×

我们使用cookies帮助改善LingQ。通过浏览本网站,表示你同意我们的 cookie 政策.


image

LingQ Mini Stories, 20 - Αλίκη πρέπει να πάει στην δουλειά

Η Αλίκη πρέπει να πάει στην δουλειά.

Προσπαθεί να ξεκινήσει το αυτοκίνητο της.

Αλλά έχει πολύ κρύο έξω.

Έτσι, το αυτοκίνητο της δεν ξεκινά.

Ελέγχει πρώτα τα δρομολόγια των λεωφορείων.

Τα αστικά λεωφορεία είναι πολύ αργά.

Ελέγχει αντί αυτών τα δρομολόγια των τραίνων.

Τα τραίνα είναι στην ώρα τους.

Αποφασίζει να πάρει το τραίνο προς την δουλειά.

Ελπίζει ότι δεν θα αργήσει στην δουλειά.

Τώρα η Αλίκη θα διηγηθεί την ιστορία της.

Πρέπει να πάω στην δουλειά.

Προσπαθώ να ξεκινήσω το αυτοκίνητο μου.

Αλλά έχει πολύ κρύο έξω.

Έτσι το αυτοκίνητο μου δεν ξεκινά.

Ελέγχω πρώτα τα δρομολόγια των λεωφορείων.

Τα αστικά λεωφορεία είναι πολύ αργά.

Ελέγχω αντί αυτών τα δρομολόγια των τραίνων.

Τα τραίνα είναι στην ώρα τους.

Αποφασίζω να πάρω το τραίνο προς την δουλειά.

Ελπίζω ότι δεν θα αργήσω στην δουλειά.

Ερωτήσεις:

1) Η Αλίκη πρέπει να πάει στην δουλειά.

Πρέπει η Αλίκη να πάει στην δουλειά?

Ναι, η Αλίκη πρέπει να πάει στην δουλειά.

2) Έχει κρύο έξω.

Έχει ζέστη έξω?

Όχι, δεν έχει ζέστη έξω.

Έχει κρύο έξω.

3) Το αυτοκίνητο της Αλίκης δεν ξεκινά, επειδή έχει πολύ κρύο έξω.

Ξεκινά το αυτοκίνητο της Αλίκης?

Όχι, το αυτοκίνητο της Αλίκης δεν ξεκινά, επειδή έχει πολύ κρύο έξω.

4) Η Αλίκη ελέγχει πρώτα τα δρομολόγια των λεωφορείων.

Ελέγχει η Αλίκη πρώτα τα δρομολόγια των τραίνων?

Όχι.

Η Αλίκη ελέγχει πρώτα τα δρομολόγια των λεωφορείων.

5) Τα αστικά λεωφορεία είναι πολύ αργά.

Είναι τα αστικά λεωφορεία αργά?

Ναι, τα αστικά λεωφορεία είναι πολύ αργά.

6) Τα τραίνα κυκλοφορούν στην ώρα τους.

Είναι τα τραίνα αργοπορημένα?

Όχι, τα τραίνα δεν είναι αργοπορημένα.

Είναι στην ώρα τους.

7) Η Αλίκη αποφασίζει να πάρει το τραίνο προς την δουλειά.

Αποφασίζει η Αλίκη να πάρει το λεωφορείο προς την δουλειά?

Όχι, η Αλίκη δεν αποφασίζει να πάρει το λεωφορείο.

Αποφασίζει να πάρει το τραίνο προς την δουλειά.

8) Η Αλίκη ελπίζει ότι δεν θα αργήσει στην δουλειά.

Θέλει η Αλίκη να αργήσει?

Όχι, δεν θέλει να αργήσει.

Ελπίζει ότι δεν θα αργήσει στην δουλειά.

Η Αλίκη πρέπει να πάει στην δουλειά. A) Alice versucht, zur Arbeit zu gehen. Alissa is trying to go to work. A) Alice está tratando de ir a trabajar. A) Alice essaie d'aller travailler. A) Alice sta cercando di andare al lavoro. A )アリッサ は 仕事 に 行こう と します 。 A)지영이는 출근을 하려고 한다. A) Alice probeert naar haar werk te gaan. Alice musi iść do pracy. A) Alice está tentando ir para o trabalho. А) Алисе пытается поехать на работу. A)Alice försöker gå till jobbet. A) 爱 丽莎 要 去 上班 。

