×

我们使用cookies帮助改善LingQ。通过浏览本网站,表示你同意我们的 cookie 政策.


image

LingQ Mini Stories, 36 - Ο Φίλιππος είχε μια μεγάλη οικογένεια

Αυτή είναι μια ιστορία για τον Φίλιππο:

A) Ο Φίλιππος είχε μια μεγάλη οικογένεια.

Είχε μια σύζυγο και τρία παιδιά.

Είχε δύο γιους και μια κόρη.

Είχε επίσης έναν αδερφό και μια αδερφή.

Αλλά ο Φίλιππος δεν είχε μιλήσει με τον αδερφό του για πολύ καιρό.

Ζούσαν πολύ μακρυά ο ένας από τον άλλον.

Ο αδερφός του Φίλιππου ήταν γιατρός.

Και η αδερφή του Φίλιππου ήταν οδοντίατρος.

Ο Φίλιππος είναι ηθοποιός σε ταινίες και στην τηλεόραση.

Ήταν πολύ διαφορετικός από τον αδερφό και την αδερφή του.

Ο Φίλιππος τώρα θα διηγηθεί την ιστορία του:

B) Έχω μια μεγάλη οικογένεια.

Έχω μια σύζυγο και τρία παιδιά.

Έχω δυο γιους και μια κόρη.

Έχω επίσης έναν αδερφό και μια αδερφή.

Αλλά δεν έχω μιλήσει με τον αδερφό μου για πολύ καιρό.

Θα ζούμε πολύ μακρυά ο ένας από τον άλλον.

Ο αδερφός μου θα σπουδάζει για να γίνει γιατρός.

Και η αδερφή μου θα σπουδάζει για να γίνει οδοντίατρος.

Εγώ είμαι ηθοποιός σε ταινίες και στην τηλεόραση.

Θα είμαι πολύ διαφορετικός από τον αδερφό και την αδερφή μου.

Προσπάθησε τώρα να απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις:

Ερωτήσεις:

A) 1) Ο Φίλιππος είχε μια μεγάλη οικογένεια.

Είχε ο Φίλιππος μια μεγάλη οικογένεια?

Ναι, ο Φίλιππος είχε μια μεγάλη οικογένεια.

2) Ο Φίλιππος είχε τρία παιδιά.

Είχε ο Φίλιππος δύο παιδιά?

Όχι, ο Φίλιππος δεν είχε δύο παιδιά.

Είχε τρία παιδιά.

3) Ο Φίλιππος είχε επίσης έναν αδερφό και μια αδερφή.

Είχε ο Φίλιππος μια αδερφή?

Ναι, ο Φίλιππος είχε έναν αδερφό και μια αδερφή.

4) Ο Φίλιππος δεν είχε μιλήσει με τον αδερφό του για πολύ καιρό.

Είχε μιλήσει ο Φίλιππος με τον αδερφό του πρόσφατα?

Όχι, ο Φίλιππος δεν είχε μιλήσει με τον αδερφό του για πολύ καιρό.

B) 5) Ο Φίλιππος και ο αδερφός του ζουν πολύ μακρυά ο ένας από τον άλλον.

Που ζουν ο Φίλιππος και ο αδερφός του?

Ζουν πολύ μακρυά ο ένας από τον άλλον.

6) Ο αδερφός του Φίλιππου θα σπουδάζει για να γίνει γιατρός.

Τι θα σπουδάζει ο αδερφός του Φίλιππου?

Ο αδερφός του Φίλιππου θα σπουδάζει για να γίνει γιατρός.

7) Η αδερφή του Φίλιππου θα σπουδάζει για να γίνει οδοντίατρος.

Τι θα σπουδάζει η αδερφή του Φίλιππου?

Η αδερφή του Φίλιππου θα σπουδάζει για να γίνει οδοντίατρος.

8) Ο Φίλιππος είναι ηθοποιός σε ταινίες και στην τηλεόραση.

Τι κάνει ο Φίλιππος?

Ο Φίλιππος είναι ηθοποιός σε ταινίες και στην τηλεόραση.

9) Ο Φίλιππος θα είναι πολύ διαφορετικός από τον αδερφό και την αδερφή του.

Θα είναι ο Φίλιππος ίδιος με τον αδερφό και την αδερφή του?

Όχι, ο Φίλιππος δεν θα είναι ο ίδιος.

Θα είναι πολύ διαφορετικός από τον αδερφό και την αδερφή του.

Αυτή είναι μια ιστορία για τον Φίλιππο: Dies ist eine Geschichte über Philip: This is a story about Phil: Esta es una historia sobre Philip: Voici une histoire sur Philip: Questa è una storia su Filippo: これはフィリップについての話です: 이것은 그에 대한 이야기입니다. Dit is een verhaal over Philip : Esta é uma história sobre Philip: Это история о Филиппе: Bu Philip hakkında bir hikaye: 这是关于菲利普的故事:

