×

我们使用cookies帮助改善LingQ。通过浏览本网站,表示你同意我们的 cookie 政策.


image

LingQ Mini Stories, 33 - Ο Ερρίκος έχει μάθημα στο πανεπιστήμιο

Ο Ερρίκος έχει μάθημα στο πανεπιστήμιο.

Άκουσε την ιστορία:

A) Ο Ερρίκος ήταν στο μάθημα του πανεπιστημίου την τελευταία εβδομάδα.

Άκουγε τον καθηγητή.

Αλλά ο Ερρίκος είχε ξεχάσει το βιβλίο του.

Έτσι μπερδεύτηκε με το μάθημα.

Ο Ερρίκος ζήτησε βοήθεια από έναν άλλο συμμαθητή.

Ζήτησε να κοιτάξει το βιβλίο του συμμαθητή.

Ο συμμαθητής του Ερρίκου είπε ότι αυτός μπορούσε να κοιτάξει το βιβλίο του.

Ο Ερρίκος είπε “Ευχαριστώ” και κοίταξε το βιβλίο.

Προσπάθησε να κρατήσει σημειώσεις σχετικά με το μάθημα.

Αλλά μετά ο Ερρίκος συνειδητοποίησε ότι ξέχασε το στυλό επίσης.

Τώρα ο Ερρίκος διηγείται την ιστορία του:

B) Είμαι στο μάθημα στο πανεπιστήμιο αυτή την στιγμή.

Άκουγα τον καθηγητή.

Αλλά έχω ξεχάσει το βιβλίο μου.

Έτσι είμαι μπερδεμένος με το μάθημα.

Ζήτησα βοήθεια από έναν άλλον συμμαθητή.

Ζήτησα να κοιτάξω το βιβλίο του συμμαθητή.

Ο συμμαθητής με άφηνε να κοιτάξω το βιβλίο του.

Είπα “ευχαριστώ” και κοίταζα το βιβλίο.

Προσπαθούσα να κρατήσω σημειώσεις σχετικά με το μάθημα.

Αλλά μετά συνειδητοποίησα ότι ξέχασα το στυλό, επίσης.

Άκουσε τις ερωτήσεις και προσπάθησε να τις απαντήσεις και εσύ:

Ερωτήσεις:

A) 1) Ο Ερρίκος ήταν στο μάθημα στο πανεπιστήμιο.

Πού ήταν ο Ερρίκος?

Ο Ερρίκος ήταν στο μάθημα στο πανεπιστήμιο.

2) Ο Ερρίκος άκουγε τον καθηγητή.

Ποιον άκουγε ο Ερρίκος?

Άκουγε τον καθηγητή.

3) Ο Ερρίκος είχε ξεχάσει το βιβλίο του.

Τι είχε ξεχάσει ο Ερρίκος?

Ο Ερρίκος είχε ξεχάσει το βιβλίο του.

4) Ο Ερρίκος ήταν μπερδεμένος με το μάθημα.

Με τι ήταν μπερδεμένος ο Ερρίκος?

Ο Ερρίκος ήταν μπερδεμένος με το μάθημα.

B) 5) Ζήτησε βοήθεια από έναν άλλο συμμαθητή και ζήτησε να κοιτάξει το βιβλίο του συμμαθητή του.

Τι έκανε ο Ερρίκος?

Ζήτησε βοήθεια από έναν άλλον συμμαθητή και ζήτησε να κοιτάξει το βιβλίο του συμμαθητή του.

6) Ο συμμαθητής άφηνε τον Ερρίκο να κοιτάξει το βιβλίο του.

Άφηνε ο συμμαθητής τον Ερρίκο να κοιτάξει το βιβλίο του?

Ναι, ο συμμαθητής άφηνε τον Ερρίκο να κοιτάξει το βιβλίο του.

7) Ο Ερρίκος προσπαθούσε να κρατήσει σημειώσεις σχετικά με το μάθημα.

Τι προσπαθούσε ο Ερρίκος να κάνει?

Προσπαθούσε να κρατήσει σημειώσεις για το μάθημα.

8) Ο Ερρίκος συνειδητοποίησε ότι είχε ξεχάσει το στυλό επίσης.

Τι συνειδητοποίησε ο Ερρίκος?

Ο Ερρίκος συνειδητοποίησε ότι ξέχασε το στυλό επίσης.