Προσπαθεί να ξεκινήσει το αυτοκίνητο της. Sie versucht, ihr Auto zu starten. She is trying to start her car. Ella está tratando de arrancar su auto. Elle essaie de démarrer sa voiture. Sta provando a far partire la sua auto. 彼女 は 車 を スタート させよう と します 。 그녀는 차의 시동을 걸어보려고 한다. Ze probeert haar auto te starten. Próbuje uruchomić swój samochód. Ela está tentando ligar seu carro. Она пытается завести машину. Hon försöker starta hennes bil. 她 试着 发动 她 的 车 。

Αλλά έχει πολύ κρύο έξω. Aber es ist draußen zu kalt. But it's too cold outside. Pero hace mucho frío afuera. Mais il fait trop froid dehors. Ma fuori fa troppo freddo. しかし 外 は 寒 すぎます 。 그러나 밖은 너무 춥다. Maar het is buiten te koud. Ale na zewnątrz jest bardzo zimno. Mas está muito frio lá fora. Но на улице слишком холодно. Men det är för kallt ute. 但是 外面 太冷 了 。

Έτσι, το αυτοκίνητο της δεν ξεκινά. Also springt ihr Auto nicht an. So her car isn't starting. Por lo que su auto no está arrancando. Alors sa voiture ne veut pas démarrer. Per questo l'auto non parte. だから 彼女 の 車 は スタート しません 。 그래서 그녀의 차는 시동이 걸리고 있지 않는다. Dus haar auto start niet. Jej samochód nie chce odpalić. Então seu carro não está ligando. Поэтому её машина не заводится. Så hennes bil startar inte. 所以 她 的 车 不能 发动 。

Ελέγχει πρώτα τα δρομολόγια των λεωφορείων. Sie überprüft zuerst den Busfahrplan. She checks the bus schedule first. Ella revisa primero el horario de los autobuses. Hän tarkistaa ensin bussireitit. Elle regarde d'abord les horaires de bus. Allora controlla l'orario degli autobus per prima cosa. 彼女 は 最初に バス の 時刻 を チェック します 。 우선 그녀는 버스 시간표를 확인한다. Eerst kijkt ze naar de rijtijden van de bus. Najpierw sprawdza trasy autobusów. Ela verifica o horário do ônibus primeiro. Потом она смотрит расписание электричек. Hon kollar busstiderna först. 她 先查 了 公车 时刻表 。

Τα αστικά λεωφορεία είναι πολύ αργά. Die Stadtbusse sind zu langsam. The city buses are too slow. Los autobuses de la ciudad son muy lentos. Les bus sont trop lents. Ma gli autobus sono troppo lenti. 市 バス は とても 遅い です 。 시내버스들은 너무 느리다. De stadsbussen zijn te langzaam. Autobusy miejskie są bardzo powolne. Os ônibus da cidade estão muito lentos. Городские автобусы слишком медленные. Stadsbussarna är för långsamma. 城市 公车 太慢 了 。

Ελέγχει αντί αυτών τα δρομολόγια των τραίνων. Stattdessen überprüft sie den Zugfahrplan. She checks the train schedule instead. Ella entonces revisa el horario del tren. Elle regarde ensuite les horaires de trains. Allora controlla l'orario dei treni. 彼女 は バス の 代わり に 電車 の 時刻 を チェック します 。 대신 그녀는 기차 시간표를 확인한다. In plaats daarvan kijkt ze naar de rijtijden van de trein. Zamiast tego kontroluje rozkłady jazdy pociągów. Ela verifica a programação do trem em vez disso. Вместо этого он контролирует расписание поездов. Hon kollar tågtiderna istället. 她 又 查 了 火车 时刻表 。

Τα τραίνα είναι στην ώρα τους. Die Züge fahren pünktlich. The trains are running on time. Los trenes están a tiempo. Les trains sont à l'heure. I treni sono in orario. 電車 は 時刻 通り 動いて います 。 기차는 제 시간에 운행되고 있다. De treinen rijden op tijd. Pociągi jeżdżą punktualnie. Os trens estão funcionando a tempo. Электрички ходят вовремя. Tågen går i tid. 火车 准点 运行 。

Αποφασίζει να πάρει το τραίνο προς την δουλειά. Sie beschließt, mit dem Zug zur Arbeit zu fahren. She decides to take the train to work. Ella decide tomar el tren al trabajo. Elle décide de prendre le train pour aller au travail. Decide di prendere il treno per andare al lavoro. 彼女 は 仕事 に は 電車 で 行く こと に します 。 그녀는 일하러 기차를 타고 가기로 마음먹는다. Ze besluit de trein naar haar werk te nemen. Postanawia pojechać do pracy pociągiem. Ela decide pegar um trem pro trabalho. Она решает сесть на поезд на работу. Hon bestämmer sig för att ta tåget till jobbet. 她 决定 坐火车 去 上班 。