A) Ο Φίλιππος είχε μια μεγάλη οικογένεια. A) Unser Nachbar Philip hatte eine große Familie gehabt, als er jung war. A) Our neighbour Phil had had a big family when he was young. A) Nuestro vecino Philip tuvo una gran familia cuando era joven. A) Philip avait une grande famille. A) Filippo aveva una famiglia numerosa. A ) 我々 の 隣人 である フィル は 彼 が 若かった 時 は 大 家族 でした 。 A) 우리의 이웃인 영진 씨는 젊었을 때 대가족 속에서 살았습니다. A) Onze buurman Philip had een groot familie toen hij jong was. A) Philip tinha uma grande família. А) Когда наш сосед Филипп был молодым, у него была большая семья. A) Philip hade en stor familj. A)我们 的 邻居 费尔 年轻 的 时候 有 一个 大 的 家庭 。

Είχε μια σύζυγο και τρία παιδιά. Er hatte eine Ehefrau und drei Kinder gehabt. He'd had a wife, and three children. Él tenía una esposa y tres hijos. Il avait une femme et trois enfants. Ha avuto una moglie e tre figli. 彼 は 妻 と 3 人 の 子供 が いました 。 그에게는 아내와 아이들 셋이 있었습니다. Hij had een vrouw en drie kinderen. Ele tinha mulher e três filhos. У него была жена и трое детей. Han hade en fru och tre barn. Bir karısı ve üç çocuğu vardı. 他 有 一个 太太 和 三个 孩子 。

Είχε δύο γιους και μια κόρη. Er hatte zwei Söhne und eine Tochter gehabt. He'd had two sons and a daughter. Él tenía dos hijos y una hija. Il avait deux fils et une fille. Ha avuto due figli e una figlia. 彼 は 2 人 の 息子 と 一 人 の 娘 が いました 。 그에게는 아들 둘과 딸 하나가 있었습니다. Hij had twee zoons en een dochter. Ele tinha dois filhos e uma filha. У него было два сына и дочь. Han hade två söner och en dotter. İki oğlu ve bir kızı vardı. 他 有 两个 儿子 和 一个 女儿 。

Είχε επίσης έναν αδερφό και μια αδερφή. Er hatte auch einen Bruder und eine Schwester gehabt. He'd also had a brother and a sister. Él también tenía un hermano y una hermana. Il avait également un frère et une sœur. Ha avuto anche un fratello e una sorella. 彼 は また お 兄さん と お 姉さん が いました 。 그에게는 형과 여동생도 있었습니다. Hij had ook een broer en een zus. Ele também tinha um irmão e uma irmã. У него также были брат и сестра. Onun da bir erkek kardeşi ve bir kız kardeşi vardı. 他 也 有 一个 哥哥 和 一个 姐姐 。

Αλλά ο Φίλιππος δεν είχε μιλήσει με τον αδερφό του για πολύ καιρό. Aber Philip hatte seit langer Zeit nicht mit seinem Bruder gesprochen. But Phil hadn't talked to his brother in a long time. Pero Philip no había hablado con su hermano en mucho tiempo. Mais Philippe n'a pas parlé à son frère depuis longtemps. Ma Filippo non parlava a suo fratello da molto tempo. しかし フィル は 長い 間 お 兄さん と は 話 を して いません でした 。 하지만 영진 씨는 오랫동안 형과 소식을 나누지 못했습니다. Maar Philip had zijn broer al lang niet gesproken. Mas, Philip não conversava com o irmão há muito tempo. Но Филипп уже давно не разговаривал со своим братом. Men Philip hade inte pratat med sin bror på länge. Ancak Philip, erkek kardeşiyle uzun süredir konuşmamıştı. 但是 费尔 很 长时间 没有 和 他 的 哥哥 说 过 话 了 。

Ζούσαν πολύ μακρυά ο ένας από τον άλλον. Sie hatten zu weit voneinander entfernt gelebt, nachdem Philip umzog. They'd lived too far away from each other after Phil moved. Habían vivido demasiado lejos el uno del otro después de que Philip se mudó. Ils habitaient trop loin l'un de l'autre après que Philippe ait déménagé. Vivevano molto lontano da quando Filippo traslocò. 彼 ら は フィル が 引っ越し を した 後 お互い 遠い ところ に 住んで いました 。 영진 씨가 이사를 간 이후에 서로 너무 멀리 살았기 때문입니다. Ze woonden te ver uit elkaar toen Philip was verhuisd. Mieszkali bardzo daleko od siebie. Eles tinham morado muito longe um do outro depois que Renato se mudou. После переезда Филиппа они жили слишком далеко друг от друга. De bodde mycket långt ifrån varandra. Birbirlerinden çok uzakta yaşıyorlardı. 费尔 搬走 以后 他们 住 得 太远 了 。

Ο αδερφός του Φίλιππου ήταν γιατρός. Philips Bruder war vorher ein Arzt gewesen. Phil's brother had been a doctor before. El hermano de Philip había sido médico antes. Le frère de Philippe était médecin avant. Il fratello di Filippo era stato un dottore. フィル の お 兄さん は 以前 医者 でした 。 영진 씨의 형은 예전에 의사였습니다. Philip broer was dokter. Brat Filipa był lekarzem. O irmão de Renato tinha sido médico antes. Брат Филиппа был раньше врачом. Filips bror var läkare. Philip'in erkek kardeşi bir doktordu. 费尔 的 哥哥 以前 是 一个 医生 。

