×

我们使用cookies帮助改善LingQ。通过浏览本网站,表示你同意我们的 cookie 政策.


image

LingQ Mini Stories, 22 - Η Εύα δεν αισθάνεται καλά

Η Εύα δεν αισθάνεται καλά.

Άκουσε την ιστορία της:

A) Η Εύα δεν αισθάνεται πολύ καλά.

Έχει πονοκέφαλο και πονόλαιμο.

Φτερνίζεται επίσης πολύ.

Αποφασίζει να πάει στον γιατρό.

Λέει στον γιατρό πώς αισθάνεται.

Ο γιατρός λέει στην Εύα ότι έχει ένα κρύωμα.

Η Εύα ζητά από τον γιατρό κάποια φάρμακα.

Ο γιατρός λέει στην Εύα ότι δεν χρειάζονται φάρμακα για ένα κρύωμα.

Ο γιατρός λέει στην Εύα αντί αυτών, να κοιμηθεί και να πιει νερό.

Η Εύα δεν αισθάνεται καλύτερα όταν φεύγει από τον γιατρό.

Άκουσε τώρα την Εύα να λέει την ιστορία της:

B) Δεν αισθανόμουν πολύ καλά.

Είχα πονοκέφαλο και πονόλαιμο.

Φτερνιζόμουν επίσης πολύ.

Αποφάσισα να πάω στον γιατρό.

Είπα στον γιατρό πώς αισθανόμουν.

Ο γιατρός μου είπε ότι είχα ένα κρύωμα.

Ζήτησα από τον γιατρό κάποια φάρμακα.

Ο γιατρός είπε ότι δεν χρειαζόμουν φάρμακα για ένα κρύωμα.

Ο γιατρός μου είπε αντί αυτών, να κοιμηθώ και να πιω νερό.

Δεν αισθανόμουν καλύτερα όταν έφυγα από τον γιατρό.

Και τώρα μερικές ερωτήσεις.

Προσπάθησε να τις απαντήσεις:

Ερωτήσεις:

A) 1) Η Εύα δεν αισθάνεται καλά.

Αισθάνεται η Εύα καλά?

Όχι, δεν αισθάνεται καλά.

2) Η Εύα έχει πονοκέφαλο και πονόλαιμο.

Τι έχει?

Έχει πονοκέφαλο και πονόλαιμο.

3) Η Εύα φτερνίζεται πολύ.

Τι κάνει η Εύα πολύ?

Φτερνίζεται πολύ.

4) Η Εύα αποφασίζει να πάει στον γιατρό.

Τι αποφασίζει η Εύα να κάνει?

Αποφασίζει να πάει στον γιατρό.

5) Η Εύα λέει στον γιατρό πώς αισθάνεται.

Τι λέει στον γιατρό?

Λέει στον γιατρό πώς αισθάνεται.

B) 6) Ο γιατρός είπε στην Εύα ότι έχει ένα κρύωμα.

Τι είπε ο γιατρός στην Εύα?

Ο γιατρός της είπε ότι έχει ένα κρύωμα.

7) Ο γιατρός είπε στην Εύα ότι δεν χρειαζόταν φάρμακα για ένα κρύωμα.

Είπε ό γιατρός ότι η Εύα χρειάζεται φάρμακα?

Όχι, ο γιατρός είπε ότι η Εύα δεν χρειαζόταν φάρμακα για ένα κρύωμα.

8) Ο γιατρός είπε στην Εύα αντί αυτών να κοιμηθεί και να πιει νερό.

Τι είπε ο γιατρός στην Εύα να κάνει αντί αυτών?

Ο γιατρός είπε στην Εύα να κοιμηθεί και να πιει νερό αντί αυτών.

9) Η Εύα δεν αισθανόταν καλύτερα όταν έφυγε από τον γιατρό.

Αισθανόταν η Εύα καλύτερα όταν έφυγε από τον γιατρό?

Όχι, η Εύα δεν αισθανόταν καλύτερα όταν έφυγε από τον γιατρό.

Η Εύα δεν αισθάνεται καλά. Eva geht es nicht gut. Ева does not feel good. Eva no se siente bien. Eve ne se sent pas bien. Eva non si sente bene. エヴァは気分が悪い。 또는 기분이 좋지 않습니다. Eva voelt zich niet lekker. Eva nie czuje się dobrze. Eva não está se sentindo bem. Еве плохо себя чувствует. Eva mår inte bra. 伊娃不舒服。

Άκουσε την ιστορία της: Hören Sie ihre Geschichte: Listen to her story: Escucha su historia: Écoutez son histoire: Ascolta la sua storia: 彼女の話を聞いてください: 그녀의 이야기를 들어보세요. Luister naar haar verhaal: Posłuchaj jej historii: Ouça a história dela: Услышь ее историю: Lyssna på hennes berättelse: 听她的故事:

A) Η Εύα δεν αισθάνεται πολύ καλά. A) Eva geht es nicht so gut. A) Ева isn't feeling very well. A) Eve no se siente muy bien. A) Eve ne se sent pas très bien. A) Eva non si sente bene. A ) エマ は 体調 が よく ありません 。 A) 엠마는 몸이 좋지 않습니다. A) Eva voelt zich niet zo goed. A) Eve nie czuje się zbyt dobrze. A) Eve não está se sentindo muito bem. А) Еве нездоровится. A) Eva mår inte så bra. A)艾玛 感觉 不太 舒服 。

