×

LingQ'yu daha iyi hale getirmek için çerezleri kullanıyoruz. Siteyi ziyaret ederek, bunu kabul edersiniz: çerez politikası.


image

Lær Norsk Nå Podcast, 3 – Jevons paradoks

3 – Jevons paradoks

Før me byrjar vil eg berre minna dykk på at de kan finna teksten til episoden på nettstaden til podcasten. De finn ein link i deksripsjonen under. Takk.

Hei og velkommen til «Lær norsk nå» ein podcast for vidarekomande for å høyra autentisk norsk gjennom spennande materiale.

I denne episoden skal me sjå på eit økonomisk konsept kalla for Jevons Paradoks eller effektivitetsparadoksen. Fyrst, altså først, skal me sjå på kva det er. Deretter ser me litt på kva konsekvensar det har for økonomien og generelt.

Jevons paradoks skjer når anten teknologisk utvikling eller regjeringspolitikk førar til ein auking i effektivitet i bruken av ein ressurs. Altså at ein får igjen meir for mindre bruk av denne ressursen. For eksempel kan ein finna opp ein bil som bruker bensin meir effektivt, altså at bilen kan køyra lenger å mindre bensin. Ein skulle tru at ved å auka effektiviteten ville ressursbruken minka, altså at ein bruker mindre bensin dersom bilane bruker bensinen meir effektivt. Det er derimot det omvendte som skjer som oftast – ein auking i effektiviteten førar også til at ein brukar meir av den ettersom etterspørselen aukar.

Den fyrste som skildra fenomenet var den engelske økonomen William Stanley Jevons i boka hans «Kål spørsmålet» frå 1865. Dette var i ein periode med stor økonomisk utvikling og vekst i England på grunn av den industrielle revolusjonen. Jevons kunne då sjå korleis den kjappe teknologiske utviklinga påverka økonomien, og han var spesielt opptatt av kål. Han såg at betringar i effektiviteten til dampmaskinane auka etterspørsel etter kål, noko som førde til større kålproduksjon. For mange var Jevons konklusjon skremmande ettersom det var fleire i Storbritannia som var redde for at landet skulle bruka opp kål reservane. Nokre ekspertar peika derimot på at auka effektivitet ville føra til mindre kålbruk, og at det dermed ikkje ville bli noko problem. Jevons sin konklusjon var derimot motsett, større effektivitet førar til større bruk av kål. Dermed kunne ein ikkje rekna med at auking i effektivitet ville løysa problemet med at det blei mindre og mindre kål i landet.

Økonomar kan også sjå fenomenet i dag. For eksempel kan vi gå tilbake til den bensineffektive bilen. Ein har sett at konsumarar pleiar å bruka bilen meir dersom dei er meir energieffektive, noko som skapar auka etterspørsel for bensin. Ein auking i effektivitet vil føra til at det blir billigare å reisa med bil, og folk reiser difor også lenger. Jevons paradoksen inntreff dersom det blir brukt meir av ressursen, i dette tilfelle bensin, enn minkinga av den på grunn av effektivitetsauking. Dette er eit noko forenkla bilete av situasjonen ettersom andre faktorar også kan spela inn.

Nokon har i dag tatt til orde for, altså fremma, energieffektivitet som ein måte å akselerera utviklinga mot ein grøn og fornybar-energi økonomi. FN uttalte seg i 2007 at energieffektivitet var den «største, mest jamt fordelte og billigaste energiressursen. Ein skulle jo tru at dersom energibruken til ei lyspære går ned, vil ein spara meir energi. Verdas økonomiske forum har også fremma energieffektivitet og blant anna peika på at kjøleskap i USA i dag bruker omtrent ¾ mindre energi enn gjennomsnittet i 1975. I tillegg er det 20% større og kostar 60% mindre. Alle partar ser ut til å vinna på det. Likevel har ein i den same perioden som effektivitetsauking av kjøleskap også sett at det har blitt selt langt fleire kjøleskap på verdsbasis. Det kan dermed sjå ut som effektivitetsauking faktisk skader miljøet i staden for å redda det, slik som FN og Verdas Økonomiske Forum har lova. Igjen ser ein korleis Jevons paradoks spelar inn.

Mykje i Jevons paradoks ser ut til å vera knytt til prisar. Når det blir billigare å bruka noko på grunn av effektivitetsauking, kan ein bruka den meir. For eksempel gjorde effektivitetsaukinga av dampmaskinen det meir lønnsamt å bruka den til å produsera industrivarer. Ein kunne då produsera meir og tena meir pengar, og fekk då også råd til å kjøpa fleire dampmaskinar som igjen førde til at ein måtte bruka større mengder med kål. Prosessen går i ein slags sirkel, men det at varen blir billigare å bruka er nok kanskje det mest fundamentale, altså viktigaste i Jevons paradoks.

Schipper, ein akademikar innan økonomi, meiner derimot at Jevons paradoks ikkje er like aktuell i dag. Jevons levde midt i den indsutrielle revolusjonen med stor vekst innan for energibruk og industri. I den moderne digitaliserte og globaliserte verda vi lev i dag er det ikkje lenger slik at større energieffektivitet fører til større bruk av ressursar. Likevel forklarer ikkje dette kvifor energieffektivitetsauking i fleire land ikkje har ført til ei minking i klimautslepp som CO2 – tvert imot ser det ut til å ha ført til ei auking i staden, noko som liknar mykje på Jevons paradoks. Ein grunn til dette er at mange har eit for snevert, altså smalt syn på det større bilete.

La oss gå tilbake til kjøleskap. I USA byrja ein å kjøpa kjøleskap på 50-talet, og desse var små og brukte mykje energi. På 60-talet var det mange som investerte i større og betre kjøleskap som også var meir energieffektive, men det betydde ikkje at dei gamle forsvann. Mange flytta det gamle kjøleskapet ned i kjellaren og brukte det til å oppbevara drikkevarer. Så sjølv om effektivitetsauking i kjøleskap burde ha ført til mindre energibruk, var det ikkje alltid slik ettersom mange framleis brukte dei gamle kjøeskapa i tillegg til dei nye. Dermed blei det totale energiforbruket større, ikkje mindre.

Dette er ein trend som har fortsatt i store deler av USA og verda. I dag har ein gjerne to kjøleskap, ein frysar, eller kanskje til og med to, ein stad til kalde drikker osv. Denne kapasiteten til å meir effektivt, og derfor billigare, å frysa eller halda kaldt, har også gjort at moglegheita til å kjøpa kalde ting har auka. Ein kjøper gjerne meir frosne grønsaker, frosenpizza osv. I Noreg et vi for eksempel svært mykje frosenmat. Ein skulle også tru at større kapasitet til å halda mat kald ville ført til at ein kasta mindre. Tvert i mot, ein kjøper gjerne meir fordi ein veit at maten held lenger. Dette kan derimot føra til at ein kjøper alt for mykje mat, og før ein veit ordet av det, må ein kasta ein tredjedel av maten. Igjen ser ein korleis Jevons paradoks er høgst aktuell i dag.

Matsvinn, altså kasting av mat, er eit av dei største miljøproblema vi har i dag. Det er då interessant å sjå at per-innbyggjar matkasting har auka mykje sidan 70-talet, og i dag blir 40% av all mat produsert i USA kasta. Ved å kasta denne maten forsvinn for det fyrste sjølve energien, kaloriane, i maten ettersom det ikkje blir brukt. I tillegg var all den energien ein brukte til å kjøla ned maten med bortkasta. Ein må også ta med all energien som blei brukt til å utvikla, hausta, prosessera og lagra maten som også då vil vera bortkasta energi. Og det stopper ikkje her, for i jordbruket brukte ein også store delar gjødsling, vatn og irrigasjon, plantevernmiddel osv. I 2009 gjekk faktisk så mykje som ein fjerdedel av ferskvatnbruk i USA til å produsera vatn. Problemet er stort og å løysa matsvinnskrisa er ein viktig faktor for å løysa miljøproblema i dag. Det er likevel ikkje slik at effektivitetsauke aleine kan fiksa det, noko Jevons paradoks visar tydeleg.

