×

LingQ'yu daha iyi hale getirmek için çerezleri kullanıyoruz. Siteyi ziyaret ederek, bunu kabul edersiniz: cookie policy.


image

Baha's Stories, TÜRKÇE KONUŞAN İNSANLAR

TÜRKÇE KONUŞAN İNSANLAR

Türkçe konuşan insanları dünyanın her yerinde görebilirsin. Tabi Türkiye ilk sıradadır. Türkiye'de yaklaşık 80 milyon Türkçe konuşan insan yaşıyor.

Balkanlar'da Türkçe konuşanlar var: Bulgaristan, Yunanistan, Kosova, Makedonya, Romanya, Moldova...

Bulgaristan'da yarım milyona yakın Türk var. Onlar Osmanlı İmparatorluğu yıkılınca Bulgaristan'da kaldılar. Orada azınlık olarak yaşıyorlar.

Yunanistan'da da Türkler var. Özellikle Türkiye sınırına yakın olan yerlerde yaşıyorlar. Kuzey Kıbrıs'ta neredeyse herkes Türkçe konuşur.

Moldova'da yaşayan Gagavuzları hiç duydun mu? Gagavuzlar da Türkçe konuşurlar. Onların Türkçesini anlamak çok kolay.

Kırım yarımadasında yüzyıllardır Türkçe konuşulur. 2014'ten sonra orada Türkçe konuşan sayısı azaldı. Kırımlıların çoğu Türkiye'ye geldi.

Orta Asya, Türkistan olarak da bilinir, Türkçe konuşan insanların yaşadığı bir yerdir. Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan gibi. Onların Türkçesini anlamak benim için zor. Binlerce ortak kelime var.

Gramerlerimiz neredeysr aynı, Ama Sovyetler Birliği döneminde onların dili geriledi. Çünkü Rusça orada ortak dildi.

Azerbaycan Türkçesini anlamak kolaydır. Azerbaycanlılar, Türkiye Türklerini daha kolay anlarlar. Çünkü onlar sürekli Türkiye'nin televizyon kanallarını izliyorlar.

Gürcistan'daki Ahıska Türklerini biliyor musun? Onlar da Türkçe konuşurlar. Onların dilini anlamak benim için çok kolay.

İran'ın kuzeybatısında Tebriz şehri bulunur. Orada da Azerbaycan Türkçesi konuşulur. Onları genellikle anlıyorum. Şiraz şehrinde Kaşkay Türkleri yaşarlar. Onları anlamak benim için zor.

Irak'ta ise Kerkük kentinde ve çevresinde Türkmenler yaşarlar. Onları anlamak da kolay. Kuzeybatı Suriye'de eskiden Türkmenler yaşardı. Onların Türkçesi de anlaşılır.

Evet son olarak Türk gurbetçiler var. Onların, bildiğin gibi, en kalabalık oldukları ülke Almanya'dır. Orada yaklaşık 3 milyon Türkçe konuşan insan yaşıyor.

Son yıllarda Türkler Ukrayna'ya taşınmaya başladılar. Orada epey Türk var. Ayrıca Rusya'ya da gidiyorlar. Aynı şekilde Rusça konuşanlar da sürekli Türkiye'ye geliyorlar.


TÜRKÇE KONUŞAN İNSANLAR TURKISH SPEAKING PEOPLE

Türkçe konuşan insanları dünyanın her yerinde görebilirsin. Tabi Türkiye ilk sıradadır. Türkiye'de yaklaşık 80 milyon Türkçe konuşan insan yaşıyor. Sie können türkischsprachige Menschen auf der ganzen Welt sehen. An erster Stelle steht natürlich die Türkei. In der Türkei leben etwa 80 Millionen türkischsprachige Menschen. You can see Turkish-speaking people all over the world. Of course, Turkey is in first place. There are about 80 million people in Turkey speak Turkish. Вы можете видеть говорящих по-турецки людей по всему миру. Конечно, Турция находится на первом месте. Есть около 80 миллионов людей в Турции говорят на турецком языке.

Balkanlar'da Türkçe konuşanlar var: Bulgaristan, Yunanistan, Kosova, Makedonya, Romanya, Moldova... There are Turkish speakers in the Balkans: Bulgaria, Greece, Kosovo, Macedonia, Romania, Moldova ... На Балканах говорят по-турецки: Болгария, Греция, Косово, Македония, Румыния, Молдова ...