Έχει πονοκέφαλο και πονόλαιμο. Sie hat Kopfschmerzen und Halsschmerzen. She has a headache and a sore throat. Ella tiene dolor de cabeza y de garganta. Eve ne se sent pas très bien. Ha mal di testa e mal di gola. 彼女 は 頭痛 が して 喉 が 痛い です 。 그녀는 두통과 인후통을 느낍니다. Ze heeft hoofdpijn en een zere keel. Boli go głowa i gardło. Ela está com uma dor de cabeça e com dor de garganta. У неё болят голова и горло. Hon har huvudvärk och ont i halsen. 她 头痛 , 喉咙痛 。

Φτερνίζεται επίσης πολύ. Sie niest auch viel. She is also sneezing a lot. Ella también está estornudando mucho. Elle a un mal de tête et un mal de gorge. Starnutisce molto. 彼女 は また くしゃみ を たくさん します 。 또한 그녀는 재채기를 많이 합니다. Ze niest ook veel. Często też kicha. Ela também está espirrando muito. Она также много чихает. Hon nyser mycket också. 她 在 打 很多 喷嚏 。

Αποφασίζει να πάει στον γιατρό. Sie beschließt, zum Arzt zu gehen. She decides to go to the doctor. Ella decide ir a ver al doctor. Elle éternue aussi beaucoup. Decide di andare dal dottore. 彼女 は 医者 に 診て もらう こと に します 。 그녀는 병원에 가기로 결정합니다. Ze besluit om naar de dokter te gaan. Postanawia udać się do lekarza. Ela decidiu ir ver um médico. Она решает пойти к врачу. Hon bestämmer sig för att gå till doktorn. 她 决定 去 看 医生 。

Λέει στον γιατρό πώς αισθάνεται. Sie sagt dem Arzt, wie sie sich fühlt. She tells the doctor how she feels. Ella le dice al doctor cómo se siente. Elle décide d'aller voir le médecin. Spiega al dottore come si sente. 彼女 は 医者 に どのような 体調 か を 伝えます 。 그녀는 의사에게 그녀가 어떻게 느끼는지 설명합니다. Ze vertelt de dokter hoe ze zich voelt. Mówi lekarzowi, jak się czuje. Ela diz para o médico com ela se sente. Она рассказывает доктору, как себя чувствует. Hon berättar för doktorn hur hon mår. 她 告诉 医生 她 的 感觉 。

Ο γιατρός λέει στην Εύα ότι έχει ένα κρύωμα. Der Arzt sagt zu Eva , dass sie eine Erkältung hat. The doctor tells Ева she has a cold. El doctor le dice a Eve que tiene un resfriado. Elle dit au médecin comment elle se sent. Il dottore dice a Eva che ha il raffreddore. 医者 は エマ が 風邪 を 引いて いる と 伝えます 。 의사는 그녀가 감기에 걸렸다고 말합니다. De dokter zegt tegen Eva dat ze verkouden is. Lekarz mówi Evie, że jest przeziębiona. O médico diz a Eva que ela está resfriada. Доктор говорит Еве , что она простудилась. Doktorn berättar för Eva att hon är förkyld. 医生 告诉 艾玛 她 感冒 了 。

Η Εύα ζητά από τον γιατρό κάποια φάρμακα. Eva bittet den Arzt um einige Medikamente. Ева asks the doctor for some medicine. Eve le pregunta al doctor por medicamento. Le docteur dit à Eve qu'elle a un rhume. Eva chiede al dottore alcune medicine. エマ は 医者 に 薬 を お 願い します 。 엠마는 의사에게 약 처방을 요청합니다. Eva vraagt de dokter om medicatie. Eva prosi lekarza o lekarstwo. Eve pede para o médico algum tipo de remédio. Еве просит доктора выписать ей лекарство. Eva ber doktorn om medicin. 艾玛请 医生 给 点药 。

Ο γιατρός λέει στην Εύα ότι δεν χρειάζονται φάρμακα για ένα κρύωμα. Der Arzt sagt, Eva braucht keine Medikamente für eine Erkältung. The doctor says Ева doesn't need medicine for a cold. El doctor le dice a Eve que no necesita medicamento para un resfriado. Eve demande au médecin des médicaments. Il dottore dice a Eva che non servono medicine per il raffreddore. 医者 は エマ に 風邪 の ため に は 薬 は 必要 ない と 言います 。 의사는 엠마에게 감기에는 약이 필요하지 않다고 말합니다. De dokter zegt dat Eva geen medicatie nodig heeft voor een verkoudheid. Lekarz mówi Evie, że nie potrzebują leków na przeziębienie. O médico diz para Eve que não é necessário remédio para um resfriado. Доктор говорит, что Еве не нужно лекарство от простуды. Doktorn säger att Eva inte behöver medicin för en förkylning. 医生 说 艾玛 不 需要 感冒药 。