Ο Ερρίκος έχει μάθημα στο πανεπιστήμιο. Henry hat eine Klasse an der Universität. Henry has a university degree. Henry tiene una clase en la universidad. Henry a une classe à l'université. Henry ha una laurea. ヘンリーは大学の学位を持っています。 헨리는 대학 학위를 가지고 있습니다. Henry heeft een universitair diploma. Henry ma zajęcia na uniwersytecie. Eriko tem diploma universitário. Генри учится в университете. Henry har en universitetsexamen. 亨利拥有大学学历。

Άκουσε την ιστορία: Hören Sie sich die Geschichte an: Listen to the story: Escucha la historia: Écoutez l'histoire: Ascolta la storia: 話を聞いてください: 이야기를 들어보세요 : Luister naar het verhaal: Posłuchaj historii: Ouça a história: Послушайте историю: Lyssna på historien: 听故事:

A) Ο Ερρίκος ήταν στο μάθημα του πανεπιστημίου την τελευταία εβδομάδα. A) Henry besuchte die Vorlesung an der Universität letzte Woche. A) Henry was in class at university last week. A) La semana pasada Henry estaba en clase en la universidad. A) Henry était en cours à l'université la semaine dernière. A) Henry settimana scorsa era in aula all'università. A ) エリック は 先週 大学 の 教室 に いました 。 A) 영호는 지난 주에 대학교 수업에 들어가 있었어요. A) Henry had vorige week college. A) Henry był w zeszłym tygodniu na zajęciach uniwersyteckich. A) Eriko estava em aula na universidade na semana passada. А) На прошлой неделе Генри был на занятии в университете. A)埃里克 上周 还 在 大学 教室 里 上课 。

Άκουγε τον καθηγητή. Er hatte dem Professor zugehört. He had been listening to the professor. Él había estado escuchando al profesor. Il écoutait le professeur. Stava ascoltando il professore. 彼 は 教授 の 話 を 聞いて いました 。 그는 교수님 말씀을 듣고 있었어요. Hij zat naar de professor te luisteren. Słuchał profesora. Ele estava ouvindo o professor. Он слушал преподавателя. Han lyssnade på professorn. 他 正 听 一个 教授 讲课 。

Αλλά ο Ερρίκος είχε ξεχάσει το βιβλίο του. Aber Henry hatte sein Lehrbuch vergessen. But Henry had forgotten his textbook. Pero Henry había olvidado su libreta de apuntes. Mais Henry avait oublié son manuel. Ma Henry aveva dimenticato il suo libro di testo. しかし エリック は 教科書 を 忘れました 。 하지만 영호는 교재를 깜빡했어요. Maar Henry was zijn tekstboek vergeten. Ale Henry zapomniał o swojej książce. Mas Eriko tinha esquecido seu livro. Но Генри забыл свой учебник. Men Henry hade glömt sin bok. 但 埃里克 忘 了 带 他 的 课本 。

Έτσι μπερδεύτηκε με το μάθημα. Deshalb war er beim Unterricht durcheinander. So he was confused by the class. Entonces él estaba confundido por la clase. Niinpä hän meni sekaisin oppitunnin kanssa. Il ne comprenait donc pas bien le cours. Quindi era confuso dalla lezione. それ で 彼 は クラス で 戸惑いました 。 그래서 그는 수업 내용이 헷갈렸어요. Dus snapte hij de les niet. Więc pomylił się z lekcją. Então ele ficou confuso com a aula. Так что ему было сложно понять тему занятия. Så han blev förvirrad med lektionen. Bu yüzden dersle kafası karıştı. 所以 他 有些 跟不上 课程 。

Ο Ερρίκος ζήτησε βοήθεια από έναν άλλο συμμαθητή. Er hatte einen anderen Kommilitonen um Hilfe gebeten. Henry had asked another classmate for help. Henry preguntó a un compañero de clase por ayuda. Henry avait demandé de l'aide à un autre étudiant. Henry chiese aiuto ad un altro compagno di classe. エリック は クラスメイト に 助け を 求めました 。 영호는 다른 수강생에게 도움을 청했어요. Henry vroeg een klasgenoot om hulp. Henry poprosił o pomoc innego kolegę z klasy. Eriko pediu ajuda a outro colega de classe. Генри попросил о помощи своего одногруппника. 埃里克 向 另 一个 同学 寻求 帮助 。

Ζήτησε να κοιτάξει το βιβλίο του συμμαθητή. Er hatte gefragt, ob er in das Lehrbuch des Kommilitonen schauen kann. He'd asked to look at the classmate's textbook. Pidió mirar el libro de su compañero de clase. Il avait demandé à regarder le manuel de l'étudiant. Gli chiese di poter guardare il suo libro di testo. 彼 は クラスメイト に 教科書 を 見せて くれる よう 頼みました 。 그는 그 수강생의 교재를 함께 봐도 괜찮은 지 물어봤어요. Hij vroeg of hij naar het tekstboek van zijn klasgenoot mocht kijken. Poprosił o zajrzenie do książki kolegi z klasy. Ele pediu para olhar o livro do colega. Он попросил разрешения заглянуть в учебник своего одногруппника. Han bad att titta på sin klasskamrats bok. 他 问 这个 同学 借 课本 看 。

Ο συμμαθητής του Ερρίκου είπε ότι αυτός μπορούσε να κοιτάξει το βιβλίο του. Henry Kommilitone hatte gesagt, er könne in sein Lehrbuch schauen. Henry classmate had said he could look at his textbook. Él preguntó a su compañero de clase si lo dejaba ver sus apuntes. Le camarade de classe Henry a dit qu'il pouvait regarder son livre. Il suo compagno di classe gli disse che poteva guardare il suo libro di testo. エリック の クラスメイト は 彼 が 教科書 を 見る こと が できる と 言いました 。 그 수강생은 자기 교재를 봐도 괜찮다고 했어요. Henry klasgenoot zei dat hij in zijn boek kon kijken. Kolega z klasy Henry'ego powiedział, że może zajrzeć do jego książki. O colega do Eriko havia dito que ele podia olhar o livro. Одногруппник Генри разрешил ему заглянуть в свой учебник. Henrys klasskamrat sa att han kunde titta på sin bok. 埃里克 的 同学 说 他 可以 看 他 的 课本 。