Ελπίζει ότι δεν θα αργήσει στην δουλειά. Sie hofft, dass sie nicht zu spät zur Arbeit kommt. She hopes she won't be late for work. Ella espera no llegar tarde al trabajo. Elle espère qu'elle ne sera pas en retard au travail. Spera di non essere in ritardo. 彼女 は 仕事 に 遅れない こと を 願います 。 그녀는 회사에 늦지 않기를 바란다. Ze hoopt dat ze niet te laat op haar werk komt. Ma nadzieję, że nie spóźni się do pracy. Ela espera não chegar tarde ao trabalho. Она решает поехать на работу электричкой. Hon hoppas att hon inte kommer för sent till jobbet. 她 希望 她 上班 不会 迟到 。

Τώρα η Αλίκη θα διηγηθεί την ιστορία της. Jetzt wird Alice ihre Geschichte erzählen. Now the same story told by Alissa. Ahora Alice contará su historia. Maintenant Alice racontera son histoire. Ora Alice racconterà la sua storia. 今度はアリスが彼女の話をします。 이제 앨리스가 이야기를 할 것입니다. Nu zal Alice haar verhaal vertellen. Teraz Alice opowie swoją historię. Agora Alice vai contar sua história. Теперь Алисе расскажет свою историю. Det här är samma berättelse, fast berättad av Alice: 现在,爱丽丝将讲述她的故事。

Πρέπει να πάω στην δουλειά. B) Ich musste zur Arbeit gehen. I needed to go to work. B) Yo necesitaba ir al trabajo. B) Je devais aller travailler. B) Dovevo andare al lavoro. B ) 私 は 仕事 に 行く 必要 が あり ました 。 B)나는 출근을 해야 했다. B) Ik moest naar mijn werk gaan. Muszę iść do pracy. B) Eu preciso ir para o trabalho. Б) Мне нужно было поехать на работу. B)Jag måste gå till jobbet. B)我要 去 上班 。

Προσπαθώ να ξεκινήσω το αυτοκίνητο μου. Ich versuchte, mein Auto zu starten. I tried to start my car. Yo traté de arrancar mi auto. J'ai essayé de démarrer ma voiture. Ho provato ad accendere la mia auto. 私 は 車 を スタート させよう と しました 。 나는 차의 시동을 걸어보려 했다. Ik probeerde mijn auto te starten. Próbuję uruchomić samochód. Eu tento ligar meu carro. Я попытался завести машину. Jag har försökt att starta min bil. 我试 着 发动 我 的 车 。

Αλλά έχει πολύ κρύο έξω. Aber es war draußen zu kalt. But it was too cold outside. Pero hacía mucho frío afuera. Mais il faisait trop froid dehors. Ma fuori fa troppo freddo. しかし 外 は 寒 すぎ ました 。 그러나 밖은 너무 춥다. Maar het was buiten te koud. Ale na zewnątrz jest bardzo zimno. Mas está muito frio lá fora. Но на улице было слишком холодно. Men det var för kallt ute. 但是 外面 太冷 了 。

Έτσι το αυτοκίνητο μου δεν ξεκινά. Also konnte ich nicht mein Auto starten. So my car wouldn't start. Por lo que mi auto no arrancaba. Alors ma voiture ne voulait pas démarrer. Per questo l'auto non partiva. だから 私 の 車 は スタート しません 。 그래서 나의 차는 시동이 걸리지 않는 것이었다. Dus mijn auto wilde niet starten. Mój samochód nie chce odpalić. Então meu carro não liga. Поэтому моя машина не завелась. Så min bil startade inte. 所以 我 的 车 不能 发动 。

Ελέγχω πρώτα τα δρομολόγια των λεωφορείων. Ich habe zuerst den Busfahrplan überprüft. I checked the bus schedule first. Yo revisé primero el horario de los autobuses. J'ai regardé d'abord les horaires de bus. Allora per prima cosa ho controllato l'orario degli autobus. 私 は 最初に バス の 時刻 を チェック し ました 。 우선 나는 버스 시간표를 확인했다. Ik keek eerst naar de rijtijden van de bus. Najpierw sprawdzam rozkłady jazdy autobusów. Verifiquei o horário do ônibus primeiro. Сначала я посмотрел расписание автобусов. Jag kollade busstiderna först. 我 先查 了 公车 时刻表 。

