×

我们使用cookies帮助改善LingQ。通过浏览本网站,表示你同意我们的 cookie 政策.


image

► 006 - Μικρά κείμενα | Short texts, 1 - Η χελώνα καρέτα καρέτα

1 - Η χελώνα καρέτα καρέτα

Η χελώνα καρέτα καρέτα

Ποια παραλία προτιμά η χελώνα καρέτα καρέτα, για να φτιάξει τη φωλιά της;

Γιατί τα χελωνάκια αφήνουν τη φωλιά το βράδυ ή νωρίς το πρωί;

Η θαλάσσια χελώνα καρέτα καρέτα είναι εξαιρετική κολυμβήτρια.

Βγαίνει από τη θάλασσα, για να φτιάξει τη φωλιά της στην άμμο και να γεννήσει τα αυγά της.

Μία από τις παραλίες που διαλέγει για να γεννήσει είναι στον κόλπο του Λαγανά στη Ζάκυνθο.

O κόλπος του Λαγανά είναι ο πιο σημαντικός βιότοπος της θαλάσσιας χελώνας καρέτα καρέτα.

Στα πέντε χιλιόμετρα της παραλίας οι χελώνες καρέτα καρέτα φτιάχνουν πάρα πολλές φωλιές.

Από τα τέλη Μαΐου έως τον Αύγουστο, όταν το κλίμα είναι ζεστό, οι χελώνες αφήνουν εκατό αυγά σε καθεμιά φωλιά.

Ύστερα από δύο μήνες μέσα από τα αυγά βγαίνουν τα χελωνάκια.

Αφού τρυπήσουν το κέλυφος, μένουν στην άμμο για περίπου έξι μέρες και τρέφονται από τον κρόκο του αυγού.

Μετά, κάποιο βράδυ ή νωρίς το πρωί, αφήνουν τη φωλιά και κατευθύνονται προς τη θάλασσα.

Βγαίνουν μες στο σκοτάδι, όταν δεν κινδυνεύουν από τα πουλιά, τα άλλα ζώα ή τον άνθρωπο

1 - Η χελώνα καρέτα καρέτα 1 - Die Meeresschildkröte Caretta Caretta 1 - The loggerhead turtle 1 - La tortuga caretta caretta 1 - La tortue caretta caretta 1 - La tartaruga caretta caretta 1 - カメのカレッタ・カレッタ 1 - A tartaruga caretta caretta 1 - Черепаха caretta caretta 1 - Kaplumbağa caretta caretta 1 - Черепаха каретта каретта

Η χελώνα καρέτα καρέτα Die Schildkröte caretta caretta The turtle caretta turtle La tortuga boba Le caret caret caret カミツキガメ A tartaruga caretta caretta Черепаха каретта каретта Черепаха каретта каретта

Ποια παραλία προτιμά η χελώνα καρέτα καρέτα, για να φτιάξει τη φωλιά της; Welchen Strand bevorzugt die Unechte Karettschildkröte, um ihr Nest zu bauen? Which beach does the Caretta Caretta turtle prefer to make her nest? ¿Qué playa prefiere la tortuga boba para construir su nido? Quelle plage la tortue caretta caretas préfère-t-elle faire son nid? アカウミガメが巣を作るのに好むビーチは? Qual a praia que a tartaruga cabeçuda prefere para construir o seu ninho? На каком пляже черепаха логгерхед предпочитает строить свое гнездо? Якому пляжу черепаха-лісоруб надає перевагу для будівництва гнізда?

Γιατί τα χελωνάκια αφήνουν τη φωλιά το βράδυ ή νωρίς το πρωί; Warum verlassen Schildkröten das Nest nachts oder frühmorgens? Why do the turtles leave the nest at night or early in the morning? ¿Por qué las tortugas abandonan el nido por la noche o temprano en la mañana? Pourquoi les tortues quittent-elles le nid le soir ou tôt le matin? カメはなぜ夜や早朝に巣立つのか? Porque é que as tartarugas deixam o ninho à noite ou de manhã cedo? Почему черепахи покидают гнездо ночью или рано утром? Чому черепахи залишають гніздо вночі або рано вранці?

Η θαλάσσια χελώνα καρέτα καρέτα είναι εξαιρετική κολυμβήτρια. Die Unechte Karettschildkröte ist ein hervorragender Schwimmer. The sea turtle caretta turtle is an excellent swimmer. La tortuga boba es una excelente nadadora. La tortue de mer Caretta Caretta est une excellente nageuse. Морская черепаха логгерхед - отличный пловец. Caretta caretta deniz kaplumbağası mükemmel bir yüzücüdür.

Βγαίνει από τη θάλασσα, για να φτιάξει τη φωλιά της στην άμμο και να γεννήσει τα αυγά της. Er kommt aus dem Meer, um sein Nest im Sand zu bauen und seine Eier zu legen. She comes out of the sea to make her nest in the sand and to give birth to her eggs. Sale del mar, para hacer su nido en la arena y poner sus huevos. Elle sort de la mer pour faire son nid dans le sable et pondre ses œufs. Он выходит из моря, чтобы построить свое гнездо в песке и отложить яйца. Він виходить з моря, щоб побудувати гніздо на піску і відкласти яйця.