Eit anna stort miljøproblem som kan ha blitt forverra ved effektivitetsauke er faktisk nedkjølingsanlegg, aircondition. I 1960 hadde berre 20% av heimar i USA nedkjølingsanlegg, og for dei som hadde det var det svært dyrt å bruka det. Dette gjorde at ein brukte det mykje sjeldnare. Moderne airconditionar er derimot mykje meir energieffektive noko som har ført til at marknaden har auka og det har blitt mykje billigare å kjøla ned huset. I 2005 hadde 84% av alle husstandar i USA ein nedkjølingsanlegg. Effektiviteten på aircondition auka med 28% mellom 1993 og 2005, men likevel auka energibruken for aircondition per husstand med 37%. Dermed bruker ein omtrent like mykje energi på å kjøla ned hus i USA i dag som all energibruk til saman til alle formål på 50-talet.

Igjen kan ein sjå korleis teknologiske betringar førar til at det blir billigare å gjera noko, som å kjøa ned hus, noko som aukar forbruket. Ein som er blitt vandt med eit nedkjølt hus heile døgnet i løpet av heile sommaren har vanskelegare for å gå tilbake til ei verd utan nedkjøling. I Noreg er ikkje dette eit så stort problem ettersom gjennomsnittstemperaturane i sommarmånadane er ca. 12 grader, altså ikkje veldig varmt. I USA og mange andre land er det derimot mykje meir aktuelt, og det ser ein også ved at bruken av nedkjølingsanlegg i andre land også aukar kraftig. I Kina har bruken av aircondition tripla seg, altså auka 3 gonger så mykje, mellom 1997 og 2007.

Dette er ein vond sirkel ettersom meir nedkjølingsanlegg tyder større utslepp av klimagassar noko som tyder at temperaturen aukar på jorda. Auka temperaturar vil igjen føra til meir bruk av nedkjølingsanlegg, meir klimautslepp og endå varmare ute temperatur. Jevons effekt må kankskje difor analyserast på eit makronivå i staden for eit mikronivå for å faktisk få fram effektane av effektivitetsauke.

Faktisk kan sjølv folkeauke vera ein slags Jevons effekt. Jo meir effektive me blir, jo meir folk kan me forsørgja, noko som førar til større energibruk. Dei fleste rikare landa i verda har i dag stagnerande eller negativ folkevekst, men dersom ein ser på landa som har størst folkevekst er det land som har byrja å bli betre. Betre levekår førar altså i fyrste omgang til langt større folkevekst.

Og sjølv om effektivitetsauke faktisk førar til at ein bruker mindre energi ein stad, for eksempel meir effektive bilar. Sidan vi allereie køyrar så mykje kan det vera at effektivitetsauke på drivstoffbruk faktisk kan ha ein effekt på bruken av bensin og diesel. Likevel er det stor sannsynligheit for at dei pengane ein sparar på drivstoff då blir brukt til eit auka forbruk, eller konsum, andre stader som har deira eigne negative miljøeffektar. Økonomien er altså eit svært komplisert og samanhengande system, og det er mykje som kan tyda på at effektivitetsauke aleine ikkje er nok. Det løyser ikkje dei underliggjande djupare problema som kapitalismen og konsumerverda vi lev i har ført til.

Noko anna som er farleg med eit for stort fokus på effektivitetsauke er at det blir lite debattert då det intuitivt verkar som ei vinn-vinn situasjon. For politikarar kan ein fremma effektivitet utan noko politisk risiko – alle er einige om at auka effektivitet er bra. Å gå inn for å senka energibruk ved å kutta forbruk er derimot mykje mindre populært ettersom ein då må ofra noko av luksusen me har blitt så vant med. Eit einsidig fokus på å auke effektivitet kan dermed ha vert med på å skapa denne miljøkrisa me no finn oss i, og å fortsetta å dyrka effektivitet trur eg er ein særs dårleg måte å løysa det på. Kanskje kan mindre effektivitet faktisk vera betre ettersom ein då blir meir klar over energibruken. Dersom kjøleskapa var mindre og brukte meir energi, måtte me også ha tenkt meir på kor mykje me kjøpte inn av varer. Kanskje me då også hadde kasta mindre mat?

Det historiske argumentet for Jevons paradoks er svært sterkt, og fenomenet dukkar opp overalt i dag også. Altså kan det verke som om må bør tenkja meir på konsekvensane av effektivitetsauke. Det kan verka ulogisk at effektivitetsauke kan gjera klimaproblemet verre ved auka utslepp, men historisk har dette vist seg å stemt bra. Er det då så lurt av FN å halda fram med, altså å fortsetta å dyrka fram energieffektvitiet? Intensjonane er utvilsamt gode, men kanskje resultatet er det motsette?

Takk for at du har høyrt på denne episoden av «Lær norsk nå». Dette var fyrste episode på nynorsk, noko som kan ha gjort at det var litt vanskeligare å hengja med, altså å forstå kva som blei sagt. Likevel er det lurt å høyra på mange forskjellige måtar å snakka norsk på, og svært mange dialekter liknar eller har trekk som liknar på nynorsk. Nynorsk er tross alt bygd på norsk dialekter. Å høyra nynorsk kan difor vera ein god måte å betra di forståing av norske dialekter generelt. Kontakt meg gjerne på e-mail dersom du har nokre spørsmål, forslag til komande episodar eller noko heilt anna. Me høyres!

3 – Jevons paradoks 3 – Jevons Paradoxon 3 – Jevon's paradox 3 – La paradoja de Jevon 3 – Le paradoxe de Jevon 3 – Il paradosso di Jevon 3 – Jevons paradox 3 – Paradoks Jevona 3 – Paradoxo de Jevon 3 – Парадокс Джевона 3 – Jevons paradox 3 – Jevon'un paradoksu 3 – Парадокс Джевона 3 – 杰文悖论

Før me byrjar vil eg berre minna dykk på at de kan finna teksten til episoden på nettstaden til podcasten. Bevor ich anfange, möchte ich Sie nur daran erinnern, dass sie den Text der Episode auf der Website des Podcasts finden können. Before I start, I just want to remind you that they can find the text of the episode on the podcast's website. Antes de comenzar, solo quiero recordarles que pueden encontrar el texto del episodio en el sitio web del podcast. Avant de commencer, je tiens juste à vous rappeler que vous pouvez retrouver le texte de l'épisode sur le site du podcast. Prima di iniziare, voglio solo ricordarvi che potete trovare il testo della puntata sul sito del podcast. Zanim zacznę, chcę tylko przypomnieć, że tekst odcinka znajdziesz na stronie podcastu. Antes de começar, só quero lembrar que você pode encontrar o texto do episódio no site do podcast. 在开始之前,我想提醒您,您可以在播客网站上找到该集的文本。 De finn ein link i deksripsjonen under. Sie finden einen Link in der Entschlüsselung unten. They find a link in the decryption below. Puede encontrar un enlace en la descripción a continuación. Link znajdziesz w opisie poniżej. Você pode encontrar um link na descrição abaixo. Takk. Thanks. Gracias.

Hei og velkommen til «Lær norsk nå» ein podcast for vidarekomande for å høyra autentisk norsk gjennom spennande materiale. Hallo und willkommen bei "Learn Norwegian now", einem Podcast für fortgeschrittene Benutzer, um authentisches Norwegisch durch aufregendes Material zu hören. Hello and welcome to "Learn Norwegian now" a podcast for advanced users to hear authentic Norwegian through exciting material. Hola y bienvenidos a "Lær norsk now", un podcast para aquellos que quieren escuchar auténtico noruego a través de material emocionante. Witamy w podcaście „Lær norsk now” dla tych, którzy chcą posłuchać autentycznego norweskiego poprzez ekscytujący materiał. Olá e seja bem-vindo ao "Lær norsk now", um podcast para quem quer ouvir o norueguês autêntico através de material emocionante. 您好,欢迎来到“Lærnorsk now”播客,该播客专为那些希望通过令人兴奋的材料听到正宗挪威语的人提供。

