×

我们使用cookies帮助改善LingQ。通过浏览本网站,表示你同意我们的 cookie 政策.


image

Who is She?, Μέρος είκοσι

Γ: Όχι!

Ας δράσουμε γρήγορα.

Ας βάλουμε την Ελένη στο διαμέρισμα τώρα αμέσως.

Α: Μα δεν μπορώ να το κάνω αυτό.

Ο Γιώργος θα με σκοτώσει!

Γ: Και βέβαια μπορείτε.

Θα πάρετε τα χρήματά σας τώρα αμέσως.

Α: Δείξτε μου τα χρήματα τώρα.

Δώστε μου τα χρήματα τώρα.

Γ: Θα πάρετε τα χρήματά σας.

Πρώτα δείξτε μου ξανά σε ποιον όροφο είναι το διαμέρισμα.

Σε ποιον όροφο είναι;

Α: Σας είπα ότι το διαμέρισμα είναι στον πέμπτο όροφο.

Αλλά περιμένετε ένα λεπτό.

Δεν μπορώ να το κάνω αυτό.

Πού είναι τα χρήματά μου;

Γ: Το ασανσέρ είναι εκεί πέρα.

Πάμε, Ελένη.

Ελάτε και δείξτε μας το δρόμο και θα πάρετε τα χρήματά σας.

Το υπόσχομαι.

Α: Απλώς πατήστε το πάνω πάνω κουμπί.

Υπάρχουν μόνο πέντε όροφοι σε αυτό το κτίριο.

Γ: Εντάξει.

Ας μπούμε μέσα να πάμε πάνω.

Α: Οχ!

Δεν είμαι σίγουρος ότι αξίζει.

Ίσως μου κοστίσει τη δουλειά μου.

Γ: Μην ανησυχείτε.

Απλώς σκεφτείτε τα χρήματά σας.

Γ: Όχι! C: Nein! C: No! C: ¡No! C: Não!

Ας δράσουμε γρήγορα. Lass uns schnell handeln. Let's act quickly. Actuemos rápido. Agissons rapidement. Agiamo in fretta. Działajmy szybko. Vamos agir rapidamente. Давайте діяти швидко.

Ας βάλουμε την Ελένη στο διαμέρισμα τώρα αμέσως. Lassen Sie uns Eleni jetzt in die Wohnung bringen. Let's get Helen into the apartment right now. Llevemos a Helen al apartamento ahora mismo. Emmenons Helen dans l'appartement tout de suite. Mettiamo subito Eleni nell'appartamento. Umieśćmy teraz Eleni w mieszkaniu. Vamos colocar Helen no apartamento agora. Давайте сейчас же отвезем Хелен в квартиру. Давайте зараз поселимо Елені в квартиру.

Α: Μα δεν μπορώ να το κάνω αυτό. A: Aber das kann ich nicht. A: But I can't do that. A: Pero no puedo hacer eso. S : Mais je ne peux pas faire ça. A: Ma non posso farlo. A: Ale nie mogę tego zrobić. A: Mas eu não posso fazer isso. В: Але я не можу цього зробити.

Ο Γιώργος θα με σκοτώσει! George wird mich töten! Giorgos will kill me! ¡George me matará! George va me tuer ! George mi ucciderà! George mnie zabije! George vai me matar! Джордж мене вб'є!

Γ: Και βέβαια μπορείτε. C: Und natürlich kannst du. C: And of course you can. G: Y por supuesto que puedes. C : Bien sûr. C: E ovviamente puoi. C: Oczywiście, że możesz. G: E é claro que você pode. С: І, звичайно, можна.

Θα πάρετε τα χρήματά σας τώρα αμέσως. Sie erhalten Ihr Geld jetzt sofort. You will get your money now immediately. Obtendrá su dinero ahora de inmediato. Vous recevrez votre argent immédiatement. Riceverai subito i tuoi soldi. Pieniądze otrzymasz natychmiast. Você receberá seu dinheiro agora imediatamente. Ви отримаєте свої гроші зараз.

Α: Δείξτε μου τα χρήματα τώρα. A: Zeig mir jetzt das Geld. A: Show me the money now. A: Muéstrame el dinero ahora. S : Montrez-moi l'argent maintenant. A: Mostrami i soldi ora. O: Pokaż mi teraz pieniądze. A: Mostre-me o dinheiro agora. В: Покажіть мені гроші зараз.

Δώστε μου τα χρήματα τώρα. Gib mir jetzt das Geld. Give me the money now. Dame el dinero ahora. Donnez-moi l'argent maintenant. Dammi i soldi adesso. Daj mi teraz pieniądze. Me dê o dinheiro agora.

Γ: Θα πάρετε τα χρήματά σας. C: Du bekommst dein Geld. C: You will get your money. G: Obtendrás tu dinero. C : Vous recevrez votre argent. C: Avrai i tuoi soldi. C: Dostaniesz swoje pieniądze. G: Você receberá seu dinheiro. C: Ви отримаєте свої гроші.

Πρώτα δείξτε μου ξανά σε ποιον όροφο είναι το διαμέρισμα. Zeigen Sie mir zuerst noch einmal, auf welcher Etage sich die Wohnung befindet. First show me again what floor the apartment is on. Primero muéstrame en qué piso está el apartamento. Tout d'abord, montrez-moi à nouveau à quel étage se trouve l'appartement. Per prima cosa mostrami di nuovo a quale piano si trova l'appartamento. Najpierw pokaż mi ponownie, na którym piętrze znajduje się mieszkanie. Primeiro me mostre em que andar está o apartamento.

