×

我们使用cookies帮助改善LingQ。通过浏览本网站,表示你同意我们的 cookie 政策.


image

LingQ Mini Stories, 27 - Ο Βασίλης θα πάει ένα ταξίδι

Αυτή είναι μια ιστορία για το ταξίδι του Βασίλη:

A) Ο Βασίλης θα πάει ένα ταξίδι.

Δεν έχει πολλά χρήματα, όμως.

Οπότε θα πάει κάπου φθηνά.

Πάντα φεύγει από την χώρα όταν ταξιδεύει.

Έτσι αυτή την φορά θα πάει στον Καναδά.

Ο Βασίλης είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οπότε ο Καναδάς είναι πολύ κοντά.

Ο Βασίλης θα μείνει στον Καναδά μόνο λίγες ημέρες.

Θα μείνει σε μια μεγάλη πόλη.

Και θα βγάλει πολλές φωτογραφίες εκεί.

Άκουσε τώρα τον Βασίλη να διηγείται την ιστορία του:

B) Σχεδίαζα να πάω ένα ταξίδι.

Δεν είχα πολλά χρήματα, όμως.

Οπότε σχεδίαζα να πάω κάπου φθηνά.

Πάντα φεύγω από την χώρα όταν ταξιδεύω.

Έτσι αυτή την φορά επρόκειτο να πάω στον Καναδά.

Είμαι από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οπότε ο Καναδάς είναι πολύ κοντά.

Επρόκειτο να μείνω στον Καναδά μόνο για λίγες ημέρες.

Αλλά επρόκειτο να μείνω σε μια μεγάλη πόλη.

Και επρόκειτο να βγάλω πολλές φωτογραφίες εκεί.

Και τώρα αν θέλεις απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις ή απλά άκουσε τις απαντήσεις:

Ερωτήσεις:

1) Ο Βασίλης θα πάει ένα ταξίδι.

Τι θα κάνει ο Βασίλης?

Ο Βασίλης θα πάει ένα ταξίδι.

2) Ο Βασίλης δεν έχει πολλά χρήματα.

Τι πρόβλημα έχει όμως ο Βασίλης?

Ο Βασίλης δεν έχει πολλά χρήματα.

3) Θα πάει κάπου φθηνά.

Τι θα κάνει ο Βασίλης, επειδή δεν έχει πολλά χρήματα?

Θα πάει κάπου φθηνά.

4) Ο Βασίλης πάντα φεύγει από την χώρα όταν ταξιδεύει.

Τι κάνει πάντα ο Βασίλης όταν ταξιδεύει?

Ο Βασίλης πάντα φεύγει από την χώρα όταν ταξιδεύει.

B) 5) Αυτή τη φορά επρόκειτο να πάει στον Καναδά.

Επειδή πάντα φεύγει από την χώρα, πού επρόκειτο να πάει ο Βασίλης αυτή την φορά?

Αυτή την φορά επρόκειτο να πάει στον Καναδά.

6) Ο Βασίλης είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Από πού είναι ο Βασίλης?

Ο Βασίλης είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

7) Ο Βασίλης επρόκειτο να μείνει στον Καναδά μόνο για λίγες μέρες.

Πόσο επρόκειτο να μείνει ο Βασίλης στον Καναδά?

Ο Βασίλης επρόκειτο να μείνει στον Καναδά μόνο για λίγες ημέρες.

8) Επρόκειτο να μείνει σε μια μεγάλη πόλη.

Σε τι είδους πόλη επρόκειτο να μείνει ο Βασίλης?

Επρόκειτο να μείνει σε μια μεγάλη πόλη.

9) Ο Βασίλης επρόκειτο να βγάλει πολλές φωτογραφίες εκεί.

Τι επρόκειτο να κάνει εκεί ο Βασίλης?

Ο Βασίλης επρόκειτο να βγάλει πολλές φωτογραφίες εκεί.

Αυτή είναι μια ιστορία για το ταξίδι του Βασίλη: Dies ist eine Geschichte über Santa's Reise: This is a story about Vassilis journey: Esta es una historia sobre el viaje de Santa: Voici une histoire sur le voyage du Basil : Questa è una storia sul viaggio di Vassilis: これはヴァシリスの旅についての物語です: 이 바실리스의 여정에 대한 이야기입니다 : Dit is een verhaal over de reis van Vassilis: To opowieść o podróży Świętego Mikołaja: Esta é uma história sobre a jornada do Basil Noel: Это история о путешествии Василис : Det här är en berättelse om Vassilis resa: 这是有关瓦西里斯旅程的故事:

A) Ο Βασίλης θα πάει ένα ταξίδι. A) Basil wird eine Reise machen. A) Vassilis will go on a trip. A) Basil se va de viaje. A) Basil va partir en voyage. A) Vassilis andrà in viaggio. A )ビル は 旅行 に 行く 予定 です 。 A)민수는 여행을 갈 것입니다. A) Vassilis gaat op reis. A) Mikołaj pojedzie na wycieczkę. A) Basil vai fazer uma viagem. А) Василис отправится в путешествие. A) Vassilis ska åka på en resa. A)比尔 将要 去 旅行 。

