×

Ми використовуємо файли cookie, щоб зробити LingQ кращим. Відвідавши сайт, Ви погоджуєтесь з нашими cookie policy.


image

Аудіо Мама ᗩᑌᗪIOᗰᗩᗰᗩ, Аудіоказка "Півник і двоє мишенят" (Пшеничний колосок).

Аудіоказка "Півник і двоє мишенят" (Пшеничний колосок). Українська народна казка про тварин

"Пшеничиний колосок"

Жили собі двоє мишенят – Круть і Верть

та півник Голосисте Горлечко.

Мишенята тільки й знали, що гралися,

співали та танцювали.

А півник, тільки починало розвиднятися,

схоплювався, спочатку всіх своєю піснею будив,

а потім до роботи брався.

Одного разу прибирав Півник у дворі

і знайшов пшеничний колосок.

- Круть, Верть, - ідіть-но сюди, - загукав півник.

- Погляньте, що я знайшов!

Поприбігали мишенята тай кажуть:

- Його треба обмолотити!

- А хто це зробить? –спитав півник.

-Тільки не я! – закричав Круть.

-Тільки не я! – закричав Верть.

Добре, я сам обмолочу.

Обмолотив півник колосок,

потім узяв мішок із зерном тай поніс до млина.

Повернувся півник з млина, кличе мишинят до себе.

- Сюди Круть! Сюди Верть! - я борошна приніс.

Поприбігали мишенята.

дивляться, нахвалитися не можуть.

- От так півник! От молодець!

- Тепер треба тісто замісити та пирогів напекти.

- А хто буде місити? - спитав півник.

А мишенята знову своє :

-Тільки не я! – запищав Круть.

-Тільки не я! – запищав Верть.

Подумав, подумав півник та й каже:

- Ну що ж ! Доведеться мені.

Замісив він тісто,

Наносив дров, розтопив піч і напік пирогів.

Поклав він пироги на стіл, а мишенята тут як тут,

і кликати їх не треба.

- Ох і голодний я! - пищить Круть.

- Ой, якже мені їсти хочеться! - пищить Верть.

Тай швидше сіли за стіл.

- Зачекайте хвилину! - каже півник.

- Ви спочатку скажіть - хто знайшов колосок?

- Ти знайшов! - голосно закричали Круть і Верть.

- А хто колосок обмолотив та зерно поніс до млина?

- Теж ти! - вже тихіше відповіли мишенята.

- А тісто хто місив? Дрова носив? Піч топив?

Пиріжків напік?

- Усе ти! Усе ти...- тихенько пропищали Круть і Верть.

- А ви що робили?

Нічого сказати мишенятам.

Стали вони вилазити з-за столу,

а півник їх і не затримує.

Хто ж таких ледарів пирогами пригощає?


Аудіоказка "Півник і двоє мишенят" (Пшеничний колосок). Audio fairy tale "Rooster and two little mice" (Wheat spikelet). Українська народна казка про тварин Ukrainian folk tale about animals

"Пшеничиний колосок" "Wheat spikelet" "Пшеничиний колосок"

Жили собі двоє мишенят – Круть і Верть There were two targets - Krut and Vert Жили двое мышонка - Круть и Верть

та півник Голосисте Горлечко. and the rooster Golosiste Gorlechko. и петушок Голосистое Горлышко.

Мишенята тільки й знали, що гралися, The little mice only knew they were playing, Мышонки только и знали, что играли,

співали та танцювали. sang and danced. пели и танцевали.

А півник, тільки починало розвиднятися, And the rooster, just beginning to dawn, А петушок, только начинало светать,

схоплювався, спочатку всіх своєю піснею будив, jumped up, first woke everyone up with his song, вскакивал, сначала всех своей песней будил,

а потім до роботи брався. and then set to work. а потом к работе брался.

Одного разу прибирав Півник у дворі Once the Rooster was cleaning the yard Однажды убирал Петушок во дворе

і знайшов пшеничний колосок. и нашел пшеничный колосок.

- Круть, Верть, - ідіть-но сюди, - загукав півник. "Cool, Vert," come here, "cried the rooster. - Круть, Верть, - идите-ка сюда, - закричал петушок.

- Погляньте, що я знайшов! "Look what I found!" -Смотрите, что я нашел!

