×

我们使用cookies帮助改善LingQ。通过浏览本网站,表示你同意我们的 cookie 政策.


image

LingQ Mini Stories, 35 - Ο γιος μου πήρε έναν σκύλο

Ο γιος μου πήρε έναν σκύλο.

Αυτή είναι η ιστορία του:

A) Ο γιος μου δεν είχε σκύλο ποτέ πριν.

Μετά, πήρε έναν σκύλο με το όνομα Μαξ.

Ο γιος μου αγαπούσε τον Μαξ πάρα πολύ.

Ο Μαξ ήταν ένας μικρός, γλυκός σκύλος.

Του άρεσε να τρέχει και να παίζει όσο μεγάλωνε.

Ο γιος μου και ο Μαξ έπαιζαν επίσης μαζί.

Ο σκύλος είχε μακρύ, καφέ τρίχωμα.

Αλλά του άρεσε να λερώνεται.

Ο γιος μου δεν είχε καθαρίσει τον Μαξ.

Έτσι, τον καθάρισα εγώ και του έκοψα το μακρύ, βρώμικο τρίχωμα.

Ο γιος μου τώρα θα πει την ιστορία του:

B) Θα πάρω έναν σκύλο.

Το όνομα του σκύλου μου θα είναι Μαξ.

Θα αγαπώ τον Μαξ πάρα πολύ.

Θα είναι ένας μικρός, γλυκός σκύλος.

Ο Μαξ θα τρέχει και θα παίζει πολύ όσο μεγαλώνει.

Ο Μαξ κι εγώ θα παίζουμε επίσης μαζί.

Θα έχει μακρύ, καφέ τρίχωμα.

Ο Μαξ θα λερώνεται πολύ.

Δεν θα καθαρίζω τον Μαξ.

Έτσι η μητέρα μου θα τον καθαρίζει και θα του κόβει το μακρύ, βρώμικο τρίχωμα.

Ακολουθούν μερικές ερωτήσεις:

Ερωτήσεις:

A) 1) Ο γιος μου δεν είχε σκύλο ποτέ πριν.

Τι δεν είχε ποτέ ο γιος μου?

Ο γιος μου δεν είχε σκύλο ποτέ πριν.

2) Μετά πήρε έναν σκύλο με το όνομα Μαξ.

Ποιο είναι το όνομα του σκύλου?

Το όνομα του σκύλου είναι Μαξ.

3) Ο Μαξ ήταν ένας μικρός, γλυκός σκύλος.

Ήταν ο Μαξ ένας μεγάλος σκύλος?

Όχι, ο Μαξ δεν ήταν ένας μεγάλος σκύλος.

Ήταν ένας μικρός σκύλος.

4) Στον Μαξ άρεσε να τρέχει και να παίζει όσο μεγάλωνε.

Τι άρεσε στον Μαξ να κάνει?

Στον Μαξ άρεσε να τρέχει και να παίζει όσο μεγάλωνε.

B) 5) Ο Μαξ και ο γιος μου θα παίζουν μαζί.

Θα παίζει ο γιος μου με τον Μαξ?

Ναι, ο γιος μου και ο Μαξ θα παίζουν μαζί.

6) Ο Μαξ θα λερώνεται πολύ.

Τι θα κάνει ο Μαξ?

Ο Μαξ θα λερώνεται πολύ.

7) Η μητέρα του γιου θα καθαρίζει τον Μαξ.

Θα καθαρίζει ο γιος τον Μαξ?

Όχι, δεν θα τον καθαρίζει.

Η μητέρα του θα τον καθαρίζει.

Ο γιος μου πήρε έναν σκύλο. Mein Sohn hat einen Hund bekommen. My son got a dog. Mi hijo tiene un perro. Mon fils a un chien. Mio figlio ha un cane. 息子が犬を飼った。 제 아들은 개를 키 웠습니다. Mijn zoon heeft een hond. Mój syn dostał psa. Meu filho tem um cachorro. Мой сын получил собаку. Min son fick en hund. Oğlumun bir köpeği var. 我儿子养了一条狗。

Αυτή είναι η ιστορία του: Das ist seine Geschichte: This is the story: Esta es su historia: Voici son histoire: Questa è la sua storia: これは彼の話です: 이것이 그의 이야기입니다. Dit is zijn verhaal: Oto jego historia: Esta é a história dele: Это его история: Bu onun hikayesi: 这是他的故事:

A) Ο γιος μου δεν είχε σκύλο ποτέ πριν. A) Mein Sohn hatte niemals vorher einen Hund gehabt. A) My son never had a dog before. A) Mi hijo nunca antes había tenido un perro. A) Mon fils n'avait jamais eu de chien avant. A) Mio figlio non aveva mai avuto un cane prima d'ora. A ) 私 の 息子 は 決して 犬 を 飼った こと が ありません でした 。 A) 제 아들은 개를 가져본 적이 없어요. A) Mijn zoon heeft nooit eerder een hond gehad. A) Mój syn nigdy wcześniej nie miał psa. A) Meu filho nunca teve um cachorro antes. А) У моего сына никогда раньше не было собаки. A) Min son har aldrig haft en hund förut. A) Oğlumun daha önce hiç köpeği olmadı. A)我 的 儿子 从没 拥有 过 一只 狗 。

Μετά, πήρε έναν σκύλο με το όνομα Μαξ. Dann bekam er einen Hund namens Max. Then, he got a dog named Max. Ahora tiene un perro llamado Max. Puis, il a eu un chien, appelé Max . Poi prese un cane di nome Max. まもなく 彼 は マックス と いう 名前 の 犬 を 飼いました 。 그런데 그가 코코라는 이름의 개를 가지게 됐어요. Toen kreeg hij een hond die Max heette. Potem dostał psa o imieniu Max. Então, ele conseguiu um cachorro chamado Max . Затем, у него появилась собака по имени Макс . Sedan fick han en hund som heter Max. Sonra Max adında bir köpeği var. 然后 , 他 得到 了 一只 狗 取名为 麦克斯 。

Ο γιος μου αγαπούσε τον Μαξ πάρα πολύ. Mein Sohn liebte Max sehr. My son loved Max very much. Mi hijo quiere mucho a Max. Mon fils aimait beaucoup Max . Mio figlio amò molto Max. 私 の 息子 は マックス を とても 愛しました 。 제 아들은 코코를 정말 사랑해요. Mijn zoon hield erg veel van Max. Mój syn bardzo polubił Maxa. Meu filho amava muito o Max . Мой сын очень любил Макс . Min son älskade Max väldigt mycket. Oğlum Max'i çok severdi. 我 的 儿子 非常 爱 麦克斯 。

Ο Μαξ ήταν ένας μικρός, γλυκός σκύλος. Max war ein kleiner, niedlicher Hund. Max was a small, sweet dog. Max era un perro pequeño y tierno. Max était un chien petit et mignon. Max era un piccolo, tenero cane. マックス は 小さくて かわいい 犬 でした 。 코코는 작고 귀여운 개예요. Max was een kleine, schattige hond. Max był słodkim małym pieskiem. Max era um cachorro pequeno e fofo. Макс был маленькой, симпатичной собачкой. Max küçük, tatlı bir köpekti. 麦克斯 是 一只 可爱 的 小狗 。

Του άρεσε να τρέχει και να παίζει όσο μεγάλωνε. Er hatte es sehr gemocht zu laufen und zu spielen, als er ein Welpe war. He liked to run and play as he grew up. Le gustaba correr y jugar cuando era un cachorro. Quand il était un chiot, il aimait courir et jouer. Gli piaceva correre e giocare quando era un cucciolo. 彼 は マックス が 子 犬 だった とき 、 走ったり 遊んだり する こと が 好きでした 。 코코는 강아지였을 때 달리고 노는 것을 좋아했었어요. Toen hij een puppy was vond hij het leuk om te rennen en te spelen. Uwielbiał biegać i bawić się, gdy dorastał. Ele gostava de correr e brincar quando era filhote. Он любил бегать и играть, когда был щенком. Han tyckte om att springa och spela när han blev äldre. Büyüdükçe koşmayı ve oynamayı severdi. 它 还 小 的 时候 喜欢 奔跑 和 玩耍 。

Ο γιος μου και ο Μαξ έπαιζαν επίσης μαζί. Mein Sohn und Max spielten immer zusammen. My son and Max also played together. Mi hijo y Max siempre jugaban juntos. Mon fils et Max jouaient toujours ensemble. Mio figlio e Max hanno sempre giocato insieme. 私 の 息子 と マックス は いつも 一緒に 遊んで いました 。 제 아들과 코코는 늘 함께 놀았어요. Mijn zoon en Max speelden altijd samen. Mój syn i Max również grali razem. Meu filho e Max sempre brincaram juntos. Мой сын и Макс всегда играли вместе. Min son och Max spelade också tillsammans. Oğlum ve Max de birlikte oynadılar. 我 儿子 经常 和 麦克斯 一起 玩 。