Δεν έχει πολλά χρήματα, όμως. Er hat allerdings nicht viel Geld. He doesn't have much money, though. Aunque él no tiene mucho dinero. Par contre, il n'a pas beaucoup d'argent. Non ha molti soldi, però. しかし、彼はあまりお金を持っていません。 그런데 민수는 돈이 많이 없습니다. Hij heeft echter niet veel geld. Nie ma jednak dużo pieniędzy. Ele não tem muito dinheiro. Хотя у него не много денег. Han har dock inte mycket pengar. 尽管 他 没有 多少钱 。

Οπότε θα πάει κάπου φθηνά. Also wird er irgendwo hingehen, wo es preiswert ist. So he will go somewhere cheap. Entonces irá a algún lugar más económico. Joten se menee jonnekin halpaan paikkaan. Donc il va devoir choisir une destination peu chère. Quindi andrà da qualche parte a buon mercato. だからそれはどこか安く行きます。 그래서 싼 곳으로 갈 것입니다. Dus het zal ergens goedkoop gaan. Więc pójdzie gdzieś tanio. Então ele vai para um lugar barato. Поэтому он поедет туда, где дёшево. Så det kommer att gå någonstans billigt. 所以 他会 去 些 便宜 的 地方 。

Πάντα φεύγει από την χώρα όταν ταξιδεύει. Er verlässt immer das Land, wenn er reist. He always leaves the country when he travels. Él siempre sale del país cuando viaja. Hän lähtee aina maasta matkustaessaan. Il quitte toujours le pays lorsqu'il voyage. Lascia sempre il paese quando viaggia. 彼は旅行するときはいつも国を離れます。 민수는 여행을 갈 때마다 항상 해외로 갑니다. Hij verlaat altijd het land als hij reist. Zawsze opuszcza kraj, gdy podróżuje. Ele sempre sai do país quando viaja. Он всегда уезжает из страны, когда путешествует. Han lämnar alltid landet när han reser. 他 旅行 一般 都 是 出国 旅行 。

Έτσι αυτή την φορά θα πάει στον Καναδά. Also wird er diesmal nach Kanada gehen. So this time, he will go to Canada. Y esta vez, él irá a Canadá. Tällä kertaa hän lähtee Kanadaan. Alors cette fois, il ira en Belgique. Quindi questa volta andrà in Canada. だから今回はカナダに行きます。 그래서 이번에는 일본으로 갈 것입니다. Dus deze keer gaat hij naar Canada. Tym razem wybiera się do Kanady. Ele sempre sai do país quando viaja. В этот раз он поедет в Россию. Så den här gången åker han till Kanada. 所以 这 一次 , 他 要 去 加拿大 。

Ο Βασίλης είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Basil kommt aus den Vereinigten Staaten. Vassilis is from the United States. Basil es de los Estados Unidos. Vasilis on Yhdysvalloista. Basil est Français. Vassilis viene dagli Stati Uniti. 彼はアメリカ出身です。 민수는 한국 사람입니다. Vassilis komt uit de Verenigde Staten. Vasilis pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Basil é dos Estados Unidos. Василис живет в Беларуси. Vassilis kommer från USA. 比尔 来自 美国。

Οπότε ο Καναδάς είναι πολύ κοντά. Kanada ist also ganz in der Nähe. So Canada is very close. Y Canadá está muy cerca. Donc la Belgique est très proche. Quindi il Canada è molto vicino. カナダはとても近いです。 그래서 일본은 매우 가깝습니다. Canada is dus heel dichtbij. Kanada jest więc bardzo blisko. Então o Canadá está muito perto. А Россия находиться рядом. Så Kanada är väldigt nära. 所以 加拿大 是 很 近 的 。

Ο Βασίλης θα μείνει στον Καναδά μόνο λίγες ημέρες. Basil wird nur für ein paar Tage in Kanada bleiben. Vassilis will only stay in Canada for a few days. Basil estará en Canadá solo por unos días. Basil ne restera en Belgique que quelques jours. Vassilis starà in Canada solo per qualche giorno. ヴァシリはカナダに数日しか滞在しません。 민수는 일본에서 며칠만 있을 것입니다. Vassilis blijft slechts een paar dagen in Duitsland. Basil będzie w Kanadzie tylko przez kilka dni. Basil só vai ficar no Canadá por alguns dias. Он проведёт в России лишь несколько дней. Vassilis kommer att stanna i Kanada i bara några dagar. 比尔 只会 在 加拿大 待 几天 。