Και η αδερφή του Φίλιππου ήταν οδοντίατρος. Philips Schwester war eine Zahnärztin gewesen. And Phil's sister had been a dentist. La hermana de Philip había sido dentista. Et la sœur de Philippe était dentiste. E la sorella di Filippo era stata una dentista. そして フィル の お 姉さん は 歯 医者 でした 。 영진 씨의 여동생은 치과 의사입니다. En Philip zus was tandarts. E a irmã de Renato tinha sido dentista. А сестра Филиппа была стоматологом. Filips syster var också tandläkare. Philip'in kız kardeşi de dişçiydi. 费尔 的 姐姐 以前 是 一个 牙医 。

Ο Φίλιππος είναι ηθοποιός σε ταινίες και στην τηλεόραση. Philip war ein Schauspieler im Kino und im Fernsehen. Phil was an actor in movies and on TV. Philip era actor en películas y en televisión. Philippe était acteur dans des films et à la TV. Filippo era un attore di film e in TV. フィル は 映画 や テレビ の 俳優 でした 。 영진 씨는 영화와 TV에 나오는 배우입니다. Philip acteerde in films en op tv. Philip é ator de cinema e televisão. Филипп был актёром кино и телевидения. Filippos är en skådespelare i filmer och på TV. Filippos filmlerde ve televizyonda bir aktör. 费尔是 一个 电影 和 电视 演员 。

Ήταν πολύ διαφορετικός από τον αδερφό και την αδερφή του. Er unterschied sich sehr von seinem Bruder und seiner Schwester. He was very different from his brother and sister. Él era muy diferente de su hermano y hermana. Il était très différent de son frère et de sa sœur. Era molto diverso da suo fratello e sua sorella. 彼 は お 兄さん や お 姉さん と は だいぶ 違って いました 。 그는 형이나 여동생과는 매우 다릅니다. Hij was erg anders dan zijn broer en zus. Ele era muito diferente de seu irmão e irmã. Он был совсем не похож на своих брата и сестру. Han var väldigt annorlunda än sin bror och syster. Abisinden ve ablasından çok farklıydı. 他 和 他 的 哥哥 和 姐姐 很 不 一样 。

Ο Φίλιππος τώρα θα διηγηθεί την ιστορία του: Philip wird jetzt seine Geschichte erzählen: Phil will now tell his story: Ahora la misma historia contada por Philip . Philip va maintenant raconter son histoire: Filippo ora racconterà la sua storia: フィリップは今、彼の話をします: 이번에는 영진 씨가 이야기를 들려드립니다. Philip zal nu zijn verhaal vertellen: Philip agora vai contar sua história: Филипп сейчас расскажет свою историю: Philip kommer nu att berätta sin historia: Philip şimdi hikayesini anlatacak: 菲利普现在将讲述他的故事:

B) Έχω μια μεγάλη οικογένεια. B) Ich habe eine große Familie. B) I have a big family. B) Yo tengo una familia grande. B) J'ai une grande famille. B) Ho una grande famiglia. B ) 私 は 大 家族 が います 。 B) 우리가족은 대가족입니다. B) Ik heb een grote familie. B) Eu tenho uma família grande. Б) У меня большая семья. B) Jag har en stor familj. B) Büyük bir ailem var. B)我 有 一个 大 的 家庭 。

Έχω μια σύζυγο και τρία παιδιά. Ich habe eine Ehefrau und drei Kinder. I have a wife, and three children. Yo tengo una esposa y tres hijos. J'ai une femme et trois enfants. Ho una moglie e tre figli. 私 は 妻 と 3 人 の 子供 が います 。 저에게는 아내와 세 아이가 있습니다. Ik heb een vrouw en drie kinderen. Eu tenho uma esposa e três filhos. У меня жена и трое детей. Jag har en fru och tre barn. 我 有 一个 太太 和 三个 孩子 。

Έχω δυο γιους και μια κόρη. Ich habe zwei Söhne und eine Tochter. I have two sons and a daughter. Yo tengo dos hijos y una hija. J'ai deux fils et une fille. Ho due figli e una figlia. 私 は 2 人 の 息子 と 一 人 の 娘 が います 。 저에게는 형과 여동생도 있습니다. Ik heb twee zoons en een dochter. Eu tenho dois filhos e uma filha. У меня два сына и дочь. Jag har två söner och en dotter. 我 有 两个 儿子 和 一个 女儿 。

Έχω επίσης έναν αδερφό και μια αδερφή. Ich habe auch einen Bruder und eine Schwester. I also have a brother and a sister. También tengo un hermano y una hermana. J'ai aussi un frère et une sœur. Ho anche un fratello e una sorella. 私 は また お 兄さん と お 姉さん が います 。 하지만 제 형과는 오랫동안 소식을 나누지 못할 겁니다. Ik heb ook een broer en een zus. Eu também tenho um irmão e uma irmã. У меня также есть брат и сестра. Jag har också en bror och en syster. 我 也 有 一个 哥哥 和 一个 姐姐 。