Bulgaristan'da yarım milyona yakın Türk var. Onlar Osmanlı İmparatorluğu yıkılınca Bulgaristan'da kaldılar. Orada azınlık olarak yaşıyorlar. In Bulgarien leben fast eine halbe Million Türken. Sie blieben in Bulgarien, nachdem das Osmanische Reich zusammengebrochen war. Sie leben dort als Minderheit. There are about half a million Turks in Bulgaria. They stayed in Bulgaria when the Ottoman Empire collapsed. They live there as a minority. В Болгарии около полумиллиона турок. Они остались в Болгарии, когда рухнула Османская империя. Они живут там в меньшинстве.

Yunanistan'da da Türkler var. Özellikle Türkiye sınırına yakın olan yerlerde yaşıyorlar. Kuzey Kıbrıs'ta neredeyse herkes Türkçe konuşur. Auch in Griechenland gibt es Türken. Sie leben vor allem in Gebieten nahe der türkischen Grenze. Fast jeder in Nordzypern spricht Türkisch. There are Turks in Greece. In particular, they live in areas near the border with Turkey. Almost everybody in Turkish speaks Turkish. В Греции есть турки. В частности, они живут в районах, прилегающих к границе с Турцией. Почти все говорят по-турецки на Северном Кипре.

Moldova'da yaşayan Gagavuzları hiç duydun mu? Gagavuzlar da Türkçe konuşurlar. Onların Türkçesini anlamak çok kolay. Haben Sie jemals davon gehört, dass Gagausen in Moldawien leben? Die Gagausen sprechen auch Türkisch. Es ist sehr einfach, ihr Türkisch zu verstehen. Have you ever heard of Gagauz living in Moldova? Gagauzes also speak Turkish. Their Turkish is easy to understand. Вы когда-нибудь слышали о гагаузах, живущих в Молдове? Гагаузы также говорят по-турецки. Это очень легко понять их турецкий.

Kırım yarımadasında yüzyıllardır Türkçe konuşulur. 2014'ten sonra orada Türkçe konuşan sayısı azaldı. Kırımlıların çoğu Türkiye'ye geldi. Türkisch wird auf der Halbinsel Krim seit Jahrhunderten gesprochen. Nach 2014 ging die Zahl der türkischsprachigen Menschen dort zurück. Die meisten Krimbewohner kamen in die Türkei. Turkish is spoken in the Crimean peninsula for centuries. After 2014, the number of Turkish speakers decreased there. Most of the Crimeans came to Turkey. На крымском полуострове веками говорят на турецком. После 2014 года количество говорящих на турецком языке уменьшилось. Большинство крымчан пришли в Турцию.

Orta Asya, Türkistan olarak da bilinir, Türkçe konuşan insanların yaşadığı bir yerdir. Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan gibi. Onların Türkçesini anlamak benim için zor. Binlerce ortak kelime var. Zentralasien, auch als Turkistan bekannt, ist ein Ort, an dem türkischsprachige Menschen leben. Wie Kasachstan, Turkmenistan, Kirgisistan, Usbekistan. Es fällt mir schwer, ihr Türkisch zu verstehen. Es gibt Tausende von gebräuchlichen Wörtern. Central Asia, also known as Turkestan, is a place where Turkish-speaking people live. Such as Kazakhstan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan. It is difficult for me to understand their Turkish. There are thousands of common words. Центральная Азия, также известная как Туркестан, является местом, где живут тюркоязычные люди. Таких как Казахстан, Туркменистан, Кыргызстан, Узбекистан. Мне трудно понять их турецкий язык. Есть тысячи общих слов.

Gramerlerimiz neredeysr aynı, Ama Sovyetler Birliği döneminde onların dili geriledi. Çünkü Rusça orada ortak dildi. Unsere Grammatiken sind fast gleich, aber ihre Sprache ging während der Sowjetunion zurück. Denn dort war Russisch die gemeinsame Sprache. Our grammars are almost the same, but during the Soviet Union their language declined. Because Russian was the common language there. Где наши грамматики одинаковые, но их язык сократился во времена Советского Союза. Потому что русский был там общим языком.

