×

我们使用cookies帮助改善LingQ。通过浏览本网站,表示你同意我们的 cookie 政策.


image

Who is She?, Μέρος δώδεκα

Α: Εντάξει, αλλά έχω δουλειά.

Καλύτερα να βιαστείτε.

Γ: Σας παρακαλώ, περιμένετε.

Αλήθεια χρειάζομαι τη βοήθειά σας.

Α: Δεν μπορώ να περάσω όλη τη μέρα απαντώντας στις ερωτήσεις σας.

Γ: Δε με νοιάζει να πάρω κλήση.

Πρέπει να με βοηθήσετε.

Αν ήταν ο δικός σας αδερφός; Θα ήσασταν στην ίδια θέση με εμένα.

Α: Λοιπόν, στο θέμα μας.

Τι θέλετε να μάθετε;

Γ: Αν σας έδινα εκατό δολάρια;

Θα με βοηθούσατε να μάθω περισσότερα για το τι κάνουν ο αδερφός μου και η συγκάτοικός του;

Α: Θέλετε να κατασκοπεύσω τον αδερφό σας;

Όχι, δε θα το κάνω αυτό.

Δεν είναι δίκαιο για τον αδερφό σας.

Γ: Αν σας έδινα πεντακόσια δολάρια, θα το κάνατε;

Α: Τώρα αλλάζει το πράγμα.

Φυσικά, αλήθεια δε θα έπρεπε να το κάνω, αλλά για πεντακόσια δολάρια ίσως είμαι πρόθυμος να το κάνω.

Γ: Ωραία!

Τώρα ξέρω με ποιον έχω να κάνω.

Α: Τι εννοείτε με αυτό; Θέλετε τη βοήθειά μου ή όχι;

Γ: Ναι, θέλω τη βοήθειά σας.

Α: Εντάξει, αλλά έχω δουλειά. A: Okay, aber ich habe einen Job. A: Okay, but I have a job. R: Está bien, pero tengo un trabajo. R: D'accord, mais j'ai un travail. A: Va bene, ma ho un lavoro. A: OK, mas eu tenho trabalho.

Καλύτερα να βιαστείτε. Du beeilst dich besser. You better hurry. Mejor apurarse. Mieux vaut se dépêcher. Meglio sbrigarsi. É melhor você se apressar.

Γ: Σας παρακαλώ, περιμένετε. C: Bitte warten. C: Please, wait. C: Por favor, espere. C : Veuillez patienter. C: Per favore, aspetta. C: Por favor, espere.

Αλήθεια χρειάζομαι τη βοήθειά σας. Ich brauche wirklich deine Hilfe. I really need your help. En serio necesito tu ayuda. J'ai vraiment besoin de ton aide. Ho davvero bisogno del tuo aiuto. Eu realmente preciso da sua ajuda.

Α: Δεν μπορώ να περάσω όλη τη μέρα απαντώντας στις ερωτήσεις σας. A: Ich kann nicht den ganzen Tag damit verbringen, Ihre Fragen zu beantworten. A: I can not spend the whole day answering your questions. R: No puedo pasar todo el día respondiendo tus preguntas. R: Je ne peux pas passer toute la journée à répondre à vos questions. A: Non posso passare tutto il giorno a rispondere alle tue domande. A: Não posso passar o dia todo respondendo suas perguntas.

Γ: Δε με νοιάζει να πάρω κλήση. C: Es ist mir egal, einen Anruf zu bekommen. C: I don't care to get a call. C: No me importa recibir una llamada. C: Je me fiche de recevoir un appel. C: Non mi interessa ricevere una chiamata. G: Não me importo de receber uma ligação.

Πρέπει να με βοηθήσετε. Du musst mir helfen. You must help me. Tienes que ayudarme. Tu dois m'aider. Devi aiutarmi. Você deve me ajudar.

Αν ήταν ο δικός σας αδερφός; Θα ήσασταν στην ίδια θέση με εμένα. Wenn er dein Bruder wäre? Sie wären in der gleichen Position wie ich. If he was your own brother? You would be in the same position as me. ¿Si fuera tu hermano? Estarías en la misma posición que yo. S'il était votre frère? Vous seriez dans la même situation que moi. Se fosse tuo fratello? Saresti nella mia stessa posizione. Se fosse seu irmão? Você estaria na mesma posição que eu.

Α: Λοιπόν, στο θέμα μας. A: Nun, zu unserem Thema. A: Well, on to our topic. R: Bueno, sobre nuestro tema. R: Eh bien, sur notre sujet. A: Bene, sul nostro argomento. A: Bem, sobre o nosso assunto.