Αλλά δεν έχω μιλήσει με τον αδερφό μου για πολύ καιρό. Aber ich werde für eine lange Zeit nicht mit meinem Bruder sprechen. But I won't be talking to my brother for a long time. Pero no hablaré con mi hermano por mucho tiempo. Mais je ne parlerai pas à mon frère pendant longtemps. Ma non parlerò a mio fratello per molto tempo. しかし 私 は 長い 間 お 兄さん と は 話 を して いません 。 제가 이사 간 후에는 서로 너무 멀리 살게 될 겁니다. Maar mijn broer zal ik lang niet spreken. Ale od dawna nie rozmawiałem z moim bratem. Mas há muito tempo não falo com meu irmão. Но я не буду долго разговаривать со своим братом. Men jag har inte pratat med min bror på länge. 但是 我 很 长时间 没有 和 我 的 哥哥 说 过 话 了 。

Θα ζούμε πολύ μακρυά ο ένας από τον άλλον. Wir werden weit weg voneinander leben, nachdem ich umziehe. We'll be living very far away from each other after I move. Después de que me mude, viviremos muy lejos el uno del otro. Asumme kaukana toisistamme. Nous habiterons très loin l'un de l'autre lorsque j'aurai déménagé. Vivremo molto distanti l'uno dall'altro dopo il mio trasloco. 私 達 は 私 が 引っ越し を した 後 お互い 遠い ところ に 住む でしょう 。 저의 형은 의사가 되기 위한 수련을 시작할 겁니다. We zullen ver uit elkaar wonen als ik ben verhuisd. Vamos viver muito longe um do outro. После моего переезда мы будем жить слишком далеко друг от друга. Vi kommer att bo väldigt långt ifrån varandra. 我 搬走 以后 我们 就要 住 得 很 远 了 。

Ο αδερφός μου θα σπουδάζει για να γίνει γιατρός. Mein Bruder wird eine Ausbildung als Arzt beginnen. My brother will start training to be a doctor. Mi hermano comenzará a entrenar para ser un médico. Mon frère va commencer des études pour devenir médecin. Mio fratello inizierà il tirocinio da dottore. 私 の お 兄さん は 医者 に なる 訓練 を 始めて います 。 그리고 제 여동생은 치과 의사가 되기 위한 공부를 시작할 겁니다. Mijn broer gaat geneeskunde studeren. Meu irmão começará a treinar para ser médico. Мой брат начнёт учиться на врача. Min bror kommer att studera för att bli läkare. 我 的 哥哥 要 开始 医生 的 培训 。

Και η αδερφή μου θα σπουδάζει για να γίνει οδοντίατρος. Und meine Schwester wird beginnen Zahnmedizin zu studieren. And my sister will start studying to be a dentist. Y mi hermana comenzará a estudiar para convertirse en una dentista. Et ma sœur va commencer à étudier pour être dentiste. E mia sorella inizierà a studiare da dentista. そして 私 の お 姉さん は 歯 医者 に なる 勉強 を 始めて います 。 저는 영화와 TV에 나오는 배우입니다. En mijn zus zal beginnen aan haar opleiding tot tandarts. E a minha irmã começará a estudar para ser dentista. А моя сестра начнёт учиться на стоматолога. 我 的 姐姐 要 开始 学习 牙医 。

Εγώ είμαι ηθοποιός σε ταινίες και στην τηλεόραση. Ich bin ein Schauspieler im Kino und im Fernsehen. I am an actor in movies and on TV. Yo soy actor en películas y en televisión. Je suis acteur dans des films et à la TV. Io sono un attore di film e in TV. 私 は 映画 や テレビ の 俳優 です 。 저는 형이나 여동생과는 매우 다릅니다. Ik acteer in films en op tv. Eu sou ator de cinema e de TV. Я актёр кино и телевидения. Jag är skådespelare i filmer och på TV. 我 是 一个 电影 和 电视 演员 。

Θα είμαι πολύ διαφορετικός από τον αδερφό και την αδερφή μου. Ich unterscheide mich sehr von meinem Bruder und meiner Schwester. I am very different from my brother and sister. Yo soy muy diferente de mi hermano y hermana. Je suis très différent de mon frère et ma sœur. Sono molto diverso da mia sorella e mio fratello. 私 は お 兄さん や お 姉さん と は だいぶ 違って います 。 이제 몇 가지 연습 문제를 드리겠습니다. Ik ben erg anders dan mijn broer en zus. Będę się bardzo różnić od mojego brata i siostry. Eu sou muito diferente do meu irmão e da minha irmã. Я совсем не похож на своих брата и сестру. 我 和 我 的 哥哥 和 姐姐 很 不 一样 。

Προσπάθησε τώρα να απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις: Versuchen Sie jetzt, die folgenden Fragen zu beantworten: Try to answer the following questions now: Intente ahora responder las siguientes preguntas: Essayez maintenant de répondre aux questions suivantes: Prova ora a rispondere alle seguenti domande: 次の質問に答えてください。 제 질문에 답하시어도 되고 그냥 듣기만 하시어도 됩니다. Probeer nu de volgende vragen te beantwoorden: Tente agora responder às seguintes perguntas: Попробуйте сейчас ответить на следующие вопросы: 现在尝试回答以下问题:

Ερωτήσεις: Fragen: Questions: Preguntas: Questions: Domande: 質問 : 질문 : Vragen: Questões: Вопросы: Sorular: 问题 :

