×

我们使用cookies帮助改善LingQ。通过浏览本网站,表示你同意我们的 cookie 政策.


image

Who is She?, Μέρος δεκατρία

Α: Όμως πρέπει να μου δώσετε τα πεντακόσια δολάρια τώρα αμέσως.

Γ: Αν σας έδινα απλώς μια επιταγή των πεντακοσίων δολαρίων; Θα το δεχόσασταν αυτό;

Α: Εντάξει.

Κόψτε μου μια επιταγή και θα κάνω ό,τι λέτε.

Από ποια τράπεζα είναι το τσεκ;

Γ: Από την Πρώτη Εθνική Τράπεζα.

Α: Δεν την έχω ξανακούσει αυτή την τράπεζα.

Γ: Είναι πασίγνωστη τράπεζα στη χώρα μου.

Α: Ξέρετε, το ξανασκέφτηκα.

Τώρα που το ξανασκέφτομαι, δε θέλω να κάνω αυτό που ζητάτε.

Γ: Μα λίγο πριν είπατε ότι θα το κάνατε.

Α: Μου ζητάτε να κάνω κάτι που δεν είναι τίμιο.

Γ: Μα συμφωνήσατε αρχικά.

Α: Ακόμα κι αν είπα ότι θα το έκανα, τώρα άλλαξα γνώμη.

Α: Όμως πρέπει να μου δώσετε τα πεντακόσια δολάρια τώρα αμέσως. A: Aber Sie müssen mir jetzt sofort die fünfhundert Dollar geben. A: But you have to give me the five hundred dollars right now. R: Pero tienes que darme los quinientos dólares ahora mismo. A : Mais vous devez me donner les cinq cents dollars tout de suite. A: Ma adesso devi darmi i cinquecento dollari. A: Mas você tem que me dar quinhentos dólares agora. С: Но вы должны отдать мне пятьсот долларов прямо сейчас.

Γ: Αν σας έδινα απλώς μια επιταγή των πεντακοσίων δολαρίων; Θα το δεχόσασταν αυτό; C: Was wäre, wenn ich Ihnen nur einen Scheck über fünfhundert Dollar geben würde? Würden Sie das akzeptieren? C: If I just gave you a check for five hundred dollars? Would you accept this? C: ¿Y si le di un cheque por quinientos dólares? ¿Aceptarías eso? C : Si je vous remettais juste un chèque de cinq cents dollars ? Accepteriez-vous cela ? C: E se ti dessi un assegno di cinquecento dollari? Lo accetteresti? C: Se eu estivesse apenas lhe dando um cheque de quinhentos dólares? Você aceitaria isso? С: Если бы я просто дал вам чек на пятьсот долларов? Вы бы приняли его?

Α: Εντάξει. A: All right. Oh, todo bien. Ah très bien. Oh va bene. A: Ok.

Κόψτε μου μια επιταγή και θα κάνω ό,τι λέτε. Schneiden Sie mir einen Scheck und ich werde tun, was Sie sagen. Cut me a check and I'll do whatever you say. Dame un cheque y haré lo que dices. Faites-moi un chèque et je ferai tout ce que vous direz. Tagliami un assegno e farò quello che dici. Me dê um cheque e eu farei o que você diz. Выпишите мне чек, и я сделаю все, что вы скажете.

Από ποια τράπεζα είναι το τσεκ; Von welcher Bank ist der Scheck? What bank is the check from? ¿De qué banco es el cheque? De quelle banque provient le chèque ? Da quale banca è l'assegno? De qual banco é o cheque? Из какого банка получен чек?

Γ: Από την Πρώτη Εθνική Τράπεζα. C: Von der First National Bank. C: From First National Bank. C: Del First National Bank. C : De la Première Banque Nationale. C: Dalla Prima Banca Nazionale. C: Do Primeiro Banco Nacional.

Α: Δεν την έχω ξανακούσει αυτή την τράπεζα. A: Ich habe noch nie von dieser Bank gehört. A: I have never heard of this bank before. R: Nunca antes había oído hablar de este banco. R : Je n'ai jamais entendu parler de cette banque auparavant. A: Non ho mai sentito parlare di questa banca prima. A: Eu nunca ouvi falar desse banco antes. С: Я никогда не слышал об этом банке.

Γ: Είναι πασίγνωστη τράπεζα στη χώρα μου. C: Es ist eine bekannte Bank in meinem Land. C: It is a well-known bank in my country. C: Es un banco muy conocido en mi país. C : C'est une banque bien connue dans mon pays. C: È una banca molto nota nel mio paese. G: É um banco bem conhecido no meu país. С: Это известный банк в моей стране.

Α: Ξέρετε, το ξανασκέφτηκα. A: Wissen Sie, ich habe noch einmal darüber nachgedacht. A: You know, I thought about it again. R: Sabes, lo pensé de nuevo. R : Vous savez, j'y ai repensé. A: Sai, ci ho pensato di nuovo. A: Sabe, eu pensei sobre isso novamente. С: Знаете, я думал об этом.

Τώρα που το ξανασκέφτομαι, δε θέλω να κάνω αυτό που ζητάτε. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, möchte ich nicht tun, was Sie verlangen. Now that I think about it, I don't want to do what you're asking. Ahora que lo pienso, no quiero hacer lo que me pides. Maintenant que j'y pense, je ne veux pas faire ce que tu demandes. Ora che ci penso, non voglio fare quello che chiedi. Agora que estou pensando nisso novamente, não quero fazer o que você pede. Если подумать, я не хочу делать то, о чем вы просите.

Γ: Μα λίγο πριν είπατε ότι θα το κάνατε. C: Aber kurz bevor Sie gesagt haben, dass Sie es tun würden. C: But a little while ago you said you would. C : Mais il y a peu de temps, vous avez dit que vous le feriez. C: Ma poco prima di dire che l'avresti fatto. G: Mas, pouco antes de você dizer que faria. С: Но как раз перед этим вы сказали, что собираетесь это сделать.

Α: Μου ζητάτε να κάνω κάτι που δεν είναι τίμιο. A: Sie verlangen von mir, etwas zu tun, was nicht ehrlich ist. A: You are asking me to do something that is not honest. R : Vous me demandez de faire quelque chose qui n'est pas honnête. A: Mi stai chiedendo di fare qualcosa che non è onesto. A: Você me pede para fazer algo que não é honroso. С: Вы просите меня сделать что-то нечестное.

Γ: Μα συμφωνήσατε αρχικά. C: Aber Sie haben anfangs zugestimmt. C: But you agreed initially. C : Mais vous avez accepté au départ. C: Ma all'inizio eri d'accordo. G: Mas você originalmente concordou. С: Но вы изначально согласились.

Α: Ακόμα κι αν είπα ότι θα το έκανα, τώρα άλλαξα γνώμη. A: Selbst wenn ich sagen würde, dass ich es tun würde, habe ich jetzt meine Meinung geändert. A: Even though I said I would, now I've changed my mind. A: Même si j'avais dit que je le ferais, j'ai maintenant changé d'avis. A: Anche se avessi detto che l'avrei fatto, ora ho cambiato idea. A: Mesmo se eu dissesse que faria, agora mudei de idéia. С.: Хотя я и сказал, что буду, я передумал.