mio capo. 次に 私 は ボス と ランチ を する 前 に 他の 事務 所 に 行く でしょう 。 그리고 나서 상사와 점심 먹기 전에 다른 사무실에 갈 것이다. Daarna moet ik naar een ander kantoor, voordat ik met mijn baas ga lunchen. Então, eu estarei indo para outro escritório antes de almoçar com meu chefe. Потом я должен буду сходить в другой офис перед обедом со своим начальником. 然后 , 和 我 的 经理 吃 午饭 以前 我要 去 另 一个 办公室 。

Την Παρασκευή, θα κάνω μια παρουσίαση προτού δουλέψω μέχρι αργά το απόγευμα. Am Freitag werde ich einen Vortrag halten, bevor ich bis spät in den Abend arbeiten werde. On Friday, I'll be doing a presentation before working late in the evening. El Viernes haré una presentación antes de trabajar hasta tarde en la noche. Vendredi, je ferai une présentation, avant de travailler jusque tard le soir. Venerdì dovrò fare una presentazione prima di lavorare fino a tardi la sera. 金曜日 、 夜 の 仕事 の 前 に 私 は プレゼンテーション を する でしょう 。 금요일에 나는 밤 늦게까지 일하기 전에 프레젠테이션을 하게 될 것이다. Op vrijdag geef ik een presentatie en moet ik overwerken. W piątek zrobię prezentację przed pracą do późnego popołudnia. Na sexta-feira, eu estarei fazendo uma apresentação antes de trabalhar até tarde da noite. В пятницу я буду делать презентацию перед тем, как работать допоздна. På fredag gör jag en presentation innan jag jobbar till sent på eftermiddagen. 星期五 , 晚上 工作 很 晚 以前 , 我要 做 一个 演讲 。

Αυτό το πρωί, εύχομαι το πρόγραμμα μου να ήταν ελαφρύτερο. Heute Morgen wünschte ich mein Terminplan wäre entspannter. This morning, I wish my schedule was lighter. Desearía que mi horario fuera más ligero esta mañana. Ce matin, j'aimerais que mon emploi du temps soit plus léger. Questa mattina vorrei che il mio programma fosse più leggero. 今朝 は 私 の スケジュール は いつも より 少ない こと を 願って いました 。 오늘 아침에 내 스케쥴이널널했으면 좋겠다. Ik zou nu graag willen dat ik het minder druk had. Dziś rano chciałbym, żeby mój harmonogram był lżejszy. Esta manhã, eu gostaria que minha agenda estivesse mais tranquila. Этим утром мне хотелось бы иметь более размеренное расписание. I morse önskar jag att mitt schema var lättare. 今天 早上 , 我 的 日程 松 一些 。

Δεν είχα ένα ελαφρύ πρόγραμμα για πολύ καιρό. Ich habe seit langer Zeit keinen entspannten Terminplan gehabt. I haven't had a light schedule in a long time. No he tenido un horario ligero en mucho tiempo. Cela fait longtemps que je n'ai pas eu un emploi du temps léger. Non ho avuto un programma leggero da molto tempo. 私 は 長い 間 少ない スケジュール に なった こと は ありません でした 。 나는 오랫동안 스케쥴이 널널해본 적이 없었다. Ik heb al een tijd geen rustig rooster gehad. Przez długi czas nie miałem lekkiego harmonogramu. Eu não tenho tido uma agenda tranquila há muito tempo. У меня уже давно не было размеренного графика. Jag hade inte ett lätt schema på länge. 我 很 长时间 没有 这么 轻松 了 。

Προσπάθησε να απαντήσεις σε αυτές τις ερωτήσεις: Versuchen Sie, diese Fragen zu beantworten: Try to answer these questions: Intenta responder estas preguntas: Essayez de répondre à ces questions: Prova a rispondere a queste domande: 次の質問に答えてみてください。 다음 질문에 답해보십시오. Probeer deze vragen te beantwoorden: Spróbuj odpowiedzieć na te pytania: Tente responder a estas perguntas: Попробуйте ответить на эти вопросы: 尝试回答以下问题:

Ερωτήσεις: Fragen: Questions: Preguntas: Questions: Domande: 質問 : 질문 : Vragen: Questões: Вопросы: 问题 :