Ο Ερρίκος είπε “Ευχαριστώ” και κοίταξε το βιβλίο. Henry sagte "Danke" und sah sich das Buch an. Henry had said “thank you”, and had looked at the textbook. Henry dijo ¨gracias¨ y miró su libreta de apuntes. Henry avait dit « Merci », et avait regardé le manuel. Henry gli disse “grazie” e guardò il suo libro di testo. エリック は “ ありがとう ” と 言いました 。 영호는 “감사합니다.”라고 말하고 교재를 봤어요. Henry zei ‘dankjewel' en keek in het tekstboek. Henry powiedział "Dziękuję" i spojrzał na książkę. Eriko disse "obrigado" e olhou o livro. Генри сказал «Спасибо», и заглянул в учебник. Henry sa "Tack" och tittade på boken. 埃里克 说 了 声 “ 谢谢 ” 然后 看 了 课本 。

Προσπάθησε να κρατήσει σημειώσεις σχετικά με το μάθημα. Er hatte versucht Notizen über den Unterricht zu machen. Try to take notes on the lesson. Él trataría de tomar notas sobre la clase. Yritä tehdä muistiinpanoja oppitunnista. Il avait voulu prendre des notes sur le cours. Provò a prendere appunti sulla lezione. 彼はその授業についてメモをとろうとした。 그는 수업 내용에 대해서 필기를 하려고 했어요. Hij probeerde aantekeningen te maken over de les. Staraj się robić notatki z lekcji. Ele tentou tomar notas sobre a aula, Он хотел сделать записи по теме занятия. Han försökte hålla anteckningar om lektionen. 他试图记下本课的内容。

Αλλά μετά ο Ερρίκος συνειδητοποίησε ότι ξέχασε το στυλό επίσης. Doch dann merkte Henry , dass er auch einen Stift vergessen hatte. But then, Henry realized he'd forgotten a pen, too. Pero luego, Henry se dio cuenta de que también había olvidado el bolígrafo. Mais ensuite, Henry a réalisé qu'il avait aussi oublié son stylo. Ma a quel punto, Henry realizzò di aver dimenticato anche la biro. しかしその後、ヘンリーはペンも忘れてしまったことに気づきました。 하지만 그 때 영호는 펜도 깜빡했다는 것을 알아차렸어요. Maar toen besefte Henry dat hij ook de pen was vergeten. Ale wtedy Henry zdał sobie sprawę, że zapomniał też długopisu. Mas então, Eriko percebeu que havia esquecido uma caneta também. Но Генри обнаружил, что он также забыл ручку. Men då insåg Henry att han också hade glömt pennan. 但是后来亨利意识到他也忘记了钢笔。

Τώρα ο Ερρίκος διηγείται την ιστορία του: Nun erzählt Henry seine Geschichte: Now, Henry tells his story: Ahora Henry cuenta su historia: Maintenant, Henry raconte son histoire: Ora Henry racconta la sua storia: 今ヘンリーは彼の話を語ります: 이제 헨리는 자신의 이야기를 이야기한다 : Nu vertelt Henry zijn verhaal: Teraz Henry opowiada swoją historię: Agora Eriko conta sua história: Теперь Генри рассказывает свою историю: Nu berättar Henry sin historia: 现在,亨利讲述了他的故事:

B) Είμαι στο μάθημα στο πανεπιστήμιο αυτή την στιγμή. B) Ich bin jetzt gerade in der Vorlesung an der Universität. B) I am in class at university right now. B) Ahora estoy en clase en la universidad. B) En ce moment, je suis en cours à l'université. B) Sono in aula all'università proprio ora. B ) 私 は 今 大学 の 教室 に います 。 B)저는 지금 대학교 수업에 들어와 있어요. B) Ik heb nu college. B) Jestem teraz na zajęciach na uniwersytecie. B) Eu estou em aula na universidade agora. Б) Я сейчас на занятии в университете. B) Jag är på college just nu. B)我 现在 正在 大学 教室 上课 。

Άκουγα τον καθηγητή. Ich habe dem Professor zugehört. I have been listening to the professor. He estado escuchando al profesor. Kuuntelin professoria. J'écoutais le professeur. Stavo ascoltando il professore. 私 は 教授 の 話 を 聞いて います 。 저는 교수님 말씀을 듣고 있어요. Ik zit naar de professor te luisteren. Słuchałem profesora. Eu tenho ouvido o professor. Я слушаю преподавателя. Jag lyssnade på professorn. 我 正 听 一个 教授 讲课 。