Ο σκύλος είχε μακρύ, καφέ τρίχωμα. Der Hund hatte lange braune Haare. The dog had long, brown fur. El perro tenía el pelo largo y castaño. Le chien avait de longs cheveux bruns. A Max piaceva sporcarsi. マックス は 汚れる の が 好きでした 。 코코는 더러워지는 것을 좋아했어요. Max werd graag vies. Pies miał długie, brązowe futro. Max gostava de se sujar. У собаки были длинные каштановые волосы. Hunden hade långt, brunt hår. Köpeğin uzun, kahverengi saçları vardı. 麦克斯 经常 弄脏 自己 。

Αλλά του άρεσε να λερώνεται. Mein Sohn und Max spielten immer zusammen. But he liked to get dirty. A Max le gustaba ensuciarse. Mon fils n'a pas nettoyé Max. Ma gli piaceva sporcarsi. しかし、彼は汚れるのが好きでした。 그러나 그는 더러워지는 것을 좋아했습니다. Daarom maakte mijn zoon hem vaak schoon en knipte hij zijn lange, vieze vacht. Ale lubił się brudzić. Mas ele gostava de se sujar. Но он любил пачкаться. Men han gillade att bli smutsig. Ama o kirlenmeyi severdi. 但是他喜欢弄脏。

Ο γιος μου δεν είχε καθαρίσει τον Μαξ. Max mochte es sich schmutzig zu machen. My son had not cleaned Max. Mi hijo no limpió a Max. Max a vécu longtemps. Max visse per molto tempo. 私の息子はマックスを掃除していませんでした。 내 아들은 맥스를 청소하지 않았습니다. Max heeft een lang leven gehad. Mój syn nie zabił Maxa. Meu filho não tinha limpado Max. Мой сын не чистил Макса. Min son hade inte rengjort Max. Oğlum Max'i temizlememişti. 我儿子没有清洗马克斯。

Έτσι, τον καθάρισα εγώ και του έκοψα το μακρύ, βρώμικο τρίχωμα. Deswegen machte mein Sohn ihn oft sauber und schnitt seine langen, schmutzigen Haare. So, I cleaned him and cut his long, dirty fur. Así que lo limpié y le corté el pelo largo y sucio. Je l'ai donc nettoyé et coupé ses longs cheveux sales. Così l'ho pulito e gli ho tagliato i capelli lunghi e sporchi. それで私は彼を掃除して、彼の長くて汚れた髪を切りました。 그래서 나는 그를 씻고 길고 더러운 머리카락을 자릅니다. Hij was 15 toen hij overleed. Umyłem go więc i obciąłem jego długie, brudne włosy. Então, eu o limpei e cortei seu cabelo comprido e sujo. Поэтому я вычистил его и отрезал его длинные грязные волосы. Så jag rengjorde honom och klippte hans långa, smutsiga hår. Bu yüzden onu temizledim ve uzun, kirli saçlarını kestim. 因此,我清洗了他,剪了他又长又脏的头发。

Ο γιος μου τώρα θα πει την ιστορία του: Mein Sohn wird jetzt seine Geschichte erzählen: My son will now tell his story: Mi hijo ahora contará su historia: Mon fils va maintenant raconter son histoire: Mio figlio ora racconterà la sua storia: 私の息子は今彼の話をします: 내 아들은 이제 그의 이야기를 들려 줄 것입니다. Mijn zoon zal nu zijn verhaal vertellen: Mój syn opowie teraz swoją historię: Meu filho agora vai contar sua história: Мой сын сейчас расскажет свою историю: Min son berättar nu sin historia: Oğlum şimdi hikayesini anlatacak: 我儿子现在将讲他的故事:

B) Θα πάρω έναν σκύλο. B) Ich werde nächstes Jahr einen Hund bekommen. B) I will get a dog. B) Yo tendré un perro el próximo año. B) Hankin koiran. B) L'année prochaine, je vais avoir un chien. B) Prenderò un cane il prossimo anno. B ) 私 は 来年 犬 を 飼う 予定 です 。 B)저는 내년에 개를 갖게 될 거예요. B) Ik ga volgend jaar een hond kopen. B) Kupię psa. B) Vou pegar um cachorro. Б) Я возьму собаку. B) Jag får en hund. B) Bir köpek alacağım. B)我 明年 将 得到 一只 狗 。