Θα μείνει σε μια μεγάλη πόλη. Er wird in einer Großstadt sein. He will stay in a big city. Él se quedará en una ciudad grande. Il ira dans une grande ville. Rimarrà in una grande città. 彼は大都市に滞在します。 민수는 큰 도시에 있을 것입니다. Hij zal in een grote stad blijven. Zostanie w dużym mieście. Ele vai ficar em uma cidade grande. Он остановится в большом городе. Han kommer att stanna i en storstad. 他会 待 在 一个 大城市 。

Και θα βγάλει πολλές φωτογραφίες εκεί. Und er wird dort viele Fotos machen. And he will take lots of pictures there. Y tomará muchas fotos allí. Et il prendra beaucoup de photos là-bas. E lì farà molte foto. そして彼はそこでたくさんの写真を撮るでしょう。 그리고 민수는 거기서 사진을 많이 찍을 것입니다. En hij zal daar veel foto's maken. I zamierza zrobić tam wiele zdjęć. E ele vai tirar muitas fotos lá. И он сделает там много фотографий. Och han kommer att ta många bilder där. 并且 他会 在 那里 拍 很多 照片 。

Άκουσε τώρα τον Βασίλη να διηγείται την ιστορία του: Jetzt hör zu, wie Basil seine Geschichte erzählt: Now let's hear the story told by Vasilis. Ahora la misma historia contada por Basil . Il entendit maintenant Basil raconter son histoire: Ora ascolta Vassilis che racconta la sua storia: さて、ヴァシリスの話を聞いてみましょう。 이제 바실리스 그의 이야기를 듣고 : Luister nu naar Vassilis die zijn verhaal vertelt: Teraz posłuchaj, jak Basil opowiada swoją historię: Agora ouça Basil contar sua história: Теперь послушайте, как Василис расскажет свою историю: Lyssna nu på Vassilis berätta hans historia: 现在听瓦西里斯讲他的故事:

B) Σχεδίαζα να πάω ένα ταξίδι. B) Ich hatte vor, eine Reise zu machen. B) I was planning to go on a trip. B) Yo planeo ir de viaje. B) Je prévoyais de partir en voyage. B) Stavo programmando di fare un viaggio. B )私 は 旅行 に 行く 計画 を しました 。 B) 저는 여행을 계획하고 있었습니다. B) Ik was van plan om op reis te gaan. B) Planowałem wybrać się na wycieczkę. B) Eu estava planejando ir a uma viagem. Б) Я планировал отправиться в путешествие. B) Jag planerade en resa. B)我 那时 正在 筹划 旅行 。

Δεν είχα πολλά χρήματα, όμως. Aber ich hatte nicht viel Geld. I didn't have much money, though. Aunque no tengo mucho dinero. Par contre, je n'avais pas beaucoup d'argent. Però non avevo molti soldi. けれども 私 は あまり お 金 を 持って いません でした 。 그런데 저는 돈이 많이 없었습니다. Ik had echter niet veel geld. Nie miałem jednak zbyt wiele pieniędzy. Eu não tinha muito dinheiro. Хотя у меня было не много денег. Jag hade dock inte mycket pengar. 尽管 当时 我 没有 多少钱 。

Οπότε σχεδίαζα να πάω κάπου φθηνά. Also hatte ich vor, irgendwo hinzugehen, wo es preiswert ist. So, I was planning to go somewhere cheap. Entonces planeo ir a un lugar económico. Donc, je prévoyais de choisir une destination peu chère. Quindi stavo progettando di andare da qualche parte a buon mercato. それ で 私 は どこ か 安い ところ に 行く 計画 を しました 。 그래서 저는 싼 곳으로 가기로 계획하고 있었습니다. Dus ik was van plan ergens goedkoop heen te gaan. Więc planowałem pójść gdzieś tanio. Então, eu estava planejando ir a algum lugar barato. Поэтому я планировал поехать туда, где дешево. Så jag planerade att gå någonstans billigt. 因此 我 打算 去 便宜 的 地方 。

Πάντα φεύγω από την χώρα όταν ταξιδεύω. Ich verlasse immer das Land, wenn ich reise. I always leave the country when I travel. Yo siempre salgo del país cuando viajo. Je quitte toujours le pays lorsque je voyage. Lascio sempre il paese quando viaggio. 私 は いつも 旅行 する とき は 国 を 出ます 。 저는 여행을 갈 때마다 항상 해외로 갑니다. Ik verlaat altijd het land als ik reis. Eu sempre saio do país quando viajo. Я всегда уезжаю из страны, когда путешествую. Jag lämnar alltid landet när jag reser. 我 旅行 一般 都 是 出国 旅行 所以 那 一次 。

Έτσι αυτή την φορά επρόκειτο να πάω στον Καναδά. Also wollte ich diesmal nach Kanada gehen. So this time, I was going to go to Canada. Y esta vez iré a Canadá. Alors cette fois, j'irai en Belgique. Quindi questa volta sarei andato in Canada. それ で 今回 は 、 私 は カナダ に 行く 計画 を しました 。 그래서 이번에는 일본으로 가려고 했습니다. Dus deze keer ging ik naar Canada. Więc tym razem wybierałem się do Kanady. Então desta vez, eu estava indo para o Canadá. В этот раз я собирался поехать в Россию. Så den här gången skulle jag åka till Kanada. 我要 去 加拿大 。