Τα αστικά λεωφορεία είναι πολύ αργά. Die Stadtbusse waren zu langsam. The city buses were too slow. Los autobuses de la ciudad eran muy lentos. Les bus étaient trop lents. Ma gli autobus erano troppo lenti. 市 バス は とても 遅かった です 。 시내버스들은 너무 느리다. De stadsbussen waren te langzaam. Autobusy miejskie są bardzo powolne. Os ônibus da cidade estão muito lentos. Городские автобусы слишком медленные. Stadsbussarna är för långsamma. 城市 公车 太慢 了 。

Ελέγχω αντί αυτών τα δρομολόγια των τραίνων. Ich habe stattdessen den Zugfahrplan überprüft. I checked the train schedule instead. Entonces yo revisé el horario del tren. J'ai regardé ensuite les horaires de trains. Allora ho controllato l'orario dei treni. 私 は バス の 代わり に 電車 の 時刻 を チェック し ました 。 대신 나는 기차 시간표를 확인했다. In plaats daarvan keek ik naar de rijtijden van de trein. Zamiast tego kontroluję rozkłady jazdy pociągów. Verifiquei o horário do trem em vez disso. Тогда я глянул расписание электричек. Jag kollade tågtiderna istället. 我 又 查 了 火车 时刻表 。

Τα τραίνα είναι στην ώρα τους. Die Züge waren pünktlich. The trains were running on time. Yo decidí tomar el tren al trabajo. Les trains étaient à l'heure. I treni erano in orario. 電車 は 時刻 通り 動いて い ました 。 기차는 제 시간에 운행되고 있었다. De treinen reden op tijd. Pociągi jeżdżą punktualnie. Os trens estão funcionando a tempo. Электрички ходили вовремя. Tågen gick i tid. 火车 准点 运行 。

Αποφασίζω να πάρω το τραίνο προς την δουλειά. Ich beschloss, mit dem Zug zur Arbeit zu fahren. I decided to take the train to work. Yo esperaba no llegar tarde al trabajo. J'ai décidé de prendre le train pour aller au travail. Ho deciso di prendere il treno per andare al lavoro. 私 は 仕事 に は 電車 で 行く こと に し ました 。 나는 일하러 기차를 타고 가기로 마음먹었다. Ik besloot de trein naar mijn werk te nemen. Postanawiam pojechać do pracy pociągiem. Decidi tomar o trem para trabalhar. Я решил поехать на работу электричкой. Jag bestämde mig för att ta tåget till jobbet. 我 决定 坐火车 去 上班 。

Ελπίζω ότι δεν θα αργήσω στην δουλειά. Ich hoffte, dass ich nicht zu spät zur Arbeit kommen würde. I hoped I wouldn't be late for work. Ahora algunas preguntas sobre la historia. J'espérais que je ne serai pas en retard au travail. Speravo di non essere in ritardo. 私 は 仕事 に 遅れない こと を 願い ました 。 나는 회사에 늦지 않기를 바랬다. Ik hoopte dat ik niet te laat op mijn werk zou komen. Mam nadzieję, że nie spóźnię się do pracy. Eu espero não chegar atrasada ao trabalho. Я надеялся, что не опоздаю на работу. Jag hoppades att jag inte skulle komma för sent till jobbet. 我 希望 我 上班 不会 迟到 。

Ερωτήσεις: Fragen: Questions: Preguntas: Questions: Domande: 質問 : 질문 : Vragen: Questões: Вопросы: Frågor: 问题:

1) Η Αλίκη πρέπει να πάει στην δουλειά. 1) Alice versucht, zur Arbeit zu gehen. 1) Alissa is trying to go to work. 1) Alice está tratando de llegar al trabajo. A) 1) Alice essaie d'aller travailler. 1) Alice sta cercando di andare al lavoro. 1) アリッサ は 仕事 に 行こう と します 。 1) 지영이는 출근을 하려고 한다. 1) Alice probeert naar haar werk te gaan. 1) Alice musi iść do pracy. 1) Alice está tentando ir para o trabalho. 1) Алисе пытается поехать на работу. 1) Alice försöker gå till jobbet. 1) 爱 丽莎 要 去 上班 。

Πρέπει η Αλίκη να πάει στην δουλειά? Versucht Alice , zur Arbeit zu gehen? Is Alissa trying to go to work? ¿Alice está tratando de llegar al trabajo? Est-ce qu'Alice essaie d'aller travailler ? Alice sta cercando di andare al lavoro? アリッサ は 仕事 に 行こう と します か ? 지영이는 출근을 하려고 하니? Probeert Alice naar haar werk te gaan? Czy Alice musi iść do pracy? Alice está tentando ir para o trabalho? Алисе пытается поехать на работу? Försöker Alice gå till jobbet? 爱 丽莎 要 去 上班 吗 ?