Το όνομα του σκύλου μου θα είναι Μαξ. Der Name meines Hundes wird Max sein. My dog's name will be Max. El nombre de mi perro será Max. Koirani nimi on Max. Le nom de mon chien sera Max . Il nome del mio cane sarà Max. 私 の 犬 の 名前 は マックス に なります 。 제 개의 이름은 코코가 될 거예요. Ik ga mijn hond Max noemen. Mój pies będzie miał na imię Max. O nome do meu cachorro será Max . Мою собаку будут звать Макс. Min hund heter Max. 我 的 狗 的 名字 会 是 麦克斯 。

Θα αγαπώ τον Μαξ πάρα πολύ. Ich werde Max sehr lieben. I will love Max very much. Yo querré mucho a Max. Tulen rakastamaan Maxia hyvin paljon. J'aimerai beaucoup Max . Amerò molto Max. 私 は マックス を とても 愛す でしょう 。 저는 코코를 정말 많이 사랑할 거예요. Ik zal veel van hem houden. Będę bardzo kochać Maxa. Eu vou amar muito o Max . Я очень сильно буду любить Макс. Max'i çok seveceğim. 我会 非常 爱 麦克斯 。

Θα είναι ένας μικρός, γλυκός σκύλος. Er wird ein kleiner, niedlicher Hund sein. He will be a small, sweet dog. Él será un perro pequeño y tierno. Ce sera un chien petit et mignon. Sarà un piccolo e tenero cane. 彼 は 小さくて かわいい 犬 でしょう 。 코코는 작고 귀여운 개일 거예요. Hij zal een kleine, schattige hond zijn. Będzie słodkim małym pieskiem. Ele será um cachorro pequeno e fofo. Это будет маленькая, симпатичная собачка. Det blir en liten, söt hund. 麦克斯 会 是 一只 可爱 的 小狗 。

Ο Μαξ θα τρέχει και θα παίζει πολύ όσο μεγαλώνει. Max wird viel laufen und spielen, wenn er ein Welpe ist. Max will run and play a lot as he grows up. Max correrá y jugará mucho cuando sea un cachorro. Quand il sera un chiot, Max courra et jouera beaucoup. Max correrà e giocherà molto quando è un cucciolo. マックス は 子 犬 の とき 、 たくさん 走ったり 遊んだり する でしょう 。 코코는 강아지일 때 달리고 노는 것을 좋아할 거예요. Als puppy zal Max veel rennen en spelen. Max będzie dużo biegał i grał, gdy dorośnie. Max vai correr e brincar muito quando ele for um filhote. Макс и я тоже будем играть вместе. Max kommer att springa och spela mycket när han blir äldre. 在 它 还 小 的 时候 它会 喜欢 奔跑 和 玩耍 。

Ο Μαξ κι εγώ θα παίζουμε επίσης μαζί. Max und ich werden immer zusammen spielen. Max and I will also play together. Max y yo siempre jugaremos juntos. Max et moi, nous jouerons toujours ensemble. Max e io giocheremo sempre insieme. マックス と 私 は いつも 一緒に 遊ぶ でしょう 。 코코와 저는 늘 함께 놀 거예요. Max en ik zullen altijd samen spelen. Max i ja również będziemy grać razem. Max e eu sempre brincaremos juntos. Я и Макс всегда будем играть вместе. Max och jag kommer också att spela tillsammans. Max ve ben de birlikte oynayacağız. 我 将 经常 和 麦克斯 一起 玩 。

Θα έχει μακρύ, καφέ τρίχωμα. Max wird sich wahrscheinlich häufig schmutzig machen. He will have long, brown fur. Max y yo siempre jugaremos juntos. Il aura de longs cheveux bruns. Max probabilmente si sporcherà molto. マックス は おそらく たくさん 汚れる でしょう 。 코코는 아마 많이 더러워지게 될 거예요. Max zal vaak vies worden. Będzie miał długie, brązowe futro. Max provavelmente vai se sujar muito. У него будут длинные каштановые волосы. Uzun, kahverengi saçları olacak. 麦克斯 将 非常 可能 弄脏 自己 。