Ο γιατρός λέει στην Εύα αντί αυτών, να κοιμηθεί και να πιει νερό. Der Arzt sagt Eva , sie solle schlafen und stattdessen Wasser trinken. The doctor tells Ева to sleep and drink water instead. El doctor le dice a Eve que debería dormir y beber agua. Le docteur dit à Eve qu'elle n'a pas besoin de médicaments pour un rhume. Il dottore dice a Eva di dormire e bere acqua. 医者 は エマ に 代わり に 寝て お 水 を 飲む ように と 伝えます 。 대신에 의사는 엠마에게 자고 물을 마시라고 말합니다. De dokter zegt tegen Eva dat ze in plaats daarvan moet gaan slapen en water moet drinken. Lekarz każe Eve spać i pić wodę. Em vez disso, o médico diz para Eve ir dormir e beber agua. Вместо этого доктор рекомендует Еве сон и тёплое питьё. Doktorn säger till Eva att sova och dricka vatten istället. 医生 反而 告诉 艾玛要 睡觉 和 喝水 。

Η Εύα δεν αισθάνεται καλύτερα όταν φεύγει από τον γιατρό. Eva fühlt sich nicht besser, als sie den Arzt verlässt. Ева isn't feeling better when she leaves the doctor. Eve aún no se siente bien cuando se despide del doctor. Le docteur dit à Eve de plutôt dormir et boire de l'eau. Eva non si sente meglio dopo aver lasciato lo studio del dottore. エマ は 医者 の 所 を 出る とき に は もっと 体調 が 良く なく なった 。 엠마는 병원에서 나오며 몸이 나아지지 않았다고 느낍니다. Eva voelt zich niet beter wanneer ze bij de dokter weggaat. Eva nie czuje się lepiej po wyjściu od lekarza. Eve não está se sentindo melhor quando ela vai embora. Еве не стало лучше после посещения врача. Eva mår inte bättre när hon går från doktorn. 爱玛 离开 医生 时 没有 感觉 好些 。

Άκουσε τώρα την Εύα να λέει την ιστορία της: Jetzt hör zu, wie Eva ihre Geschichte erzählt: Now Ева tells the story. A continuación la historia contada por Eve . Eve ne se sent pas mieux une fois partie de chez le docteur. Ora ascolta Eva che racconta la sua storia: 今、エヴァが彼女の話をするのを聞いてください: 이제 그녀의 이야기를 들어보세요. Luister nu naar Eva die haar verhaal vertelt: Teraz posłuchaj, jak Eve opowiada swoją historię: Agora ouça Eve contar sua história: Теперь послушай, как Ева рассказывает свою историю: Lyssna nu på Eva berätta sin historia: 现在听伊娃讲她的故事:

B) Δεν αισθανόμουν πολύ καλά. B) Ich fühlte mich nicht sehr wohl. B) I didn't feel very well. B) Yo no me sentía muy bien. B) Je ne me sentais pas très bien. B) Non mi sentivo molto bene. B )私 は 体調 が よく ありません 。 B) 저는 몸이 좋지 않았습니다. B) Ik voelde me niet zo goed. B) Nie czułem się zbyt dobrze. B) Eu não estava me sentindo muito bem. Б) Мне нездоровилось. B) Jag mådde inte så bra. B) 我 头痛 , 喉咙痛 。

Είχα πονοκέφαλο και πονόλαιμο. Ich hatte Kopfschmerzen und Halsschmerzen. I had a headache and a sore throat. Yo tenía dolor de cabeza y de garganta. J'avais un mal de tête et un mal de gorge. Avevo mal di testa e mal di gola. 私 は 頭痛 が して 喉 が 痛い です 。 저는 두통과 인후통을 느꼈습니다. Ik had hoofdpijn en een zere keel. Bolała mnie głowa i gardło. Eu estava com dor de cabeça e dor de garganta. У меня болели голова и горло. Jag hade huvudvärk och ont i halsen. 我 在 打 很多 喷嚏 。

Φτερνιζόμουν επίσης πολύ. Ich habe auch viel geniest. I was also sneezing a lot. Yo también estaba estornudando mucho. J'éternuais aussi beaucoup. Starnutivo molto. 私 は また くしゃみ を たくさん します 。 또한 저는 재채기를 많이 하고 있었습니다. Ik nieste ook veel. Często też kichałem. Eu também estava espirrando muito. Я также много чихал. Jag nyste mycket också. 我 决定 去 看 医生 。

Αποφάσισα να πάω στον γιατρό. Ich beschloss, zum Arzt zu gehen. I decided to go to the doctor. Yo decidí ir a ver al doctor. J'ai décidé d'aller voir le médecin. Ho deciso di andare dal dottore. 私 は 医者 に 診て もらう こと に します 。 저는 병원에 가기로 결정했습니다. Ik besloot om naar de dokter te gaan. Zdecydowałem się pójść do lekarza. Eu decidi ir ao médico. Я решил пойти к врачу. Jag bestämde mig för att gå till doktorn. 我 告诉 医生 我 的 感觉 。