I denne episoden skal me sjå på eit økonomisk konsept kalla for Jevons Paradoks eller effektivitetsparadoksen. In dieser Episode werden wir uns ein wirtschaftliches Konzept ansehen, das als Jevons-Paradoxon oder Effizienz-Paradoxon bezeichnet wird. In this episode we will look at an economic concept called the Jevons Paradox or the efficiency paradox. En este episodio veremos un concepto económico llamado paradoja de Jevon o paradoja de la eficiencia. In questo episodio esamineremo un concetto economico chiamato paradosso di Jevon o paradosso dell'efficienza. In deze aflevering zullen we kijken naar een economisch concept genaamd Jevons Paradox of de efficiëntieparadox. W tym odcinku przyjrzymy się koncepcji ekonomicznej zwanej paradoksem Jevona lub paradoksem efektywności. Neste episódio veremos um conceito econômico chamado Paradoxo de Jevon ou paradoxo da eficiência. Bu bölümde Jevon Paradoksu veya verimlilik paradoksu adı verilen ekonomik bir kavrama bakacağız. 在本集中,我们将讨论一个称为杰文悖论或效率悖论的经济概念。 Fyrst, altså først, skal me sjå på kva det er. Lassen Sie uns zuerst sehen, was es ist. First, so first, let's look at what it is. Tout d’abord, je vais d’abord examiner de quoi il s’agit. Po pierwsze, to znaczy najpierw przyjrzę się temu, co to jest. Primeiro, isto é, primeiro, vou ver o que é. Önce ne olduğuna bakacağım. Deretter ser me litt på kva konsekvensar det har for økonomien og generelt. Dann schauen wir uns ein wenig an, welche Konsequenzen dies für die Wirtschaft und allgemein hat. Then we look a little at what consequences it has for the economy and in general. Potem przyglądam się trochę, jakie to ma konsekwencje dla gospodarki i w ogóle. Depois vejo um pouco as consequências que isso tem para a economia e em geral. Daha sonra bunun ekonomi ve genel olarak ne gibi sonuçlara yol açtığına biraz bakıyorum. 然后我会研究一下它对经济和整体的影响。

Jevons paradoks skjer når anten teknologisk utvikling eller regjeringspolitikk førar til ein auking i effektivitet i bruken av ein ressurs. Jevons Paradoxon tritt auf, wenn entweder die technologische Entwicklung oder die Regierungspolitik zu einer Steigerung der Effizienz der Ressourcennutzung führt. Jevon's paradox occurs when either technological development or government policy leads to an increase in the efficiency of the use of a resource. Le paradoxe de Jevon se produit lorsque le développement technologique ou la politique gouvernementale conduit à une augmentation de l'efficacité de l'utilisation d'une ressource. Il paradosso di Jevon si verifica quando lo sviluppo tecnologico o la politica governativa portano ad un aumento dell'efficienza nell'uso di una risorsa. Paradoks Jevona ma miejsce, gdy rozwój technologiczny lub polityka rządu prowadzą do wzrostu efektywności wykorzystania zasobu. O paradoxo de Jevon ocorre quando o desenvolvimento tecnológico ou a política governamental levam a um aumento na eficiência na utilização de um recurso. Jevon'un paradoksu, teknolojik gelişmenin veya hükümet politikasının bir kaynağın kullanımında verimlilik artışına yol açması durumunda ortaya çıkar. 当技术发展或政府政策导致资源使用效率提高时,杰文悖论就会出现。 Altså at ein får igjen meir for mindre bruk av denne ressursen. Das heißt, man bekommt mehr für weniger Nutzung dieser Ressource. That is, one gets more for less use of this resource. Cela signifie que vous obtenez plus pour une utilisation moindre de cette ressource. Oznacza to, że otrzymujesz więcej za mniejsze wykorzystanie tego zasobu. Isso significa que você obtém mais com menos uso desse recurso. Bu, bu kaynağı daha az kullanarak daha fazlasını elde edeceğiniz anlamına gelir. 这意味着您可以用更少的资源获得更多的收益。 For eksempel kan ein finna opp ein bil som bruker bensin meir effektivt, altså at bilen kan køyra lenger å mindre bensin. Zum Beispiel kann man ein Auto erfinden, das Benzin effizienter nutzt, dh das Auto kann länger bis weniger Benzin fahren. For example, one can invent a car that uses petrol more efficiently, ie that the car can drive longer to less petrol. Ad esempio, si può inventare un’auto che utilizzi la benzina in modo più efficiente, il che significa che l’auto può guidare più a lungo con meno benzina. Można na przykład wynaleźć samochód, który zużywa benzynę bardziej efektywnie, co oznacza, że może jechać dłużej na mniejszym zużyciu benzyny. Por exemplo, pode ser inventado um carro que utilize gasolina de forma mais eficiente, o que significa que o carro pode circular mais tempo com menos gasolina. 例如,可以发明一种更有效地使用汽油的汽车,这意味着汽车可以用更少的汽油行驶更长时间。 Ein skulle tru at ved å auka effektiviteten ville ressursbruken minka, altså at ein bruker mindre bensin dersom bilane bruker bensinen meir effektivt. Man würde denken, dass durch die Steigerung der Effizienz der Ressourcenverbrauch sinken würde, dh dass man weniger Benzin verbraucht, wenn die Autos das Benzin effizienter nutzen. One would think that by increasing efficiency, the use of resources would decrease, ie that one uses less petrol if the cars use the petrol more efficiently. Poder-se-ia pensar que, ao aumentar a eficiência, a utilização de recursos diminuiria, ou seja, que se utilizaria menos gasolina se os automóveis utilizassem a gasolina de forma mais eficiente. Verimlilik arttıkça kaynak kullanımının azalacağı, yani otomobiller benzini daha verimli kullanırsa daha az benzin kullanacağınızı düşünebiliriz. 人们会认为,通过提高效率,资源使用就会减少,也就是说,如果汽车更有效地使用汽油,那么您使用的汽油就会减少。 Det er derimot det omvendte som skjer som oftast – ein auking i effektiviteten førar også til at ein brukar meir av den ettersom etterspørselen aukar. Auf der anderen Seite passiert das Gegenteil am häufigsten - eine Steigerung der Effizienz führt auch zu einer stärkeren Nutzung, wenn die Nachfrage steigt. On the other hand, it is the reverse that happens most often - an increase in efficiency also leads to more use of it as demand increases. D’un autre côté, l’inverse se produit généralement : une augmentation de l’efficacité conduit également à une utilisation accrue à mesure que la demande augmente. Por outro lado, normalmente acontece o inverso – um aumento na eficiência também leva a uma maior utilização da mesma à medida que a procura aumenta. Öte yandan, genellikle bunun tersi olur; verimlilikteki artış, talep arttıkça verimliliğin daha fazla kullanılmasına da yol açar. 另一方面,相反的情况通常会发生——随着需求的增加,效率的提高也会导致更多的使用。

