×

我们使用cookies帮助改善LingQ。通过浏览本网站,表示你同意我们的 cookie 政策.


image

Who is She?, Μέρος δέκα

Γ: Εννοείτε ότι μένουν μαζί εδώ και μισό χρόνο; Πρέπει να έχουν σχέση.

Α: Δεν έχω ιδέα.

Πότε σταμάτησε να σας γράφει ο αδερφός σας;

Γ: Είναι μόνο λίγες εβδομάδες που σταμάτησε να γράφει.

Α: Καταλαβαίνετε.

Δεν είναι εξαιτίας αυτού του κοριτσιού που σταμάτησε να σας γράφει μέιλ.

Γ: Αυτό είναι αλήθεια υποθέτω.

Μου έγραφε τακτικά μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες.

Άρα, γιατί σταμάτησε τότε;

Α: Λοιπόν, ας προσπαθήσουμε να βρούμε τι συνέβη.

Πόσο συχνά σας έστελνε μέιλ;

Γ: Δύσκολο να πει κανείς.

Έγραφε αρκετά συχνά.

Α: Του απαντούσατε πάντα;

Γ: Πάντα προσπαθούσα να απαντάω όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Α: Αλλά πόσες φορές δεν του απαντήσατε;

Γ: Εξαρτιόταν από το πόση δουλειά είχα να κάνω.

Α: Πάντα γράφατε μέιλ;

Γ: Ναι, κρατούσαμε επαφή μέσω μέιλ.

Δε χρειαζόταν να ξέρω πού έμενε.

Α: Πόσα μέιλ παίρνατε από αυτόν κάθε μήνα;

Γ: Παίρνω πολλά μέιλ κάθε μήνα.

Πάντα ενθουσιαζόμουν όταν έπαιρνα μέιλ του.

Α: Γιατί δεν προσπαθήσατε να τον επισκεφτείτε πρωτύτερα;

Γ: Ήμουν απασχολημένη.

Εξάλλου, νόμιζα ότι έλειπε ακόμη στο σχολείο.

Γ: Εννοείτε ότι μένουν μαζί εδώ και μισό χρόνο; Πρέπει να έχουν σχέση. C: Meinst du, sie bleiben ein halbes Jahr zusammen? Sie müssen eine Beziehung haben. C: You mean they've been living together for half a year? They must be in a relationship. C: ¿Quieres decir que han estado viviendo juntos durante medio año? Deben estar relacionados. C: Vous voulez dire qu'ils vivent ensemble depuis six mois? Ils doivent être liés. C: Vuoi dire che vivono insieme da sei mesi? Devono essere correlati. C: Você quer dizer que eles estão juntos há meio ano? Eles devem estar relacionados. С: Ты имеешь в виду, что они живут вместе уже полгода? Должно быть, у них отношения. C: Yani yarım yıldır birlikte mi yaşıyorlar? İlişkili olmalılar.

Α: Δεν έχω ιδέα. A: Ich habe keine Ahnung. A: I have no idea. R: No tengo ni idea. R: Je n'ai aucune idée. A: Eu não tenho ideia. С: Понятия не имею. C: Hiçbir fikrim yok.

Πότε σταμάτησε να σας γράφει ο αδερφός σας; Wann hat dein Bruder aufgehört, über dich zu schreiben? When did your brother stop writing to you? ¿Cuándo dejó de escribirle su hermano? Quand ton frère a-t-il arrêté de t'écrire? Quando tuo fratello ha smesso di scriverti? Quando seu irmão parou de escrever para você? Kardeşin sana yazmayı ne zaman bıraktı?

Γ: Είναι μόνο λίγες εβδομάδες που σταμάτησε να γράφει. C: Es ist nur ein paar Wochen, um aufzuhören zu schreiben. C: It's only been a few weeks since he stopped writing. C: Solo han pasado unas pocas semanas desde que dejó de escribir. C: Cela ne fait que quelques semaines qu'il a arrêté d'écrire. C: Sono passate solo poche settimane da quando ha smesso di scrivere. G: Faz apenas algumas semanas desde que ele parou de escrever. C: Yazmayı bırakalı sadece birkaç hafta oldu.

Α: Καταλαβαίνετε. A: Du verstehst. A: You understand. A: lo entiendes. R: Vous comprenez. R: Capisci. A: Você entende. C: Anlıyorsun.