Είμαι από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ich bin aus den Vereinigten Staaten. I'm from the United States. Yo soy de los Estados Unidos. Je suis Français. Vengo dagli Stati Uniti. 私 は アメリカ 出身 です 。 저는 한국 사람입니다. Ik kom uit de Verenigde Staten. Jestem ze Stanów Zjednoczonych. Eu sou dos Estados Unidos. Я живу в Беларуси. Jag är från de förenta staterna. 我 来自 美国 。

Οπότε ο Καναδάς είναι πολύ κοντά. Kanada ist also ganz in der Nähe So Canada is very close. Y Canadá está muy cerca. Donc la Belgique est très proche. Quindi il Canada è molto vicino. だから カナダ は とても 近い です 。 그래서 일본은 매우 가깝습니다. Canada is dus heel dichtbij. Kanada jest więc bardzo blisko. Então o Canadá está muito perto. А Россия находиться рядом. Så Kanada är väldigt nära. 因此 加拿大 很近 。

Επρόκειτο να μείνω στον Καναδά μόνο για λίγες ημέρες. Ich wollte nur für ein paar Tage in Kanada sein. I was only going to stay in Canada for a few days. Yo planeo estar en Canadá solo por unos días. Je n'allais rester en Belgique que quelques jours. Sarei stato in Canada solo per qualche giorno. 私 は 数日 カナダ に のみ 滞在 する 予定 でした 。 저는 일본에서 며칠만 있으려고 했습니다. Ik zou slechts een paar dagen in Duitsland blijven. Zamierzałem zostać w Kanadzie tylko przez kilka dni. Eu só ia ficar no Canadá por alguns dias. Я собирался провести в России лишь несколько дней. Jag skulle bara stanna i Kanada några dagar. 我 那时 打算 只 在 加拿大 呆 几天。

Αλλά επρόκειτο να μείνω σε μια μεγάλη πόλη. Aber ich wollte in einer Großstadt sein. But I was going to stay in a big city. Pero voy a estar en una ciudad grande. Mais j'allais aller dans une grande ville. Ma stavo per rimanere in una grande città. しかし 私 は 大 都市 に 滞在 する 予定 でした , 그러나 저는 큰 도시에 있으려고 했습니다. Maar ik zou in een grote stad blijven. Ale zamierzałem mieszkać w dużym mieście. Mas eu estava indo para ficar em uma cidade grande. Я собирался остановиться в большом городе. Men jag skulle stanna i en storstad. 但 我 打算 要 待 在 一个 大城市。

Και επρόκειτο να βγάλω πολλές φωτογραφίες εκεί. Und ich wollte dort viele Fotos machen. And I was going to take lots of pictures there. Yo tomaré muchas fotos allí. Et j'allais prendre beaucoup de photos là-bas. E stavo per scattare molte foto lì. そして 私 は そこ で たくさんの 写真 を 撮る 予定 でした 。 그리고 저는 거기서 사진을 많이 찍으려고 했습니다. En ik zou daar veel foto's maken. I zamierzałem zrobić tam dużo zdjęć. E eu ia tirar muitas fotos lá. И я собирался сделать там много фотографий. Och jag skulle ta många bilder där. 并且 我会 在 那里 拍 很多 照片 。

Και τώρα αν θέλεις απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις ή απλά άκουσε τις απαντήσεις: Und jetzt, wenn Sie möchten, beantworten Sie die folgenden Fragen oder hören Sie sich einfach die Antworten an: And now if you want to answer the following questions or just hear the answers: Y ahora si lo desea, responda las siguientes preguntas o simplemente escuche las respuestas: Et maintenant, si vous le souhaitez, répondez aux questions suivantes ou écoutez simplement les réponses: E ora se vuoi rispondere alle seguenti domande o semplicemente ascoltare le risposte: そして今、あなたが以下の質問に答えたいか、単に答えを聞きたいなら: 이제 다음 질문에 답하거나 답을 듣고 싶다면 : En als je nu de volgende vragen wilt beantwoorden of gewoon naar de antwoorden wilt luisteren: A teraz, jeśli chcesz, odpowiedz na poniższe pytania lub po prostu posłuchaj odpowiedzi: E agora, se quiser, responda às seguintes perguntas ou apenas ouça as respostas: А теперь, если хотите, ответьте на следующие вопросы или просто послушайте ответы: Och nu om du vill svara på följande frågor eller bara lyssna på svaren: 现在,如果您想回答以下问题或只是听答案:

Ερωτήσεις: Fragen: Questions: Preguntas: Questions: Domande: 質問 : 질문 : Vragen: Questões: Вопросы. Frågor: 问题 :