Den fyrste som skildra fenomenet var den engelske økonomen William Stanley Jevons i boka hans «Kål spørsmålet» frå 1865. Der erste, der das Phänomen beschrieb, war der englische Ökonom William Stanley Jevons in seinem Buch "The Cabbage Question" von 1865. The first to describe the phenomenon was the English economist William Stanley Jevons in his book "The Cabbage Question" from 1865. Le premier à décrire le phénomène fut l'économiste anglais William Stanley Jevons dans son livre "The Cabbage Question" de 1865. O primeiro a descrever o fenômeno foi o economista inglês William Stanley Jevons em seu livro "The Cabbage Question" de 1865. Bu fenomeni ilk tanımlayan İngiliz iktisatçı William Stanley Jevons'un 1865 tarihli "Lahana Sorunu" adlı kitabındaydı. 第一个描述这一现象的是英国经济学家威廉·斯坦利·杰文斯 (William Stanley Jevons),他在 1865 年出版的《卷心菜问题》一书中提出了这一现象。 Dette var i ein periode med stor økonomisk utvikling og vekst i England på grunn av den industrielle revolusjonen. Dies war eine Zeit großer wirtschaftlicher Entwicklung und Wachstums in England aufgrund der industriellen Revolution. This was in a period of great economic development and growth in England due to the industrial revolution. C'était pendant une période de grand développement économique et de croissance en Angleterre en raison de la révolution industrielle. Isto ocorreu durante um período de grande desenvolvimento econômico e crescimento na Inglaterra devido à revolução industrial. Bu, İngiltere'de sanayi devrimi nedeniyle büyük bir ekonomik gelişme ve büyüme dönemiydi. 当时正值英国因工业革命而实现经济大发展和增长的时期。 Jevons kunne då sjå korleis den kjappe teknologiske utviklinga påverka økonomien, og han var spesielt opptatt av kål. Jevons konnte dann sehen, wie sich die rasante technologische Entwicklung auf die Wirtschaft auswirkte, und er interessierte sich besonders für Kohl. Jevons could then see how the rapid technological development affected the economy, and he was particularly interested in cabbage. Jevons a alors pu constater l'impact du développement technologique rapide sur l'économie, et il s'est particulièrement intéressé au chou. Jevons pôde então ver como o rápido desenvolvimento tecnológico afetou a economia e ficou particularmente interessado no repolho. Jevons o zaman hızlı teknolojik gelişmenin ekonomiyi nasıl etkilediğini görebiliyordu ve özellikle lahanayla ilgileniyordu. 杰文斯随后看到了技术的快速发展如何影响经济,他对卷心菜特别感兴趣。 Han såg at betringar i effektiviteten til dampmaskinane auka etterspørsel etter kål, noko som førde til større kålproduksjon. Er sah, dass Verbesserungen im Wirkungsgrad der Dampfmaschinen die Nachfrage nach Kohl erhöhten, was zu einer höheren Kohlproduktion führte. He saw that improvements in the efficiency of the steam engines increased the demand for cabbage, which led to greater cabbage production. Il a constaté que l'amélioration de l'efficacité des machines à vapeur augmentait la demande de chou, ce qui conduisait à une plus grande production de chou. Ele viu que as melhorias na eficiência das máquinas a vapor aumentaram a demanda por repolho, o que levou a uma maior produção de repolho. Buhar motorlarının verimliliğindeki gelişmelerin lahana talebini artırdığını ve bunun da daha fazla lahana üretimine yol açtığını gördü. 他发现蒸汽机效率的提高增加了对卷心菜的需求,从而导致卷心菜产量增加。 For mange var Jevons konklusjon skremmande ettersom det var fleire i Storbritannia som var redde for at landet skulle bruka opp kål reservane. Für viele war Jevons Schlussfolgerung erschreckend, da es in Großbritannien mehrere gab, die befürchteten, dass das Land die Kohlreserven aufbrauchen würde. For many, Jevon's conclusion was frightening as there were several in the UK who were afraid that the country would use up the cabbage reserves. Pour beaucoup, la conclusion de Jevon était effrayante, car nombreux étaient ceux en Grande-Bretagne qui craignaient que le pays n'épuise ses réserves de choux. Para muitos, a conclusão de Jevon foi assustadora, pois havia muitos na Grã-Bretanha que temiam que o país esgotasse as suas reservas de couve. 对于许多人来说,杰文的结论令人恐惧,因为英国有许多人担心该国会耗尽其卷心菜储备。 Nokre ekspertar peika derimot på at auka effektivitet ville føra til mindre kålbruk, og at det dermed ikkje ville bli noko problem. Einige Experten wiesen dagegen darauf hin, dass eine höhere Effizienz zu einem geringeren Kohlverbrauch führen würde und es daher kein Problem geben würde. Some experts, on the other hand, pointed out that increased efficiency would lead to less use of cabbage, and that there would thus be no problem. Certains experts soulignent en revanche qu’une efficacité accrue entraînerait une moindre utilisation du chou et qu’il n’y aurait donc pas de problème. Alguns especialistas, por outro lado, salientaram que o aumento da eficiência levaria a uma menor utilização de couve e que, portanto, não haveria problema. 另一方面,一些专家指出,提高效率会减少白菜的用量,因此不会有问题。 Jevons sin konklusjon var derimot motsett, større effektivitet førar til større bruk av kål. Jevons Schlussfolgerung war jedoch das Gegenteil. Eine höhere Effizienz führt zu einer stärkeren Verwendung von Kohl. Jevons' conclusion, however, was the opposite, greater efficiency leads to greater use of cabbage. La conclusion de Jevons, en revanche, était inverse : une plus grande efficacité conduit à une plus grande utilisation du chou. A conclusão de Jevons, por outro lado, foi oposta: maior eficiência leva a maior utilização de repolho. 另一方面,杰文斯的结论恰恰相反,效率越高,卷心菜的使用量就越大。 Dermed kunne ein ikkje rekna med at auking i effektivitet ville løysa problemet med at det blei mindre og mindre kål i landet. Man konnte also nicht erwarten, dass eine Steigerung der Effizienz das Problem von immer weniger Kohl im Land lösen würde. Thus, one could not expect that an increase in efficiency would solve the problem of fewer and fewer cabbages in the country. Ainsi, on ne pouvait pas s'attendre à ce qu'une augmentation de l'efficacité résolve le problème du fait qu'il y avait de moins en moins de choux dans le pays. Assim, não se poderia esperar que um aumento na eficiência resolvesse o problema de haver cada vez menos repolho no país. 因此,不能指望提高效率就能解决国内白菜越来越少的问题。

Økonomar kan også sjå fenomenet i dag. Ökonomen können das Phänomen auch heute sehen. Economists can also see the phenomenon today. Os economistas também podem ver o fenómeno hoje. 今天,经济学家也能看到这种现象。 For eksempel kan vi gå tilbake til den bensineffektive bilen. Zum Beispiel können wir zum sparsamen Auto zurückkehren. For example, we can go back to the fuel-efficient car. Por exemplo, podemos voltar ao carro com baixo consumo de combustível. 例如,我们可以回到节能汽车。 Ein har sett at konsumarar pleiar å bruka bilen meir dersom dei er meir energieffektive, noko som skapar auka etterspørsel for bensin. Man hat gesehen, dass Verbraucher das Auto tendenziell häufiger nutzen, wenn sie energieeffizienter sind, was zu einer erhöhten Nachfrage nach Benzin führt. One has seen that consumers tend to use the car more if they are more energy efficient, something that creates increased demand for petrol. Il a été constaté que les consommateurs ont tendance à utiliser davantage les voitures si elles sont plus économes en énergie, ce qui crée une demande accrue d'essence. Verificou-se que os consumidores tendem a utilizar mais os automóveis se estes forem mais eficientes em termos energéticos, o que cria um aumento da procura de gasolina. 人们发现,如果汽车能效更高,消费者往往会更多地使用汽车,这会增加对汽油的需求。 Ein auking i effektivitet vil føra til at det blir billigare å reisa med bil, og folk reiser difor også lenger. Eine Steigerung der Effizienz wird das Reisen mit dem Auto billiger machen, und die Menschen reisen daher auch länger. An increase in efficiency will make it cheaper to travel by car, and people therefore also travel longer. Une efficacité accrue rendra les déplacements en voiture moins chers, et les gens voyageront donc plus loin. Um aumento na eficiência tornará mais barato viajar de carro e, portanto, as pessoas viajarão mais longe. 效率的提高将使驾车出行变得更加便宜,人们因此会走得更远。 Jevons paradoksen inntreff dersom det blir brukt meir av ressursen, i dette tilfelle bensin, enn minkinga av den på grunn av effektivitetsauking. Jevons Paradoxon tritt auf, wenn aufgrund der höheren Effizienz mehr Ressourcen, in diesem Fall Benzin, verbraucht werden als reduziert werden. Jevon's paradox occurs if more of the resource, in this case petrol, is used than its reduction due to increased efficiency. O paradoxo de Jevon ocorre se for utilizado mais recurso, neste caso a gasolina, do que a sua redução devido ao aumento da eficiência. 如果资源(本例中为汽油)的使用量多于因效率提高而减少的资源量,就会出现杰文悖论。 Dette er eit noko forenkla bilete av situasjonen ettersom andre faktorar også kan spela inn. Dies ist ein etwas vereinfachtes Bild der Situation, da auch andere Faktoren ins Spiel kommen können. This is a somewhat simplified picture of the situation as other factors may also come into play. Esta é uma imagem algo simplificada da situação, uma vez que outros factores também podem entrar em jogo. 这是对情况的简化描述,因为其他因素也可能发挥作用。

