×

LingQ'yu daha iyi hale getirmek için çerezleri kullanıyoruz. Siteyi ziyaret ederek, bunu kabul edersiniz: çerez politikası.


image

Lær Norsk Nå Podcast, 7 – Hva er et språk?

7 – Hva er et språk?

Hei! Velkommen til «Lær norsk nå!», en podcast for viderekommende som ønsker å høre norsk tilpasset sitt nivå. I denne episoden skal vi reflektere litt over, altså tenkte litt over, hva et språk egentlig er.

For hva er egentlig et språk? Helt enkelt kan man si at det er en måte å kommunisere på via lyder eller bevegelser (tegnspråk). Likevel lager også andre dyr lyder for å kommunisere. Når en hjort ønsker å pare lager den høye paringslyder for å tiltrekke seg hunnene; er dette språk? Nei, det må være et strukturert system med en grammatikk. Altså må det være noen regler som gjør det mulig å sette sammen ord til setninger og gi dem mening gjennom grammatikk. Et slikt system er ganske komplisert og det er bare mennesker, så langt vi vet, som kommuniserer gjennom språk.

Å kunne et språk betyr likevel ikke å kunne absolutt alle mulige setninger på det språket. For eksempel har nok ingen noen gang sagt setningen «stolen fløy gjennom steinen med en gitar.» Likevel klarte jeg nå å si denne setningen, selv om jeg aldri har hørt den før, og du, hvis du kan nok norsk, forstår hva det betyr, selv om det kanskje høres litt absurd ut. Å kunne et språk betyr altså å kunne ordene på språket og reglene som styrer hvordan disse ordene kan settes sammen. Disse to til sammen gjør at jeg kan lage uendelig mange setninger. Menneskelige språk er nemlig produktive med uendelig store muligheter. Når dyr kommuniserer derimot, bruker de gjerne de samme lydene.

Kan man lære andre dyr språk? Man sier gjerne at språk er noe av det som skiller oss fra andre dyr, men stemmer dette? Man har prøvd å lære tegnspråk til aper fra de var helt små, akkurat som barn lærer språk. Apene klarte å lære seg flere tegn for enkelt objekter på tegnspråk, og klarte å uttrykke dette. Likevel klarte de aldri å si mer enn et ord for et spesifikt objekt. For eksempel klarte de å si banan, men de klarte ikke å si «denne banen var god». I tillegg brukte de bare språket til å si ifra at de ville ha ting. For eksempel kunne de være sulte og si «banan, banan, banan». Men de var ikke interessert i å lære mer. Et menneskebarn derimot utforsker språket på en helt annen måte. De går fra å si et ord til å kombinere ord til setninger med grammatikk. Dette klarer aldri en ape. Et barn spør også spørsmål, peker på ting og sier for eksempel «himmel». De ønsker å dele en opplevelse med foreldrene sine ved å peke på himmelen og si «himmel», uten at dette har noe som helt med behov å gjøre. De kan ikke spise himmel.

En ape måtte også hele tiden repetere tegnene for å huske dem. Dersom det gikk en liten periode uten at de hadde sett tegnene, hadde de glemt dem. Et barn derimot, og mennesker generelt, husker språk etter at de virkelig har lært ordet. For eksempel glemmer du aldri ordet for «jeg» på ditt morsmål, selv om du ikke snakker eller hører språket på flere år. En ape ville ikke ha husket tegnet for «banan» dersom det hadde gått år siden den hadde brukt det eller blitt vist det. Altså kan det virke som om dyr ikke kan lære seg menneskespråk. Det virker som språk er tilpasset menneskehjernen og at vi er laget for å lære språk. Barn begynner svært tidlig å høre etter språket rundt dem, selv om de ikke forstår noe som helst.

Så språk er altså et komplekst og regelstyrt system til å kommunisere på blant andre mennesker. Men om noen hadde snakket til meg på kinesisk eller baskisk hadde ikke jeg forstått noe som helst. Menneskespråk er altså forskjellige og vi deler dem ofte inn i familier og greiner. Norsk tilhører for eksempel den indo-europeiske språkfamilien. Indo-europeisk var språket som ble snakket av mellom 4500 f.Kr. til 2500 f.Kr. før de begynte å spre seg rundt omkring i Europa og India. Dette er grunnen til at vi kaller det for indo-europeisk. Det finnes nemlig indo-europeiske språk både i Europa og India, og faktisk et lite språk nord-vest i Kina.

Den indo-europeiske språkfamilien er den språkfamilien som er mest snakket i hele verden med 3.2 milliarder mennesker. De aller fleste europeiske språk er en del av denne familien. Dette inkluderer norsk, svensk, dansk, tysk, spansk, engelsk, italiensk, gælisk, portugisisk, polsk, russisk, ukrainsk, litauisk osv. Det finnes likevel noen få ikke indo-europeiske språk i Europa som ungarsk, finsk, estisk og baskisk. I Norge er det flere som snakker samisk, et språk som ikke tilhører den indo-europeiske språkfamilien, men den uralske språkfamilien sammen med finsk, estisk og ungarsk.