Ο Μαξ θα λερώνεται πολύ. Max wird sehr schmutzig. Max will get very dirty. Probablemente Max se ensucie mucho. Max likaantuu pahasti. Max deviendra très sale. Max si sporcherà molto. マックスは非常に汚れます。 그는 매우 더러워 질 것입니다. Max wordt erg vies. Max bardzo się ubrudzi. Max vai ficar muito sujo. Макс станет очень грязным. Max blir väldigt smutsig. Max çok kirlenecek. 麦克斯会变得很脏。

Δεν θα καθαρίζω τον Μαξ. Ich werde Max nicht putzen. I will not clean Max. No voy a limpiar a Max. Je ne vais pas nettoyer Max. Max vivrà per molto tempo. マックスを掃除しません。 맥스를 청소하지 않겠습니다. Max zal lang leven. Nie wyrzucę Maxa. Não vou limpar Max . Я не собираюсь убирать Макса. Jag kommer inte att rengöra Max. 我不会清洗马克斯。

Έτσι η μητέρα μου θα τον καθαρίζει και θα του κόβει το μακρύ, βρώμικο τρίχωμα. Deshalb werde ich ihn oft sauber machen und seine langen, schmutzigen Haare schneiden. So my mother will clean him and trim his long, dirty fur. Entonces yo lo limpiaré a menudo y le cortaré su pelo largo y sucio. Alors ma mère va le nettoyer et lui couper ses longs cheveux sales. Quindi mia madre lo pulirà e gli taglierà i lunghi capelli sporchi. 母はそれをきれいにして、汚れた長い髪をカットします。 그래서 우리 어머니는 그것을 청소하고 길고 더러운 머리카락을자를 것입니다. Hij zal waarschijnlijk 15 zijn als hij overlijdt. Mama myła go i obcinała jego długie, brudne włosy. Então minha mãe vai limpar e cortar seu cabelo comprido e sujo. Поэтому моя мама будет чистить его и отрезать его длинные грязные волосы. Böylece annem onu temizleyecek ve uzun, kirli saçlarını kesecek. 所以我妈妈会清理它,剪掉他又长又脏的头发。

Ακολουθούν μερικές ερωτήσεις: Hier sind einige Fragen: Here are some questions: Aquí hay algunas preguntas: Voici quelques questions: Ecco alcune domande: ここにいくつかの質問があります: 다음은 몇 가지 질문입니다. Hier zijn enkele vragen: Oto kilka pytań: Aqui estão algumas perguntas: Вот несколько вопросов: Här är några frågor: İşte bazı sorular: 这里有一些问题:

Ερωτήσεις: Fragen: Questions: Preguntas: Questions: Domande: 質問 : 질문 : Vragen: Questões: Вопросы: Sorular: 问题 :

A) 1) Ο γιος μου δεν είχε σκύλο ποτέ πριν. A) 1) Der Sohn hatte niemals zuvor einen Hund gehabt. A) 1) My son never had a dog before. A) 1) Mi hijo nunca antes había tenido un perro. A) 1) L'enfant n'avait jamais eu de chien avant. A) 1) Il figlio non aveva mai avuto un cane prima d'ora. A )1) 息子 は 決して 犬 を 飼った こと が ありません でした 。 A)1) 아들은 개를 가져본 적이 없어요. A) 1) De zoon heeft nooit eerder een hond gehad. A) 1) Mój syn nigdy wcześniej nie miał psa. A) 1) O filho nunca teve um cachorro antes. А) 1) У сына никогда раньше не было собаки. A) 1) Min son har aldrig haft en hund tidigare. A) 1) Oğlumun daha önce hiç köpeği olmadı. A)1) 儿子 从没 拥有 过 一只 狗 。

Τι δεν είχε ποτέ ο γιος μου? Was hatte der Sohn niemals gehabt? What did my son never have? ¿Qué es lo que el hijo no ha tenido aún? Qu'est-ce que l'enfant n'avait jamais eu ? Cosa non aveva mai avuto il figlio? 息子 は 何 を 一 度 も 飼った こと が なかった でした か ? 아들은 무엇을 가져본 적이 없나요? Wat heeft de zoon nooit eerder gehad? Czego mój syn nigdy nie miał? O que o filho nunca teve? Чего никогда не было у сына? Oğlumun hiç sahip olmadığı şey nedir? 儿子 从没 拥有 过 什么 ?