Είπα στον γιατρό πώς αισθανόμουν. Ich sagte dem Arzt, wie ich mich fühle. I told the doctor how I felt. Le dije al doctor cómo me sentía. J'ai dit au médecin comment je me sentais. Ho detto al dottore come mi sentivo. 私 は 医者 に どのような 体調 か を 伝えます 。 저는 의사에게 제가 어떻게 느끼는지 설명했습니다. Ik vertelde de dokter hoe ik me voelde. Powiedziałem lekarzowi, jak się czuję. Eu disse ao médico como estava me sentindo. Я рассказал доктору, как себя чувствую. Jag berättade för doktorn hur jag mådde. 医生 告诉 我 感冒 了 。

Ο γιατρός μου είπε ότι είχα ένα κρύωμα. Der Arzt sagte mir, dass ich eine Erkältung habe. The doctor told me I had a cold. El doctor me dijo que tenía un resfriado. Le docteur m'a dit que j'avais un rhume. Il dottore mi ha detto che avevo il raffreddore. 医者 は 私 が 風邪 を 引いて いる と 伝えます 。 의사는 제가 감기에 걸렸다고 말했습니다. De dokter zei tegen me dat ik verkouden was. Lekarz powiedział mi, że jestem przeziębiony. Eu disse para o médico que eu tinha um resfriado. Доктор сказал мне, что я простудился. Doktorn berättade för mig att jag var förkyld. 我 请 医生 给 点药 。

Ζήτησα από τον γιατρό κάποια φάρμακα. Ich habe den Arzt um Medikamente gebeten. I asked the doctor for some medicine. Le pregunté al doctor por medicamento. J'ai demandé au médecin des médicaments. Ho chiesto al dottore di darmi qualche medicinale. 私 は 医者 に 薬 を お 願い します 。 저는 의사에게 약 처방을 요청했습니다. Ik vroeg de dokter om medicatie. Poprosiłem lekarza o jakieś leki. Eu pedi o médico algum remédio. Я попросил доктора выписать мне лекарство. Jag bad doktorn om medicin. 医生 说 我 不 需要 感冒药 。

Ο γιατρός είπε ότι δεν χρειαζόμουν φάρμακα για ένα κρύωμα. Der Arzt sagte, ich brauche für eine Erkältung keine Medikamente. The doctor said I didn't need medicine for a cold. El doctor dijo que yo no necesitaba medicamento para un resfriado. Le docteur m'a dit que je n'avais pas besoin de médicaments pour un rhume. Il dottore ha detto che non servono medicinali per il raffreddore. 医者 は 私 に 風邪 の ため に は 薬 は 必要 ない と 言います 。 의사는 저에게 감기에는 약이 필요하지 않다고 말했습니다. De dokter zei dat ik geen medicatie nodig had voor een verkoudheid. Lekarz powiedział, że nie potrzebuję leków na przeziębienie. O médico disse que eu não precisava de remédio para um resfriado. Доктор сказал, что мне не нужно лекарство от простуды. Doktorn sa till mig att jag inte behöver medicin för en förkylning. 医生 反而 告诉 我要 睡觉 和 喝水 。

Ο γιατρός μου είπε αντί αυτών, να κοιμηθώ και να πιω νερό. Der Arzt sagte mir, ich solle schlafen und stattdessen Wasser trinken. The doctor told me to sleep and drink water instead. El doctor me dijo que debería dormir y beber agua. Le docteur m'a dit de plutôt dormir et boire de l'eau. Il dottore mi ha detto invece di dormire e bere acqua. 医者 は 私 に 代わり に 寝て お 水 を 飲む ように と 伝えます 。 대신에 의사는 저에게 자고 물을 마시라고 말했습니다. De dokter zei tegen me dat ik in plaats daarvan moest gaan slapen en water moest drinken. Lekarz kazał mi spać i pić wodę. Em vez disso, o médico me disse para dormir e beber agua. Вместо этого доктор порекомендовал мне сон и тёплое питьё. Doktorn sa till mig att sova och dricka vatten istället. 当 我 离开 医生 时 我 没有 感觉 好些 。

Δεν αισθανόμουν καλύτερα όταν έφυγα από τον γιατρό. Mir ging es nicht besser, als ich den Arzt verließ. I didn't feel better when I left the doctor. Yo aún no me siento bien cuando me despido del doctor. Je ne me sentais pas mieux une fois parti de chez le docteur. Non mi sono sentita meglio quando ho lasciato lo studio del dottore. 私 は 医者 の 所 を 出る とき に は もっと 体調 が 良く なく なりました 。 저는 병원에서 나오며 몸이 나아지지 않았다고 느꼈습니다. Ik voelde me niet beter toen ik bij de dokter wegging. Po wyjściu od lekarza nie poczułem się lepiej. E agora algumas perguntas. Мне не стало лучше после посещения врача. Jag mådde inte bättre när jag gick från doktorn. 我离开医生后感觉并不好。

Και τώρα μερικές ερωτήσεις. Und jetzt ein paar Fragen. I will ask some questions next. Y ahora algunas preguntas. Et maintenant quelques questions. E ora alcune domande. そして今いくつかの質問。 이제 몇 가지 질문이 있습니다. En nu enkele vragen. E agora algumas perguntas. А теперь несколько вопросов. Och nu några frågor. 现在有一些问题。