A) 1) Ο Αδάμ αισθανόταν πολύ αγχωμένος προτού έρθει στην δουλειά σήμερα. A) 1) Adam hatte sich völlig gestresst gefühlt, bevor er zur Arbeit kam. A) 1) Adam had been feeling very stressed out before he came to work today. A) 1) Adam se había sentido muy estresado antes de venir al trabajo hoy. A) 1) Adam se sentait très stressé avant d'aller au travail aujourd'hui. A) 1) Oggi Adam si è sentito molto stressato prima di venire a lavoro. A ) 1) アダム は 今日 仕事 に 行く 前 とても ストレス を 感じて いました 。 A) 1)지용이는 오늘 일하러 오기 전에 매우 스트레스를 받은 상태였습니다. A) 1) Adam voelde zich erg gestrest voordat hij naar werk kwam. A) 1) Adam czuł się bardzo zestresowany przed dzisiejszym przyjściem do pracy. A) 1) Adam estava se sentindo muito estressado antes de vir trabalhar hoje. А) 1) Адам очень переживал сегодня перед началом работы. A) 1) 亚当 今天 来 上班 前 感觉 非常 焦虑 。

Πώς αισθανόταν ο Αδάμ πριν έρθει στην δουλειά? Wie hatte sich Adam gefühlt, bevor er zur Arbeit kam? How had Adam been feeling before he came to work? ¿Cómo se había sentido Adam antes de ir a trabajar? Comment Adam se sentait-il avant d'aller au travail ? Oggi come si sentiva Adam prima di venire a lavoro? アダム は 仕事 に 行く 前 に どんな 気持ち でした か ? 오늘 일하러 오기 전에 지용이는 어떤 상태였습니까? Hoe voelde Adam zich voordat hij naar werk kwam? Como Adam estava se sentindo antes de vir trabalhar? Что чувствовал Адам перед тем, как пойти на работу? Hur kändes Adam innan han började arbeta? 亚当 上班 前 感觉 怎么样 ?

Ο Αδάμ αισθανόταν πολύ αγχωμένος πριν έρθει στην δουλειά σήμερα. Adam hatte sich völlig gestresst gefühlt, bevor er zur Arbeit kam. Adam had been feeling very stressed out before he came to work today. Adam se había sentido muy estresado antes de venir al trabajo hoy. Adam se sentait très stressé avant d'aller au travail aujourd'hui. Oggi Adam si è sentito molto stressato prima di venire a lavoro. アダム は 今日 仕事 に 行く 前 とても ストレス を 感じて いました 。 지용이는 오늘 일하러 오기 전에 매우 스트레스를 받은 상태였습니다. Adam voelde zich erg gestrest voordat hij naar werk kwam. Adam był bardzo niespokojny przed dzisiejszym przyjściem do pracy. Adam estava se sentindo muito estressado antes de vir trabalhar hoje. Адам очень переживал сегодня перед приходом на работу. Adam kände sig mycket orolig innan han kom till jobbet idag. 亚当 今天 来 上班 前 感觉 非常 焦虑 。

2) Έπρεπε να καλέσει πολλούς πελάτες την Δευτέρα. 2) Er hatte viele Kunden am Montag anrufen müssen. 2) He'd had to call many clients on Monday. 2) Él tuvo que llamar a muchos clientes el Lunes. 2) Il devait appeler de nombreux clients lundi. 2) Lunedì ha dovuto chiamare molti clienti. 2) 彼 は 月曜日 に 多く の お 客 さん に 電話 を しなければ なりません でした 。 2)그는 월요일에 많은 고객에게 전화해야 했습니다. 2) Op maandag moest hij veel klanten bellen. 2) W poniedziałek musiał zadzwonić do wielu klientów. 2) Ele teve que ligar para muitos clientes na segunda-feira. 2) В понедельник ему нужно было позвонить многим клиентам. 2) Han var tvungen att ringa många kunder på måndagen. 2) 星期一 他 要 给 很多 客户 打电话 。

Τι έπρεπε να κάνει την Δευτέρα? Was hatte er am Montag tun müssen? What had he had to do on Monday? ¿Qué tenía que hacer el Lunes? Que devait-il faire lundi ? Cosa ha dovuto fare lunedì? 彼 は 月曜日 に 何 を しなければ なりません でした か ? 그는 월요일에 무엇을 해야 했습니까? Wat moest hij op maandag doen? Co miał zrobić w poniedziałek? O que ele teve que fazer na segunda-feira? Что он должен был сделать в понедельник? Vad skulle han göra på måndag? 星期一 他 要 做 什么 ?