Azerbaycan Türkçesini anlamak kolaydır. Azerbaycanlılar, Türkiye Türklerini daha kolay anlarlar. Çünkü onlar sürekli Türkiye'nin televizyon kanallarını izliyorlar. Aserbaidschanisches Türkisch ist leicht verständlich. Aserbaidschaner verstehen türkische Türken leichter. Weil sie ständig türkische Fernsehsender sehen. Azerbaijani Turkish is easy to understand. Azerbaijanis, Turkey Turkish easier to understand. Because they are constantly watching the television channel of Turkey. Это легко понять азербайджанский турецкий. Азербайджанцы, Турция Турецкий понятнее. Потому что они постоянно смотрят на телевизионный канал Турции.

Gürcistan'daki Ahıska Türklerini biliyor musun? Onlar da Türkçe konuşurlar. Onların dilini anlamak benim için çok kolay. Kennen Sie die meschetischen Türken in Georgien? Sie sprechen auch Türkisch. Es fällt mir sehr leicht, ihre Sprache zu verstehen. Do you know the Ahiska Turks in Georgia? They also speak Turkish. It's easy for me to understand their language. Знаете ли вы турок ахийских в Грузии? Они также говорят по-турецки. Мне очень легко понять их язык.

İran'ın kuzeybatısında Tebriz şehri bulunur. Orada da Azerbaycan Türkçesi konuşulur. Onları genellikle anlıyorum. Şiraz şehrinde Kaşkay Türkleri yaşarlar. Onları anlamak benim için zor. Tabriz liegt im Nordwesten des Iran. Dort wird auch aserbaidschanisches Türkisch gesprochen. Normalerweise verstehe ich sie. Kaschkay-Türken leben in der Stadt Shiraz. Es fällt mir schwer, sie zu verstehen. Tabriz is located in the northwest of Iran. Azerbaijani Turkish is spoken there. I usually understand them. The Turks live in the city of Shiraz. It's hard for me to understand them. Город Тебриз расположен на северо-западе Ирана. В Азербайджане говорят на турецком. Я обычно их понимаю. Турки живут в городе Шираз. Мне трудно их понять.

Irak'ta ise Kerkük kentinde ve çevresinde Türkmenler yaşarlar. Onları anlamak da kolay. Kuzeybatı Suriye'de eskiden Türkmenler yaşardı. Onların Türkçesi de anlaşılır. Im Irak leben Turkmenen in und um die Stadt Kirkuk. Sie sind auch leicht verständlich. Früher lebten Turkmenen im Nordwesten Syriens. Ihr Türkisch ist auch verständlich. In Iraq, Turkmen live in and around Kirkuk. It is also easy to understand them. Turkmens used to live in northwestern Syria. Their Turkish is also understandable. В Ираке туркмены живут в городе Киркук и его окрестностях. Их также легко понять. Туркмены жили в северо-западной Сирии. Их турецкий тоже понятно.

Evet son olarak Türk gurbetçiler var. Onların, bildiğin gibi, en kalabalık oldukları ülke Almanya'dır. Orada yaklaşık 3 milyon Türkçe konuşan insan yaşıyor. Ja, endlich gibt es türkische Expats. Das Land, in dem sie am dichtesten bevölkert sind, ist, wie Sie wissen, Deutschland. Dort leben etwa 3 Millionen türkischsprachige Menschen. Yes, finally, there are Turkish expats. Germany, as you know, is the most populous country. About 3 million Turkish-speaking people live there. Да, наконец, есть турецкие эмигранты. Как вы знаете, страна, где они наиболее многолюдны, это Германия. Там проживает около 3 миллионов человек, говорящих по-турецки.

Son yıllarda Türkler Ukrayna'ya taşınmaya başladılar. Orada epey Türk var. Ayrıca Rusya'ya da gidiyorlar. Aynı şekilde Rusça konuşanlar da sürekli Türkiye'ye geliyorlar. In den letzten Jahren haben Türken begonnen, in die Ukraine zu ziehen. Dort sind viele Türken. Sie gehen auch nach Russland. Ebenso kommen ständig russischsprachige Menschen in die Türkei. In recent years, the Turks have moved to Ukraine. There are quite a few Turks there. They also go to Russia. Likewise, Russian speakers also are constantly coming to Turkey. В последние годы турки начали переезжать в Украину. Там много турок. Они тоже едут в Россию. Кроме того, русскоязычные также постоянно приходят в Турцию.