Δεν είναι εξαιτίας αυτού του κοριτσιού που σταμάτησε να σας γράφει μέιλ. Es ist nicht wegen dieses Mädchens, das aufgehört hat, dich zu schreiben. It's not because of this girl that she stopped emailing you. No es por esta chica que dejó de escribirte correos electrónicos. Ce n'est pas à cause de cette fille qui a arrêté de t'écrire des courriels. Non è per colpa di questa ragazza che ha smesso di scriverti email. Não é por causa dessa garota que parou de enviar e-mails para você. Она перестала писать тебе не из-за этой девушки. Sana e-posta yazmayı bırakan bu kız yüzünden değil.

Γ: Αυτό είναι αλήθεια υποθέτω. C: Das ist wahr, denke ich. C: That's true I guess. C: Eso es cierto, supongo. C: C'est vrai je suppose. C: È vero, credo. C: Isso é verdade, suponho. С: Наверное, это правда. C: Bu doğru sanırım.

Μου έγραφε τακτικά μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες. Er schrieb mir regelmäßig bis vor ein paar Wochen. He wrote to me regularly until a few weeks ago. Me escribía con regularidad hasta hace unas semanas. Il m'a écrit régulièrement jusqu'à il y a quelques semaines. Mi scriveva regolarmente fino a poche settimane fa. Ele escreveu para mim regularmente até algumas semanas atrás. Он регулярно писал мне до нескольких недель назад.

Άρα, γιατί σταμάτησε τότε; Warum hat er dann aufgehört? So why did it stop then? Entonces, ¿por qué se detuvo entonces? Alors pourquoi s'est-il arrêté alors? Allora perché si è fermato allora? Então, por que parou então? Почему же тогда все прекратилось? Peki o zaman neden durdu?

Α: Λοιπόν, ας προσπαθήσουμε να βρούμε τι συνέβη. A: Nun, versuchen wir herauszufinden, was passiert ist. A: Well, let's try to find out what happened. R: Bueno, intentemos averiguar qué pasó. R: Eh bien, essayons de découvrir ce qui s'est passé. A: Bene, proviamo a scoprire cosa è successo. A: Bem, vamos tentar descobrir o que aconteceu. С: Что ж, давайте попробуем выяснить, что произошло. C: Peki, ne olduğunu bulmaya çalışalım.

Πόσο συχνά σας έστελνε μέιλ; Wie oft hast du mich geschickt? How often did he email you? ¿Con qué frecuencia le envió un correo electrónico? À quelle fréquence vous a-t-il envoyé un e-mail? Quante volte ti ha inviato un'e-mail? Com que frequência você enviou e-mails? Как часто он писал вам по электронной почте?

Γ: Δύσκολο να πει κανείς. C: Schwer zu sagen. C: Hard to say. C: Difícil de decir. C: Difficile à dire. C: Difficile da dire. C: Difícil dizer. С: Трудно сказать. C: Söylemesi zor.

Έγραφε αρκετά συχνά. Er hat ziemlich oft geschrieben. He wrote quite often. Escribió con bastante frecuencia. Il écrivait assez souvent. Scriveva abbastanza spesso. Ele escreveu com bastante frequência. Oldukça sık yazardı.

Α: Του απαντούσατε πάντα; A: Hast du ihm immer geantwortet? A: Did you always answer him? A: ¿Siempre le respondiste? R: Lui avez-vous toujours répondu? A: Gli hai sempre risposto? A: Você sempre respondeu a ele? С: Вы всегда ему отвечали? A: Ona her zaman cevap verdin mi?

Γ: Πάντα προσπαθούσα να απαντάω όσο το δυνατόν γρηγορότερα. C: Ich habe immer versucht, so schnell wie möglich zu antworten. C: I always tried to answer as quickly as possible. C: Siempre intenté responder lo más rápido posible. C: J'ai toujours essayé de répondre le plus rapidement possible. C: Ho sempre cercato di rispondere il più rapidamente possibile. G: Eu sempre tentei responder o mais rápido possível. С: Я всегда старался отвечать как можно быстрее. C: Her zaman olabildiğince çabuk cevap vermeye çalıştım.

Α: Αλλά πόσες φορές δεν του απαντήσατε; A: Aber wie oft hast du ihm nicht geantwortet? A: But how many times did you not answer him? A: ¿Pero cuántas veces no le respondiste? R: Mais combien de fois ne lui avez-vous pas répondu? A: Ma quante volte non gli hai risposto? A: Mas quantas vezes você não respondeu? С: Но сколько раз вы ему не отвечали? A: Ama ona kaç kez cevap vermedin?