Nokon har i dag tatt til orde for, altså fremma, energieffektivitet som ein måte å akselerera utviklinga mot ein grøn og fornybar-energi økonomi. Heute hat jemand die Energieeffizienz befürwortet, dh gefördert, um die Entwicklung hin zu einer grünen und erneuerbaren Energiewirtschaft zu beschleunigen. Today, someone has advocated, ie promoted, energy efficiency as a way to accelerate development towards a green and renewable energy economy. Alguém defendeu hoje, ou seja, promoveu, a eficiência energética como forma de acelerar o desenvolvimento rumo a uma economia de energia verde e renovável. 今天有人提倡,即推动提高能源效率,以此作为加速发展绿色和可再生能源经济的一种方式。 FN uttalte seg i 2007 at energieffektivitet var den «største, mest jamt fordelte og billigaste energiressursen. Die UNO erklärte 2007, dass Energieeffizienz die „größte, gleichmäßigste und billigste Energiequelle“ sei. The UN stated in 2007 that energy efficiency was the “largest, most evenly distributed and cheapest energy resource. L'ONU a déclaré en 2007 que l'efficacité énergétique était « la ressource énergétique la plus importante, la plus uniformément répartie et la moins chère ». A ONU declarou em 2007 que a eficiência energética era o “maior, mais uniformemente distribuído e mais barato recurso energético. 联合国在2007年指出,能源效率是“最大、分布最均匀、最便宜的能源”。 Ein skulle jo tru at dersom energibruken til ei lyspære går ned, vil ein spara meir energi. Man würde denken, wenn der Energieverbrauch einer Glühbirne sinkt, spart man mehr Energie. One would think that if the energy consumption of a light bulb goes down, one will save more energy. On pourrait penser que si la consommation d’énergie d’une ampoule diminue, vous économiserez davantage d’énergie. Alguém poderia pensar que se o consumo de energia de uma lâmpada diminuir, você economizará mais energia. 人们可能会认为,如果灯泡的能耗下降,就会节省更多能源。 Verdas økonomiske forum har også fremma energieffektivitet og blant anna peika på at kjøleskap i USA i dag bruker omtrent ¾ mindre energi enn gjennomsnittet i 1975. Das Weltwirtschaftsforum hat auch die Energieeffizienz gefördert und unter anderem darauf hingewiesen, dass Kühlschränke in den Vereinigten Staaten heute etwa ¾ weniger Energie verbrauchen als der Durchschnitt von 1975. The World Economic Forum has also promoted energy efficiency and pointed out, among other things, that refrigerators in the United States today use approximately ¾ less energy than the 1975 average. Le Forum économique mondial a également encouragé l'efficacité énergétique et a notamment souligné que les réfrigérateurs américains consomment aujourd'hui environ trois quarts d'énergie en moins que la moyenne de 1975. O Fórum Económico Mundial também promoveu a eficiência energética e, entre outras coisas, salientou que os frigoríficos nos EUA utilizam hoje aproximadamente ¾ menos energia do que a média em 1975. 世界经济论坛还提倡提高能源效率,并指出,如今美国的冰箱能耗比 1975 年的平均水平低约 3/4。 I tillegg er det 20% større og kostar 60% mindre. Außerdem ist es 20% größer und kostet 60% weniger. In addition, it is 20% larger and costs 60% less. De plus, il est 20 % plus grand et coûte 60 % moins cher. Além disso, é 20% maior e custa 60% menos. 此外,它的尺寸增大了 20%,成本降低了 60%。 Alle partar ser ut til å vinna på det. Alle Parteien scheinen zu gewinnen. All parties seem to be winning. Tous les partis semblent y gagner. Todas as partes parecem ganhar com isso. 各方似乎都从中受益。 Likevel har ein i den same perioden som effektivitetsauking av kjøleskap også sett at det har blitt selt langt fleire kjøleskap på verdsbasis. Im gleichen Zeitraum wie die Effizienzsteigerung von Kühlschränken hat man jedoch auch festgestellt, dass weltweit weit mehr Kühlschränke verkauft wurden. Nevertheless, in the same period as the increase in efficiency of refrigerators, one has also seen that far more refrigerators have been sold on a worldwide basis. No entanto, no mesmo período que o aumento da eficiência dos frigoríficos, verificou-se também que foram vendidos muito mais frigoríficos a nível global. 然而,在冰箱效率提高的同一时期,我们还看到全球范围内销售的冰箱数量大幅增加。 Det kan dermed sjå ut som effektivitetsauking faktisk skader miljøet i staden for å redda det, slik som FN og Verdas Økonomiske Forum har lova. Es mag daher den Anschein haben, dass eine Steigerung der Effizienz die Umwelt tatsächlich schädigt, anstatt sie zu retten, wie von den Vereinten Nationen und dem Weltwirtschaftsforum versprochen. It may thus appear that increasing efficiency actually harms the environment instead of saving it, as promised by the UN and the World Economic Forum. Il peut donc sembler que l’augmentation de l’efficacité nuit en fait à l’environnement au lieu de le sauver, comme l’ont promis l’ONU et le Forum économique mondial. Pode assim parecer que o aumento da eficiência na verdade prejudica o ambiente em vez de o salvar, como prometeram a ONU e o Fórum Económico Mundial. 因此,提高效率实际上会损害环境,而不是像联合国和世界经济论坛所承诺的那样拯救环境。 Igjen ser ein korleis Jevons paradoks spelar inn. Wieder sieht man, wie Jevons Paradoxon ins Spiel kommt. Again, one sees how Jevon's paradox comes into play. Là encore, on voit comment le paradoxe de Jevon entre en jeu. Novamente, você pode ver como o paradoxo de Jevon entra em ação. 我们再次看到杰文悖论是如何发挥作用的。

Mykje i Jevons paradoks ser ut til å vera knytt til prisar. Ein Großteil von Jevons Paradoxon scheint mit den Preisen verbunden zu sein. Much of Jevon's paradox seems to be linked to prices. Une grande partie du paradoxe de Jevon semble être liée aux prix. Grande parte do paradoxo de Jevon parece estar ligado aos preços. 杰文的悖论大部分似乎与价格有关。 Når det blir billigare å bruka noko på grunn av effektivitetsauking, kan ein bruka den meir. Wenn es aufgrund der höheren Effizienz billiger wird, etwas zu verwenden, kann man es mehr verwenden. When it becomes cheaper to use something due to increased efficiency, one can use it more. Lorsqu’il devient moins coûteux d’utiliser quelque chose en raison d’une efficacité accrue, vous pouvez l’utiliser davantage. Quando fica mais barato usar algo devido ao aumento da eficiência, você pode usar mais. 当某种东西由于效率提高而变得更便宜时,你就可以更多地使用它。 For eksempel gjorde effektivitetsaukinga av dampmaskinen det meir lønnsamt å bruka den til å produsera industrivarer. Zum Beispiel machte es die Steigerung des Wirkungsgrades der Dampfmaschine rentabler, sie zur Herstellung von Industriegütern zu verwenden. For example, increasing the efficiency of the steam engine made it more profitable to use it to produce industrial goods. Por exemplo, o aumento da eficiência da máquina a vapor tornou mais rentável a sua utilização para a produção de bens industriais. 例如,蒸汽机效率的提高使得用其生产工业产品更有利可图。 Ein kunne då produsera meir og tena meir pengar, og fekk då også råd til å kjøpa fleire dampmaskinar som igjen førde til at ein måtte bruka større mengder med kål. Man konnte dann mehr produzieren und mehr Geld verdienen und konnte es sich dann auch leisten, mehr Dampfmaschinen zu kaufen, was wiederum dazu führte, dass man größere Mengen Kohl verwenden musste. One could then produce more and earn more money, and was then also able to afford to buy more steam engines, which in turn led to one having to use larger quantities of cabbage. Você poderia então produzir mais e ganhar mais dinheiro, e também poderia comprar mais máquinas a vapor, o que por sua vez significava que você teria que usar maiores quantidades de repolho. Prosessen går i ein slags sirkel, men det at varen blir billigare å bruka er nok kanskje det mest fundamentale, altså viktigaste i Jevons paradoks. Der Prozess verläuft in einer Art Kreis, aber die Tatsache, dass die Verwendung des Artikels billiger wird, ist wahrscheinlich die grundlegendste, dh die wichtigste in Jevons Paradoxon. The process goes in a kind of circle, but the fact that the item becomes cheaper to use is probably the most fundamental, ie most important in Jevon's paradox. O processo segue uma espécie de círculo, mas o fato de o produto se tornar mais barato de usar é provavelmente o mais fundamental, ou seja, o mais importante, no paradoxo de Jevon.