Språkfamilier blir også delt i greiner med språk innenfor den samme familien som ligner mer på hverandre. De største språkgreinene i den indo-europeiske språkfamilien er romanske språk, som spansk, fransk, portugisisk og italiensk, slaviske som russisk, polsk, ukrainsk og serbisk, indo-iranske som farsi og hindi, og germanske som engelsk, tysk, nederlandsk, islandsk, svensk, dansk og selvsagt, norsk. Det betyr at språk som engelsk og norsk ligner mer på hverandre i struktur og grammatikk enn for eksempel norsk og russisk eller norsk og spansk.

Språkgreinene kan igjen deles inn i enda mer spesifikke enheter. Vest-germansk består av tysk, nederlandsk, frisisk og engelsk. Norsk er en del av de nord-germanske språkene sammen med svensk, dansk, færøysk og islandsk. Det finnes også en tredje inndeling som heter øst-germansk. Alle språkene innenfor den øst-germanske enheten er i dag utdødd, men det mest kjente er nok trolig gotisk. Det siste språket innenfor øst-germanske språk som ble snakket var krim gotisk som ble snakket på Krim-halvøya fram til 1700-tallet.

De nordiske språkene har tradisjonelt blitt delt i øst-skandinaviske (dansk og svensk) og vest-skandinaviske, norsk, færøysk og islandsk. I dag er derimot norsk langt nærmere svensk og dansk enn islandsk og færøysk. Dermed deler man gjerne heller inn i kontinentale skandinaviske språk, svensk, dansk og norsk, og nordiske-øyspråkene færøysk og islandsk. Svensk er det største språket innenfor den norsk germanske språkfamilien med ca. 10 millioner morsmålsbrukere. Norsk har litt over 5 millioner.

Men på norsk har vi mange forskjellige dialekter; hvorfor er ikke disse egne språk? De er jo ganske like hverandre og nordmenn forstår hverandre på tvers av dialekter. Men vi forstår jo svensk og dansk også, men disse blir betegnet som forskjellige språk. Hvorfor det? Lingvister har ikke en nøyaktig måte å dele språk og dialekt på. Det blir derfor en definisjonssak. Man kan derfor argumentere for at norsk, dansk og svensk er dialekter innenfor et felles skandinavisk språk. Samme debatter kan man finne andre steder. I Skottland er det flere som snakker skotsk, eller Scots, som mange vil si er en dialekt innenfor engelsk. Likevel er det vanskelig å forstå scots selv om man kan engelsk, og det kan derfor være gode grunner til å kalle det for et eget språk.

Takk for at du har hørt på denne episoden av «Lær Norsk Nå!»! Hvis du har noen spørsmål, kommentarer, forslag til kommende episoder, eller noe helt annet, så send meg gjerne en mail. Mail-adressen står i deskripsjonen. Ha en fin dag videre!


7 – Hva er et språk? 7 – Was ist eine Sprache? 7 – What is a language? 7- ¿Qué es un idioma? 7 – Qu'est-ce qu'une langue ? 7 – Cos’è una lingua? 7 – Wat is een taal? 7 – Co to jest język? 7 – O que é uma língua? 7 – Что такое язык? 7 – Vad är ett språk? 7 – Що таке мова? 7 – 什么是语言?

Hei! Hi! ¡Hola! Velkommen til «Lær norsk nå!», en podcast for viderekommende som ønsker å høre norsk tilpasset sitt nivå. Welcome to "Learn Norwegian now!", A podcast for advanced students who want to hear Norwegian adapted to their level. Bienvenido a "¡Aprende noruego ahora!", un podcast para estudiantes avanzados que quieren escuchar noruego adaptado a su nivel. I denne episoden skal vi reflektere litt over, altså tenkte litt over, hva et språk egentlig er. In dieser Folge werden wir ein wenig darüber nachdenken, das heißt, ein wenig darüber nachdenken, was eine Sprache wirklich ist. In this episode, we will reflect a little on, that is, think a little about, what a language really is. En este episodio, reflexionaremos un poco, es decir, pensaremos un poco, qué es realmente un idioma.