Αλλά έχω ξεχάσει το βιβλίο μου. Aber ich habe mein Lehrbuch vergessen. But I have forgotten my textbook. Pero he olvidado mi libreta de apuntes. Mais j'ai oublié son manuel. Ma ho dimenticato il mio libro. しかし 私 は 教科書 を 忘れました 。 하지만 교재를 깜빡했어요. Maar ik ben mijn tekstboek vergeten. Ale zapomniałem książki. Mas eu esqueci o meu livro. Но я забыл учебник. Men jag glömde min bok. 但 我 忘 了 带 我 的 课本 。

Έτσι είμαι μπερδεμένος με το μάθημα. Deshalb bin ich beim Unterricht verwirrt. So I am confused by the class. Entonces estoy confundido por la clase. Je ne comprends donc pas bien le cours. Quindi sono confuso con la lezione. それ で 私 は クラス で 戸惑って います 。 그래서 수업 내용이 헷갈려요. Dus snap ik de les niet. Jestem więc zdezorientowany co do lekcji. Então, eu estou confuso com a aula. И мне сложно понять тему занятия. Så jag är förvirrad med lektionen. 所以 我 有些 跟不上 课程 。

Ζήτησα βοήθεια από έναν άλλον συμμαθητή. Ich habe einen anderen Kommilitonen um Hilfe gebeten. I have asked another classmate for help. Le he pedido ayuda a un compañero de clase. J'ai demandé de l'aide à un autre étudiant. Ho chiesto aiuto a un altro compagno di classe. 私 は クラスメイト に 助け を 求めました 。 저는 다른 수강생에게 도움을 청했어요. Ik heb een klasgenoot om hulp gevraagd. Poprosiłem o pomoc innego kolegę z klasy. Eu pedi ajuda a outro colega de classe. Я прошу о помощи своего одногруппника. Jag bad om hjälp från en annan klasskamrat. 我 向 另 一个 同学 寻求 帮助 。

Ζήτησα να κοιτάξω το βιβλίο του συμμαθητή. Ich habe gefragt, ob ich in das Lehrbuch des Kommilitonen schauen kann. I've asked to look at the classmate's textbook. Le he preguntado si me deja ver su libreta de apuntes. J'ai demandé à regarder le manuel de l'étudiant. Ho chiesto di poter guardare sul suo libro di testo. 私 は クラスメイト に 教科書 を 見せて くれる よう 頼みました 。 그 수강생의 교재를 함께 봐도 괜찮은 지 물어봤어요. Ik heb gevraagd of ik in zijn tekstboek mag kijken. Poprosiłem o przejrzenie książki kolegi z klasy. E pedi para olhar o livro do colega. Я прошу разрешения заглянуть в учебник своего одногруппника. Jag bad att titta på min klasskamrats bok. 我 问 这个 同学 借 课本 看 。

Ο συμμαθητής με άφηνε να κοιτάξω το βιβλίο του. Mein Kommilitone hat mich in sein Buch schauen lassen. My classmate has been letting me look at his textbook. Mi compañero de clase me ha dejado ver su libreta de apuntes. L'autre étudiant m'a laissé regarder son manuel. Il mio compagno mi sta lasciando guardare il suo libro di testo. 私 の クラスメイト は 私 に 教科書 を 見 させて くれました 。 그 수강생은 자기 교재를 보게 해 주었어요. Mijn klasgenoot vindt dit goed. Kolega z klasy pozwolił mi zajrzeć do swojej książki. Meu colega de classe me deixou olhar o livro dele. Мой одногруппник разрешает мне заглянуть в свой учебник. Min klasskamrat lät mig titta på hans bok. 我 的 同学 允许 了 我 可以 看 他 的 课本 。

Είπα “ευχαριστώ” και κοίταζα το βιβλίο. Ich sagte „danke“ und schaute in sein Textbuch. I said “thank you”, and have been looking at the textbook. Le he dicho ¨gracias¨ y he estado mirando su libreta de apuntes. J'ai dit « Merci », et j'ai regardé le manuel. Ho detto “grazie” e sto guardando il libro di testo. 私 は “ ありがとう ” と 言いました 。 저는 “감사합니다.”라고 말하고 교재를 보고 있었어요. Ik heb ‘dankjewel' gezegd en kijk in zijn tekstboek. Powiedziałem "dziękuję" i spojrzałem na książkę. Eu disse "obrigado" e estou olhando o livro. Я говорю «Спасибо», и заглядываю в учебник. 我 说 了 声 “ 谢谢 ” 然后 看 了 课本 。

Προσπαθούσα να κρατήσω σημειώσεις σχετικά με το μάθημα. Ich habe versucht Notizen über den Unterricht zu machen. I have been trying to take notes about the class. Traté de tomar notas sobre la clase. J'ai voulu prendre des notes sur le cours. Stavo cercando di prendere appunti sulla lezione. そして 教科書 を 見ました 。 저는 수업 내용에 대해서 필기를 하려고 했어요. Ik probeerde aantekeningen bij te houden over de les. Próbowałem robić notatki z lekcji. Eu tenho tentado fazer anotações sobre a aula, Я пытаюсь сделать записи по теме занятия. Jag försökte hålla anteckningar om lektionen. 我试图记录有关该课程的内容。