Έπρεπε να καλέσει πολλούς πελάτες την Δευτέρα. Er hatte viele Kunden am Montag anrufen müssen. He'd had to call many clients Monday. Él tuvo que llamar a muchos clientes el Lunes. Il devait appeler de nombreux clients. Lunedì ha dovuto chiamare molti clienti. 彼 は 月曜日 に 多く の お 客 さん に 電話 を しなければ なりません でした 。 그는 월요일에 많은 고객에게 전화해야 했습니다. Op maandag moest hij veel klanten bellen. W poniedziałek musiał zadzwonić do wielu klientów. Ele teve que ligar para muitos clientes na segunda-feira. Он должен был позвонить многим клиентам. Han var tvungen att ringa många kunder på måndagen. 星期一 他 要 给 很多 客户 打电话 。

3) Έπρεπε να πάει σε μια συνάντηση αφού είχε καλέσει τους πελάτες. 3) Er hatte zu einer Besprechung gehen müssen, nachdem er die Kunden angerufen hatte. 3) He'd had to go to a meeting after he'd called the clients. 3) Él tuvo que ir a una reunión después de llamara los clientes. 3) Il a dû aller à une réunion après avoir appelé les clients. 3) È dovuto andare a una riunione dopo aver chiamato I clienti. 3) 彼 は お 客 さん に 電話 を した あと 会議 に 行か なければ なりません でした 。 3)그는 고객에게 전화하고 나서 회의에 들어가야 했습니다. 3) Hij moest naar een vergadering nadat hij de klanten had gebeld. 3) Musiał iść na spotkanie po tym, jak zadzwonił do klientów. 3) Ele teve que ir a uma reunião depois de ligar para os clientes. 3) Он должен был пойти на встречу после того, как позвонит клиентам. 3) 他 给 客户 打电话 以后 要 去 开会 。

Τι θα έπρεπε να κάνει αφού θα είχε καλέσει τους πελάτες? Was hatte er tun müssen, nachdem er die Kunden angerufen hatte? What had he had to do after he'd called the clients? ¿Qué tuvo que hacer después de haber llamado a los clientes? Que devait-il faire après avoir appelé les clients ? Cosa ha dovuto fare dopo aver chiamato i clienti? 彼 は お 客 さん に 電話 を した あと 何 を しなければ なりません でした か ? 그가 고객에게 전화하고 나서 무엇을 해야 했습니까? Was moest hij doen nadat hij de klanten had gebeld? Co powinien zrobić po tym, jak zadzwonił do klientów? O que ele teve que fazer depois de ligar para os clientes? Что он должен был сделать после того, как позвонит клиентам? Vad ska han göra efter att han har ringt kunderna? 他 给 客户 打电话 以后 要 做 什么 ?

Έπρεπε να πάει σε μια συνάντηση, αφού θα είχε καλέσει τους πελάτες. Er hatte zu einer Besprechung gehen müssen, nachdem er die Kunden angerufen hatte. He'd had to go to a meeting after he'd called the clients. Él tuvo que ir a una reunión después de llamar a los clientes. Il devait aller à une réunion après avoir appelé les clients. È dovuto andare a una riunione dopo aver chiamato i clienti. 彼 は お 客 さん に 電話 を した あと 会議 に 行か なければ なりません でした 。 그는 고객에게 전화하고 나서 회의에 들어가야 했습니다. Hij moest naar een vergadering nadat hij de klanten had gebeld. Musiał iść na spotkanie po tym, jak zadzwonił do klientów. Ele teve que ir a uma reunião depois de ligar para os clientes. Он должен был пойти на встречу после того, как позвонит клиентам. Han var tvungen att gå till ett möte efter att han hade ringt klienterna. 他 给 客户 打电话 以后 要 去 开会 。