Ο γιος μου δεν είχε σκύλο ποτέ πριν. Der Sohn hatte niemals zuvor einen Hund gehabt. My son never had a dog before. El hijo nunca antes había tenido un perro. L'enfant n'avait jamais eu de chien avant. Il figlio non aveva mai avuto un cane prima d'ora. 私 の 息子 は 決して 犬 を 飼った こと が ありません でした 。 아들은 개를 가져본 적이 없어요. De zoon heeft nooit eerder een hond gehad. Mój syn nigdy wcześniej nie miał psa. O filho nunca teve um cachorro antes. У сына никогда раньше не было собаки. Min son har aldrig haft en hund förut. Oğlumun daha önce hiç köpeği olmadı. 儿子 从没 拥有 过 一只 狗 。

2) Μετά πήρε έναν σκύλο με το όνομα Μαξ. 2) Dann bekam er einen Hund namens Max. 2) Then he got a dog named Max. 2) Ahora tiene un perro llamado Max. 2) Puis il a eu un chien appelé Max . 2) Poi prese un cane di nome Max. 2) まもなく 彼 は マックス と いう 名前 の 犬 を 飼いました 。 2) 그런데 그가 코코라는 이름의 개를 가지게 됐어요. 2) Toen kreeg hij een hond die Max heette. 2) Potem dostał psa o imieniu Max. 2) Então ele conseguiu um cachorro chamado Max . 2) Затем, у него появилась собака по имени Макс. 2) Sedan fick han en hund som heter Max. 2) 然后 他 得到 了 一只 叫 麦克斯 的 狗 。

Ποιο είναι το όνομα του σκύλου? Wie ist der Name des Hundes? What is the dog's name? ¿Cuál es el nombre del perro? Comment s'appelle le chien ? Qual è il nome del cane? 犬 の 名前 は 何 です か ? 개의 이름은 무엇인가요? Hoe heette de hond? Jak nazywa się pies? Qual é o nome do cachorro? Как звали собаку? Köpeğin adı ne? 狗 的 名字 是 什么 ?

Το όνομα του σκύλου είναι Μαξ. Der Name des Hundes lautet Max. The dog's name is Max. El nombre del perro es Max. Le chien s'appelle Max . Il nome del cane è Max. 犬 の 名前 は マックス です 。 개의 이름은 코코예요. De hond heette Max. Pies wabi się Max. O nome do cachorro é Max . Собаку звали Макс. 狗 的 名字 叫 麦克斯 。

3) Ο Μαξ ήταν ένας μικρός, γλυκός σκύλος. 3) Max war ein kleiner, niedlicher Hund. 3) Max was a small, sweet dog. 3) Max era un perro pequeño y tierno. 3) Max était un chien petit et mignon. 3) Max era un piccolo e tenero cane. 3) マックス は 小さくて かわいい 犬 でした 。 3) 코코는 작고 귀여운 개였어요. 3) Max was een kleine, schattige hond. 3) Max był słodkim małym psem. 3) Max era um cachorro pequeno e fofo. 3) Макс был маленькой, симпатичной собачкой. 3) Max var en liten, söt hund. 3) Max küçük, tatlı bir köpekti. 3) 麦克斯 是 一只 可爱 的 小狗 。

Ήταν ο Μαξ ένας μεγάλος σκύλος? War Max ein großer Hund? Was Max a big dog? ¿Era Max un perro grande? Est-ce que Max était un gros chien ? Max era un grosso cane? マックス は 大きな 犬 でした か ? 코코는 큰 개였나요? Was Max een grote hond? Max era um cachorro grande? Макс был большой собакой? Var Max en stor hund? 麦克斯 是 一只 大狗 吗 ?

Όχι, ο Μαξ δεν ήταν ένας μεγάλος σκύλος. Nein, Max war kein großer Hund. No, Max was not a big dog. No, Max no era un perro grande. Non, Max n'était pas un gros chien. No, Max non era un grosso cane. いいえ 、 マックス は 大きな 犬 では ありません でした 。 아니요, 코코는 큰 개가 아니었어요. Nee, Max was geen grote hond. Não, Max não era um cachorro grande. Нет, Макс был не большой собакой. 不 , 麦克斯 不是 一只 大狗 。

Ήταν ένας μικρός σκύλος. Er war ein kleiner Hund. He was a small dog. Él era un perro pequeño. C'était un petit chien. Era un piccolo cane. 彼 は 小さな 犬 でした 。 작고 귀여운 개였어요. Hij was een kleine hond. Ele era um cachorro pequeno. Он был маленькой собачкой. Han var en liten hund. 它 是 一只 小狗 。