For hva er egentlig et språk? Für was genau ist eine Sprache? For what exactly is a language? Porque, ¿qué es exactamente un idioma? Helt enkelt kan man si at det er en måte å kommunisere på via lyder eller bevegelser (tegnspråk). Man kann ganz einfach sagen, dass es eine Art der Kommunikation über Geräusche oder Bewegungen ist (Gebärdensprache). Quite simply, one can say that it is a way of communicating via sounds or movements (sign language). Sencillamente, se puede decir que es una forma de comunicarse a través de sonidos o movimientos (lenguaje de señas). Likevel lager også andre dyr lyder for å kommunisere. Trotzdem machen auch andere Tiere Geräusche, um zu kommunizieren. Nevertheless, other animals also make sounds to communicate. Sin embargo, otros animales también emiten sonidos para comunicarse. Når en hjort ønsker å pare lager den høye paringslyder for å tiltrekke seg hunnene; er dette språk? Wenn ein Hirsch sich paaren will, macht es laute Paarungsgeräusche, um die Weibchen anzulocken. ist diese Sprache? When a deer wants to mate, it makes loud mating noises to attract the females; is this language? Cuando un ciervo quiere aparearse, emite fuertes sonidos de apareamiento para atraer a las hembras; es este idioma Kiedy jeleń chce się kopulować, wydaje głośne dźwięki godowe, aby przyciągnąć samice; czy to jest język? Nei, det må være et strukturert system med en grammatikk. Nein, es muss ein strukturiertes System mit einer Grammatik sein. No, it must be a structured system with a grammar. No, debe ser un sistema estructurado con una gramática. Altså må det være noen regler som gjør det mulig å sette sammen ord til setninger og gi dem mening gjennom grammatikk. Mit anderen Worten, es muss einige Regeln geben, die es ermöglichen, Wörter in Sätze zu setzen und ihnen durch Grammatik Bedeutung zu geben. In other words, there must be some rules that make it possible to put words into sentences and give them meaning through grammar. Por lo tanto, debe haber algunas reglas que permitan juntar palabras en oraciones y darles significado a través de la gramática. Et slikt system er ganske komplisert og det er bare mennesker, så langt vi vet, som kommuniserer gjennom språk. Ein solches System ist ziemlich kompliziert und nur Menschen kommunizieren, soweit wir wissen, über Sprache. Such a system is quite complicated and only people, as far as we know, communicate through language. Tal sistema es bastante complicado y solo los humanos, hasta donde sabemos, se comunican a través del lenguaje.

Å kunne et språk betyr likevel ikke å kunne absolutt alle mulige setninger på det språket. Eine Sprache zu kennen bedeutet jedoch nicht, absolut alle möglichen Sätze in dieser Sprache zu kennen. However, knowing a language does not mean knowing absolutely all possible sentences in that language. Sin embargo, conocer un idioma no significa conocer absolutamente todas las oraciones posibles en ese idioma. For eksempel har nok ingen noen gang sagt setningen «stolen fløy gjennom steinen med en gitar.» Likevel klarte jeg nå å si denne setningen, selv om jeg aldri har hørt den før, og du, hvis du kan nok norsk, forstår hva det betyr, selv om det kanskje høres litt absurd ut. Zum Beispiel hat noch niemand den Satz "Der Stuhl flog mit einer Gitarre durch den Stein" gesagt. Trotzdem habe ich es jetzt geschafft, diesen Satz zu sagen, obwohl ich ihn noch nie zuvor gehört habe, und Sie, wenn Sie genug Norwegisch können, verstehen, was er bedeutet, auch wenn er ein bisschen absurd klingt. For example, no one has ever said the phrase "the chair flew through the stone with a guitar." Nevertheless, I now managed to say this sentence, even though I have never heard it before, and you, if you know enough Norwegian, understand what it means, even though it may sound a bit absurd. Por ejemplo, probablemente nadie haya dicho nunca la frase "la silla voló a través de la roca con una guitarra". Sin embargo, ahora pude decir esta frase, aunque nunca antes la había escuchado, y tú, si sabes suficiente noruego, entenderás lo que significa, aunque suene un poco absurdo. 例如,可能沒有人說過“椅子用吉他飛過岩石”這句話。儘管如此,我現在能夠說出這句話,儘管我以前從未聽過它,而且你,如果你知道足夠的挪威語,就會明白它的意思,即使它聽起來有點荒謬。 Å kunne et språk betyr altså å kunne ordene på språket og reglene som styrer hvordan disse ordene kan settes sammen. Eine Sprache zu kennen bedeutet, die Wörter in der Sprache und die Regeln zu kennen, die regeln, wie diese Wörter zusammengesetzt werden können. Knowing a language means knowing the words in the language and the rules that govern how these words can be put together. Por lo tanto, conocer un idioma significa conocer las palabras en el idioma y las reglas que rigen cómo se pueden juntar estas palabras. Disse to til sammen gjør at jeg kan lage uendelig mange setninger. Diese beiden zusammen erlauben es mir, unendlich viele Sätze zu bilden. These two together allow me to make an infinite number of sentences. Estos dos juntos significan que puedo hacer un número infinito de oraciones. Menneskelige språk er nemlig produktive med uendelig store muligheter. Menschliche Sprachen sind produktiv mit unendlichen Möglichkeiten. Human languages are productive with infinite possibilities. Los lenguajes humanos son productivos con infinitas posibilidades. Når dyr kommuniserer derimot, bruker de gjerne de samme lydene. Wenn Tiere dagegen kommunizieren, neigen sie dazu, dieselben Geräusche zu verwenden. When animals communicate, however, they tend to use the same sounds. Sin embargo, cuando los animales se comunican, a menudo usan los mismos sonidos.