4) Μετά ο Αδάμ έπρεπε να πάει σε άλλο γραφείο. 4) Danach hatte Adam in ein anderes Büro gehen müssen. 4) Then, Adam had had to go to another office. 4) Luego Adam tuvo que ir a otra oficina. 4) Ensuite, Adam devait aller dans un autre bureau. 4) Poi, Adam è dovuto andare in un altro ufficio. 4) 次に 、 アダム は 他の 事務 所 に 行か なければ なりません でした 。 4)그리고 나서 지용이는 다른 사무실에 가야만 했습니다. 4) Daarna moest Adam naar een ander kantoor. 4) Adam teve que ir para outro escritório. 4) Потом Адаму нужно было сходить в другой офис. 4) Sedan var Adam tvungen att gå till ett annat kontor. 4) 然后 , 亚当 要 去 另 一个 办公室 。

Πότε έπρεπε να πάει σε άλλο γραφείο? Wann hatte Adam in ein anderes Büro gehen müssen? When had Adam had to go to another office? ¿Cuándo tuvo que ir Adam a otra oficina? Quand Adam devait-il aller dans un autre bureau ? Adam, quando è dovuto andare in un altro ufficio? アダム は 他の 事務 所 に いつ 行か なければ なりません でした か ? 지용이는 언제 다른 사무실에 가야만 했습니까? Wanneer moest Adam naar een ander kantoor? Kiedy musiał iść do innego biura? Quando Mateus teve que ir para outro escritório? Когда Адам должен был сходить в другой офис? 亚当 什么 时候 要 去 另 一个 办公室 ?

Έπρεπε να πάει σε άλλο γραφείο μετά. Er hatte danach in ein anderes Büro gehen müssen. He had had to go to another office then. Adam tuvo que ir luego a otra oficina. Il devait aller dans un autre bureau ensuite. Dopo è dovuto andare in un altro ufficio. 彼 は 次に 他の 事務 所 に 行か なければ なりません でした 그리고 나서 그는 다른 사무실에 가야만 했습니다. Daarna moest Adam naar een ander kantoor. Musiał potem iść do innego biura. Ele teve que ir para outro escritório depois. Он должен был сходить в другой офис потом. Han var tvungen att gå till ett annat kontor efteråt. 他 然后 要 去 另 一个 办公室 。

B) 5) Θα πηγαίνει για γεύμα με το αφεντικό του αφού πάει σε άλλο γραφείο. B) 5) Er wird mit seinem Chef zu Mittagessen gehen, nachdem er in ein anderes Büro geht. B) 5) He'll be going to lunch with his boss after he goes to another office. B) 5) Él irá a almorzar con su jefe después de que vaya a otra oficina. B) 5) Il ira déjeuner avec son chef après être aller dans un autre bureau. B) 5) Dovrà andare a pranzo con il suo capo dopo essere andato in un altro ufficio. B )5) 彼 は 他の 事務 所 に 行った 後 ボス と ランチ に 行く でしょう 。 B)5)그는 다른 사무실로 간 다음 점심을 먹을 겁니다. B) 5) Hij zal met zijn baas gaan lunchen nadat hij naar een ander kantoor is gegaan. B) 5) Ele almoçará com o chefe depois que ele for para outro escritório. Б) 5) Он пойдёт на обед с начальником после того, как сходит в другой офис. B) 5) 他 去 另 一个 办公室 以后 要 和 他 的 经理 吃 午饭 。

Πότε θα πηγαίνει για γεύμα με το αφεντικό του? Wann wird er mit seinem Chef zu Mittagessen gehen? When will he be going to lunch with his boss? ¿Cuándo irá a almorzar con su jefe? Quand va-t-il déjeuner avec son chef ? Quando dovrà andare a pranzo con il suo capo? 彼 は いつ ボス と ランチ に いく でしょう か ? 그는 언제 상사와 점심을 먹습니까? Wanneer gaat hij met zijn baas lunchen? Kiedy pójdzie na lunch ze swoim szefem? Quando ele almoçará com seu chefe? Когда он будет обедать с начальником? När ska han äta lunch med sin chef? 他 什么 时候 要 和 他 的 经理 吃 午饭 ?