Schipper, ein akademikar innan økonomi, meiner derimot at Jevons paradoks ikkje er like aktuell i dag. Der Wirtschaftswissenschaftler Schipper glaubt jedoch, dass Jevons Paradoxon heute nicht mehr so relevant ist. Schipper, an academic in economics, however, believes that Jevon's paradox is not as relevant today. Schipper, universitaire en économie, estime cependant que le paradoxe de Jevon n'est plus aussi pertinent aujourd'hui. Schipper, um académico em economia, contudo, acredita que o paradoxo de Jevon não é tão relevante hoje. Jevons levde midt i den indsutrielle revolusjonen med stor vekst innan for energibruk og industri. Jevons lebte mitten in der industriellen Revolution mit einem starken Wachstum des Energieverbrauchs und der Industrie. Jevons lived in the midst of the industrial revolution with great growth in energy use and industry. Jevons viveu no meio da revolução industrial com grande crescimento no uso de energia e na indústria. I den moderne digitaliserte og globaliserte verda vi lev i dag er det ikkje lenger slik at større energieffektivitet fører til større bruk av ressursar. In der modernen digitalisierten und globalisierten Welt, in der wir heute leben, führt eine höhere Energieeffizienz nicht mehr zu einem stärkeren Ressourceneinsatz. In the modern digitalised and globalized world we live in today, it is no longer the case that greater energy efficiency leads to greater use of resources. No mundo moderno, digitalizado e globalizado em que vivemos hoje, já não é verdade que uma maior eficiência energética conduza a uma maior utilização de recursos. Likevel forklarer ikkje dette kvifor energieffektivitetsauking i fleire land ikkje har ført til ei minking i klimautslepp som CO2 – tvert imot ser det ut til å ha ført til ei auking i staden, noko som liknar mykje på Jevons paradoks. Dies erklärt jedoch nicht, warum eine Erhöhung der Energieeffizienz in mehreren Ländern nicht zu einer Verringerung der Klimaemissionen wie CO2 geführt hat - im Gegenteil, es scheint zu einer Erhöhung der Stadt geführt zu haben, was dem Paradoxon von Jevon sehr ähnlich ist . Nevertheless, this does not explain why an increase in energy efficiency in several countries has not led to a reduction in climate emissions such as CO2 - on the contrary, it seems to have led to an increase in the city, something very similar to Jevon's paradox. No entanto, isto não explica por que razão o aumento da eficiência energética em vários países não levou a uma redução das emissões climáticas, como o CO2 - pelo contrário, parece ter levado a um aumento, algo muito semelhante ao paradoxo de Jevon. Ein grunn til dette er at mange har eit for snevert, altså smalt syn på det større bilete. Ein Grund dafür ist, dass viele eine zu enge, dh enge Sicht auf das Gesamtbild haben. One reason for this is that many have a too narrow, ie narrow view of the bigger picture. Uma razão para isso é que muitas pessoas têm uma visão muito estreita do quadro geral.

La oss gå tilbake til kjøleskap. Gehen wir zurück zum Kühlschrank. Let's go back to the fridge. Voltemos à geladeira. I USA byrja ein å kjøpa kjøleskap på 50-talet, og desse var små og brukte mykje energi. In den USA haben die Leute in den 50er Jahren angefangen, Kühlschränke zu kaufen. Diese waren klein und verbrauchten viel Energie. In the USA, people started buying refrigerators in the 50's, and these were small and used a lot of energy. Nos EUA, as pessoas começaram a comprar geladeiras na década de 50, e estas eram pequenas e consumiam muita energia. På 60-talet var det mange som investerte i større og betre kjøleskap som også var meir energieffektive, men det betydde ikkje at dei gamle forsvann. In den 1960er Jahren investierten viele Menschen in größere und bessere Kühlschränke, die auch energieeffizienter waren, aber das bedeutete nicht, dass die alten verschwanden. In the 1960s, many people invested in larger and better refrigerators that were also more energy efficient, but that did not mean that the old ones disappeared. Na década de 60, muitas pessoas investiram em refrigeradores maiores e melhores, que também fossem mais eficientes em termos energéticos, mas isso não significou que os antigos desapareceram. Mange flytta det gamle kjøleskapet ned i kjellaren og brukte det til å oppbevara drikkevarer. Viele Leute stellten den alten Kühlschrank in den Keller und lagerten damit Getränke. Many people moved the old refrigerator down to the basement and used it to store drinks. Muitos levaram a velha geladeira para o porão e a usaram para guardar bebidas. Så sjølv om effektivitetsauking i kjøleskap burde ha ført til mindre energibruk, var det ikkje alltid slik ettersom mange framleis brukte dei gamle kjøeskapa i tillegg til dei nye. Obwohl eine Steigerung der Effizienz in Kühlschränken zu einem geringeren Energieverbrauch hätte führen sollen, war dies nicht immer der Fall, da viele Menschen die alten Kühlschränke zusätzlich zu den neuen verwendeten. So even though increasing efficiency in refrigerators should have led to less energy consumption, this was not always the case as many people used the old refrigerators in addition to the new ones. Assim, embora os ganhos de eficiência nos frigoríficos devessem ter levado a uma menor utilização de energia, nem sempre foi esse o caso, uma vez que muitas pessoas ainda utilizavam os frigoríficos antigos em adição aos novos. Dermed blei det totale energiforbruket større, ikkje mindre. Somit wurde der Gesamtenergieverbrauch größer und nicht kleiner. Thus, the total energy consumption became greater, not less. Assim, o consumo total de energia foi maior, e não menor.

Dette er ein trend som har fortsatt i store deler av USA og verda. Dies ist ein Trend, der sich in weiten Teilen der USA und der Welt fortgesetzt hat. This is a trend that has continued in large parts of the United States and the world. Esta é uma tendência que continuou em grande parte dos Estados Unidos e do mundo. I dag har ein gjerne to kjøleskap, ein frysar, eller kanskje til og med to, ein stad til kalde drikker osv. Heutzutage haben Sie oft zwei Kühlschränke, einen Gefrierschrank oder vielleicht sogar zwei, einen Platz für kalte Getränke usw. Today you often have two refrigerators, a freezer, or maybe even two, a place for cold drinks, etc. Hoje, muitas vezes você tem duas geladeiras, um freezer, ou talvez até dois, um local para bebidas geladas, etc. Denne kapasiteten til å meir effektivt, og derfor billigare, å frysa eller halda kaldt, har også gjort at moglegheita til å kjøpa kalde ting har auka. Diese Fähigkeit, effizienter und daher billiger einzufrieren oder kalt zu halten, hat auch die Möglichkeit erhöht, kalte Dinge zu kaufen. This capacity to more efficiently, and therefore cheaper, to freeze or keep cold, has also increased the possibility of buying cold things. Esta capacidade de congelar ou manter frio de forma mais eficiente e, portanto, mais barata, também significou que aumentou a oportunidade de comprar coisas frias. Ein kjøper gjerne meir frosne grønsaker, frosenpizza osv. Man kauft gerne mehr gefrorenes Gemüse, gefrorene Pizza usw. One likes to buy more frozen vegetables, frozen pizza, etc. Gostamos de comprar mais vegetais congelados, pizza congelada, etc. I Noreg et vi for eksempel svært mykje frosenmat. In Norwegen essen wir zum Beispiel viel Tiefkühlkost. In Norway, for example, we eat a lot of frozen food. Na Noruega, por exemplo, comemos muitos alimentos congelados. Ein skulle også tru at større kapasitet til å halda mat kald ville ført til at ein kasta mindre. Man würde auch denken, dass eine größere Kapazität, Lebensmittel kalt zu halten, zu weniger Abfall führen würde. One would also think that greater capacity to keep food cold would lead to less waste. Também se poderia pensar que uma maior capacidade de manter os alimentos frios levaria a menos desperdícios. Tvert i mot, ein kjøper gjerne meir fordi ein veit at maten held lenger. Im Gegenteil, man kauft gerne mehr, weil man weiß, dass das Essen länger hält. On the contrary, one likes to buy more because one knows that the food lasts longer. Pelo contrário, as pessoas tendem a comprar mais porque sabem que a comida vai durar mais. Dette kan derimot føra til at ein kjøper alt for mykje mat, og før ein veit ordet av det, må ein kasta ein tredjedel av maten. Auf der anderen Seite kann dies dazu führen, dass Sie viel zu viel Essen kaufen, und bevor Sie es wissen, müssen Sie ein Drittel des Essens wegwerfen. On the other hand, this can lead to you buying far too much food, and before you know it, you have to throw away a third of the food. No entanto, isso pode levar à compra de muita comida e, antes que você perceba, terá que jogar fora um terço da comida. Igjen ser ein korleis Jevons paradoks er høgst aktuell i dag. Wieder sieht man, wie hoch Jevons Paradoxon heute ist. Again, one sees how Jevon's paradox is highly relevant today. Novamente, pode-se ver como o paradoxo de Jevon é altamente relevante hoje.