Поприбігали мишенята тай кажуть: The little mice ran and said: Прибежали мышата и говорят:

- Його треба обмолотити! "He needs to be threshed!" - Его надо обмолотить!

- А хто це зробить? –спитав півник. - А кто это сделает? - спросил петушок.

-Тільки не я! – закричав Круть. -Only not me! Krut shouted. -Только не я! - закричал Круть.

-Тільки не я! – закричав Верть. -Только не я! - закричал Верть.

Добре, я сам обмолочу. Okay, I'll thresh myself. Хорошо, я сам обмолочу.

Обмолотив півник колосок, Threshed rooster spikelets, Обмолотил петушок колосок

потім узяв мішок із зерном тай поніс до млина. then he took a sack of grain and carried it to the mill. потом взял мешок с зерном тай понес к мельнице.

Повернувся півник з млина, кличе мишинят до себе. The rooster returned from the mill, calling the mice to him. Вернулся петушок с мельницы, зовет мишинят к себе.

- Сюди Круть! Сюди Верть! - я борошна приніс. - Сюда Круть! Сюда Верть! - я муки принес.

Поприбігали мишенята. Targets ran. Прибежали мышата.

дивляться, нахвалитися не можуть. they look, they can't brag. смотрят, нахвалиться не могут.

- От так півник! От молодець! - Вот так петушок! Вот молодец!

- Тепер треба тісто замісити та пирогів напекти. - Now you need to knead the dough and bake pies. - Теперь надо тесто замесить и перогив испечь.

- А хто буде місити? - спитав півник. - А кто будет месить? - спросил петушок.

А мишенята знову своє : And the targets again: А мышата опять свое:

-Тільки не я! – запищав Круть. -Only not me! Krut screamed. -Только не я! - запищал Круть.

-Тільки не я! – запищав Верть. -Только не я! - запищал Верть.

Подумав, подумав півник та й каже: He thought, thought the rooster and said: Подумал, подумал петушок и говорит:

- Ну що ж ! Доведеться мені. - Oh well ! I have to. - Ну что ж ! Придется мне.

Замісив він тісто, Замесил он тесто,

Наносив дров, розтопив піч і напік пирогів. He applied firewood, melted the stove and baked pies. Наносил дров, растопил печь и напек пирогов.

Поклав він пироги на стіл, а мишенята тут як тут, He put the pies on the table, and the little mice here as here, Положил он пироги на стол, а мышата тут как тут,

і кликати їх не треба. and do not call them. и звать их не надо.

- Ох і голодний я! - пищить Круть. - Ох и голодный я! - пищит Круть.

- Ой, якже мені їсти хочеться! - пищить Верть. - Ой, как же мне есть хочется! - пищит Верть.

Тай швидше сіли за стіл. Ty quickly sat down at the table. Тай быстрее сели за стол.

- Зачекайте хвилину! - каже півник. - Подождите минуту! - говорит петушок.

- Ви спочатку скажіть - хто знайшов колосок? - Вы сначала скажите - кто нашел колосок?

- Ти знайшов! - голосно закричали Круть і Верть. - Ты нашел! - громко закричали Круть и Верть.

- А хто колосок обмолотив та зерно поніс до млина? - А кто колосок обмолотил и зерно понес на мельницу?

- Теж ти! - вже тихіше відповіли мишенята. "You too!" the little mice answered more quietly. - Тоже ты! - уже тише ответили мышата.

- А тісто хто місив? Дрова носив? Піч топив? - And who kneaded the dough? I carried firewood? Did you burn the stove? - А тесто кто месил? Дрова носил? Печь топил?

Пиріжків напік? Baked cakes? Пирожков напек?

- Усе ти! Усе ти...- тихенько пропищали Круть і Верть. - Все ты! Все ты ...- тихонько пропищали Круть и Верть.

- А ви що робили? - А вы что делали?

Нічого сказати мишенятам. Нечего сказать мышатам.

Стали вони вилазити з-за столу, They began to get out of the table, Стали они вылезать из-за стола,

а півник їх і не затримує. and the rooster does not detain them. а петушок их и не задерживает.

Хто ж таких ледарів пирогами пригощає? Who treats such lazy people with pies? Кто же таких лентяев пирогами угощает?