Kan man lære andre dyr språk? Kann man andere Tiersprachen lernen? Can one learn other animal languages? ¿Puedes aprender los idiomas de otros animales? Man sier gjerne at språk er noe av det som skiller oss fra andre dyr, men stemmer dette? Es wird oft gesagt, dass Sprache eines der Dinge ist, die uns von anderen Tieren unterscheiden, aber ist das wahr? It is often said that language is one of the things that sets us apart from other animals, but is this true? A la gente le gusta decir que el lenguaje es una de las cosas que nos separa de otros animales, pero ¿es esto cierto? Alla gente piace dire che il linguaggio è una delle cose che ci distingue dagli altri animali, ma è vero? Man har prøvd å lære tegnspråk til aper fra de var helt små, akkurat som barn lærer språk. Es wurden Versuche unternommen, Affen schon in jungen Jahren Gebärdensprache beizubringen, genau wie Kinder Sprachen lernen. Attempts have been made to teach sign language to monkeys from an early age, just as children learn languages. La gente ha tratado de enseñar a los monos el lenguaje de señas desde una edad muy temprana, al igual que los niños aprenden el lenguaje. Le persone hanno cercato di insegnare alle scimmie il linguaggio dei segni fin dalla tenera età, proprio come i bambini imparano la lingua. Apene klarte å lære seg flere tegn for enkelt objekter på tegnspråk, og klarte å uttrykke dette. Die Affen konnten mehrere Zeichen für einfache Objekte in Gebärdensprache lernen und dies ausdrücken. The monkeys were able to learn several signs for simple objects in sign language, and were able to express this. Los monos pudieron aprender varios signos para objetos simples en lenguaje de señas y pudieron expresar esto. Le scimmie erano in grado di apprendere diversi segni per oggetti semplici nel linguaggio dei segni e di esprimerli. 猴子們能夠用手語學習幾個簡單物體的符號,並且能夠表達出來。 Likevel klarte de aldri å si mer enn et ord for et spesifikt objekt. Es gelang ihnen jedoch nie, mehr als ein Wort für ein bestimmtes Objekt zu sagen. Yet they never managed to say more than one word for a specific object. Sin embargo, nunca lograron decir más de una palabra para un objeto específico. For eksempel klarte de å si banan, men de klarte ikke å si «denne banen var god». Zum Beispiel gelang es ihnen, Banane zu sagen, aber sie konnten nicht sagen, "dieser Kurs war gut". For example, they managed to say banana, but they could not say "this course was good". Por ejemplo, pudieron decir banana, pero no pudieron decir "esta pista estuvo buena". I tillegg brukte de bare språket til å si ifra at de ville ha ting. Außerdem benutzten sie die Sprache nur, um auszudrücken, dass sie Dinge wollten. In addition, they only used the language to express that they wanted things. Además, solo usaban el lenguaje para decir que querían cosas. Inoltre, usavano il linguaggio solo per dire che volevano delle cose. For eksempel kunne de være sulte og si «banan, banan, banan». Zum Beispiel könnten sie hungrig sein und "Banane, Banane, Banane" sagen. For example, they could be hungry and say "banana, banana, banana". Por ejemplo, podrían tener hambre y decir "banana, banana, banana". Men de var ikke interessert i å lære mer. Aber sie waren nicht daran interessiert, mehr zu lernen. But they were not interested in learning more. Et menneskebarn derimot utforsker språket på en helt annen måte. Ein menschliches Kind hingegen erforscht die Sprache auf ganz andere Weise. A human child, on the other hand, explores language in a completely different way. Un niño humano, por otro lado, explora el lenguaje de una manera completamente diferente. De går fra å si et ord til å kombinere ord til setninger med grammatikk. Sie gehen vom Sprechen eines Wortes zum Kombinieren von Wörtern zu Sätzen mit Grammatik über. They go from saying a word to combining words into sentences with grammar. Pasan de decir una palabra a combinar palabras en oraciones con gramática. Dette klarer aldri en ape. Ein Affe kann das niemals tun. A monkey can never do this. Un mono nunca puede hacer esto. Et barn spør også spørsmål, peker på ting og sier for eksempel «himmel». Ein Kind stellt auch Fragen, zeigt auf Dinge und sagt zum Beispiel "Himmel". A child also asks questions, points to things and says, for example, "heaven". Un niño también hace preguntas, señala cosas y dice, por ejemplo, "cielo". Anche il bambino fa domande, indica cose e dice, ad esempio, "cielo". De ønsker å dele en opplevelse med foreldrene sine ved å peke på himmelen og si «himmel», uten at dette har noe som helt med behov å gjøre. Sie möchten eine Erfahrung mit ihren Eltern teilen, indem sie zum Himmel zeigen und "Himmel" sagen, ohne dass dies etwas mit der Not zu tun hat. They want to share an experience with their parents by pointing to the sky and saying "heaven", without this having anything to do with need. Quieren compartir una experiencia con sus padres señalando el cielo y diciendo "cielo", sin que esto tenga nada que ver con la necesidad. Vogliono condividere un'esperienza con i loro genitori indicando il cielo e dicendo "cielo", senza che questo abbia nulla a che fare con il bisogno. De kan ikke spise himmel. Sie können den Himmel nicht essen. They can not eat heaven. No pueden comer cielo.