A) 1) Ο Φίλιππος είχε μια μεγάλη οικογένεια. A) 1) Philip hatte eine große Familie gehabt, als er jung war. A) 1) Phil had had a big family when he was young. A) 1) Philip tenía una gran familia cuando era joven. A) 1) Philippe avait une grande famille quand il était jeune. A) 1) Filippo ha avuto una grande famiglia quando era giovane. A )1) フィル は 彼 が 若かった 時 は 大 家族 でした 。 A)1)영진 씨는 젊었을 때 대가족 속에서 살았습니다. A) 1) Philip had een groot familie toen hij jong was. A) 1) Philip tinha uma família grande quando ele era jovem. А) 1) У Филиппа в молодости была большая семья. A) 1) Philip hade en stor familj. A)1) 费尔 年轻 的 时候 有 一个 大家庭 。

Είχε ο Φίλιππος μια μεγάλη οικογένεια? Hatte Philip eine große Familie gehabt? Had Phil had a big family? ¿Tenía Philip una gran familia? Philippe avait-il une grande famille ? Filippo ha avuto una grande famiglia? フィル は 大 家族 でした か ? 영진 씨는 대가족 속에서 살았습니까? Had Philip een grote familie? Philip tinha uma família grande? У Филиппа была большая семья? Hade Philip en stor familj? 费尔有 一个 大家庭 吗 ?

Ναι, ο Φίλιππος είχε μια μεγάλη οικογένεια. Ja, Philip hatte eine große Familie gehabt, als er jung war. Yes, Phil had had a big family when he was young. Sí, Philip tenía una gran familia cuando era joven. Oui, Philippe avait une grande famille quand il était jeune. Si, Filippo ha avuto una grande famiglia quando era giovane. はい 、 彼 が 若かった 時 は 大 家族 でした 。 네, 영진 씨는 젊었을 때 대가족 속에서 살았습니다. Ja, Philip had een grote familie toen hij jong was. Sim, Philip tinha uma família grande quando ele era jovem. Да, у Филиппа в молодости была большая семья. 对 , 费尔 年轻 的 时候 有 一个 大家庭 。

2) Ο Φίλιππος είχε τρία παιδιά. 2) Philip hatte drei Kinder gehabt. 2) Phil had had three children. 2) Philip tenía tres hijos. 2) Philippe a eu trois enfants. 2) Filippo aveva avuto tre figli. 2) フィル は 3 人 の 子供 が いました 。 2)영진 씨에게는 아이 셋이 있었습니다. 2) Hij had drie kinderen. 2) Philip tinha três filhos. 2) У Филиппа было три ребёнка. 2) Philip hade tre barn. 2) Philip'in üç çocuğu vardı. 2) 费尔有 三个 孩子 。

Είχε ο Φίλιππος δύο παιδιά? Hatte Philip zwei Kinder gehabt? Had Phil had two children? ¿Tenía Philip dos hijos? Philippe a-t-il eu deux enfants ? Filippo aveva avuto due figli? フィル は 2 人 の 子供 が います か ? 영진 씨에게는 아이 둘이 있습니까? Had Philip twee kinderen? Philip tinha dois filhos? У Филиппа было два ребёнка? Hade Philip två barn? Philip'in iki çocuğu var mıydı? 费尔有 两个 孩子 吗 ?

Όχι, ο Φίλιππος δεν είχε δύο παιδιά. Nein, Philip hatte nicht zwei Kinder gehabt. No, Phil hadn't had two children. No, Philip no tenía dos hijos. Non, Philippe n'a pas eu deux enfants. No, Filippo non aveva avuto due figli. いいえ 、 フィル は 2 人 の 子供 が いま せ ん 。 아니요, 영진 씨에게는 아이 둘이 있지 않았습니다. Nee, Philip had niet twee kinderen. Não, Philip não teve dois filhos. Нет, у Филиппа было не два ребёнка. Hayır, Philip'in iki çocuğu yoktu. 不 , 费尔 没有 两个 孩子 。

Είχε τρία παιδιά. Er hatte drei Kinder gehabt. He had had three children. Él tenia tres hijos. Il a eu trois enfants. Aveva avuto tre figli. 彼 は 3 人 の 子供 が いました 。 그에게는 아이 셋이 있었습니다. Hij had drie kinderen. Ele tinha três filhos. У него было три ребёнка. Han hade tre barn. 他 有 三个 孩子 。

3) Ο Φίλιππος είχε επίσης έναν αδερφό και μια αδερφή. 3) Philip hatte auch einen Bruder und eine Schwester gehabt. 3) Phil had also had a brother and a sister. 3) Philip también tenía un hermano y una hermana. 3) Philippe avait aussi un frère et une sœur. 3) Filippo aveva avuto anche un fratello e una sorella. 3) フィル は また お 兄さん と お 姉さん が いました 。 3)영진 씨에게는 형과 여동생이 있었습니다. 3) Philip had ook een broer en een zus. 3) Philip também tinha um irmão e uma irmã. 3) У Филиппа были также брат и сестра. 3) Philip hade också en bror och en syster. 3) 费尔 也 有 一个 哥哥 和 一个 姐姐 。

Είχε ο Φίλιππος μια αδερφή? Hatte Philip eine Schwester gehabt? Had Phil had a sister? ¿Tenía Philip una hermana? Philippe a-t-il eu une sœur ? Filippo aveva avuto una sorella? フィル は お 姉さん が いま した か ? 영진 씨에게는 형과 여동생이 있었습니까? Had Philip een zus? Philip teve uma irmã? У Филиппа была сестра? 费尔有 姐姐 吗 ?