Σε ποιον όροφο είναι; Auf welcher Etage ist es? What floor is it on? ¿En qué piso está? À quel étage se trouve-t-il ? Na którym piętrze jest? Em que andar está? На якому поверсі?

Α: Σας είπα ότι το διαμέρισμα είναι στον πέμπτο όροφο. A: Ich habe Ihnen gesagt, dass die Wohnung im fünften Stock ist. A: I told you the apartment is on the fifth floor. A: Te dije que el apartamento está en el quinto piso. S : Je vous ai dit que l'appartement se trouve au cinquième étage. R: Te l'avevo detto che l'appartamento è al quinto piano. A: Mówiłem, że mieszkanie jest na piątym piętrze. A: Eu disse que o apartamento fica no quinto andar.

Αλλά περιμένετε ένα λεπτό. Aber warte mal. But wait a minute. Pero espera un minuto. Mais attendez un peu. Ma aspetta un minuto. Ale poczekaj chwilę. Mas espere um minuto. Але почекай хвилинку.

Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Ich kann das nicht tun. I can not do that. No puedo hacer eso Je ne peux pas faire cela. Non posso farlo. Nie mogę tego zrobić. Eu não posso fazer isso. Я не можу цього зробити.

Πού είναι τα χρήματά μου; Wo ist mein Geld? Where's my money? Donde esta mi dinero Où est mon argent ? Dove sono i miei soldi? Gdzie są moje pieniądze? Cadê meu dinheiro? Де мої гроші?

Γ: Το ασανσέρ είναι εκεί πέρα. C: Der Aufzug ist da drüben. C: The elevator is over there. C : L'ascenseur est là-bas. C: L'ascensore è laggiù. C: Winda jest tam. G: O elevador está ali. C: Ліфт там.

Πάμε, Ελένη. Lass uns gehen, Helen. Let's go, Eleni. Vamos, Helen. Andiamo, Elena. Chodźmy, Eleni. Vamos, Helen.

Ελάτε και δείξτε μας το δρόμο και θα πάρετε τα χρήματά σας. Komm und zeig uns den Weg und du bekommst dein Geld. Come and show us the way and you will get your money. Venez nous montrer le chemin et vous obtiendrez votre argent. Vieni a mostrarci la strada e avrai i tuoi soldi. Przyjdź i wskaż nam drogę, a dostaniesz swoje pieniądze. Venha nos mostrar o caminho e você terá o valor do seu dinheiro. Приходьте і вкажіть нам дорогу, і ви отримаєте свої гроші.

Το υπόσχομαι. Ich verspreche. I promise. Lo prometo Je le promets. Prometto. Eu prometo. Я обіцяю.

Α: Απλώς πατήστε το πάνω πάνω κουμπί. A: Drücken Sie einfach die Aufwärts-Taste. A: Just press the top button. A: solo presiona el botón superior. R : Il suffit d'appuyer sur le bouton supérieur ci-dessus. A: Basta premere il pulsante su. A: Basta pressionar o botão superior. A: Просто натисніть кнопку вгору.

Υπάρχουν μόνο πέντε όροφοι σε αυτό το κτίριο. Es gibt nur fünf Stockwerke in diesem Gebäude. There are only five floors in this building. Sólo hay cinco plantas en este edificio. Il n'y a que cinq étages dans ce bâtiment. Ci sono solo cinque piani in questo edificio. Existem apenas cinco andares neste edifício.

Γ: Εντάξει. C: Okay. C: Okay. C: De acuerdo. C: Va bene. C: Ok.

Ας μπούμε μέσα να πάμε πάνω. Gehen wir rein und nach oben. Let's go inside and go upstairs. Entremos y subamos. Montons à l'étage. Entriamo e andiamo di sopra. Vamos entrar e subir. Давай зайдемо і підемо нагору.

Α: Οχ! S: Oh! A: Oh! S : Oh ! R: Ah! R: Ah! В: Ой!

Δεν είμαι σίγουρος ότι αξίζει. Ich bin mir nicht sicher, ob es sich lohnt. I'm not sure it's worth it. No estoy seguro de que valga la pena. Je ne suis pas sûr que cela en vaille la peine. Non sono sicuro che ne valga la pena. Não tenho certeza se vale a pena. Я не впевнений, що воно того варте.

Ίσως μου κοστίσει τη δουλειά μου. Es könnte mich meinen Job kosten. It may cost me my job. Me puede costar mi trabajo. Cela pourrait me coûter mon emploi. Forse mi costerà il lavoro. Talvez isso me custe meu emprego.

Γ: Μην ανησυχείτε. C: Keine Sorge. C: Don't worry. G: No te preocupes. C : Ne vous inquiétez pas. C: Non preoccuparti. C: Não se preocupe. C: Не хвилюйся.

Απλώς σκεφτείτε τα χρήματά σας. Denken Sie nur an Ihr Geld. Just think about your money. Solo piensa en tu dinero. Pensez à votre argent. Pensa solo ai tuoi soldi. Basta pensar no seu dinheiro. Просто подумайте про свої гроші.