En ape måtte også hele tiden repetere tegnene for å huske dem. Ein Affe musste auch ständig die Zeichen wiederholen, um sich an sie zu erinnern. A monkey also had to constantly repeat the signs to remember them. Un mono también tenía que repetir constantemente los signos para recordarlos. Dersom det gikk en liten periode uten at de hadde sett tegnene, hadde de glemt dem. Wenn eine kurze Zeit vergangen wäre, ohne dass sie die Zeichen gesehen hätten, hätten sie sie vergessen. If a short period of time passed without them seeing the signs, they would have forgotten them. Si pasaba un corto período de tiempo sin que vieran las señales, las habían olvidado. Se passava un breve periodo di tempo senza che vedessero i segni, li avevano dimenticati. Et barn derimot, og mennesker generelt, husker språk etter at de virkelig har lært ordet. A child, on the other hand, and people in general, remember language after they have really learned the word. Un niño, por otro lado, y la gente en general, recuerdan el lenguaje después de haber aprendido realmente la palabra. For eksempel glemmer du aldri ordet for «jeg» på ditt morsmål, selv om du ikke snakker eller hører språket på flere år. For example, you will never forget the word 'I' in your native language, even if you have not spoken or heard the language for several years. Por ejemplo, nunca olvida la palabra "yo" en su idioma nativo, incluso si no ha hablado ni escuchado el idioma durante años. Ad esempio, non dimentichi mai la parola "io" nella tua lingua madre, anche se non parli o non ascolti quella lingua da anni. En ape ville ikke ha husket tegnet for «banan» dersom det hadde gått år siden den hadde brukt det eller blitt vist det. Ein Affe hätte sich nicht an das Zeichen für "Banane" erinnert, wenn es Jahre her wäre, seit er es benutzt oder gezeigt bekommen hätte. A monkey would not have remembered the sign for "banana" if it had been years since it had used it or been shown it. Un mono no habría recordado el signo de "plátano" si hubieran pasado años desde que lo usó o se lo mostró. Una scimmia non si sarebbe ricordata del segno "banana" se fossero passati anni da quando l'aveva usata o le era stata mostrata. Altså kan det virke som om dyr ikke kan lære seg menneskespråk. Es scheint also, dass Tiere die menschliche Sprache nicht lernen können. So it may seem that animals can not learn human language. Entonces puede parecer que los animales no pueden aprender el lenguaje humano. Det virker som språk er tilpasset menneskehjernen og at vi er laget for å lære språk. It seems that language is adapted to the human brain and that we are made to learn languages. Parece que el lenguaje está adaptado al cerebro humano y que estamos hechos para aprender lenguaje. Barn begynner svært tidlig å høre etter språket rundt dem, selv om de ikke forstår noe som helst. Kinder beginnen sehr früh auf die Sprache um sie herum zu hören, auch wenn sie nichts verstehen. Children begin to listen very early for the language around them, even if they do not understand anything. Los niños comienzan a escuchar el idioma que les rodea desde muy temprano, incluso si no entienden nada en absoluto.