Αλλά μετά συνειδητοποίησα ότι ξέχασα το στυλό, επίσης. Dann merkte ich, dass ich auch einen Stift vergessen habe. But then, I realized I've forgotten a pen, too. Pero luego me di cuenta de que también había olvidado el bolígrafo. Mais ensuite, j'ai réalisé que j'avais aussi oublié mon stylo. Ma poi ho capito che avevo dimenticato anche la penna. 私 は 教室 で ノート を 取ろう と 思いました 。 하지만 그 때 펜도 깜빡했다는 것을 알아차렸어요. Maar toen besefte ik dat ik de pen ook was vergeten. Ale potem zdałem sobie sprawę, że zapomniałem też długopisu. Mas então, eu percebi que eu tinha esquecido uma caneta também. Но я обнаруживаю, что я также забыл ручку. Men då insåg jag att jag också glömde pennan. 但是后来我意识到我也忘记了笔。

Άκουσε τις ερωτήσεις και προσπάθησε να τις απαντήσεις και εσύ: Höre dir die Fragen an und versuche sie auch zu beantworten: Listen to the questions and try to answer them too: Escucha las preguntas y trata de responderlas también: Écoutez les questions et essayez d'y répondre également: Ascolta le domande e prova a rispondere tu stesso: しかし その とき 、 私 は ペン も 忘れて いた こと に 気づきました 。 질문을 듣고 스스로 대답 해보십시오. Luister naar de vragen en probeer ze zelf te beantwoorden: Wysłuchaj pytań i spróbuj sam na nie odpowiedzieć: Ouça as perguntas e tente respondê-las você mesmo: Послушайте вопросы и попробуйте ответить на них тоже: Lyssna på frågorna och försök svara själv: 听这些问题并尝试自己回答:

Ερωτήσεις: Fragen: Questions: Preguntas: Questions: Domande: 質問 : 질문: Vragen: Questões: Вопросы: 问题 :

A) 1) Ο Ερρίκος ήταν στο μάθημα στο πανεπιστήμιο. A) 1) Henry war in der Vorlesung an der Universität. A) 1) Henry was in class at university. A) 1) Henry estaba en clase en la universidad. A) 1) Henry était en cours à l'université. A) 1) Henry era in classe all'università. A ) 1) エリック は 大学 の 教室 に いました 。 A)1) 영호는 대학교 수업에 들어가 있었어요. A) 1) Henry had college. A) 1) Henry był na zajęciach na uniwersytecie. A) 1) Eriko estava em aula na universidade. А) 1) Генри был на занятии в университете. A)1) 埃里克 上周 还 在 大学 课堂 里 上课 。

Πού ήταν ο Ερρίκος? Wo war Henry ? Where was Henry ? ¿Dónde estaba Henry ? Où était Henry ? Dove era Henry ? エリック は どこ に いました か ? 영호는 어디에 있었나요? Waar was Henry ? Gdzie był Henry? Onde Eriko estava? Где был Генри ? Var var Henry? 埃里克 在 哪儿 ?

Ο Ερρίκος ήταν στο μάθημα στο πανεπιστήμιο. Henry war in der Vorlesung an der Universität. Henry was in class at university. Henry estaba en clase en la universidad. Henry était en cours à l'université. Henry era in classe all'università. エリック は 大学 の 教室 に いました 。 영호는 대학교 수업에 들어가 있었어요. Henry had college. Henry był na zajęciach na uniwersytecie. Eriko estava em aula na universidade. Генри был на занятии в университете. 埃里克 在 大学 课堂 里 上课 。

2) Ο Ερρίκος άκουγε τον καθηγητή. 2) Henry hatte dem Professor zugehört. 2) Henry had been listening to the professor. 2) Henry ha estado escuchando al profesor. 2) Il écoutait le professeur. 2) Henry stava ascoltando il professore. 2) エリック は 教授 の 話 を 聞いて いました 。 2) 영호는 교수님 말씀을 듣고 있었어요. 2) Henry zat naar de professor te luisteren. 2) Henry słuchał profesora. 2) Eriko estava ouvindo o professor. 2) Генри слушал преподавателя. 2) 埃里克 正 听 一个 教授 讲课 。

Ποιον άκουγε ο Ερρίκος? Wem hatte Henry zugehört? Who had Henry been listening to? ¿A quién ha estado escuchando Henry? Qui est-ce Henry écoutait ? Chi stava ascoltando, Henry ? エリック は 誰 の 話 を 聞いて いました か ? 영호는 누구의 말을 듣고 있었나요? Naar wie zat Henry te luisteren? Kogo słuchał Henry? Quem Eriko estava ouvindo? Кого слушал Генри ? Vem lyssnade Henry på? 埃里克 正在 听 谁 讲话 ?