Ναι, η Αλίκη πρέπει να πάει στην δουλειά. Ja, Alice versucht, zur Arbeit zu gehen. Yes, Alissa is trying to go to work. Sí, Alice está tratando de llegar al trabajo. Oui, Alice essaie d'aller travailler. Sì, Alice sta cercando di andare al lavoro. はい 、 アリッサ は 仕事 に 行こう と します 。 응, 지영이는 출근을 하려고 해. Ja, Alice probeert naar haar werk te gaan. Tak, Alice musi iść do pracy. Sim, Alice está tentando ir para o trabalho. Да, Алисе пытается поехать на работу. Ja, Alice försöker gå till jobbet. 是 的 , 爱 丽莎 要 去 上班 。

2) Έχει κρύο έξω. 2) Es ist kalt draußen. 2) It's cold outside. 2) Hace frío afuera. 2) Il fait froid dehors. 2) Fuori fa freddo. 2) 外 は 寒い です 。 2) 밖은 춥다. 2) Het is koud buiten. 2) Na zewnątrz jest zimno. 2) Está frio lá fora. 2) На улице холодно. 2) Det är kallt ute. 2) 外面 很 冷 。

Έχει ζέστη έξω? Ist es draußen heiß? Is it hot outside? ¿Hace calor afuera? Est-ce qu'il fait chaud dehors ? Fuori fa caldo? 外 は 暑い です か ? 밖에 덥니? Is het warm buiten? Czy na zewnątrz jest gorąco? Está quente lá fora? На улице жарко? Är det varmt ute? 外面 热 吗 ?

Όχι, δεν έχει ζέστη έξω. Nein, es ist nicht heiß draußen. No, it's not hot outside. No, no hace calor afuera. Non, il ne fait pas chaud dehors. No, fuori non fa caldo. いいえ 、 外 は 暑く ありません 。 아니, 밖은 덥지 않아. Nee, het is niet warm buiten. Nie, na zewnątrz nie jest gorąco. Não, não está quente lá fora. Нет, на улице не жарко. Nej, det är inte varmt ute. 不 , 外面 不热 。

Έχει κρύο έξω. Es ist draußen kalt. It's cold outside. Hace frío afuera. Il fait froid dehors. Fuori fa freddo. 外 は 寒い です 。 밖은 추워. Het is koud. Na zewnątrz jest zimno. Está frio lá fora. На улице холодно. Det är kallt ute. 外面 很 冷 。

3) Το αυτοκίνητο της Αλίκης δεν ξεκινά, επειδή έχει πολύ κρύο έξω. 3) Alice Auto startet nicht, weil es draußen zu kalt ist. 3) Alissa's car won't start because it's too cold outside. 3) El auto de Alice no arranca porque hace mucho frío afuera. 3) La voiture d'Alice ne veut pas démarrer car il fait trop froid dehors. 3) L'auto di Alice non parte perché fuori fa troppo freddo. 3) アリッサ の 車 は スタート しません なぜなら 外 が 寒 すぎる から です 。 3) 밖이 너무 춥기 때문에 지영이의 차는 시동이 걸리지 않는다. 3) De auto van Alice wil niet starten omdat het buiten koud is. 3) Samochód Alice nie uruchamia się, ponieważ na zewnątrz jest zbyt zimno. 3) O carro da Alice não liga porque está frio lá fora. 3) Алисе машина не заводится, потому что холодно. 3) Alices bil startar inte eftersom det är för kallt ute. 3) 爱 丽莎 的 车 不能 发动 因为 外面 太冷 了 。

Ξεκινά το αυτοκίνητο της Αλίκης? Springt Alice Auto an? Does Alissa's car start? ¿El auto de Alice arranca? Est-ce que la voiture d'Alice démarre ? L'auto di Alice parte? アリッサ の 車 は スタート します か ? 지영이의 차는 시동이 걸리니? Wil de auto van Alice starten? Czy samochód Alice odpala? O carro de Alice liga? Алисе машина заводится? Startar Alices bil? 爱 丽莎 的 车 能 发动 吗 ?