Θα πηγαίνει για γεύμα με το αφεντικό του αφού πάει σε άλλο γραφείο. Er wird mit seinem Chef zu Mittagessen gehen, nachdem er in ein anderes Büro geht. He'll be going to lunch with his boss after he goes to another office. Él irá a almorzar con su jefe después de que vaya a otra oficina. Hän on menossa lounaalle pomonsa kanssa sen jälkeen, kun hän on mennyt toiseen toimistoon. Il ira déjeuner avec son chef après être allé dans un autre bureau. Dovrà andare a pranzo con il suo capo dopo essere andato in un altro ufficio. 彼 は 他の 事務 所 に 行った 後 ボス と ランチ に 行く でしょう 。 그는 다른 사무실로 간 다음 상사와 점심을 먹을 겁니다. Hij zal met zijn baas gaan lunchen nadat hij naar een ander kantoor is gegaan. Ele vai almoçar com o chefe depois de ir para outro escritório. Он пойдёт на обед с начальником после того, как сходит в другой офис. Han kommer att äta lunch med sin chef efter att ha gått till ett annat kontor. 他 去 另 一个 办公室 以后 要 和 他 的 经理 吃 午饭 。

6) Ο Αδάμ θα κάνει μια παρουσίαση την Παρασκευή. 6) Adam wird am Freitag einen Vortrag halten. 6) Adam'll be doing a presentation on Friday. 6) Adam hará una presentación el Viernes. 6) Adam fera une présentation vendredi. 6) Venerdì, Adam, dovrà fare una presentazione. 6) アダム は 金曜日 に プレゼンテーション を する 予定 です 。 6)지용이는 금요일에 프레젠테이션을 할 겁니다. 6) Op vrijdag zal Adam een presentatie geven. 6) Adam wygłosi prezentację w piątek. 6) Adam fará uma apresentação na sexta-feira. 6) Адам будет делать презентацию в пятницу. 6) 亚当 星期五 要 做 一个 演讲 。

Πότε θα κάνει ο Αδάμ μια παρουσίαση? Wann wird Adam einen Vortrag halten? When will Adam be doing a presentation? ¿Cuándo hará Adam una presentación? Quand Adam fera-t-il une présentation ? Quando dovrà fare una presentazione, Adam? アダム は いつ プレゼンテーション を する 予定 です か ? 지용이는 언제 프레젠테이션을 합니까? Wanneer zal Adam een presentatie geven? Kiedy Adam zrobi prezentację? Quando Adam fará uma apresentação? Когда Адам будет делать презентацию? 亚当 什么 时候 做 演讲 ?

Ο Αδάμ θα κάνει μια παρουσίαση την Παρασκευή. Adam wird am Freitag einen Vortrag halten. Adam will be doing a presentation on Friday. Adam hará una presentación el Viernes. Adam fera une présentation vendredi. Adam dovrà fare una presentazione venerdì. アダム は 金曜日 に プレゼンテーション を する 予定 です 。 지용이는 금요일에 프레젠테이션을 할 겁니다. Op vrijdag zal Adam een presentatie geven. Adam wygłosi prezentację w piątek. Adam fará uma apresentação na sexta-feira. Адам будет делать презентацию в пятницу. Adam gör en presentation på fredagen. 亚当 星期五 要 做 一个 演讲 。

7) Ο Αδάμ θα δουλεύει μέχρι αργά το απόγευμα την Παρασκευή. 7) Adam wird bis spät in den Abend arbeiten am Freitag. 7) Adam will be working late in the evening on Friday. 7) Adam estará trabajando hasta tarde en la noche el Viernes. 7) Adam työskentelee myöhään perjantaina iltapäivällä. 7) Adam travaillera tard le soir vendredi. 7) Venerdì, Adam dovrà lavorare tardi la sera. 7) アダム は 金曜日 に 夜 遅く まで 働く でしょう 。 7)지용이는 금요일에 밤 늦게까지 일할 겁니다. 7) Op vrijdagavond moet Adam overwerken. 7) Adam będzie pracował do późnego piątkowego popołudnia. 7) Adam estará trabalhando até tarde da noite na sexta-feira. 7) Адам будет работать поздно вечером в пятницу. 7) 亚当 星期五 晚上 要 工作 很 晚 。