Άκουγε τον καθηγητή. Er hatte dem Professor zugehört. He had been listening to the professor. Él ha estado escuchando al profesor. Il écoutait le professeur. Lui stava ascoltando il professore. エリック は 教授 の 話 を 聞いて いました 。 그는 교수님 말씀을 듣고 있었어요. Hij zat naar de professor te luisteren. Słuchał profesora. Ele estava ouvindo o professor. Генри слушал преподавателя. Lyssna på läraren. 埃里克 正 听 一个 教授 讲课 。

3) Ο Ερρίκος είχε ξεχάσει το βιβλίο του. 3) Henry hatte sein Lehrbuch vergessen. 3) Henry had forgotten his textbook. 3) Henry ha olvidado su libreta de apuntes. 3) Henry avait oublié son manuel. 3) Henry dimenticò il suo libro di testo. 3) エリック は 教科書 を 忘れました 。 3) 영호는 교재를 깜빡했어요. 3) Henry was zijn tekstboek vergeten. 3) Henry zapomniał swojej książki. 3) Eriko tinha esquecido o seu livro. 3) Генри забыл свой учебник. 3) Henry hade glömt sin bok. 3) 埃里克 忘 了 带 他 的 课本 。

Τι είχε ξεχάσει ο Ερρίκος? Was hatte Henry vergessen? What had Henry forgotten? ¿Qué ha olvidado Henry ? Qu'est-ce Henry avait oublié ? Cosa dimenticò, Henry ? エリック は 何 を 忘れました か ? 영호가 무엇을 깜빡했나요? Wat was Henry vergeten? O czym Henry zapomniał? O que Eriko tinha esquecido? Что забыл Генри ? Vad hade Henry glömt? 埃里克 忘带 什么 了 ?

Ο Ερρίκος είχε ξεχάσει το βιβλίο του. Henry hatte sein Lehrbuch vergessen. Henry had forgotten his textbook. Henry ha olvidado su libreta de apuntes. Henry avait oublié son manuel. Henry dimenticò il suo libro di testo. エリック は 教科書 を 忘れました 。 영호는 교재를 깜빡했어요. Henry was zijn tekstboek vergeten. Henry zapomniał swojej książki. Eriko tinha esquecido o seu livro. Генри забыл свой учебник. 埃里克 忘带 了 他 的 课本 。

4) Ο Ερρίκος ήταν μπερδεμένος με το μάθημα. 4) Henry war beim Unterricht verwirrt. 4) Henry was confused by the class. 4) Henry estaba confundido por la clase. 4) Henry ne comprenait pas bien le cours. 4) Henry era confuso dalla lezione. 4) エリック は クラス で 戸惑いました 。 4) 영호는 수업 내용이 헷갈렸어요. 4) Henry snapte de les niet. 4) Henry był zdezorientowany lekcją. 4) Eriko ficou confuso com a aula. 4) Генри было сложно понять тему занятия. 4) Henry var förvirrad med lektionen. 4) 埃里克 有些 跟不上 课程 。

Με τι ήταν μπερδεμένος ο Ερρίκος? Bei was war Henry durcheinander? What was Henry confused by? ¿Por qué estaba confundido Henry ? Qu'est-ce Henry ne comprenait pas bien ? Da cosa era confuso Henry ? エリック は どこ で 戸惑いました か ? 영호는 무엇이 헷갈렸나요? Wat snapte Henry niet? Czym Henry był zdezorientowany? Por que Eriko estava confuso? Что было сложно понять Генри ? Vad var Henry förvirrad med? 埃里克 对 什么 感到 疑惑 ?

Ο Ερρίκος ήταν μπερδεμένος με το μάθημα. Henry war beim Unterricht verwirrt. Henry was confused by the class. Henry estaba confundido por la clase. Henry ne comprenait pas bien le cours. Henry era confuso dalla lezione. エリック は クラス で 戸惑いました 。 영호는 수업 내용이 헷갈렸어요. Henry snapte de les niet. Henry był zdezorientowany lekcją. Eriko estava confuso com a aula. Генри было сложно понять тему занятия. Henry var förvirrad med lektionen. 埃里克 对 上课 内容 感到 疑惑 。

B) 5) Ζήτησε βοήθεια από έναν άλλο συμμαθητή και ζήτησε να κοιτάξει το βιβλίο του συμμαθητή του. B) 5) Er hat einen anderen Kommilitonen um Hilfe gebeten und gefragt, ob er in das Lehrbuch seines Kommilitonen schauen dürfe. B) 5) He has asked another classmate for help, and has asked to look at his classmate's textbook. B) 5) Él preguntó a un compañero de clase por ayuda y le ha pedido ver su libreta de apuntes. B) 5) Il a demandé de l'aide à un autre étudiant et a demandé à regarder le manuel de cet étudiant. B) 5) Chiese aiuto a un altro compagno di classe, e gli domandò di poter guardare sul suo libro di testo. B )5) 彼 は クラスメイト に 助け を 求めました 彼 は クラスメイト に 教科書 を 見せて くれる よう 頼みました 。 B)5) 영호는 다른 수강생에게 도움을 청했어요 그리고 그 수강생의 교재를 함께 봐도 괜찮은 지 물어봤어요. B) 5) Hij vroeg een klasgenoot om hulp en vroeg of hij in het tekstboek van zijn klasgenoot mocht kijken. B) 5) Poprosił o pomoc innego kolegę z klasy i poprosił o zajrzenie do jego książki. B) 5) Ele pediu ajuda a outro colega de classe e pediu para olhar o livro do seu colega. Б) 5) Он просит о помощи своего одногруппника, просит разрешения заглянуть в его учебник. B) 5) Be om hjälp från en annan klasskamrat och be att titta på sin klasskamrats bok. B)5) 他 向 另 一个 同学 寻求 帮助 并 问 能否 借用 这个 同学 的 课本 看 。