Προσπάθησε να τις απαντήσεις: Versuchen Sie, sie zu beantworten: Try to answer them: Intenta responderles: Essayez d'y répondre: Prova a rispondere: それらに答えてみてください: 그들에게 대답하십시오 : Probeer ze te beantwoorden: Spróbuj na nie odpowiedzieć: Tente responder a eles: Попробуйте ответить на них: Försök att svara på dem: 试回答他们:

Ερωτήσεις: Fragen: Questions: Preguntas: Questions: Domande: 質問 : 질문 : Vragen: Perguntas: Вопросы: Frågor: 问题 :

A) 1) Η Εύα δεν αισθάνεται καλά. A) 1) Eva geht es nicht gut. A) 1) Ева isn't feeling well. A) 1) Eve no se siente bien. A) 1) Eve ne se sent pas très bien. A) 1) Eva non si sente bene. A ) 1) エマ は 体調 が よく ありません 。 A) 1) 엠마는 몸이 좋지 않습니다 . A) 1) Eva voelt zich niet goed. A) 1) Eve nie czuje się dobrze. A) 1)Eve não está se sentindo muito bem. А) 1) Еве нездоровится. A) 1) Eva mår inte bra. A) 1) 艾玛 感觉 不 舒服 。

Αισθάνεται η Εύα καλά? Geht es Eva gut? Is Ева feeling well? ¿Eve se siente bien? Eve se sent elle bien ? Eva si sente bene? エマ は 体調 が 良い です か ? 엠마는 몸이 괜찮다고 느낍니까? Voelt Eva zich goed? Czy Eva czuje się dobrze? Eve está se sentindo bem? Еве чувствует себя хорошо? Mår Eva bra? 艾玛 感觉 好 吗 ?

Όχι, δεν αισθάνεται καλά. Nein, es geht ihr nicht gut. No, she isn't feeling well. No, Eve no se siente bien. Non, Eve ne se sent pas bien. No, non si sente bene. いいえ 、 彼女 は 体調 が よく ありません 。 아니요, 그녀는 몸이 좋지 않습니다. Nee, ze voelt zich niet goed. Nie, nie czuje się dobrze. Não, ela não está se sentindo bem. Нет, это не правильно. Nej, hon mår inte bra. 不 , 她 感觉 不 舒服 。

2) Η Εύα έχει πονοκέφαλο και πονόλαιμο. 2) Eva hat Kopfschmerzen und Halsschmerzen. 2) Ева has a headache and a sore throat. 2) Eve tiene dolor de cabeza y de garganta. 2) Eve a un mal de tête et un mal de gorge. 2) Eva ha mal di testa e mal di gola. 2) エマ は 頭痛 が して 喉 が 痛い です 。 2) 엠마는 두통과 인후통을 느낍니다. 2) Eva heeft hoofdpijn en een zere keel. 2) Evę boli głowa i gardło. 2)Eve está com dor de cabeça e dor de garganta. 2) У Еве болят голова и горло. 2) Eva har huvudvärk och ont i halsen. 2) 艾玛 头痛 和 喉咙痛 。

Τι έχει? Was hat sie denn? What does she have? ¿Qué tiene Eve ? Qu'est-ce qu'a Eve ? Che cosa si sente? 彼女 は どんな 症状 が あります か ? 그녀는 무엇을 느낍니까? Waar heeft ze last van? Co w tym złego? Como ela está? Что болит Еве ? Vad har hon? 她 得 了 什么 病 ?

Έχει πονοκέφαλο και πονόλαιμο. Sie hat Kopfschmerzen und Halsschmerzen. She has a headache and a sore throat. Eve tiene dolor de cabeza y de garganta. Elle a un mal de tête et un mal de gorge. Eva ha mal di testa e mal di gola. 彼女 は 頭痛 が して 喉 が 痛い です 。 그녀는 두통과 인후통을 느낍니다. Ze heeft hoofdpijn en een zere keel. Boli go głowa i gardło. Ela está com dor de cabeça e com dor de garganta. Ей болят голова и горло. Hon har huvudvärk och ont i halsen. 她 头痛 , 喉咙痛 。

3) Η Εύα φτερνίζεται πολύ. 3) Eva niest viel. 3) Ева is sneezing a lot. 3) Eve está estornudando mucho. 3) Eve éternue beaucoup. 3) Eva starnutisce spesso. 3) エマ は くしゃみ を たくさん します 。 3) 엠마는 재채기를 많이 합니다. 그 3) Eva niest veel. 3) Eve często kicha. 3) Eve está espirrando muito. 3) Еве много чихает. 3) Eva nyser ofta. 3) 艾玛 在 打 很多 喷嚏 。

Τι κάνει η Εύα πολύ? Was tut Eva sehr oft? What is Ева doing a lot? ¿Qué está haciendo Eve ? Qu'est-ce que Eve fait beaucoup ? Cosa, fa spesso, Eva? エマ は 何 を たくさん します か ? 녀는 무엇을 많이 합니까? Wat doet Eva veel? Co często robi Eve? O que Eve está fazendo muito? Что делает Еве много? Vad gör Eva ofta? 艾玛 在 做 什么 ?