Så språk er altså et komplekst og regelstyrt system til å kommunisere på blant andre mennesker. Sprache ist also ein komplexes und regelbasiertes System für die Kommunikation mit anderen Menschen. So language is a complex and rule-based system for communicating with other people. Entonces, el lenguaje es un sistema complejo y gobernado por reglas para comunicarse entre otras personas. Men om noen hadde snakket til meg på kinesisk eller baskisk hadde ikke jeg forstått noe som helst. Aber wenn jemand auf Chinesisch oder Baskisch mit mir gesprochen hätte, hätte ich nichts verstanden. But if someone had spoken to me in Chinese or Basque, I would not have understood anything. Pero si alguien me hubiera hablado en chino o en euskera, no habría entendido nada. Menneskespråk er altså forskjellige og vi deler dem ofte inn i familier og greiner. Die menschlichen Sprachen sind daher unterschiedlich und wir teilen sie oft in Familien und Zweige auf. Human languages are thus different and we often divide them into families and branches. Por lo tanto, los lenguajes humanos son diferentes y, a menudo, los dividimos en familias y ramas. Norsk tilhører for eksempel den indo-europeiske språkfamilien. Norwegisch gehört zum Beispiel zur indogermanischen Sprachfamilie. Norwegian belongs, for example, to the Indo-European language family. El noruego, por ejemplo, pertenece a la familia de lenguas indoeuropeas. Indo-europeisk var språket som ble snakket av mellom 4500 f.Kr. Indogermanisch war die Sprache, die zwischen 4500 v. Chr. Gesprochen wurde. Indo-European was the language spoken by between 4500 BC. El indoeuropeo fue el idioma hablado por entre 4500 aC til 2500 f.Kr. to 2500 BC. al 2500 a.C. før de begynte å spre seg rundt omkring i Europa og India. bevor sie sich in Europa und Indien ausbreiteten. before they began to spread around Europe and India. antes de que comenzaran a extenderse por Europa y la India. Dette er grunnen til at vi kaller det for indo-europeisk. Deshalb nennen wir es indoeuropäisch. This is why we call it Indo-European. Por eso lo llamamos indoeuropeo. Det finnes nemlig indo-europeiske språk både i Europa og India, og faktisk et lite språk nord-vest i Kina. Es gibt indogermanische Sprachen sowohl in Europa als auch in Indien und tatsächlich eine kleine Sprache im Nordwesten Chinas. There are Indo-European languages in both Europe and India, and in fact a small language in the north-west of China. De hecho, existen lenguas indoeuropeas tanto en Europa como en la India, y de hecho una pequeña lengua en el noroeste de China.

Den indo-europeiske språkfamilien er den språkfamilien som er mest snakket i hele verden med 3.2 milliarder mennesker. Die indogermanische Sprachfamilie ist mit 3,2 Milliarden Menschen die am häufigsten gesprochene Sprachfamilie der Welt. The Indo-European language family is the most widely spoken language family in the world with 3.2 billion people. La familia de lenguas indoeuropeas es la familia de lenguas más habladas del mundo con 3.200 millones de personas. De aller fleste europeiske språk er en del av denne familien. Die überwiegende Mehrheit der europäischen Sprachen gehört zu dieser Familie. The vast majority of European languages are part of this family. La gran mayoría de las lenguas europeas forman parte de esta familia. Dette inkluderer norsk, svensk, dansk, tysk, spansk, engelsk, italiensk, gælisk, portugisisk, polsk, russisk, ukrainsk, litauisk osv. Dies umfasst Norwegisch, Schwedisch, Dänisch, Deutsch, Spanisch, Englisch, Italienisch, Gälisch, Portugiesisch, Polnisch, Russisch, Ukrainisch, Litauisch usw. This includes Norwegian, Swedish, Danish, German, Spanish, English, Italian, Gaelic, Portuguese, Polish, Russian, Ukrainian, Lithuanian, etc. Esto incluye noruego, sueco, danés, alemán, español, inglés, italiano, gaélico, portugués, polaco, ruso, ucraniano, lituano, etc. Det finnes likevel noen få ikke indo-europeiske språk i Europa som ungarsk, finsk, estisk og baskisk. Es gibt jedoch einige nicht-indoeuropäische Sprachen in Europa wie Ungarisch, Finnisch, Estnisch und Baskisch. However, there are a few non-Indo-European languages in Europe such as Hungarian, Finnish, Estonian and Basque. Todavía hay algunos idiomas no indoeuropeos en Europa, como el húngaro, el finlandés, el estonio y el vasco. I Norge er det flere som snakker samisk, et språk som ikke tilhører den indo-europeiske språkfamilien, men den uralske språkfamilien sammen med finsk, estisk og ungarsk. In Norwegen sprechen mehrere Personen Sami, eine Sprache, die nicht zur indogermanischen Sprachfamilie gehört, sondern zur uralischen Sprachfamilie zusammen mit Finnisch, Estnisch und Ungarisch. In Norway, there are several people who speak Sami, a language that does not belong to the Indo-European language family, but the Uralic language family together with Finnish, Estonian and Hungarian. En Noruega, varias personas hablan sami, una lengua que no pertenece a la familia de lenguas indoeuropeas, sino a la familia de lenguas urálicas junto con el finlandés, el estonio y el húngaro.