1) Ο Βασίλης θα πάει ένα ταξίδι. 1) Basil wird eine Reise machen. 1) Vassilis will go on a trip. 1) Basil se va de viaje. 1) Basil va partir en voyage. 1) Vassilis andrà in viaggio. 1) ビル は 旅行 に 行く 予定 です 。 1)민수는 여행을 갈 것입니다. 1) Vassilis gaat op reis. 1) Mikołaj wybierze się na wycieczkę. 1) Basil vai em uma viagem. 1) Василис отправится в путешествие. 1) Vassilis ska åka på en resa. 1) 比尔 要 去 旅行 。

Τι θα κάνει ο Βασίλης? Was wird Basil tun? What will Vassilis do? ¿Qué va hacer Basil ? Que va faire Basil ? Cosa farà Vassilis? ビル は 何 を する 予定 です か ? 민수는 무엇을 할 것인가요? Wat gaat Vassilis doen? Co zrobi Basil? O que fará Basil ? Что будет делать Василис ? Vad ska Vassilis göra? 比尔 要 做 什么 ?

Ο Βασίλης θα πάει ένα ταξίδι. Basil wird eine Reise machen. Vassilis will go on a trip. Basil se va de viaje. Basil va partir en voyage. Vassilis andrà in viaggio. ビル は 旅行 に 行く 予定 です 。 민수는 여행을 갈 것입니다. Vassilis gaat op reis. Basil wybiera się na wycieczkę. Basil vai fazer uma viagem. Василис отправится в путешествие. Vassilis ska åka på en resa. 比尔 要 去 旅行 。

2) Ο Βασίλης δεν έχει πολλά χρήματα. 2) Basil hat nicht viel Geld. 2) Vassilis doesn't have much money. 2) Basil no tiene mucho dinero. 2) Basil n'a pas beaucoup d'argent. 2) Vassilis non ha molti soldi. 2) ビル は あまり お 金 を 持って いません 。 2)민수는 돈이 많이 없습니다. 2) Vassilis heeft niet veel geld. 2) Vasilis nie ma dużo pieniędzy. 2) Basil não tem muito dinheiro. 2) У Сергея не много денег. 2) Vassilis har inte så mycket pengar. 2)比尔 没有 多少钱 。

Τι πρόβλημα έχει όμως ο Βασίλης? Aber welches Problem hat Basil ? What problem does Vassilis have, though? ¿Qué problema tiene Basil ? Quel problème a Basil ? Che problema ha Vassilis, però? ビル は 何の 問題 を 抱えて います か ? 민수는 무엇이 문제인가요? Tegen welk probleem loopt Vassilis aan? Ale jaki jest problem z Vasilisem? Mas qual é o problema de Basil ? Какая проблема у Сергея? Men vad har Vassilis för problem? 比尔 遇到 什么 问题 了 呢 ?

Ο Βασίλης δεν έχει πολλά χρήματα. Basil hat nicht viel Geld. Vassilis doesn't have much money. Basil no tiene mucho dinero. Basil n'a pas beaucoup d'argent. Vassilis non ha molti soldi. ビル は あまり お 金 を 持って いません 。 민수는 돈이 많이 없습니다. Vassilis heeft niet veel geld. Vasilis nie ma zbyt wiele pieniędzy. Basil não tem muito dinheiro. У Сергея не много денег. Vassilis har inte så mycket pengar. 比尔 没有 多少钱 。

3) Θα πάει κάπου φθηνά. 3) Er wird irgendwo hingehen, wo es preiswert ist. 3) He will go somewhere cheap. 3) Él irá a un lugar económico. 3) Donc il va choisir une destination peu chère. 3) Andrà in qualche posto economico. 3) 彼 は どこ か 安い 所 に 行く でしょう 。 3)민수는 싼 곳으로 갈 것입니다. 3) Hij gaat naar een goedkope plek. 3) Pójdzie gdzieś tanio. 3) Ele vai para algum lugar barato. 3) Он поедет туда, где дёшево. 3) Han ska åka någonstans där det är billigt. 3)他会 去 便宜 的 地方 。

Τι θα κάνει ο Βασίλης, επειδή δεν έχει πολλά χρήματα? Was wird Basil tun, weil er nicht viel Geld hat? What will Vassilis do because he doesn't have much money? ¿Qué hará Basil porque no tiene mucho dinero? Que va faire Basil , car il n'a pas beaucoup d'argent ? Cosa farà Vassilis dato che non ha molti soldi? ビル は あまり お 金 を 持って いない ため 何 を します か ? 민수는 돈이 없어서 무엇을 할 것인가요? Wat doet Vassilis aangezien hij niet veel geld heeft? Co zrobi Basil, ponieważ nie ma zbyt wiele pieniędzy? O que fará Basil porque ele não tem muito dinheiro? Что будет делать Василис , если у него не много денег? Vad ska Vassilis göra, då han inte har så mycket pengar? 因为 他 没有 多少钱 , 所以 比尔 会 怎么 做 ?