Τι έκανε ο Ερρίκος? Was hat Henry getan? What has Henry done? ¿Qué hizo Henry? Qu'est-ce Henry a fait ? Cosa ha fatto Henry ? エリック は 何 を しました か ? 영호는 무엇을 했나요? Wat heeft Henry gedaan? Co zrobił Henry? O que o Eriko fez? Что делает Генри ? Vad gjorde Henry? 埃里克 做 了 什么 ?

Ζήτησε βοήθεια από έναν άλλον συμμαθητή και ζήτησε να κοιτάξει το βιβλίο του συμμαθητή του. Er hat einen anderen Kommilitonen um Hilfe gebeten und gefragt, ob er in das Lehrbuch seines Kommilitonen schauen dürfe. He has asked another classmate for help, and has asked to look at his classmate's textbook. Él preguntó a un compañero de clase por ayuda y le ha pedido ver su libreta de apuntes. Il a demandé de l'aide à un autre étudiant et a demandé à regarder le manuel de cet étudiant. Chiese aiuto a un compagno di classe e gli domandò di poter guardare sul suo libro di testo. 彼 は クラスメイト に 助け を 求めました 彼 は クラスメイト に 教科書 を 見せて くれる よう 頼みました 。 그는 다른 수강생에게 도움을 청했어요 그리고 그 수강생의 교재를 함께 봐도 괜찮은지 물어봤어요. Hij vroeg een klasgenoot om hulp en vroeg of hij in het tekstboek van zijn klasgenoot mocht kijken. Poprosił o pomoc innego kolegę z klasy i poprosił o zajrzenie do jego książki. Ele pediu ajuda a outro colega de classe e pediu para olhar o livro de seu colega. Он просит о помощи своего одногруппника, и просит разрешения заглянуть в его учебник. Han bad om hjälp från en annan klasskamrat och bad att titta på sin klasskamrats bok. 他 向 另 一个 同学 寻求 帮助 并 询问 能否 借用 这个 同学 的 课本 看 。

6) Ο συμμαθητής άφηνε τον Ερρίκο να κοιτάξει το βιβλίο του. 6) Der Kommilitone hat Henry in sein Lehrbuch schauen lassen. 6) The classmate has been letting Henry look at his textbook. 6) El compañero de clase ha dejado a Henry ver su libreta de apuntes. 6) L'autre étudiant a laissé Henry regarder son manuel. 6) Il compagno gli lasciò guardare il libro di testo. 6) クラスメイト は エリック が 教科書 を 見られる ように して くれました 。 6) 그 수강생은 영호가 그의 교재를 보게 해 주었어요. 6) De klasgenoot vond het goed dat Henry in zijn tekstboek keek. 6) Kolega z klasy pozwolił Henry'emu zajrzeć do swojej książki. 6) O colega de classe deixou Eriko olhar seu livro. 6) Одногруппник разрешает Генри заглянуть в учебник. 6) Klasskamraten lät Henry titta på sin bok. 6) 这个 同学 允许 埃里克 可以 看 他 的 课本 。

Άφηνε ο συμμαθητής τον Ερρίκο να κοιτάξει το βιβλίο του? Hat der Kommilitone Henry in sein Lehrbuch schauen lassen? Has the classmate been letting Henry look at his textbook? ¿Ha dejado el compañero de clase ver a Henry su libreta de apuntes? Est-ce que l'autre étudiant a laissé Henry regarder son manuel ? Il compagno di classe lasciò Henry guardare il suo libro di testo? クラスメイト は エリック が 教科書 を 見られる ように して くれました か ? 그 수강생은 영호가 그의 교재를 보게 해 주었나요? Vond de klasgenoot het goed dat Henry in zijn tekstboek keek? Czy kolega z klasy pozwolił Henry'emu zajrzeć do jego książki? O colega de classe deixou Eriko olhar o livro? Разрешает ли одногруппник заглянуть Генри в свой учебник? Lät klasskamraten Henry titta på sin bok? 这个 同学 让 埃里克 看 他 的 课本 了 吗 ?