Matsvinn, altså kasting av mat, er eit av dei største miljøproblema vi har i dag. Lebensmittelverschwendung, dh Lebensmittelverschwendung, ist eines der größten Umweltprobleme, die wir heute haben. Food waste, ie waste of food, is one of the biggest environmental problems we have today. O desperdício de alimentos, ou seja, o desperdício de alimentos, é um dos maiores problemas ambientais que enfrentamos hoje. Det er då interessant å sjå at per-innbyggjar matkasting har auka mykje sidan 70-talet, og i dag blir 40% av all mat produsert i USA kasta. Es ist dann interessant zu sehen, dass die Lebensmittelverschwendung pro Kopf seit den 70er Jahren stark zugenommen hat und heute 40% aller in den USA produzierten Lebensmittel weggeworfen werden. It is then interesting to see that per capita food waste has increased a lot since the 70s, and today 40% of all food produced in the US is thrown away. É então interessante verificar que o desperdício alimentar per capita aumentou muito desde a década de 70, e hoje 40% de todos os alimentos produzidos nos EUA são deitados fora. Ved å kasta denne maten forsvinn for det fyrste sjølve energien, kaloriane, i maten ettersom det ikkje blir brukt. Durch das Wegwerfen dieses Lebensmittels verschwindet die Energie selbst, die Kalorien, im Lebensmittel, da es nicht verwendet wird. By throwing this food away, the energy itself, the calories, disappears in the food as it is not used. Ao deitar fora este alimento, em primeiro lugar a própria energia, as calorias, do alimento desaparece porque não é aproveitada. I tillegg var all den energien ein brukte til å kjøla ned maten med bortkasta. Außerdem wurde die gesamte Energie, die zum Kühlen der Lebensmittel verwendet wurde, verschwendet. In addition, all the energy used to cool the food was wasted. Além disso, toda a energia utilizada para resfriar os alimentos era desperdiçada. Ein må også ta med all energien som blei brukt til å utvikla, hausta, prosessera og lagra maten som også då vil vera bortkasta energi. Man muss auch die gesamte Energie einbeziehen, die zur Entwicklung, Ernte, Verarbeitung und Lagerung der Lebensmittel verwendet wurde, die dann auch eine Energieverschwendung sind. One must also include all the energy that was used to develop, harvest, process and store the food that will then also be a waste of energy. É preciso também incluir toda a energia que foi utilizada para desenvolver, colher, processar e armazenar os alimentos, que também será energia desperdiçada. Og det stopper ikkje her, for i jordbruket brukte ein også store delar gjødsling, vatn og irrigasjon, plantevernmiddel osv. Und es hört hier nicht auf, denn in der Landwirtschaft wurden auch große Teile von Dünger, Wasser und Bewässerung, Pestiziden usw. verwendet. And it does not stop here, because in agriculture one also used large parts of fertilizer, water and irrigation, pesticides, etc. E não fica por aqui, porque a agricultura também utilizou grandes quantidades de fertilizantes, água e irrigação, pesticidas, etc. I 2009 gjekk faktisk så mykje som ein fjerdedel av ferskvatnbruk i USA til å produsera vatn. Im Jahr 2009 wurde in den USA sogar ein Viertel des Süßwasserverbrauchs zur Wassererzeugung verwendet. In 2009, in fact, as much as a quarter of freshwater use in the United States was used to produce water. Em 2009, cerca de um quarto da utilização de água doce nos EUA foi efectivamente destinada à produção de água. Problemet er stort og å løysa matsvinnskrisa er ein viktig faktor for å løysa miljøproblema i dag. Das Problem ist groß und die Lösung der Lebensmittelverschwendungskrise ist heute ein wichtiger Faktor bei der Lösung von Umweltproblemen. The problem is big and solving the food waste crisis is an important factor in solving environmental problems today. O problema é grande e resolver a crise do desperdício alimentar é um factor importante para resolver o problema ambiental actual. Det er likevel ikkje slik at effektivitetsauke aleine kan fiksa det, noko Jevons paradoks visar tydeleg. Es ist jedoch nicht so, dass die Effizienzwoche allein Abhilfe schaffen kann, was Jevons Paradoxon deutlich zeigt. However, it is not the case that efficiency week alone can fix it, something Jevon's paradox clearly shows. Ainda não é verdade que o aumento da eficiência por si só possa resolver o problema, o que o paradoxo de Jevon mostra claramente.

Eit anna stort miljøproblem som kan ha blitt forverra ved effektivitetsauke er faktisk nedkjølingsanlegg, aircondition. Ein weiteres großes Umweltproblem, das durch die Effizienzwoche möglicherweise noch verschärft wurde, sind Kühlsysteme und Klimaanlagen. Another major environmental problem that may have been exacerbated by efficiency week is actually refrigeration systems, air conditioning. Outro grande problema ambiental que pode ter sido agravado pelo aumento da eficiência são, na verdade, os sistemas de refrigeração e ar condicionado. I 1960 hadde berre 20% av heimar i USA nedkjølingsanlegg, og for dei som hadde det var det svært dyrt å bruka det. 1960 hatten nur 20% der Haushalte in den Vereinigten Staaten Kühlsysteme, und für diejenigen, die sie hatten, war die Nutzung sehr teuer. In 1960, only 20% of homes in the United States had refrigeration systems, and for those who had them, it was very expensive to use. Em 1960, apenas 20% das casas nos EUA tinham sistemas de refrigeração e, para aquelas que tinham, era muito caro utilizá-los. Dette gjorde at ein brukte det mykje sjeldnare. Dies führte dazu, dass man es viel seltener benutzte. This made one use it much less often. Isso significava que era usado com muito menos frequência. Moderne airconditionar er derimot mykje meir energieffektive noko som har ført til at marknaden har auka og det har blitt mykje billigare å kjøla ned huset. Moderne Klimaanlagen hingegen sind viel energieeffizienter, was zu einer Zunahme des Marktes geführt hat und es viel billiger geworden ist, das Haus abzukühlen. Modern air conditioners, on the other hand, are much more energy efficient, which has led to an increase in the market and it has become much cheaper to cool down the house. Já os condicionadores de ar modernos são muito mais eficientes energeticamente, o que levou ao aumento do mercado e ficou muito mais barato resfriar a casa. I 2005 hadde 84% av alle husstandar i USA ein nedkjølingsanlegg. Im Jahr 2005 verfügten 84% aller Haushalte in den USA über eine Kälteanlage. In 2005, 84% of all households in the USA had a cooling system. Em 2005, 84% de todos os lares nos EUA tinham um sistema de refrigeração. Effektiviteten på aircondition auka med 28% mellom 1993 og 2005, men likevel auka energibruken for aircondition per husstand med 37%. Der Wirkungsgrad der Klimaanlage stieg zwischen 1993 und 2005 um 28%, der Energieverbrauch der Klimaanlage pro Haushalt stieg jedoch immer noch um 37%. The efficiency of air conditioning increased by 28% between 1993 and 2005, but still increased the energy consumption of air conditioning per household by 37%. A eficiência do ar condicionado aumentou 28% entre 1993 e 2005, mas ainda assim a utilização de energia para ar condicionado por agregado familiar aumentou 37%. Dermed bruker ein omtrent like mykje energi på å kjøla ned hus i USA i dag som all energibruk til saman til alle formål på 50-talet. So gibt man heute in den Vereinigten Staaten ungefähr so viel Energie für Kühlhäuser aus, wie der gesamte Energieverbrauch in den 50er Jahren für alle Zwecke kombiniert wurde. Thus, one spends about as much energy on cooling houses in the United States today as all energy consumption combined for all purposes in the 50's. Assim, utiliza-se hoje aproximadamente a mesma quantidade de energia para arrefecer as casas nos EUA que toda a energia utilizada combinada para todos os fins na década de 1950.