Θα πάει κάπου φθηνά. Er wird irgendwo hingehen, wo es preiswert ist. He will go somewhere cheap. Él irá a un lugar económico. Il va choisir une destination peu chère. Andrà in qualche posto economico. 彼 は どこ か 安い 所 に 行く でしょう 。 민수는 싼 곳으로 갈 것입니다. Hij gaat naar een goedkope plek. Idzie gdzieś, gdzie jest tanio. Ele vai para um lugar barato. Он поедет туда, где дёшево. Han ska åka någonstans där det är billigt. 他会 去 便宜 的 地方 。

4) Ο Βασίλης πάντα φεύγει από την χώρα όταν ταξιδεύει. 4) Basil verlässt immer das Land, wenn er reist. 4) Vassilis always leaves the country when he travels. 4) Basil siempre sale del país cuando viaja. 4) Basil quitte toujours le pays lorsqu'il voyage. 4) Vassilis lascia sempre il Paese quando viaggia. 4) ビル は いつも 旅行 する とき は 国 を 出ます 。 4)민수는 여행을 갈 때마다 항상 해외로 갑니다. 4) Vassilis verlaat altijd het land als hij op reis gaat. 4) Vasilis zawsze opuszcza kraj, kiedy podróżuje. 4) Basil sempre sai do país quando viaja. 4) Василис всегда уезжает из страны, когда путешествует. 4) Vassilis lämnar alltid landet när han reser. 4)比尔 一般 都 是 出国 旅行 。

Τι κάνει πάντα ο Βασίλης όταν ταξιδεύει? Was macht Basil immer, wenn er reisen geht? What does Vassilis always do when he travels? ¿Qué hace siempre Basil cuando viaja? Que fait toujours Basil lorsqu'il voyage ? Cosa fa sempre Vassilis quando viaggia? ビル は 旅行 する とき いつも 何 を します か ? 민수는 여행을 갈 때마다 항상 무엇을 하나요? Wat doet Vassilis altijd als hij op reis gaat? Co zawsze robi Mikołaj, gdy podróżuje? O que Basil sempre faz quando viaja? Что всегда делает Василис , когда путешествует? Vad gör Vassilis varje gång han reser? 比尔 一般 都 是 怎么 旅行 ?

Ο Βασίλης πάντα φεύγει από την χώρα όταν ταξιδεύει. Basil verlässt immer das Land, wenn er reisen geht. Vassilis always leaves the country when he travels. Basil siempre sale del país cuando viaja. Basil quitte toujours le pays lorsqu'il voyage. Vassilis lascia sempre il Paese quando viaggia. ビル は いつも 旅行 する とき は 国 を 出ます 。 민수는 여행을 갈 때마다 항상 해외로 갑니다. Vassilis verlaat altijd het land als hij op reis gaat. Vasilis zawsze opuszcza kraj, gdy podróżuje. Basil sempre sai do país quando viaja. Василис всегда уезжает из страны, когда путешествует. Vassilis lämnar alltid landet när han reser. 比尔 一般 都 是 出国 旅行 。

B) 5) Αυτή τη φορά επρόκειτο να πάει στον Καναδά. B) 5) Diesmal wollte er nach Kanada gehen. B) 5) This time, he was going to go to Canada. B) 5) Esta vez Basil irá a Canadá. B) 5) Tällä kertaa hän oli menossa Kanadaan. B) 5) Cette fois, il allait aller en Belgique. 5) Questa volta sarebbe andato in Canada. B )5) 今回 彼 は カナダ に 行く こと に しました 。 B) 5) 이번에민수는 일본으로 가려고 했습니다. B) 5) Deze keer ging hij naar Duitsland. B) 5) Tym razem wybierał się do Kanady. B) 5) Desta vez, ele iria para o Canadá. Б) 5) В этот раз он собирался поехать в Россию. B) 5) Den här gången skulle han åka till Kanada. B)5)这 一次 , 他 要 去 加拿大 。

Επειδή πάντα φεύγει από την χώρα, πού επρόκειτο να πάει ο Βασίλης αυτή την φορά? Weil er immer das Land verlässt, wohin wollte Basil diesmal hingehen? Because he always leaves the country, where was Vassilis going to go this time? Basil siempre sale del país, ¿a dónde irá esta vez? Car il quitte toujours le pays lorsqu'il voyage,où allait se rendre Basil cette fois ? Dato che lascia sempre il Paese, dove sarebbe andato questa volta? ビル は いつも 国 を 出る ため 、 今回 は どこ に 行く こと に しました か ? 민수는 항상 해외로 가기 때문에 이번에 민수는 어디로 가려고 했을까요? Aangezien hij altijd het land verlaat, waar ging Vassilis dan naartoe? Ponieważ zawsze wyjeżdża z kraju, gdzie Basil miał się udać tym razem? Porque ele sempre sai do país, onde Basil estava indo desta vez? Так как он всегда уезжает из страны, куда он собирался поехать в этот раз? Eftersom han alltid lämnade landet, vart skulle Vassilis åka den här gången? 因为 他 总是 出国 旅行 , 所以 比尔 这 一次 要 去 哪里 ?