Ναι, ο συμμαθητής άφηνε τον Ερρίκο να κοιτάξει το βιβλίο του. Ja, der Kommilitone hat Henry in sein Lehrbuch schauen lassen. Yes, the classmate has been letting Henry look at his textbook. Sí, el compañero de clase ha dejado ver a Henry su libreta de apuntes. Oui, l'autre étudiant a laissé Henry regarder son manuel. Si, il compagno di classe lasciò Henry guardare il suo libro di testo. はい 、 クラスメイト は エリック が 教科書 を 見られる ように して くれました 。 네, 그 수강생은 영호가 그의 교재를 보게 해 주었어요. Ja, de klasgenoot vond het goed dat Henry in zijn tekstboek keek. Tak, kolega z klasy pozwolił Henry'emu zajrzeć do swojej książki. Sim, o colega de classe deixou Eriko olhar seu livro. Да, одногруппник разрешает Генри заглянуть в свой учебник. 是 的 , 这个 同学 让 埃里克 看 了 他 的 课本 。

7) Ο Ερρίκος προσπαθούσε να κρατήσει σημειώσεις σχετικά με το μάθημα. 7) Henry hat versucht Notizen über den Unterricht zu machen. 7) Henry has been trying to take notes about the class. 7) Henry ha tratado de tomar notas sobre la clase. 7) Henry a voulu prendre des notes sur le cours. 7) Henry provò a prendere appunti sulla lezione. 7) エリック は 教室 で ノート を 取ろう と しました 。 7) 영호는 수업 내용에 대해서 필기를 하려고 했어요. 7) Henry probeert notities over de les te maken. 7) Henry próbował robić notatki z lekcji. 7) Eriko está tentando tomar notas sobre a aula. 7) Генри пытается сделать записи по теме занятия. 7) Henry försökte hålla anteckningar om lektionen. 7) 埃里克 尝试 做些 课堂 笔记 。

Τι προσπαθούσε ο Ερρίκος να κάνει? Was hat Henry versucht zu tun? What has Henry been trying to do? ¿Qué ha tratado de hacer Henry? Qu'est-ce Henry a voulu faire ? Cosa ha provato a fare Henry ? エリック は 何 を しよう と しました か ? 영호가 무엇을 하려고 했나요? Wat probeert Henry te doen? Co Henry próbował zrobić? O que Eriko está tentando fazer? Что пытается сделать Генри ? Vad försökte Henry göra? 埃里克 尝试 做 什么 了 ?

Προσπαθούσε να κρατήσει σημειώσεις για το μάθημα. Er hat versucht Notizen über den Unterricht zu machen. He has been trying to take notes about the class. Él ha tratado de tomar notas sobre la clase. Henry a voulu prendre des notes sur le cours. Stava cercando di prendere appunti per la lezione. エリック は 教室 で ノート を 取ろう と しました 。 그는 수업 내용에 대해서 필기를 하려고 했어요. Hij probeert notities over de les te maken. Próbował robić notatki na zajęcia. Ele está tentado tomar notas sobre a aula. Он пытается сделать записи по теме занятия. Han försökte hålla anteckningar för lektionen. 埃里克 尝试 做些 课堂 笔记 。

8) Ο Ερρίκος συνειδητοποίησε ότι είχε ξεχάσει το στυλό επίσης. 8) Henry bemerkte, daß er auch einen Stift vergessen hatte. 8) Henry realized that he'd forgotten a pen, too. 8) Henry se dio cuenta de que también había olvidado el bolígrafo. 8) Henry a réalisé qu'il avait aussi oublié son stylo. 8) Henry realizzò di aver dimenticato anche la biro. 8) エリック は ペン も 忘れて いた こと に 気づきました 。 8) 영호는 펜도 깜빡했다는 것을 알아차렸어요. 8) Henry realiseerde zich dat hij ook zijn pen was vergeten. 8) Henry zdał sobie sprawę, że zapomniał również długopisu. 8) Eriko percebeu que havia esquecido uma caneta também. 8) Генри обнаруживает, что он также забыл ручку. 8) Henry insåg att han också hade glömt pennan. 8) 埃里克 意识 到 他 还 忘带 了 笔 。

Τι συνειδητοποίησε ο Ερρίκος? Was bemerkte Henry? What did Henry realize? ¿De qué se dio cuenta Henry? Qu'est-ce Henry a réalisé ? Cosa realizzò Henry ? エリック は 何 に 気づきました か ? 영호가 무엇을 알아차렸나요? Wat realiseerde Henry zich? Co uświadomił sobie Henry? O que Eriko percebeu? Что обнаруживает Генри ? Vad insåg Henry? 埃里克 意识 到 什么 了 ?

Ο Ερρίκος συνειδητοποίησε ότι ξέχασε το στυλό επίσης. Henry bemerkte, daß er auch einen Stift vergessen hatte. Henry realized that he'd forgotten a pen, too. Henry se dio cuenta de que también había olvidado el bolígrafo. Henry a réalisé qu'il avait aussi oublié son stylo. Henry realizzò di aver dimenticato anche la biro. エリック は ペン も 忘れて いた こと に 気づきました 。 영호는 펜도 깜빡했다는 것을 알아차렸어요. Henry realiseerde zich dat hij ook zijn pen was vergeten. Henry zdał sobie sprawę, że zapomniał też długopisu. Eriko percebeu que havia esquecido uma caneta também. Генри обнаруживает, что он также забыл ручку. 埃里克 意识 到 他 还 忘带 了 笔 。