Φτερνίζεται πολύ. Sie niest viel. She is sneezing a lot. Eve está estornudando mucho. Elle éternue beaucoup. Lei starnutisce spesso. 彼女 は くしゃみ を たくさん します 。 그녀는 재채기를 많이 합니다. Ze niest veel. Często kicha. Ela está espirrando muito. Она много чихает. Hon nyser ofta. 她 在 打 很多 喷嚏 。

4) Η Εύα αποφασίζει να πάει στον γιατρό. 4) Eva beschließt, zum Arzt zu gehen. 4) Ева decides to go to the doctor. 4) Eve decide ir a ver al doctor. 4) Eve décide d'aller voir le médecin. 4) Eva decide di andare dal dottore. 4) エマ は 医者 に 診て もらう こと に します 。 4) 엠마는 병원에 가기로 결정합니다. 4) Eva besluit om naar de dokter te gaan. 4) Eva decyduje się pójść do lekarza. 4) Eve decidiu ir ao médico. 4) Еве решает пойти к врачу. 4) Eva bestämmer sig för att gå till doktorn. 4) 艾玛 决定 去 看 医生 。

Τι αποφασίζει η Εύα να κάνει? Was beschließt Eva zu tun? What does Ева decide to do? ¿Qué decide Eve hacer? Qu'est-ce que Eve décide de faire ? Cosa decide di fare, Eva? エマ は 何 を して もらう こと に します か ? 엠마는 무엇을 하기로 결정합니까? Wat besluit Eva? Co postanawia zrobić Eve? O que Eve decidiu fazer? Что решает Еве сделать? Vad bestämmer sig Eva för att göra? 艾玛 决定 做 什么 ?

Αποφασίζει να πάει στον γιατρό. Sie beschließt, zum Arzt zu gehen. She decides to go to the doctor. Eve decide ir a ver al doctor. Elle décide d'aller voir le médecin. Decide di andare dal dottore. 彼女 は 医者 に 診て もらう こと に します 。 그녀는 병원에 가기로 결정합니다. Ze besluit om naar de dokter te gaan. Postanawia udać się do lekarza. Ela decidiu ir ao médico. Она решает пойти к доктору. Hon bestämmer sig för att gå till doktorn. 她 决定 去 看 医生 。

5) Η Εύα λέει στον γιατρό πώς αισθάνεται. 5) Eva sagt dem Arzt, wie sie sich fühlt. 5) Ева tells the doctor how she feels. 5) Eve le dice al doctor cómo se siente. 5) Eve dit au médecin comment elle se sent. 5) Eva dice al dottore come si sente. 5) エマ は 医者 に 彼女 が どのような 体調 か 伝えます 。 5) 엠마는 의사에게 그녀가 어떻게 느끼는지 설명합니다. 5) Eva vertelt de dokter hoe ze zich voelt. 5) Eva mówi lekarzowi, jak się czuje. 5) Eve diz ao médico como ela se sente. 5) Еве рассказывает врачу о своём самочувствии. 5) Eva berättar för doktorn hur hon mår. 5) 艾玛 告诉 医生 她 的 感觉 。

Τι λέει στον γιατρό? Was sagt sie dem Arzt? What does she tell the doctor? ¿Qué le dice Eve al doctor? Que dit-elle au médecin ? Cosa dice al dottore? 彼女 は 医者 に 何 を 伝えます か ? 그녀는 의사에게 무엇을 설명합니까? Wat vertelt ze de dokter? Co mówi lekarzowi? O que ela diz ao médico? Что Еве рассказывает врачу? Vad berättar hon för doktorn? 她 告诉 医生 什么 ?

Λέει στον γιατρό πώς αισθάνεται. Sie sagt dem Arzt, wie sie sich fühlt. She tells the doctor how she feels. Eve le dice al doctor cómo se siente. Elle dit au médecin comment elle se sent. Lei dice al dottore come si sente. 彼女 は 医者 に 彼女 が どのような 体調 か を 伝えます 。 그녀는 의사에게 그녀가 어떻게 느끼는지 설명합니다. Ze vertelt de dokter hoe ze zich voelt. Mówi lekarzowi, jak się czuje. Ela diz ao médico como ela se sente. Она рассказывает врачу о своём самочувствии. Hon berättar för doktorn hur hon mår. 她 告诉 医生 她 的 感觉 。

B) 6) Ο γιατρός είπε στην Εύα ότι έχει ένα κρύωμα. B) 6) Der Arzt sagte zu Eva , dass sie eine Erkältung hat. B) 6) The doctor told Ева that she has a cold. 6) El doctor le dice a Eve que tiene un resfriado. B) 6) Le docteur a dit à Eve qu'elle avait un rhume. B) 6) Il dottore dice a Eva che ha il raffreddore. B) 6) 医者 は エマ が 風邪 を 引いて いる と 伝え ました 。 B) 6) 의사는 엠마에게 그녀가 감기에 걸렸다고 말했습니다. B) 6) De dokter zei tegen Eva dat ze verkouden was. B) 6) Lekarz powiedział Evie, że jest przeziębiona. B) 6) O médico disse para Eve que ela está resfriada. Б) 6) Врач сказал Еве , что она простудилась. B) 6) Doktorn berättade för Eva att hon är förkyld. B) 6) 医生 告诉 艾玛 她 感冒 了 。

Τι είπε ο γιατρός στην Εύα? Was sagte der Arzt zu Eva ? What did the doctor tell Ева ? ¿Qué le dice el doctor a Eve ? Qu'a dit le docteur à Eve ? Che cosa dice il dottore a Eva? 医者 は エマ に 何 を 伝え ました か ? 의사는 엠마에게 뭐라고 말했습니까? Wat zei de dokter tegen Eva? Co lekarz powiedział Evie? O que o médico disse a Eve ? Что доктор сказал Еве ? Vad berättade doktorn för Eva ? 医生 告诉 艾玛 什么 ?