Μία από τις παραλίες που διαλέγει για να γεννήσει είναι στον κόλπο του Λαγανά στη Ζάκυνθο. Einer der Strände, die er zur Geburt auswählt, befindet sich in der Bucht von Laganas auf Zakynthos. One of the beaches she chooses to give birth is in the bay of Laganas in Zakynthos. Una de las playas que elige para dar a luz está en la bahía de Laganas en Zakynthos. L'une des plages à choisir est la baie de Laganas à Zakynthos. Один из пляжей, который она выбирает для родов, - залив Лаганас на острове Закинф. Один з пляжів, на якому вона обирає народжувати, - Лаганас-Бей на Закінфі.

O κόλπος του Λαγανά είναι ο πιο σημαντικός βιότοπος της θαλάσσιας χελώνας καρέτα καρέτα. Die Bucht von Laganas ist der wichtigste Lebensraum der Unechten Karettschildkröte. The bay of Laganas is the most important habitat of the sea turtle Caretta turtle. La bahía de Laganas es el hábitat más importante de la tortuga boba. La baie de Laganas est l'habitat le plus important de la tortue marine caretta. Залив Лаганас - важнейшее место обитания черепахи логгерхед. Затока Лаганас - найважливіше середовище існування черепахи-лісоруба.

Στα πέντε χιλιόμετρα της παραλίας οι χελώνες καρέτα καρέτα φτιάχνουν πάρα πολλές φωλιές. Fünf Kilometer vom Strand entfernt bauen die Unechten Karettschildkröten viele Nester. At five kilometers of the beach, Caretta Caretta turtles make too many nests. A cinco kilómetros de la playa, las tortugas bobas hacen muchos nidos. Aux cinq kilomètres de la plage, les tortues caretta caretta font trop de nids. На пяти километрах пляжа черепахи строят множество гнезд. На п'яти кілометрах пляжу черепахи будують багато гнізд.

Από τα τέλη Μαΐου έως τον Αύγουστο, όταν το κλίμα είναι ζεστό, οι χελώνες αφήνουν εκατό αυγά σε καθεμιά φωλιά. Von Ende Mai bis August, wenn das Klima warm ist, legen die Schildkröten hundert Eier in jedes Nest. From the end of May to August, when the climate is warm, the turtles leave one hundred eggs in each nest. Desde finales de mayo hasta agosto, cuando el clima es cálido, las tortugas ponen cien huevos en cada nido. De fin mai à août, lorsque le climat est chaud, les tortues déposent une centaine d'œufs dans chaque nid. С конца мая по август, когда климат становится теплым, черепахи откладывают по сотне яиц в каждое гнездо. З кінця травня по серпень, коли клімат теплий, черепахи відкладають по сто яєць у кожне гніздо.

Ύστερα από δύο μήνες μέσα από τα αυγά βγαίνουν τα χελωνάκια. Nach zwei Monaten kommen die Schildkröten aus den Eiern. Two weeks later, the turtles come out of the eggs. Après deux mois, les tortues sortent par les œufs. Через два месяца черепашки выходят из яиц.

Αφού τρυπήσουν το κέλυφος, μένουν στην άμμο για περίπου έξι μέρες και τρέφονται από τον κρόκο του αυγού. Nachdem sie die Schale durchstochen haben, bleiben sie etwa sechs Tage im Sand und ernähren sich vom Eigelb. After puncture the shell, they stay in the sand for about six days and feed on the egg yolk. Después de perforar la cáscara, permanecen en la arena durante unos seis días y se alimentan de la yema de huevo. Une fois la coquille percée, ils restent dans le sable pendant environ six jours et se nourrissent de jaune d'oeuf. Проколов скорлупу, они остаются в песке около шести дней и питаются яичным желтком. Проколовши шкаралупу, вони залишаються на піску близько шести днів і харчуються яєчним жовтком.

Μετά, κάποιο βράδυ ή νωρίς το πρωί, αφήνουν τη φωλιά και κατευθύνονται προς τη θάλασσα. Dann, eines Abends oder früh am Morgen, verlassen sie das Nest und machen sich auf den Weg zum Meer. Then, some night or early in the morning, they leave the nest and head for the sea. Luego, una tarde o temprano en la mañana, abandonan el nido y se dirigen hacia el mar. Puis, la nuit ou tôt le matin, ils quittent le nid et se dirigent vers la mer. Затем, вечером или рано утром, они покидают гнездо и отправляются в море.

Βγαίνουν μες στο σκοτάδι, όταν δεν κινδυνεύουν από τα πουλιά, τα άλλα ζώα ή τον άνθρωπο Sie gehen in die Dunkelheit hinaus, wenn sie nicht von Vögeln, anderen Tieren oder Menschen bedroht werden They go out into the dark when they are not at risk from birds, other animals or humans Salen a la oscuridad cuando no están en peligro de aves, otros animales o humanos. Ils sortent dans le noir lorsqu'ils ne sont pas menacés par les oiseaux, les autres animaux ou les humains Они выходят в темноте, когда им не угрожает опасность со стороны птиц, других животных или людей.