4) Στον Μαξ άρεσε να τρέχει και να παίζει όσο μεγάλωνε. 4) Max hatte es gemocht zu laufen und zu spielen, als er ein Welpe war. 4) Max liked to run and play as he grew up. 4) A Max le gustaba correr y jugar cuando era un cachorro. 4) Quand il était un chiot, Max aimait courir et jouer. 4) A Max piaceva molto correre e giocare quando era un cucciolo. 4) マックス は 子 犬 だった とき 、 走ったり 遊んだり する こと が 好きでした 。 4) 코코는 강아지였을 때 달리고 노는 것을 좋아했었어요. 4) Max hield van rennen en spelen naarmate hij ouder werd. 4) Max gostava de correr e brincar quando era filhote. 4) Макс любил бегать и играть, когда был щенком. 4) Max gillade att springa och spela när han blev äldre. 4) Max yaşlandıkça koşmayı ve oynamayı severdi. 4) 麦克斯 还 小 的 时候 喜欢 奔跑 和 玩耍 。

Τι άρεσε στον Μαξ να κάνει? Was hatte Max gemocht zu tun? What did Max like to do? ¿Qué le gustaba hacer a Max? Qu'est-ce que Max aimait faire ? Cosa piaceva fare a Max? マックス は 何 を する の が 好きでした か ? 코코는 무엇을 하기 좋아했었나요? Wat vond Max als puppy leuk om te doen? O que Max gostava de fazer? Что любил делать Макс ? Vad tyckte Max om att göra? Max ne yapmaktan hoşlanırdı? 麦克斯 曾经 喜欢 干什么 ?

Στον Μαξ άρεσε να τρέχει και να παίζει όσο μεγάλωνε. Max hatte es gemocht zu laufen und zu spielen, als er ein Welpe war. Max liked to run and play as he grew up. A Max le gustaba correr y jugar cuando era un cachorro. Quand il était un chiot, Max aimait courir et jouer. A Max piaceva correre e giocare quando era un cucciolo. マックス は 子 犬 だった とき 、 走ったり 遊んだり する こと が 好きでした 。 코코는 강아지였을 때 달리고 노는 것을 좋아했었어요. Toen hij een puppy was vond Max het leuk om te rennen en te spelen. Max uwielbiał biegać i bawić się, gdy dorósł. Max gostava de correr e brincar quando era filhote. Макс любил бегать и играть, когда был щенком. Max älskade att springa och spela när han blev äldre. 麦克斯 还 小 的 时候 曾经 喜欢 奔跑 和 玩耍 。

B) 5) Ο Μαξ και ο γιος μου θα παίζουν μαζί. B) 5) Max und der Sohn werden immer zusammen spielen. B) 5) Max and my son will play together. B) 5) Max y el hijo siempre jugarán juntos. B) 5) Max et l'enfant joueront toujours ensemble. B) 5) Max e suo figlio giocheranno sempre insieme. B ) 5) マックス と 息子 は いつも 一緒に 遊ぶ でしょう 。 B)5) 코코와 아들은 늘 함께 놀 거예요. B) 5) De zoon en Max zullen altijd samen spelen. B) 5) Max e o filho sempre brincarão juntos. Б) 5) Сын и Макс всегда будут играть вместе. B)5) 麦克斯 和 儿子 将 经常 一起 玩 。

Θα παίζει ο γιος μου με τον Μαξ? Wird der Sohn mit Max spielen? Will my son play with Max? ¿Jugará el hijo con Max? Est-ce que l'enfant jouera avec Max ? Il figlio giocherà con Max? 息子 は マックス と 一緒に 遊ぶ でしょう か ? 아들이 코코와 놀까요? Zal de zoon met Max spelen? O filho brincará com o Max ? Будет ли сын играть с Макс ? Kommer min son att spela med Max? 儿子 将会 和 麦克斯 玩耍 吗 ?