Ο γιατρός της είπε ότι έχει ένα κρύωμα. Der Arzt sagte ihr, dass sie eine Erkältung hat. The doctor told her that she has a cold. El doctor le dice a Eve que tiene un resfriado. Le docteur a dit à Eve qu'elle avait un rhume. Il dottore le dice che ha il raffreddore. 医者 は 彼女 に 風邪 を 引いて いる と 伝え ました 。 의사는 그녀에게 그녀가 감기에 걸렸다고 말했습니다. De dokter zei tegen Eva dat ze verkouden was. Lekarz powiedział jej, że jest przeziębiona. O médico disse para ela que ela está resfriada. Доктор сказал ей, что она простудилась. Doktorn berättade för henne att hon är förkyld. 医生 告诉 她 说 她 感冒 了 。

7) Ο γιατρός είπε στην Εύα ότι δεν χρειαζόταν φάρμακα για ένα κρύωμα. 7) Der Arzt sagte zu Eva , dass sie für eine Erkältung keine Medikamente braucht. 7) The doctor said Ева didn't need medicine for a cold. 7) El doctor le dice a Eve que no necesita medicamento para un resfriado. 7) Le docteur a dit à Eve qu'elle n'avait pas besoin de médicaments pour un rhume. 7) Il dottore ha detto a Eva che non le servono le medicine per il raffreddore. 7) 医者 は エマ に 風邪 の ため に は 薬 は 必要 ない と 言いました 。 7) 의사는 엠마에게 감기에는 약이 필요하지 않다고 말했습니다. 7) De dokter zei dat Eva geen medicatie nodig had voor een verkoudheid. 7) Lekarz powiedział Evie, że nie potrzebuje leków na przeziębienie. 7) O médico disse que a Eve não precisava de remédio para um resfriado. 7) Врач сказал Еве , что ей не нужны лекарства от простуды. 7) Doktorn sa att hon inte behöver medicin för en förkylning. 7) 医生 说 艾玛 不 需要 感冒药 。

Είπε ό γιατρός ότι η Εύα χρειάζεται φάρμακα? Hat der Arzt gesagt, dass Eva Medikamente braucht? Did the doctor say Ева needs medicine? ¿El doctor le dice a Eve que necesita medicamento? Est-ce que le docteur a dit à Eve qu'elle avait besoin de médicaments ? Il dottore ha detto a Eva che le servono le medicine? 医者 は エマ に 薬 は 必要 だ と 言いました か? 의사가 엠마에게 약이 필요하다고 말했습니까? Zei de dokter dat Eva medicatie nodig had? Czy lekarz powiedział, że Eva potrzebuje leków? O médico disse que a Eve precisa de remédio? Врач сказал, что Еве нужны лекарства? Sa doktorn att Eva behöver medicin? 医生 说 艾玛 需要 吃药 吗 ?

Όχι, ο γιατρός είπε ότι η Εύα δεν χρειαζόταν φάρμακα για ένα κρύωμα. Nein, der Arzt sagte, Eva braucht keine Medikamente für eine Erkältung. No, the doctor said Ева didn't need medicine for a cold. No, el doctor le dice a Eve que no necesita medicamento para un resfriado. Non, le docteur a dit à Eve qu'elle n'avait pas besoin de médicaments pour un rhume. No, il dottore ha detto a Eva che non le servono le medicine per il raffreddore. いいえ 、 医者 は エマ に 風邪 の ため には 薬 は 必要 ない と 言いました 。 아니요, 의사는 엠마에게 감기에는 약이 필요하지 않다고 말했습니다. Nee, de dokter zei dat Eva geen medicatie nodig had voor een verkoudheid. Nie, lekarz powiedział, że Eva nie potrzebuje leków na przeziębienie. Não, o médico disse que a Eve não precisa de remédio para um resfriado. Нет, врач сказал, что Еве не нужны лекарства от простуды. Nej, doktorn sa att Eva inte behövde medicin för en förkylning. 不 , 医生 说 艾玛 不 需要 感冒药 。

8) Ο γιατρός είπε στην Εύα αντί αυτών να κοιμηθεί και να πιει νερό. 8) Der Arzt sagte Eva , sie solle schlafen und stattdessen Wasser trinken. 8) The doctor told Ева to sleep and drink water instead. 8) El doctor le dice a Eve que debería dormir y beber agua. 8) Le docteur a dit à Eve de plutôt dormir et boire de l'eau. 8) Il dottore, invece, ha detto a Eva di dormire e bere acqua. 8) 代わり に 医者 は エマ に 寝て 水 を 飲む ように と 伝えました 。 8) 대신에 의사는 엠마에게 자고 물을 마시라고 말했습니다. 8) De dokter raadde Eva aan om in plaats daarvan te gaan slapen en water te drinken. 8) Lekarz kazał Ewie spać i pić wodę. 8) O médico disse para Eve dormir e beber agua. 8) Вместо этого врач сказал Еве спать и пить воду. 8) Doktorn sa åt Eva att sova och dricka vatten istället. 8) 医生 反而 告诉 艾玛要 睡觉 和 喝水 。