Ναι, ο Φίλιππος είχε έναν αδερφό και μια αδερφή. Ja, Philip hatte einen Bruder und eine Schwester gehabt. Yes, Phil had had a brother and a sister. Sí, Philip tenía un hermano y una hermana. Oui, Philippe a eu un frère et une sœur. Si, Filippo aveva avuto una sorella. はい 、 フィル は お 兄さん と お 姉さん が いました 。 네, 영진 씨에게는 형과 여동생이 있었습니다. Ja, Philip had een broer en een zus. Sim, Philip tinha um irmão e uma irmã. Да, у Филиппа были брат и сестра. 对 , 费尔有 一个 哥哥 和 姐姐 。

4) Ο Φίλιππος δεν είχε μιλήσει με τον αδερφό του για πολύ καιρό. 4) Philip hatte seit langer Zeit nicht mit seinem Bruder gesprochen. 4) Phil hadn't talked to his brother in a long time. 4) Philip no había hablado con su hermano en mucho tiempo. 4) Philippe n'a pas parlé à son frère depuis longtemps. 4) Filippo non parlava a sua fratello da molto tempo. 4) フィル は 長い 間 お 兄さん と は 話 を して いません でした 。 4)영진 씨는 오랫동안 형과 소식을 나누지 못했습니다. 4) Philip had zijn broer al lang niet gesproken. 4) Philip não conversava com o irmão há muito tempo. 4) Филипп давно не разговаривал со своим братом. 4) Philip hade inte pratat med sin bror på länge. 4) 费尔 很 长时间 没有 和 他 的 哥哥 说 过 话 了 。

Είχε μιλήσει ο Φίλιππος με τον αδερφό του πρόσφατα? Hatte Philip kürzlich mit seinem Bruder gesprochen? Had Phil talked to his brother recently? ¿Philip había hablado con su hermano recientemente? Philippe a-t-il parlé à son frère récemment ? Filippo aveva parlato recentemente con suo fratello? フィル は 最近 お 兄さん と 話 を しました か ? 영진 씨는 최근에 형과 소식을 나누었습니까? Had Philip onlangs met zijn broer gesproken? Philip tinha conversado com o irmão recentemente? Филипп недавно разговаривал со своим братом? 费尔 最近 和 他 的 哥哥 说话 了 吗 ?

Όχι, ο Φίλιππος δεν είχε μιλήσει με τον αδερφό του για πολύ καιρό. Nein, Philip hatte seit langer Zeit nicht mit seinem Bruder gesprochen. No, Phil hadn't talked to his brother in a long time. No, Philip no había hablado con su hermano en mucho tiempo. Non, Philippe n'a pas parlé à son frère depuis longtemps. No, Filippo non parlava a suo fratello da molto tempo. いいえ 、 フィル は 長い 間 お 兄さん と は 話 を して いません でした 。 아니요, 영진 씨는 오랫동안 형과 소식을 나누지 못했습니다. Nee, Philip had zijn broer al lang niet gesproken. Não, Philip não conversava com o irmão há muito tempo. Нет, Филипп давно не разговаривал со своим братом. 没有 , 费尔 很 长时间 没有 和 他 的 哥哥 说 过 话 了 。

B) 5)  Ο Φίλιππος και ο αδερφός του ζουν πολύ μακρυά ο ένας από τον άλλον. B) 5) Philip und sein Bruder werden sehr weit voneinander entfernt leben. B) 5) Phil and his brother will be living very far away from each other. B) 5) Philip y su hermano vivirán muy lejos el uno del otro. B) 5) Philippe et son frère vont habiter très loin l'un de l'autre. B) 5) Filippo e suo fratello vivranno molto distanti tra loro. B ) 5) フィル と お 兄さん は お互い 遠い ところ に 住む でしょう 。 B)5)영진 씨와 그의 형은 서로 매우 멀리 떨어져서 살게 될 겁니다. B) 5) Philip en zijn broer zullen ver uit elkaar wonen. B) 5) Philip e seu irmão estarão morando muito longe um do outro. Б) 5) Филипп и его брат будут жить очень далеко друг от друга. B) 5) Philip och hans bror bor väldigt långt ifrån varandra. B)5) 费尔 和 他 的 哥哥 住 的 地方 会离 得 很 远 。

Που ζουν ο Φίλιππος και ο αδερφός του? Wo werden Philip und sein Bruder leben? Where will Phil and his brother be living? ¿Dónde vivirán Philip y su hermano? Où Philippe et son frère vont-ils habiter ? Dove vivranno Filippo e suo fratello? フィル と お 兄さん は どこ に 住む でしょう か ? 영진 씨와 그의 형은 어디에 살까요? Hoever zullen Philip en zijn broer uit elkaar wonen? Onde Philip e seu irmão estarão morando? Где будут жить Филипп и его брат? 费尔 和 他 的 哥哥 会住 到 哪里 ?