Τι θέλετε να μάθετε; Was willst du lernen; What do you want to learn? Que quieres aprender; Que voulez-vous apprendre; Cosa vuoi imparare; Czego chcesz się nauczyć; O que você quer saber

Γ: Αν σας έδινα εκατό δολάρια; C: Wenn ich dir hundert Dollar gebe? C: If I gave you a hundred dollars? C: ¿Si te diera cien dólares? C: Si je vous donnais cent dollars? C: Se ti dessi cento dollari? C: Se eu te desse cem dólares?

Θα με βοηθούσατε να μάθω περισσότερα για το τι κάνουν ο αδερφός μου και η συγκάτοικός του; Würden Sie mir helfen, mehr darüber herauszufinden, was mein Bruder und sein Mitbewohner machen? Would you help me find out more about what my brother and his roommate are up to? ¿Me ayudarías a aprender más sobre lo que están haciendo mi hermano y mi compañero de cuarto? Pourriez-vous m'aider à en savoir plus sur ce que font mon frère et son colocataire ? Mi aiutereste a scoprire di più su cosa stanno facendo mio fratello e mio coinquilino? Você poderia me ajudar a aprender mais sobre o que meu irmão e seu colega de quarto estão fazendo?

Α: Θέλετε να κατασκοπεύσω τον αδερφό σας; A: Soll ich deinen Bruder ausspionieren? A: Do you want me to spy on your brother? A: ¿Quieres que espíe a tu hermano? A : Voulez-vous que j'espionne votre frère ? A: Vuoi che spii tuo fratello? A: Você quer espionar seu irmão?

Όχι, δε θα το κάνω αυτό. Nein, das werde ich nicht tun. No, I won't do that. No, no lo haré. Non, je ne ferai pas ça. No, non lo farò. Não, não vou.

Δεν είναι δίκαιο για τον αδερφό σας. Das ist deinem Bruder gegenüber nicht fair. It's not fair to your brother. No es justo para tu hermano. Ce n'est pas juste pour ton frère. Non è giusto nei confronti di tuo fratello. Não é justo com seu irmão.

Γ: Αν σας έδινα πεντακόσια δολάρια, θα το κάνατε; C: Wenn ich Ihnen fünfhundert Dollar geben würde, würden Sie es tun? C: If I gave you five hundred dollars, would you do it? C: Si te diera quinientos dólares, ¿lo harías? C : Si je vous donnais cinq cents dollars, le feriez-vous ? C: Se ti dessi cinquecento dollari, lo faresti? G: Se eu lhe desse quinhentos dólares, você faria?

Α: Τώρα αλλάζει το πράγμα. A: Jetzt ändern sich die Dinge. A: Now things are changing. R: Ahora las cosas están cambiando. R : Maintenant, les choses changent. R: Adesso le cose stanno cambiando. R: Agora as coisas estão mudando.

Φυσικά, αλήθεια δε θα έπρεπε να το κάνω, αλλά για πεντακόσια δολάρια ίσως είμαι πρόθυμος να το κάνω. Natürlich sollte ich es wirklich nicht tun, aber für fünfhundert Dollar könnte ich bereit sein, es zu tun. Of course, I really shouldn't, but for five hundred dollars I might be willing to. Por supuesto, realmente no debería hacerlo, pero por quinientos dólares podría estar dispuesto a hacerlo. Bien sûr, je ne devrais vraiment pas, mais pour cinq cents dollars, je serais peut-être prêt à le faire. Certo, non dovrei proprio farlo, ma per cinquecento dollari potrei essere disposto a farlo. Claro, eu realmente não deveria fazer isso, mas por quinhentos dólares eu poderia estar disposto a fazer isso.

Γ: Ωραία! C: Schön! C: Nice! C: ¡Bien! C : sympa ! C: Bene! C: Tudo bem!

Τώρα ξέρω με ποιον έχω να κάνω. Jetzt weiß ich, mit wem ich es zu tun habe. Now I know who I'm dealing with. Ahora sé con quién estoy tratando. Maintenant je sais à qui j'ai affaire. Ora so con chi ho a che fare. Agora eu sei com quem estou lidando.

Α: Τι εννοείτε με αυτό; Θέλετε τη βοήθειά μου ή όχι; A: Was meinst du damit? Willst du meine Hilfe oder nicht? A: What do you mean by that? Do you want my help or not? A: ¿Qué quieres decir con eso? ¿Quieres mi ayuda o no? R : Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Voulez-vous ou non mon aide ? A: Cosa intendi con questo? Vuoi il mio aiuto o no? R: O que você quer dizer com isso? Você quer minha ajuda ou não?

Γ: Ναι, θέλω τη βοήθειά σας. C: Ja, ich brauche deine Hilfe. C: Yes, I need your help. C: Sí, quiero tu ayuda. C : Oui, j'ai besoin de votre aide. C: Sì, voglio il tuo aiuto.