Språkfamilier blir også delt i greiner med språk innenfor den samme familien som ligner mer på hverandre. Sprachfamilien werden auch in Zweige mit Sprachen innerhalb derselben Familie unterteilt, die einander ähnlicher sind. Language families are also divided into branches with languages within the same family that are more similar to each other. Las familias de idiomas también se dividen en ramas con idiomas dentro de la misma familia que son más similares entre sí. De største språkgreinene i den indo-europeiske språkfamilien er romanske språk, som spansk, fransk, portugisisk og italiensk, slaviske som russisk, polsk, ukrainsk og serbisk, indo-iranske som farsi og hindi, og germanske som engelsk, tysk, nederlandsk, islandsk, svensk, dansk og selvsagt, norsk. Die größten Sprachzweige in der indogermanischen Sprachfamilie sind romanische Sprachen wie Spanisch, Französisch, Portugiesisch und Italienisch, Slawisch als Russisch, Polnisch, Ukrainisch und Serbisch, Indo-Iranisch als Persisch und Hindi und Germanisch als Englisch, Deutsch , Niederländisch, Isländisch, Schwedisch, Dänisch und natürlich Norwegisch. The largest branches of language in the Indo-European language family are Romance languages, such as Spanish, French, Portuguese and Italian, Slavic as Russian, Polish, Ukrainian and Serbian, Indo-Iranian as Farsi and Hindi, and Germanic as English, German, Dutch, Icelandic , Swedish, Danish and of course, Norwegian. Las ramas lingüísticas más importantes de la familia de lenguas indoeuropeas son las lenguas romances, como el español, el francés, el portugués y el italiano, las eslavas, como el ruso, el polaco, el ucraniano y el serbio, las indoiraníes, como el farsi y el hindi, y las germánicas, como el inglés. , alemán, holandés, islandés, sueco, danés y, por supuesto, noruego. Det betyr at språk som engelsk og norsk ligner mer på hverandre i struktur og grammatikk enn for eksempel norsk og russisk eller norsk og spansk. Dies bedeutet, dass Sprachen wie Englisch und Norwegisch in Struktur und Grammatik ähnlicher sind als beispielsweise Norwegisch und Russisch oder Norwegisch und Spanisch. This means that languages such as English and Norwegian are more similar in structure and grammar than, for example, Norwegian and Russian or Norwegian and Spanish. Esto significa que idiomas como el inglés y el noruego son más similares en estructura y gramática que, por ejemplo, noruego y ruso o noruego y español.

Språkgreinene kan igjen deles inn i enda mer spesifikke enheter. Die Sprachzweige können wieder in noch spezifischere Einheiten unterteilt werden. The language branches can again be divided into even more specific units. Las asignaturas de lengua se pueden dividir de nuevo en unidades aún más específicas. Vest-germansk består av tysk, nederlandsk, frisisk og engelsk. Westgermanisch besteht aus Deutsch, Niederländisch, Friesisch und Englisch. West Germanic consists of German, Dutch, Frisian and English. El germánico occidental consta de alemán, holandés, frisón e inglés. Norsk er en del av de nord-germanske språkene sammen med svensk, dansk, færøysk og islandsk. Norwegisch gehört zusammen mit Schwedisch, Dänisch, Färöisch und Isländisch zu den nordgermanischen Sprachen. Norwegian is part of the North Germanic languages together with Swedish, Danish, Faroese and Icelandic. El noruego forma parte de las lenguas germánicas del norte junto con el sueco, el danés, el feroés y el islandés. Det finnes også en tredje inndeling som heter øst-germansk. Es gibt auch eine dritte Abteilung namens Ostgermanisch. There is also a third division called East Germanic. También hay una tercera división llamada germánica oriental. Alle språkene innenfor den øst-germanske enheten er i dag utdødd, men det mest kjente er nok trolig gotisk. Alle Sprachen innerhalb der ostgermanischen Einheit sind inzwischen ausgestorben, aber die bekannteste ist wahrscheinlich die Gotik. All the languages within the East Germanic unit are now extinct, but the most famous is probably Gothic. Todos los idiomas dentro de la unidad germánica oriental ahora están extintos, pero el más conocido es probablemente el gótico. Det siste språket innenfor øst-germanske språk som ble snakket var krim gotisk som ble snakket på Krim-halvøya fram til 1700-tallet. Die letzte Sprache der ostgermanischen Sprachen war die Krimgotik, die bis zum 18. Jahrhundert auf der Krimhalbinsel gesprochen wurde. The last language in the East Germanic languages spoken was Crimean Gothic which was spoken on the Crimean peninsula until the 18th century. El último idioma dentro de las lenguas germánicas orientales que se habló fue el gótico de Crimea, que se habló en la península de Crimea hasta el siglo XVIII.