Ζουν πολύ μακρυά ο ένας από τον άλλον. Sie werden sehr weit voneinander entfernt leben. They will be living very far away from each other. Ellos vivirán muy lejos el uno del otro. Ils vont habiter très loin l'un de l'autre. Loro vivranno molto distanti tra loro. 彼 ら は お互い 遠い ところ に 住む でしょう 。 그들은 서로 매우 멀리 떨어져서 살게 될 겁니다. Philip en zijn broer zullen ver uit elkaar wonen. Eles estarão morando muito longe um do outro. Они будут жить очень далеко друг от друга. De bor väldigt långt ifrån varandra. Birbirlerinden çok uzakta yaşıyorlar. 他们 会住 得 离 对方 很 远 。

6) Ο αδερφός του Φίλιππου θα σπουδάζει για να γίνει γιατρός. 6) Philips Bruder wird eine Ausbildung als Arzt beginnen. 6) Phil's brother will start training to be a doctor. 6) El hermano de Philip comenzará a entrenar para ser médico. 6) Le frère de Philippe va commencer des études pour devenir médecin. 6) Il fratello di Filippo inizierà la formazione da dottore. 6) フィル の お 兄さん は 医者 に なる 訓練 を 始めて います 。 6)영진 씨의 형은 의사가 되기 위한 수련을 시작할 겁니다. 6) Philip broer gaat geneeskunde studeren. 6) Brat Filipa będzie studiował, aby zostać lekarzem. 6) O irmão de Renato começará a treinar para ser médico. 6) Брат Филиппа начнёт учиться на врача. 6) Philip'in erkek kardeşi doktor olmak için okuyacak. 6) 费尔 的 哥哥 要 开始 医生 的 培训 。

Τι θα σπουδάζει ο αδερφός του Φίλιππου? Was wird Philips Bruder beginnen zu tun? What will Phil's brother start doing? ¿Qué va a hacer el hermano de Philip ? Que va faire le frère de Philippe ? Cosa inizierà a fare il fratello di Filippo? フィル の お 兄さん は 何 を 始める でしょう か ? 영진 씨의 형은 무엇을 시작할까요? Wat gaat Philip broer doen? O que o irmão de Renato começará a fazer? Что начнёт делать брат Филиппа? Vad kommer Filips bror att studera? Philip'in erkek kardeşi ne öğrenecek? 费尔 的 哥哥 要 开始 什么 ?

Ο αδερφός του Φίλιππου θα σπουδάζει για να γίνει γιατρός. Philips Bruder wird eine Ausbildung als Arzt beginnen. Phil's brother will start training to be a doctor. El hermano de Philip comenzará a entrenar para ser médico. Le frère de Philippe va commencer des études pour devenir médecin. Il fratello di Filippo inizierà la formazione da dottore. フィル の お 兄さん は 医者 に なる 訓練 を 始めて います 。 영진 씨의 형은 의사가 되기 위한 수련을 시작할 겁니다. Philip broer gaat geneeskunde studeren. O irmão de Renato começará a treinar para ser médico. Брат Филиппа начнёт учиться на врача. Philip'in erkek kardeşi doktor olmak için okuyacak. 费尔 的 哥哥 要 开始 医生 的 培训 。

7) Η αδερφή του Φίλιππου θα σπουδάζει για να γίνει οδοντίατρος. 7)Philips Schwester wird beginnen Zahnmedizin zu studieren. 7) Phil's sister will start studying to be a dentist. 7) La hermana de Philip comenzará a estudiar para convertirse en una dentista. 7) La sœur de Philippe va commencer à étudier pour être dentiste. 7) La sorella di Filippo inizierà a studiare da dentista. 7) フィル の お 姉さん は 歯 医者 に なる 勉強 を 始めて います 。 7)영진 씨의 여동생은 치과 의사가 되기 위한 공부를 시작할 겁니다. 7) Philip zus gaat een opleiding tot tandarts doen. 7) A irmã de Renato começará a estudar para ser dentista. 7) Сестра Филиппа начнёт учиться на стоматолога. 7) Philips syster kommer att studera till tandläkare. 7) Philip'in kız kardeşi dişçi olmak için eğitim görecek. 7) 费尔 的 姐姐 要 开始 学习 牙医 。

Τι θα σπουδάζει η αδερφή του Φίλιππου? Was wird Philips Schwester beginnen zu studieren? What will Phil's sister start studying to be? ¿Para qué comenzará a estudiar la hermana de Philip ? Que va faire la sœur de Philippe ? Cosa inizierà a studiare la sorella di Filippo? フィル の お 姉さん は 何 を 勉強 し 始めて います か ? 필립의 여동생은 무엇을 공부할 것입니까? Welke opleiding gaat Philip zus doen? O que a irmã de Renato começará a estudar? На кого начнёт учиться сестра Филиппа? Philip'in kız kardeşi ne okuyacak? 费尔 的 姐姐 要 开始 学习 什么 ?