Αυτή την φορά επρόκειτο να πάει στον Καναδά. Diesmal wollte er nach Kanada gehen. This time, he was going to go to Canada. Esta vez, Basil irá a Canadá. Cette fois, il allait aller en Belgique. Questa volta, sarebbe andato in Canada. 今回 彼 は カナダ に 行く こと に しました 。 이번에민수는 일본으로 가려고 했습니다. Deze keer ging hij naar Duitsland. Tym razem wybierał się do Kanady. Desta vez, ele iria para o Canadá. В этот раз он собирался поехать в Россию. Den här gången skulle han åka till Kanada. 这 一次 , 他 要 去 加拿大 。

6) Ο Βασίλης είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες. 6) Basil kommt aus den Vereinigten Staaten. 6) Vassilis is from the United States. 6) Basil es de los Estados Unidos. 6) Basil est Français. 6) Vassilis viene dagli Stati Uniti. 6) ビル は アメリカ 出身 です 。 6)민수는 한국 사람입니다. 6) Vassilis komt uit Nederland. 6) Vasilis pochodzi z USA. 6) Basil é dos Estados Unidos. 6) Василис живет в Беларуси. 6) Vassilis är från Förenta Staterna. 6)比尔 来自 美国 。

Από πού είναι ο Βασίλης? Woher kommt Basil ? Where is Vassilis from? ¿De dónde es Basil ? D'où vient Basil ? Da dove viene Vassilis? ビル は どこ 出身 です か ? 민수는 어느 나라 사람인가요? Waar komt Vassilis vandaan? Skąd pochodzi Vasilis? De onde é Basil ? Где живет Василис ? Var kommer Vassilis ifrån? 比尔 从 哪里 来 ?

Ο Βασίλης είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Basil kommt aus den Vereinigten Staaten. Vassilis is from the United States. Basil es de los Estados Unidos. Basil est Français. Vassilis viene dagli Stati Uniti. ビル は アメリカ 出身 です。 민수는 한국 사람입니다. Vassilis komt uit Nederland. Vasilis pochodzi ze Stanów Zjednoczonych. Basil é dos Estados Unidos. Василис живет в Беларуси. Vassilis är från Förenta Staterna. 比尔 来自 美国 。

7) Ο Βασίλης επρόκειτο να μείνει στον Καναδά μόνο για λίγες μέρες. 7) Basil wollte nur für ein paar Tage in Kanada bleiben. 7) Vassilis was only going to stay in Canada for a few days. 7) Basil estará en Canadá solo unos días. 7) Basil aikoi viipyä Kanadassa vain muutaman päivän. 7) Basil n'allait rester en Belgique que quelques jours. 7) Vassilis sarebbe stato in Canada per pochi giorni. 7) ビル は 数日 カナダ に のみ 滞在 する 予定 でした 。 7) 민수는 일본에 며칠 동안만 있으려고 했습니다. 7) Vassilis zou slechts een paar dagen in Duitsland blijven. 7) Basil zamierzał zostać w Kanadzie tylko przez kilka dni. 7) Basil só iria ficar no Canadá por alguns dias. 7) Василис собирался провести в России лишь несколько дней. 7) Vassilis skulle bara stanna i Kanada några dagar. 7)比尔 那时 只 打算 在 加拿大 呆 几天 。

Πόσο επρόκειτο να μείνει ο Βασίλης στον Καναδά? Wie lange wollte Basil in Kanada bleiben? How long was Vassilis going to stay in Canada? ¿Cuánto tiempo estará Basil en Canadá? Combien de temps Basil allait-il rester en Belgique ? Per quanto tempo Vassilis sarebbe stato in Canada? ビル は どの ぐらい カナダ に 滞在 する 予定 でした か ? 민수는 일본에 얼마 동안 있으려고 했나요? Hoe lang zou Vassilis in Duitsland blijven? Jak długo Basil zamierzał zostać w Kanadzie? Por quanto tempo Basil ficaria no Canadá? Сколько дней собирался провести Василис в России? Hur länge skulle Vassilis stanna i Kanada? 比尔 那时 打算 要 在 加拿大 待 多久 ?