Όχι, το αυτοκίνητο της Αλίκης δεν ξεκινά, επειδή έχει πολύ κρύο έξω. Nein, Alice Auto springt nicht an, weil es draußen zu kalt ist. No, Alissa's car won't start because it's too cold outside. No, el auto de Alice no arranca porque hace mucho frío afuera. Non, la voiture d'Alice ne veut pas démarrer car il fait trop froid dehors. No, l'auto di Alice non sta partendo perché fuori fa troppo freddo. いいえ 、 アリッサ の 車 は スタート しません, なぜなら 外 が 寒 すぎる から です 。 아니, 밖이 너무 추워서 지영이의 차는 시동이 걸리지 않아. Nee, haar auto wil niet starten omdat het buiten te koud is. Nie, samochód Alice nie odpala, ponieważ na zewnątrz jest zbyt zimno. Não, o carro de Alice não liga porque está frio lá fora. Нет, Алисе машина не заводится, потому что холодно. Nej, Alices bil startar inte eftersom det är för kallt ute. 不 , 爱 丽莎 的 车 不能 发动 因为 外面 太冷 了 。

4) Η Αλίκη ελέγχει πρώτα τα δρομολόγια των λεωφορείων. 4) Alice überprüft zuerst den Busfahrplan. 4) Alissa checks the bus schedule first. 4) Alice revisa primero el horario de los autobuses. 4) Alice regarde d'abord les horaires de bus. 4) Alice controlla l'orario degli autobus per prima cosa. 4) アリッサ は 最初に バス の 時刻 を チェック します 。 4) 지영이는 우선 버스 시간표를 확인한다. 4) Alice kijkt eerst naar de rijtijden van de bus. 4) Alice najpierw sprawdza rozkłady jazdy autobusów. 4)Alice verifica primeiro o horário do ônibus. 4) Алисе сначала смотрит расписание автобусов. 4) Alice kollar busstiderna först. 4) 爱 丽莎 先查 了 公车 时刻表 。

Ελέγχει η Αλίκη πρώτα τα δρομολόγια των τραίνων? Überprüft Alice zuerst den Zugfahrplan? Does Alissa check the train schedule first? ¿Alice revisa primero el horario del tren? Est-ce qu'Alice regarde d'abord les horaires de trains ? Alice per prima cosa controlla l'orario dei treni? アリッサ は 最初に 電車 の 時刻 を チェック します か ? 지영이는 우선 기차 시간표를 확인하니? Kijkt Alice eerst naar de rijtijden van de trein? Czy Alice najpierw kontroluje rozkłady jazdy pociągów? Alice verifica o horário do trem primeiro? Алисе смотрит сначала расписание электричек? Kollar Alice tågtiderna först? 爱 丽莎 先查 了 火车 时刻表 吗 ? 不 , 她 没有 。 爱 丽莎 先查 了 公车 时刻表 。

Όχι. Nein, das tut sie nicht. No, she doesn't. No, no lo hace. Non. No. いいえ 、 チェック しません 。 아니, Nee. Não. Нет. Nej. 不 , 她 没有 。

Η Αλίκη ελέγχει πρώτα τα δρομολόγια των λεωφορείων. Alice überprüft zuerst den Busfahrplan. Alissa checks the bus schedule first. Alice revisa primero el horario de los autobuses. Alice regarde d'abord les horaires de bus. Alice per prima cosa controlla l'orario degli autobus. アリッサ は 最初に バス の 時刻 を チェック します 。 지영이는 우선 버스 시간표를 확인해. Ze kijkt eerst naar de rijtijden van de bus. Alice najpierw sprawdza rozkład jazdy autobusów. Alice verifica o horário do ônibus primeiro. Алисе смотрит сначала расписание автобусов. Aliki kontrollerar först busslinjerna. 爱 丽莎 先查 了 公车 时刻表 。

5) Τα αστικά λεωφορεία είναι πολύ αργά. 5) Die Stadtbusse waren zu langsam. 5) The city buses were too slow. 5) Los autobuses de la ciudad eran muy lentos. B) 5) Les bus étaient trop lents. 5) Gli autobus erano troppo lenti. 5) 市 バス は 遅 すぎ ました 。 5) 시내버스들은 너무 느렸다. 5) De stadsbussen waren te langzaam. 5) Autobusy miejskie są zbyt wolne. 5) Os ônibus da cidade estão muitos lentos. 5) Городские автобусы были слишком медленными. 5) Stadsbussarna var för långsamma. 5) 城市 公车 太慢 了 。

Είναι τα αστικά λεωφορεία αργά? Waren die Stadtbusse langsam? Were the city buses slow? ¿Los autobuses de la ciudad eran muy lentos? Est-ce que les bus étaient trop lents ? Gli autobus erano lenti? 市 バス は 遅 すぎ ました か ? 시내버스들은 느렸니? Waren de stadsbussen te langzaam? Czy autobusy miejskie jeżdżą wolno? Os ônibus da cidade estão lentos? Городские автобусы были слишком медленными? Var stadsbussarna långsamma? 城市 公车 慢 吗 ?