De nordiske språkene har tradisjonelt blitt delt i øst-skandinaviske (dansk og svensk) og vest-skandinaviske, norsk, færøysk og islandsk. Die nordischen Sprachen wurden traditionell in Ostskandinavisch (Dänisch und Schwedisch) und Westskandinavisch, Norwegisch, Färöisch und Isländisch unterteilt. The Nordic languages have traditionally been divided into Eastern Scandinavian (Danish and Swedish) and Western Scandinavian, Norwegian, Faroese and Icelandic. Las lenguas nórdicas se han dividido tradicionalmente en escandinavo oriental (danés y sueco) y escandinavo occidental, noruego, feroés e islandés. I dag er derimot norsk langt nærmere svensk og dansk enn islandsk og færøysk. Andererseits ist Norwegisch heute schwedisch und dänisch viel näher als Isländisch und färöisch. Today, on the other hand, Norwegian is far closer to Swedish and Danish than Icelandic and Faroese. Hoy, sin embargo, el noruego está mucho más cerca del sueco y el danés que del islandés y el feroés. Dermed deler man gjerne heller inn i kontinentale skandinaviske språk, svensk, dansk og norsk, og nordiske-øyspråkene færøysk og islandsk. Daher neigen die Menschen dazu, sich in kontinentale skandinavische Sprachen, Schwedisch, Dänisch und Norwegisch sowie die nordischen Inselsprachen Färöisch und Isländisch zu unterteilen. Thus, people tend to divide into continental Scandinavian languages, Swedish, Danish and Norwegian, and the Nordic island languages Faroese and Icelandic. Así, a menudo se divide en lenguas escandinavas continentales, sueco, danés y noruego, y las lenguas de las islas nórdicas feroés e islandés. Svensk er det største språket innenfor den norsk germanske språkfamilien med ca. Schwedisch ist die größte Sprache innerhalb der norwegisch-germanischen Sprachfamilie mit rd. Swedish is the largest language within the Norwegian Germanic language family with approx. El sueco es el idioma más grande dentro de la familia de lenguas germánicas noruegas con aprox. 10 millioner morsmålsbrukere. 10 million native speakers. Norsk har litt over 5 millioner. Norwegian has a little over 5 million.

Men på norsk har vi mange forskjellige dialekter; hvorfor er ikke disse egne språk? Aber auf Norwegisch haben wir viele verschiedene Dialekte; Warum sind diese nicht ihre eigenen Sprachen? But in Norwegian we have many different dialects; why are these not their own languages? Ma in norvegese abbiamo molti dialetti diversi; perché queste non sono le loro lingue? De er jo ganske like hverandre og nordmenn forstår hverandre på tvers av dialekter. Sie sind einander ziemlich ähnlich und die Norweger verstehen sich dialektübergreifend. They are quite similar to each other and Norwegians understand each other across dialects. Men vi forstår jo svensk og dansk også, men disse blir betegnet som forskjellige språk. Wir verstehen aber auch Schwedisch und Dänisch, aber diese werden als verschiedene Sprachen beschrieben. But we understand Swedish and Danish as well, but these are described as different languages. Hvorfor det? Why? Lingvister har ikke en nøyaktig måte å dele språk og dialekt på. Linguisten haben keine genaue Möglichkeit, Sprache und Dialekt zu trennen. Linguists do not have an exact way of dividing language and dialect. Det blir derfor en definisjonssak. Es wird daher eine Frage der Definition. It therefore becomes a matter of definition. Man kan derfor argumentere for at norsk, dansk og svensk er dialekter innenfor et felles skandinavisk språk. Man kann daher argumentieren, dass Norwegisch, Dänisch und Schwedisch Dialekte in einer gemeinsamen skandinavischen Sprache sind. One can therefore argue that Norwegian, Danish and Swedish are dialects within a common Scandinavian language. Samme debatter kan man finne andre steder. Die gleichen Debatten finden Sie an anderer Stelle. The same debates can be found elsewhere. I Skottland er det flere som snakker skotsk, eller Scots, som mange vil si er en dialekt innenfor engelsk. In Schottland gibt es mehr Menschen, die Schottisch oder Schottisch sprechen, wie viele sagen würden, ist ein Dialekt auf Englisch. In Scotland, there are more people who speak Scottish, or Scots, as many would say is a dialect within English. Likevel er det vanskelig å forstå scots selv om man kan engelsk, og det kan derfor være gode grunner til å kalle det for et eget språk. Trotzdem ist es schwierig, Schotten zu verstehen, selbst wenn man Englisch kann, und es kann daher gute Gründe geben, es eine separate Sprache zu nennen. Nevertheless, it is difficult to understand Scots even if one knows English, and there may therefore be good reasons to call it a separate language.

Takk for at du har hørt på denne episoden av «Lær Norsk Nå!»! Vielen Dank, dass Sie sich diese Episode von "Learn Norwegian Now!" Anhören! Thank you for listening to this episode of "Learn Norwegian Now!"! Hvis du har noen spørsmål, kommentarer, forslag til kommende episoder, eller noe helt annet, så send meg gjerne en mail. If you have any questions, comments, suggestions for upcoming episodes, or something completely different, feel free to send me an email. Mail-adressen står i deskripsjonen. The e-mail address is in the description. Ha en fin dag videre! Have a nice day!