Ναι, ο γιος μου και ο Μαξ θα παίζουν μαζί. Ja, der Sohn und Max werden immer zusammen spielen. Yes, my son and Max will play together. Sí, el hijo y Max siempre jugarán juntos. Oui, l'enfant et Max joueront toujours ensemble. Si, Il figlio e Max giocheranno sempre insieme. はい 、 息子 と マックス は いつも 一緒に 遊ぶ でしょう 。 네, 아들과 코코는 늘 함께 놀 거예요. Ja, de zoon en Max zullen altijd samen spelen. Tak, mój syn i Max będą grać razem. Sim, o filho e Max sempre brincarão juntos. Да, сын и Макс всегда будут играть вместе. 会 的 , 儿子 将会 一直 和 麦克斯 玩耍 。

6) Ο Μαξ θα λερώνεται πολύ. 6) Max wird sich wahrscheinlich häufig schmutzig machen. 6) Max will get very dirty. 6) Probablemente Max se ensucie mucho. 6) Max va probablement se salir beaucoup. 6) Max probabilmente si sporcherà molto. 6) マックス は おそらく たくさん 汚れる でしょう 。 6) 코코는 아마 많이 더러워지게 될 거예요. 6) Max zal vaak vies worden. 6) Max provavelmente se sujará muito. 6) Наверняка Макс будет много пачкаться. 6) 麦克斯 将 非常 可能 弄脏 自己 。

Τι θα κάνει ο Μαξ? Was wird Max tun? What will Max do? ¿Qué estará haciendo Max? Que va faire Max ? Cosa farà Max? マックス は 何 を する のでしょう か ? 코코는 무엇을 하게 될까요? Wat zal Max vaak worden? O que Max estará fazendo? Что будет делать Макс ? 麦克斯 将会 做 什么 ?

Ο Μαξ θα λερώνεται πολύ. Max wird sich wahrscheinlich häufig schmutzig machen. Max will get very dirty. Probablemente Max se ensucie mucho. Max va probablement se salir beaucoup. Max probabilmente si sporcherà molto. マックス は おそらく たくさん 汚れる でしょう 。 코코는 많이 더러워지게 될 거예요. Max zal vaak vies worden. Max provavelmente se sujará muito. Наверняка Макс будет много пачкаться. 麦克斯 将 非常 有 可能 经常 弄脏 自己 。

7) Η μητέρα του γιου θα καθαρίζει τον Μαξ. 7) Der Sohn wird Max oft sauber machen. 7) The mother of the son will clean up Max. 7) El hijo limpiará a Max a menudo. 7) L'enfant va souvent laver Max . 7) Il figlio pulirà spesso Max. 7) 息子 は マックス を よく きれいに して あげる でしょう 。 7) 아들은 코코를 자주 씻겨줄 거예요. 7) De zoon zal Max vaak schoonmaken. 7) O filho limpará o Max com frequência. 7) Сын будет часто мыть Макс . 7) Oğlunun annesi Max'i temizleyecek. 7) 儿子 会 经常 给 麦克斯 洗澡 。

Θα καθαρίζει ο γιος τον Μαξ? Wird die Mutter des Sohns Max sauber machen? Will the son clean up Max? ¿Limpiará la mamá del hijo a Max? Est-ce que la mère va laver Max ? Sarà la madre del figlio a pulire Max? 息子 の お母さん は マックス を きれいに して あげる でしょう か ? 아들의 엄마가 코코를 씻겨줄까요? Zal de moeder van de zoon Max vaak schoonmaken? Czy syn posprząta Maxa? A mãe do filho estará limpando o Max? Будет ли мама мыть Макс ? 儿子 的 妈妈 会 经常 给 麦克斯 洗澡 吗 ?

Όχι, δεν θα τον καθαρίζει. Nein, das wird sie nicht. No, he will not clean him up. No, ella no lo limpiará. Ei, hän ei tee sitä. Non, elle ne le fera pas. No, non sarà lei. いいえ 、 彼女 は しません 。 아니요, 그녀는 그러지 않을 거예요. Nee, dat zal ze niet doen. Nie, to go nie wyczyści. Não, ela não estará. Нет, она не будет мыть Макс . Nej, det kommer inte att städa honom. 不 , 她 不会 。

Η μητέρα του θα τον καθαρίζει. Der Sohn wird Max oft sauber machen. His mother will clean him up. El hijo limpiará a Max a menudo. L'enfant va souvent laver Max . Il figlio pulirà spesso Max. 息子 は マックス を よく きれいに して あげる でしょう 。 아들이 코코를 자주 씻겨줄 거예요. De zoon zal Max vaak schoonmaken. Jego matka go oczyści. O filho limpará o Bidu com frequência. Сын будет часто мыть Макс . Hans mor kommer att städa honom. 儿子 会 经常 给 麦克斯 洗澡 。