Ναι, τα αστικά λεωφορεία είναι πολύ αργά. Ja, die Stadtbusse waren zu langsam. Yes, the city buses were too slow. Sí, los autobuses de la ciudad eran muy lentos. Oui, les bus étaient trop lents. Sì, gli autobus erano troppo lenti. はい 、 市 バス は 遅 すぎ ました 。 응, 시내버스들은 너무 느렸어. Ja, de stadsbussen waren te langzaam. Tak, autobusy miejskie są bardzo powolne. Sim, os ônibus da cidade estão muito lentos. Да, городские автобусы были слишком медленными. Ja, stadsbussarna var för långsamma. 是 的 , 城市 公车 太慢 了 。

6) Τα τραίνα κυκλοφορούν στην ώρα τους. 6) Die Züge fuhren pünktlich. 6) The trains were running on time. 6) Los trenes estaban a tiempo. 6) Les trains étaient à l'heure. 6) I treni erano in orario. 6) 電車 は 時刻 どおり に 動いて い ました 。 6) 기차는 제 시간에 운행되고 있었다. 6) De treinen reden op tijd. 6) Pociągi kursują punktualnie. 6) Os trens estavam funcionando a tempo. 6) Поезда ходили вовремя. 6) Tågen gick i tid. 6) 火车 准点 运行 。

Είναι τα τραίνα αργοπορημένα? Hatten die Züge Verspätung? Were the trains running late? ¿Los trenes estaban atrasados? Est-ce que les trains étaient en retard ? I treni erano in ritardo? 電車 は 遅れて い ました か ? 기차는 지연되고 있었니? Kwamen de treinen te laat? Czy pociągi się spóźniają? Os trens estavam atrasados? Поезда опаздывали? Var tågen försenade? 火车 晚点 了 吗 ?

Όχι, τα τραίνα δεν είναι αργοπορημένα. Nein, die Züge hatten keine Verspätung. No, the trains were not running late. No, los trenes no estaban atrasados. Non, les trains n'étaient pas en retard. No, i treni non erano in ritardo. いいえ 、 電車 は 遅れて いません 。 아니, 기차는 지연되고 있지 않아. Nee, de treinen kwamen niet te laat. Nie, pociągi się nie spóźniają. Não, os trens não estavam atrasados. Нет, поезда не опаздывали. Nej, tågen var inte försenade. 不 , 火车 没有 晚点 。

Είναι στην ώρα τους. Sie waren pünktlich. They were running on time. Estaban a tiempo. Ils étaient à l'heure. Erano in orario. 時刻 通り に 動いて い ました 。 제 시간에 운행되고 있어. Zij reden op tijd. Są na czas. Eles estavam funcionando na hora certa. Они ходили вовремя. De gick i tid. 火车 准点 运行 。

7) Η Αλίκη αποφασίζει να πάρει το τραίνο προς την δουλειά. 7) Alice beschloss, mit dem Zug zur Arbeit zu fahren. 7) Alissa decided to take the train to work. 7) Alice decidió tomar el tren al trabajo. 7) Alice a décidé de prendre le train pour aller au travail. 7) Alice ha deciso di prendere il treno per andare al lavoro. 7) アリッサ は 仕事 に は 電車 で 行く こと に し ました 。 7) 지영이는 일하러 기차를 타고 가기로 마음먹었다. 7) Alice besloot de trein te nemen naar haar werk. 7) Alice postanawia pojechać do pracy pociągiem. 7) Alice decide pegar o trem pro trabalho. 7) Алисе решила поехать на работу электричкой. 7) Alice bestämde sig för att ta tåget till jobbet. 7) 爱 丽莎 决定 坐火车 去 上班 。

Αποφασίζει η Αλίκη να πάρει το λεωφορείο προς την δουλειά? Hat Alice sich entschieden, mit dem Bus zur Arbeit zu fahren? Did Alissa decide to take the bus to work? ¿Alice decidió tomar el autobús al trabajo? Est-ce qu'Alice a décidé de prendre le bus pour aller au travail ? Alice ha deciso di prendere l'autobus? アリッサ は 仕事 に は バス で いく こと に し ました か ? 지영이는 일하러 버스를 타고 가기로 했니? Besloot Alice de bus te nemen naar haar werk? Czy Alice decyduje się jeździć do pracy autobusem? Alice decidiu pegar o ônibus para ir ao trabalho? Алисе решила поехать на работу на автобусе? Bestämde sig Alice för att ta bussen till jobbet? 爱 丽莎 决定 坐公车 去 上班 吗 ?