Η αδερφή του Φίλιππου θα σπουδάζει για να γίνει οδοντίατρος. Philips Schwester wird beginnen Zahnmedizin zu studieren. Phil's sister will start studying to be a dentist. La hermana de Philip comenzará a estudiar para convertirse en una dentista. Elle va commencer à étudier pour être dentiste. La sorella di Filippo inizierà a studiare da dentista. フィル の お 姉さん は 歯 医者 に なる 勉強 を 始めて います 。 필립의 여동생은 치과 의사가되기 위해 공부할 것입니다. Philip zus gaat een opleiding tot tandarts doen. A irmã de Renato começará a estudar para ser dentista. Сестра Филиппа начнёт учиться на стоматолога. Philips syster kommer att studera till tandläkare. 费尔 的 姐姐 要 开始 学习 牙医 。

8) Ο Φίλιππος είναι ηθοποιός σε ταινίες και στην τηλεόραση. 8) Philip ist ein Schauspieler im Kino und im Fernsehen. 8) Phil is an actor in movies and on TV. 8) Philip es actor en películas y en televisión. 8) Philippe est acteur dans des films et à la TV. 8) Filippo è un attore di Film e TV. 8) フィル は 映画 や テレビ の 俳優 です 。 8)영진 씨는 영화와 TV에 나오는 배우입니다. 8) Philip acteert in films en op tv. 8) Philip é ator de cinema e de TV. 8) Филипп – актёр кино и телевидения. 8) 费尔是 一个 电影 和 电视 演员 。

Τι κάνει ο Φίλιππος? Was macht Philip ? What does Phil do? ¿Qué hace Philip ? Que fait Philippe ? Cosa fa Filippo? フィル は 何の 仕事 を して います か ? 영진 씨는 무엇을 하는 사람입니까? Wat doet Philip in het dagelijks leven? O que Philip faz? Чем занимается Филипп? 费尔 做 什么 ?

Ο Φίλιππος είναι ηθοποιός σε ταινίες και στην τηλεόραση. Philip ist ein Schauspieler im Kino und im Fernsehen. Phil is an actor in movies and on TV. Philip es actor en películas y en televisión. Philippe est acteur dans des films et à la TV. Filippo è un attore di Film e TV. フィル は 映画 や テレビ の 俳優 です 。 영진 씨는 영화와 TV에 나오는 배우입니다. Philip acteert in films en op tv. Philip é ator de cinema e de TV. Филипп – актёр кино и телевидения. Philip är skådespelare inom film och TV. 费尔是 一个 电影 和 电视 演员 。

9) Ο Φίλιππος θα είναι πολύ διαφορετικός από τον αδερφό και την αδερφή του. 9) Philip unterscheidet sich sehr von seinem Bruder und seiner Schwester. 9) Phil is very different from his brother and sister. 9) Philip es muy diferente de su hermano y hermana. 9) Philippe est très différent de son frère et de sa sœur. 9) Filippo è molto diverso da suo fratello e sua sorella. 9) フィル は お 兄さん や お 姉さん と は だいぶ 違って います 。 9)영진 씨는 그의 형이나 여동생과는 매우 다릅니다. 9) Philip is erg anders dan zijn broer en zus. 9) Philip é muito diferente de seu irmão e de sua irmã. 9) Филипп совсем не похож на своих брата и сестру. 9) 费尔 和 他 的 哥哥 姐姐 很 不 一样 。

Θα είναι ο Φίλιππος ίδιος με τον αδερφό και την αδερφή του? Ist Philip gleich wie sein Bruder und seine Schwester? Is Phil be the same as his brother and sister? ¿Es Philip igual a su hermano y hermana? Philippe est-il comme son frère et sa sœur? Filippo è uguale a suo fratello e sua sorella? フィル は お 兄さん や お 姉さん と 同じです か ? 영진 씨는 형이나 여동생과 같습니까? Is Philip hetzelfde als zijn broer en zus? Philip é igual ao seu irmão e à sua irmã? Филипп похож на своих брата и сестру? Kommer Philip att vara samma som sin bror och syster? 费尔 和 他 的 哥哥 姐姐 一样 吗 ?

Όχι, ο Φίλιππος δεν θα είναι ο ίδιος. Nein, Philip ist nicht gleich. No, Phil is not be the same. No, Philip no es igual. Non, Philippe n'est pas comme son frère et sa sœur. No, Filippo non è uguale. いいえ 、 フィル は 同じ では ありません 。 아니요, 영진 씨는 그들과 같지 않습니다. Nee, Philip is niet hetzelfde. Nie, Filip nie będzie taki sam. Não, Philip não é igual. Нет, Филипп не такой. Nej, Philip kommer inte att vara densamma. 不 , 费尔 不 一样 。

Θα είναι πολύ διαφορετικός από τον αδερφό και την αδερφή του. Er unterscheidet sich sehr von seinem Bruder und seiner Schwester. He is very different from his brother and sister. Él es muy diferente de su hermano y hermana. Il est très différent de son frère et de sa sœur. È molto diverso da suo fratello e sua sorella. 彼 は お 兄さん や お 姉さん と は だいぶ 違って います 。 그는 그의 형제 자매와 매우 다를 것입니다. Hij is erg anders dan zijn broer en zus. Będzie się bardzo różnił od swojego brata i siostry. Ele é muito diferente de seu irmão e de sua irmã. Он совсем не похож на своих брата и сестру. Abisinden ve ablasından çok farklı olacaktır. 他 和 他 的 哥哥 姐姐 很 不 一样 。