Τι άλλο θα κάνει την Παρασκευή? Was wird er am Freitag noch tun? What else will he be doing on Friday? ¿Qué más hará Adam el Viernes? Que fera-t-il d'autre vendredi ? Cos'altro dovrà fare venerdì sera? 金曜日 に 彼 は 他 に 何 を する 予定 です か ? 그는 금요일에 또 어떠한 것을 하게 됩니까? Wat moet hij op vrijdag nog meer doen? Co jeszcze zrobi w piątek? O que mais ele fará na sexta-feira? Что он ещё будет делать в пятницу? Vad mer ska han göra på fredagen? 星期五 他 还 做 什么 ?

Ο Αδάμ θα δουλεύει μέχρι αργά το απόγευμα την Παρασκευή. Adam wird bis spät in den Abend arbeiten am Freitag. Adam will be working late in the evening on Friday. Adam estará trabajando hasta tarde en la noche el Viernes. Adam travaillera tard le soir vendredi. Venerdì, Adam dovrà lavorare tardi la sera. アダム は 金曜日 に 夜 遅く まで 働く でしょう 。 지용이는 금요일에 밤 늦게까지 일할 겁니다. Op vrijdagavond moet Adam overwerken. Adam będzie pracował do późnego piątkowego popołudnia. Adam estará trabalhando até tarde da noite na sexta-feira. Адам будет работать поздно вечером в пятницу. 亚当 星期五 晚上 要 工作 很 晚 。

8) Ο Αδάμ δεν είχε ελαφρύ πρόγραμμα για πολύ καιρό. 8) Adam hat seit langer Zeit keinen entspannten Terminplan gehabt. 8) Adam hasn't had a light schedule in a long time. 8) Adam no ha tenido un horario ligero en mucho tiempo. 8) Aatamilla ei ollut pitkään aikaan kevyttä aikataulua. 8) Adam n'a pas eu un emploi du temps léger depuis longtemps. 8) Adam non ha avuto un programma leggero in tanto tempo. 8) アダム は 長い 間 少ない スケジュール に なった こと が ありません でした 。 8)지용이는 오랫동안 스케쥴이 널널해본 적이 없었습니다. 8) Adam heeft al heel lang geen rustig rooster gehad. 8) Adam przez długi czas nie miał lekkiego planu. 8) Adam não tem uma agenda tranquila há muito tempo. 8) У Адама уже давно не было размеренного графика. 8) 亚当 很 长时间 没有 这么 轻松 了 。

Τι δεν είχε ο Αδάμ για πολύ καιρό? Was hat Adam seit langer Zeit nicht gehabt? What hasn't Adam had in a long time? ¿Qué no ha tenido Adam en mucho tiempo? Mitä Aadamilla ei ollut pitkään aikaan? Qu'est-ce qu'Adam n'a pas eu depuis longtemps ? Cosa non ha avuto, Adam, da tanto tempo? アダム は 長い 間 何 に なった こと が なかった のです か ? 지용이가 오랫동안 무엇이 널널해본 적이 없었습니까? Wat heeft Adam al heel lang niet gehad? Czego Adam nie miał przez długi czas? O que Adam não tem há muito tempo? Чего уже давно не было у Адама? 亚当 很 长时间 没有 什么 了 ?

Ο Αδάμ δεν είχε ελαφρύ πρόγραμμα για πολύ καιρό. Adam hat seit langer Zeit keinen entspannten Terminplan gehabt. Adam hasn't had a light schedule in a long time. Adam no ha tenido un horario ligero en mucho tiempo. Adam n'a pas eu un emploi du temps léger depuis longtemps. Adam non ha avuto un programma leggero in tanto tempo. アダム は 長い 間 少ない スケジュール に なった こと が ありませ ん でした 。 지용이는 오랫동안 스케쥴이 널널해본 적이 없었습니다. Adam heeft al heel lang geen rustig rooster gehad. Adam não tem uma agenda tranquila há muito tempo. У Адама уже давно не было размеренного графика. 亚当 很 长时间 没有 这么 轻松 了 。