Γ: Εξαρτιόταν από το πόση δουλειά είχα να κάνω. C: Es hing davon ab, wie viel Arbeit ich zu tun hatte. C: It depended on how much work I had to do. C: Depende de cuánto trabajo tenga que hacer. C: Cela dépendait de la quantité de travail que je devais faire. C: Dipendeva da quanto lavoro dovevo fare. G: Dependia de quanto trabalho eu tinha que fazer. С: Это зависело от того, сколько работы мне приходилось выполнять. C: Ne kadar iş yapmam gerektiğine bağlıydı.

Α: Πάντα γράφατε μέιλ; A: Hast du immer Mail geschrieben? A: Have you always written emails? R: ¿Siempre escribiste correo? R: Avez-vous toujours écrit des e-mails? A: Hai sempre scritto la posta? A: Você sempre escreveu correio? С: Вы всегда писали электронные письма? A: Her zaman posta yazar mıydın?

Γ: Ναι, κρατούσαμε επαφή μέσω μέιλ. C: Ja, wir sind per E-Mail in Kontakt geblieben. C: Yes, we kept in touch by email. C: Sí, nos mantuvimos en contacto por correo electrónico. C: Oui, nous sommes restés en contact par e-mail. C: Sì, siamo rimasti in contatto via e-mail. C: Sim, estávamos mantendo contato por e-mail. С: Да, мы поддерживали связь по электронной почте.

Δε χρειαζόταν να ξέρω πού έμενε. Ich musste nicht wissen, wo sie wohnte. I didn't need to know where he lived. No necesitaba saber dónde vivía. Je n'avais pas besoin de savoir où il habitait. Non avevo bisogno di sapere dove viveva. Eu não precisava saber onde ele estava hospedado. Мне не нужно было знать, где он живет.

Α: Πόσα μέιλ παίρνατε από αυτόν κάθε μήνα; A: Wie viele E-Mails haben Sie jeden Monat von ihm erhalten? A: How many emails did you get from him every month? R: ¿Cuántos correos electrónicos recibió de él cada mes? R: Combien de courriels avez-vous reçus de lui chaque mois? A: Quante email hai ricevuto da lui ogni mese? A: Quantos e-mails você recebeu dele todos os meses? С: Сколько писем вы получали от него каждый месяц?

Γ: Παίρνω πολλά μέιλ κάθε μήνα. C: Ich bekomme jeden Monat viele E-Mails. C: I get a lot of emails every month. C: Recibo muchos correos electrónicos todos los meses. C: Je reçois beaucoup de courriels chaque mois. C: Ricevo molte email ogni mese. This must imply emails from "him" every month when in context with the previous sentence. G: Eu recebo muitos emails todo mês.

Πάντα ενθουσιαζόμουν όταν έπαιρνα μέιλ του. Ich war immer aufgeregt, als ich es bekam. I was always excited when I got his emails. Siempre me emocioné cuando recibí su correo electrónico. J'étais toujours excité quand j'ai reçu son email. Ero sempre eccitato quando ho ricevuto la sua e-mail. Eu sempre fiquei empolgado quando recebi o email dele.

Α: Γιατί δεν προσπαθήσατε να τον επισκεφτείτε πρωτύτερα; A: Warum haben Sie nicht zuerst versucht, ihn zu besuchen? A: Why didn't you try to visit him earlier? R: ¿Por qué no trataste de visitarlo primero? R: Pourquoi n'avez-vous pas essayé de lui rendre visite en premier? A: Perché non hai provato a fargli visita prima? A: Por que você não tentou visitá-lo mais cedo? С: Почему вы не пытались навестить его раньше?

Γ: Ήμουν απασχολημένη. C: Ich war beschäftigt. C: I was busy. C: Estaba ocupado. C: J'étais occupé. C: Ero impegnato. G: Eu estava ocupado.

Εξάλλου, νόμιζα ότι έλειπε ακόμη στο σχολείο. Außerdem dachte ich, er würde in der Schule noch vermisst. Besides, I thought he was still missing school. Además, pensé que todavía faltaba en la escuela. De plus, je pensais qu'il manquait toujours à l'école. Inoltre, pensavo che fosse ancora scomparso a scuola. Afinal, eu pensei que ela ainda estava na escola. Кроме того, я думала, что он все еще пропускает школу.