Όχι, η Αλίκη δεν αποφασίζει να πάρει το λεωφορείο. Nein, Alice hat sich nicht entschieden, den Bus zu nehmen. No, Alissa didn't decide to take the bus. No, Alice no decidió tomar el autobús. Non, Alice n'a pas décidé de prendre le bus. No, Alice non ha deciso di prendere l'autobus. いいえ 、 アリッサ は バス で は いか ない こと に し ました 。 아니, 지영이는 버스를 타기로 하지 않았어. Nee, Alice besloot niet de bus te nemen naar haar werk. Nie, Alice nie decyduje się wsiąść do autobusu. Não, Alice não decidiu pegar o ônibus. Нет, Алисе не решает сесть на автобус. Nej, Alice bestämde sig inte för att ta bussen. 不 , 爱 丽莎 没 决定 坐公车 。

Αποφασίζει να πάρει το τραίνο προς την δουλειά. Sie beschloss, mit dem Zug zur Arbeit zu fahren. She decided to take the train to work. Ella decidió tomar el tren al trabajo. Elle a décidé de prendre le train pour aller au travail. Ha deciso di prendere il treno. 彼女 は 仕事 に は 電車 で 行く こと に し ました 。 그녀는 일하러 기차를 타기로 마음먹었어. Ze besloot de trein te nemen naar haar werk. Postanawia pojechać do pracy pociągiem. Ela decidiu pegar o trem para o trabalho. Она решает сесть на поезд на работу. Hon bestämde sig för att ta tåget till jobbet. 她 决定 坐火车 去 上班 。

8) Η Αλίκη ελπίζει ότι δεν θα αργήσει στην δουλειά. 8) Alice hoffte, dass sie nicht zu spät zur Arbeit kommen würde. 8) Alissa hoped she wouldn't be late for work. 8) Alice esperaba no llegar tarde al trabajo. 8) Alice espérait qu'elle ne serait pas en retard au travail. 8) Alice sperava di non essere in ritardo. 8) アリッサ は 仕事 に は 遅れない こと を 願って い ました 。 8) 지영이는 회사에 늦지 않길 바랬다. 8) Alice hoopte dat ze niet te laat zou komen op haar werk. 8) Alice ma nadzieję, że nie spóźni się do pracy. 8) Alice espera não chegar atrasada no trabalho. 8) Алисе надеялась, что не опоздает на работу. 8) Alice hoppades att hon inte skulle komma för sent till jobbet. 8) 爱 丽莎 希望 她 上班 不会 迟到 。

Θέλει η Αλίκη να αργήσει? Wollte Alice zu spät kommen? Did Alissa want to be late? ¿Alice quería llegar tarde? Est-ce qu'Alice voulait être en retard ? Alice vuole essere in ritardo? アリッサ は 遅れる こと を 願って い ました か ? 지영이는 늦길 바랬니? Wilde Alice te laat komen? Czy Alice chce się spóźnić? Alice quer chegar atrasada? Алисе хотела опоздать? Ville Alice kommer för sent? 爱 丽莎 想 迟到 吗 ?

Όχι, δεν θέλει να αργήσει. Nein, sie wollte nicht zu spät kommen. No, she didn't want to be late. No, ella no quería llegar tarde. Non, elle ne voulait pas être en retard. No, lei non voleva essere in ritardo. いいえ 、 彼女 は 遅れる こと を 願って いません でした 。 아니, 그녀는 늦고 싶지 않았어. Nee, ze wilde niet te laat komen. Nie, nie chce się spóźnić. Não, ela não quer chegar atrasada. Нет, она не хотела опаздывать. Nej, hon ville inte komma för sent. 不 , 她 不想 迟到 。

Ελπίζει ότι δεν θα αργήσει στην δουλειά. Sie hoffte, dass sie nicht zu spät zur Arbeit kommen würde. She hoped she wouldn't be late for work. Ella esperaba no llegar tarde al trabajo. Elle espérait qu'elle ne serait pas en retard au travail. Lei sperava di non essere in ritardo. 彼女 は 仕事 に は 遅れない こと を 願って い ました 。 그녀는 회사에 늦지 않길 바랬어. Ze hoopte dat ze niet te laat zou komen op haar werk. Ma nadzieję, że nie spóźni się do pracy. Ela espera não chegar atrasada no trabalho. Она надеялась быть на работе вовремя. Hon hoppades att hon inte skulle komma för sent till jobbet. 她 希望 她 上班 不会 迟到 。