Τι είπε ο γιατρός στην Εύα να κάνει αντί αυτών? Was sagte der Arzt zu Eva , was sie stattdessen tun soll? What did the doctor tell Ева to do instead? ¿Qué le dice el doctor a Eve que debería hacer? Qu'a dit le docteur à Eve de plutôt faire ? Il dottore cosa ha detto di fare a Eva? 医者 は エマ に 代わり に 何 を する ように と 伝えました か ? 대신에 의사는 엠마에게 뭐라고 말했습니까? Wat raadde de dokter in plaats van medicatie aan? Co lekarz kazał Ewie zrobić zamiast tego? O que o médico disse para Eve fazer? Что сказал доктор Еве вместо этого? Vad sa doktorn åt Eva att göra istället? 医生 告诉 艾玛 做 什么 ?

Ο γιατρός είπε στην Εύα να κοιμηθεί και να πιει νερό αντί αυτών. Der Arzt sagte zu Eva , sie solle schlafen und stattdessen Wasser trinken. The doctor told Ева to sleep and drink water instead. El doctor le dice a Eve que debería dormir y beber agua. Le docteur a dit à Eve de plutôt dormir et boire de l'eau. Il dottore, invece, ha detto a Eva di dormire e bere acqua. 医者 は エマ に 寝て 水 を 飲む ように と 伝えました 。 대신에 의사는 엠마에게 자고 물을 마시라고 말했습니다. De dokter raadde Eva aan om in plaats daarvan te gaan slapen en water te drinken. Lekarz kazał Eve spać i pić wodę. O médico disse para Eve dormir e beber agua. Доктор сказал Еве спать и пить воду вместо этого. Doktorn sa åt Eva att sova och dricka vatten istället. 医生 反而 告诉 艾玛要 睡觉 和 喝水 。

9) Η Εύα δεν αισθανόταν καλύτερα όταν έφυγε από τον γιατρό. 9) Eva fühlte sich nicht besser, als sie den Arzt verließ. 9) Ева didn't feel better when she left the doctor. 9) Eve aún no se siente bien cuando se despide del doctor. 9) Eve ne se sentait pas mieux une fois partie de chez le docteur. 9) Eva non si è sentita meglio dopo aver lasciato lo studio del dottore. 9) エマ は 医者 の 所 を 去る とき には もっと 体調 が 良く なく なりました 。 9) 엠마는 병원에서 나오며 몸이 나아지지 않았다고 느꼈습니다. 9) Eva voelde zich niet beter toen ze bij de dokter wegging. 9) Eva nie poczuła się lepiej po wyjściu od lekarza. 9) Eve não se sentiu melhor quando ela foi embora. 9) Еве не стало лучше после посещения врача. 9) Eva mådde inte bättre när hon gick från doktorn. 9) 艾玛 离开 医生 时 没有 感觉 好些 。

Αισθανόταν η Εύα καλύτερα όταν έφυγε από τον γιατρό? Fühlte Eva sich besser, als sie den Arzt verließ? Did Ева feel better when she left the doctor? ¿Se siente bien Eve cuando se despide del doctor? Eve se sentait-elle mieux une fois partie de chez le docteur ? Eva si è sentita meglio dopo aver lasciato lo studio del dottore? エマ は 医者 の 所 を でる とき , 体調 は 良く なりました か ? 엠마는 병원에서 나오며 몸이 나아졌다고 느꼈습니까? Voelde Eva zich beter toen ze bij de dokter wegging? Czy Eva poczuła się lepiej po wyjściu od lekarza? Eve se sentiu melhor quando ela foi embora? Еве стало лучше после посещения врача? Mådde Eva bättre när hon gick från doktorn? 艾玛 离开 医生 时 感觉 好些 了 吗 ?

Όχι, η Εύα δεν αισθανόταν καλύτερα όταν έφυγε από τον γιατρό. Nein, Eva fühlte sich nicht besser, als sie den Arzt verließ. No, Ева didn't feel better when she left the doctor. No, Eve aún no se siente bien cuando se despide del doctor. Non, Eve ne se sentait pas mieux une fois partie de chez le docteur. No, Eva non si è sentita meglio quando ha lasciato lo studio del dottore. いいえ 、 エマ は 医者 の 所 を 出る とき には もっと 体調 が 良く なく なりました . 아니요, 엠마는 병원에서 나오며 몸이 나아지지 않았다고 느꼈습니다. Nee, Eva voelde zich niet beter toen ze bij de dokter wegging. Nie, Eva nie poczuła się lepiej po wyjściu od lekarza. Não, Eve não se sentiu melhor quando ela foi embora. Нет, Еве не стало лучше после посещения врача. Nej, Eva mådde inte bättre när hon gick från doktorn. 不 , 艾玛 离开 医生 时 没有 感觉 好些 。