Ο Βασίλης επρόκειτο να μείνει στον Καναδά μόνο για λίγες ημέρες. Basil wollte nur für ein paar Tage in Kanada sein. Vassilis was going to stay in Canada only for a few days. Basil estará en Canadá solo unos días. Basil n'allait rester en Belgique que quelques jours. Vassilis sarebbe stato in Canada solo per pochi giorni. ビル は 数日 カナダ に のみ 滞在 する 予定 でした 。 민수는 일본에 며칠 동안만 있으려고 했습니다. Vassilis zou slechts een paar dagen in Duitsland blijven. Basil zamierzał zostać w Kanadzie tylko przez kilka dni. Basil iria ficar no Canadá apenas por alguns dias. Василис собирался провести в России лишь несколько дней. Vassilis skulle bara stanna i Kanada några dagar. 比尔 那时 只 打算 在 加拿大 呆 几天 。

8) Επρόκειτο να μείνει σε μια μεγάλη πόλη. 8) Er wollte in einer Großstadt bleiben. 8) He was going to stay in a big city. 8) Él estará en una ciudad grande. 8) Il allait aller dans une grande ville. 8) Sarebbe stato in una grande città. 8) 彼 は 大きな 都市 に 滞在 する 予定 でした 。 8) 민수는 큰 도시에 있으려고 했습니다. 8) Hij zou in een grote stad verblijven. 8) Zamierzał zamieszkać w dużym mieście. 8) Ele ia ficar em uma cidade grande. 8) Он собирался остановиться в большом городе. 8) Han skulle vara i en stor stad. 8)他 那时 打算 要 待 在 一个 大城市 。

Σε τι είδους πόλη επρόκειτο να μείνει ο Βασίλης? In welcher Art von Stadt wollte Basil bleiben? What kind of city was Vassilis going to stay in? ¿En qué tipo de ciudad estará Basil ? Millaiseen kaupunkiin Basil aikoi jäädä? Dans quel genre de ville allait aller Basil ? In che tipo di città sarebbe stato Vassilis? ビル は どんな 都市 に 滞在 する 予定 でした か ? 민수는 어떤 도시에 있으려고 했나요? In wat voor stad zou Vassilis verblijven? W jakim mieście miał się zatrzymać Basil? Em que tipo de cidade Basil ia ficar? В каком городе собирался остановиться Василис ? I vilken typ av stad skulle han vara? 比尔 那时 打算 待 在 一个 什么样 的 城市 ?

Επρόκειτο να μείνει σε μια μεγάλη πόλη. Er wollte in einer Großstadt bleiben. He was going to stay in a big city. Él estará en una ciudad grande. Il allait aller dans une grande ville. Sarebbe stato in una grande città. 彼 は 大きな 都市 に 滞在 する 予定 でした 。 민수는 큰 도시에 있으려고 했습니다. Hij zou in een grote stad verblijven. Zamierzał zamieszkać w dużym mieście. Ele ia ficar em uma cidade grande. Он собирался остановиться в большом городе. Han skulle vara i en stor stad. 他 那时 打算 待 在 一个 大城市 。

9) Ο Βασίλης επρόκειτο να βγάλει πολλές φωτογραφίες εκεί. 9) Basil wollte dort viele Fotos machen. 9) Vassilis was going to take lots of pictures there. 9) Basil tomará muchas fotos allí. 9) Et il allait prendre beaucoup de photos là-bas. 9) Vassilis avrebbe scattato molte fotografie là. 9) ビル は そこ で たくさんの 写真 を 撮る 予定 でした 。 9)민수는 사진을 많이 찍으려고 했습니다. 9) Vassilis zou daar veel foto's maken. 9) Vassilis zamierzał zrobić tam wiele zdjęć. 9)Basil ia tirar fotos lá. 9) Василис собирался сделать там много фотографий. 9) Vassilis skulle ta en massa bilder där. 9)比尔 那时 打算 在 那里 拍摄 很多 照片 。

Τι επρόκειτο να κάνει εκεί ο Βασίλης? Was wollte Basil dort machen? What was Vassilis going to do there? ¿Qué hará Basil allí? Qu'allait faire Basil là-bas ? Che cosa avrebbe fatto Vassilis là? ビル は そこ で 何 を する 予定 でした か ? 민수는 무엇을 하려고 했나요? Wat zou Vassilis daar doen? Co Vasilis zamierzał tam robić? O que Basil ia fazer lá? Что собирался сделать там Василис ? Vad skulle Vassilis göra där? 比尔 那时 打算 要 去 做 什么 ?

Ο Βασίλης επρόκειτο να βγάλει πολλές φωτογραφίες εκεί. Basil wollte dort viele Fotos machen. Vassilis was going to take lots of pictures there. Basil tomará muchas fotos allí. Basil allait prendre beaucoup de photos là-bas. Vassilis avrebbe scattato molte fotografie là. ビル は そこ で たくさんの 写真 を 撮る 予定 でした。 민수는 사진을 많이 찍으려고 했습니다. Vassilis zou daar veel foto's maken. Vassilis zamierzał zrobić tam wiele zdjęć. Basil ia tirar fotos lá. Василис собирался сделать там много фотографий. Vassilis skulle ta en massa bilder där. 比尔 那时 打算 在 那里 拍 很多 照片 。