×

我们使用cookies帮助改善LingQ。通过浏览本网站,表示你同意我们的 cookie 政策.


image

Who is She?, Μέρος δεκαπέντε

Γ: Πόσα χρήματα θέλετε;

Α: Πόσες φορές πρέπει να σας πω ότι δε θα σας βοηθήσω;

Γ: Εντάξει, θα σας πω την αλήθεια.

Α: Τώρα μάλιστα.

Γ: Ο αδερφός μου μόλις πήρε πολλά χρήματα από έναν συγγενή που πέθανε.

Α: Τι σχέση έχω εγώ με αυτό;

Γ: Θέλω να βεβαιωθώ ότι δεν είναι παντρεμένος ούτε έχει σχέση με αυτό το κορίτσι.

Α: Γιατί σας νοιάζει αυτό;

Γ: Δε θέλω το κορίτσι να πάρει χρήματα.

Επομένως, χρειάζομαι τη βοήθειά σας.

Α: Ακόμα κι αν ζούνε μαζί, δε νομίζω ότι αυτό της δίνει το δικαίωμα να πάρει μερίδιο από τα χρήματα.

Γ: Τι ξέρετε εσείς για τέτοια πράγματα; Δεν είστε δα δικηγόρος.

Γ: Πόσα χρήματα θέλετε; C: How much money do you want? C: Combien d'argent voulez-vous? C: Quanti soldi vuoi? C: Quanto dinheiro você quer?

Α: Πόσες φορές πρέπει να σας πω ότι δε θα σας βοηθήσω; A: Wie oft muss ich Ihnen sagen, dass ich Ihnen nicht helfen werde? A: How many times do I have to tell you that I will not help you? R: Combien de fois dois-je vous dire que je ne vous aiderai pas? A: Quante volte devo dirti che non ti aiuterò? A: Hoe vaak moet ik je vertellen dat ik je niet zal helpen? A: Quantas vezes eu tenho que te dizer que não vou te ajudar? A: Сколько раз я должен сказать вам, что не буду вам помогать?

Γ: Εντάξει, θα σας πω την αλήθεια. C: Okay, ich sage dir die Wahrheit. C: Okay, I'll tell you the truth. C: Está bien, te diré la verdad. C: D'accord, je vais vous dire la vérité. C: Va bene, ti dico la verità. C: Oké, ik zal je de waarheid vertellen. C: Ok, vou te dizer a verdade. C: Хорошо, я скажу вам правду.

Α: Τώρα μάλιστα. A: Jetzt gerade. A: Right now. R: Ahora mismo. R: En fait maintenant. R: In effetti adesso. R: Agora. С: Совершенно верно.

Γ: Ο αδερφός μου μόλις πήρε πολλά χρήματα από έναν συγγενή που πέθανε. C: Mein Bruder hat gerade viel Geld von einem verstorbenen Verwandten bekommen. C: My brother just got a lot of money from a relative who died. C: Mi hermano acaba de recibir mucho dinero de un pariente que murió. C: Mon frère vient de recevoir beaucoup d'argent d'un parent décédé. C: Mio fratello ha appena ricevuto un sacco di soldi da un parente che è morto. C: Mijn broer heeft net veel geld gekregen van een overleden familielid. G: Meu irmão acabou de receber muito dinheiro de um parente que morreu. C: Мой брат только что получил много денег от родственника, который умер. C:我哥哥刚刚从一个死去的亲戚那里得到了很多钱。

Α: Τι σχέση έχω εγώ με αυτό; A: Was habe ich damit zu tun? A: What does that have to do with me? R: ¿Qué tiene eso que ver conmigo? R: Qu'est-ce que j'ai à voir avec ça? A: Cosa c'entro con questo? A: Wat heb ik hiermee te maken? A: O que eu tenho a ver com isso? A: Что мне с этим делать?

Γ: Θέλω να βεβαιωθώ ότι δεν είναι παντρεμένος ούτε έχει σχέση με αυτό το κορίτσι. C: Ich möchte sichergehen, dass er nicht mit diesem Mädchen verheiratet oder verwandt ist. C: I want to make sure he is not married or in a relationship with this girl. C: Quiero asegurarme de que no esté casado o en una relación con esta chica. C: Je veux m'assurer qu'il n'est pas marié ou lié à cette fille. C: Voglio assicurarmi che non sia sposato o imparentato con questa ragazza. C: Ik wil er zeker van zijn dat hij niet getrouwd is of familie is van dit meisje. G: Eu quero ter certeza de que ela não é casada ou relacionada a essa garota. C: Я хочу убедиться, что он не женат или не имеет отношений с этой девушкой.

Α: Γιατί σας νοιάζει αυτό; A: Warum interessiert Sie das? A: Why do you care about this? A: ¿Por qué te preocupas por esto? R: Pourquoi vous souciez-vous de cela? A: Perché te ne importa? A: Waarom maakt u zich daar druk om? A: Por que você se importa com isso? A: Почему вы заботитесь об этом?

Γ: Δε θέλω το κορίτσι να πάρει χρήματα. C: Ich will nicht, dass das Mädchen Geld bekommt. C: I don't want the girl to get money. C: No quiero que la chica reciba dinero. C: Je ne veux pas que la fille reçoive de l'argent. C: Non voglio che la ragazza riceva soldi. C: Ik wil niet dat het meisje geld krijgt. G: Eu não quero que a garota consiga dinheiro. С: Я не хочу, чтобы девочка получала деньги.

Επομένως, χρειάζομαι τη βοήθειά σας. Also brauche ich deine Hilfe. So I need your help. Así que necesito tu ayuda. Par conséquent, j'ai besoin de votre aide. Pertanto, ho bisogno del tuo aiuto. Daarom heb ik uw hulp nodig. Portanto, preciso da sua ajuda. Так что мне нужна твоя помощь.

Α: Ακόμα κι αν ζούνε μαζί, δε νομίζω ότι αυτό της δίνει το δικαίωμα να πάρει μερίδιο από τα χρήματα. A: Selbst wenn sie zusammenleben, glaube ich nicht, dass ihr das das Recht gibt, einen Anteil des Geldes zu bekommen. A: Even if they live together, I don't think that gives her the right to get a share of the money. R: Incluso si viven juntos, no creo que eso le dé derecho a recibir una parte del dinero. R: Même s'ils vivent ensemble, je ne pense pas que cela lui donne le droit d'obtenir une part de l'argent. R: Anche se vivono insieme, non credo che questo le dia il diritto di avere una parte del denaro. A: Zelfs als ze samenwonen, denk ik niet dat dat haar het recht geeft om een deel van het geld te krijgen. A: Mesmo que morem juntos, não acho que isso lhe dê o direito de compartilhar. A: Даже если они живут вместе, я не думаю, что это дает ей право получить долю денег.

Γ: Τι ξέρετε εσείς για τέτοια πράγματα; Δεν είστε δα δικηγόρος. C: Was weißt du über solche Dinge? Du bist kein Anwalt. C: What do you know about such things? You are not a lawyer. C: ¿Qué sabes tú de esas cosas? No eres abogado. C: Que savez-vous de telles choses? Vous n'êtes pas un avocat. C: Cosa sai di queste cose? Non sei un avvocato. C: Wat weet jij over zulke dingen? U bent geen advocaat. C: O que você sabe sobre essas coisas? Você não é advogado. C: Что вы знаете о таких вещах? Вы не юрист. C: Що ви знаєте про такі речі? Ви не юрист.