Igjen kan ein sjå korleis teknologiske betringar førar til at det blir billigare å gjera noko, som å kjøa ned hus, noko som aukar forbruket. Wiederum kann man sehen, wie technologische Verbesserungen dazu führen, dass es billiger ist, etwas zu tun, wie zum Beispiel Häuser zu kaufen, was den Verbrauch erhöht. Again, one can see how technological improvements lead to it being cheaper to do something, such as buying houses, something that increases consumption. Mais uma vez, pode-se ver como as medidas tecnológicas levam a que se torne mais barato fazer algo, como vender casas, algo que aumenta o consumo. Ein som er blitt vandt med eit nedkjølt hus heile døgnet i løpet av heile sommaren har vanskelegare for å gå tilbake til ei verd utan nedkjøling. Wer den ganzen Sommer über rund um die Uhr an ein Kühlhaus gewöhnt war, hat es schwerer, in eine Welt ohne Kühlung zurückzukehren. One who has been accustomed to a chilled house around the clock during the whole summer has a harder time returning to a world without cooling down. Alguém que se acostumou a uma casa refrigerada 24 horas por dia durante todo o verão tem mais dificuldade em voltar a um mundo sem refrigeração. I Noreg er ikkje dette eit så stort problem ettersom gjennomsnittstemperaturane i sommarmånadane er ca. In Norwegen ist dies kein so großes Problem, da die Durchschnittstemperaturen in den Sommermonaten ca. In Norway, this is not such a big problem as the average temperatures in the summer months are approx. Na Noruega, isto não é um problema tão grande, pois as temperaturas médias nos meses de verão são de aprox. 12 grader, altså ikkje veldig varmt. 12 Grad, also nicht sehr heiß. 12 degrees, so not very hot. 12 graus, então não muito quente. I USA og mange andre land er det derimot mykje meir aktuelt, og det ser ein også ved at bruken av nedkjølingsanlegg i andre land også aukar kraftig. In den USA und vielen anderen Ländern ist dies dagegen viel relevanter, und dies zeigt sich auch darin, dass der Einsatz von Kühlsystemen in anderen Ländern ebenfalls stark zunimmt. In the USA and many other countries, on the other hand, it is much more relevant, and this can also be seen in the fact that the use of refrigeration plants in other countries is also increasing sharply. Nos EUA e em muitos outros países, por outro lado, é muito mais relevante, e isto também pode ser visto no facto de a utilização de sistemas de refrigeração noutros países também estar a aumentar acentuadamente. I Kina har bruken av aircondition tripla seg, altså auka 3 gonger så mykje, mellom 1997 og 2007. In China hat sich der Einsatz von Klimaanlagen zwischen 1997 und 2007 verdreifacht, dh verdreifacht. In China, the use of air conditioning has tripled, ie increased 3 times as much, between 1997 and 2007. Na China, a utilização de ar condicionado triplicou, ou seja, aumentou 3 vezes mais, entre 1997 e 2007.

Dette er ein vond sirkel ettersom meir nedkjølingsanlegg tyder større utslepp av klimagassar noko som tyder at temperaturen aukar på jorda. Dies ist ein Teufelskreis, da mehr Kühlsysteme auf höhere Treibhausgasemissionen hinweisen, was darauf hinweist, dass die Temperatur am Boden steigt. This is a vicious circle as more cooling systems indicate greater emissions of greenhouse gases, which indicates that the temperature is rising on the ground. Este é um ciclo vicioso, uma vez que mais instalações de refrigeração indicam maiores emissões de gases com efeito de estufa, o que indica que a temperatura está a aumentar na Terra. Auka temperaturar vil igjen føra til meir bruk av nedkjølingsanlegg, meir klimautslepp og endå varmare ute temperatur. Erhöhte Temperaturen führen wiederum zu einer stärkeren Nutzung von Kühlsystemen, mehr Klimaemissionen und noch wärmeren Außentemperaturen. Increased temperatures will in turn lead to more use of refrigeration systems, more climate emissions and even warmer outside temperatures. O aumento das temperaturas levará novamente a uma maior utilização de sistemas de refrigeração, a mais emissões climáticas e a temperaturas exteriores ainda mais quentes. Jevons effekt må kankskje difor analyserast på eit makronivå i staden for eit mikronivå for å faktisk få fram effektane av effektivitetsauke. Jevons Effekt muss daher möglicherweise auf Makroebene anstatt auf Mikroebene analysiert werden, um die Auswirkungen der Effizienzwoche tatsächlich zu erzielen. Jevon's effect may therefore need to be analyzed at a macro level instead of a micro level in order to actually produce the effects of efficiency week. O efeito de Jevon deve, portanto, talvez ser analisado a um nível macro, em vez de a um nível micro, a fim de realmente realçar os efeitos do aumento da eficiência.

Faktisk kan sjølv folkeauke vera ein slags Jevons effekt. Tatsächlich kann sogar Folkeoke eine Art Jevon-Effekt sein. In fact, even folkeoke can be a kind of Jevon effect. Na verdade, até o crescimento populacional pode ser uma espécie de efeito Jevons. Jo meir effektive me blir, jo meir folk kan me forsørgja, noko som førar til større energibruk. Je effizienter wir werden, desto mehr Menschen können wir unterstützen, was zu einem höheren Energieverbrauch führt. The more efficient we become, the more people we can support, something that leads to greater energy use. Quanto mais eficientes nos tornarmos, mais pessoas poderemos apoiar, o que leva a uma maior utilização de energia. Dei fleste rikare landa i verda har i dag stagnerande eller negativ folkevekst, men dersom ein ser på landa som har størst folkevekst er det land som har byrja å bli betre. Die meisten reicheren Länder der Welt weisen heute ein stagnierendes oder negatives Bevölkerungswachstum auf. Wenn Sie sich jedoch die Länder mit dem größten Bevölkerungswachstum ansehen, sind es die Länder, die begonnen haben, besser zu werden. Most richer countries in the world today have stagnant or negative population growth, but if you look at the countries with the largest population growth, it is countries that have started to get better. A maioria dos países mais ricos do mundo hoje tem um crescimento populacional estagnado ou negativo, mas se olharmos para os países com maior crescimento populacional, são países que começaram a melhorar. Betre levekår førar altså i fyrste omgang til langt større folkevekst. Bessere Lebensbedingungen führen somit in erster Linie zu einem weitaus größeren Bevölkerungswachstum. Better living conditions thus lead in the first instance to far greater population growth. Melhores condições de vida conduzem, portanto, em primeiro lugar, a um crescimento populacional muito maior.

Og sjølv om effektivitetsauke faktisk førar til at ein bruker mindre energi ein stad, for eksempel meir effektive bilar. Und obwohl Effizienz Effizienz tatsächlich dazu führt, dass in einer Stadt weniger Energie verbraucht wird, wie zum Beispiel effizientere Autos. And even though efficiency efficiency actually leads to less energy being used in a city, such as more efficient cars. E mesmo que os ganhos de eficiência realmente levem ao uso de menos energia em algum lugar, por exemplo, em carros mais eficientes. Sidan vi allereie køyrar så mykje kan det vera at effektivitetsauke på drivstoffbruk faktisk kan ha ein effekt på bruken av bensin og diesel. Da wir bereits so viel fahren, kann es sein, dass sich die Effizienzsteigerung des Kraftstoffverbrauchs tatsächlich auf den Einsatz von Benzin und Diesel auswirkt. Since we already drive so much, it may be that the efficiency increase in fuel consumption can actually have an effect on the use of petrol and diesel. Dado que já conduzimos tanto, pode acontecer que os ganhos de eficiência na utilização de combustível possam realmente ter um efeito na utilização de gasolina e gasóleo. Likevel er det stor sannsynligheit for at dei pengane ein sparar på drivstoff då blir brukt til eit auka forbruk, eller konsum, andre stader som har deira eigne negative miljøeffektar. Dennoch besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das Geld, das man für Kraftstoff spart, dann für einen erhöhten Verbrauch oder Verbrauch an anderen Orten verwendet wird, die ihre eigenen negativen Auswirkungen auf die Umwelt haben. Nevertheless, there is a high probability that the money one saves on fuel will then be used for increased consumption, or consumption, in other places that have their own negative environmental effects. No entanto, existe uma grande probabilidade de que o dinheiro que poupa em combustível seja posteriormente utilizado para aumentar o consumo, ou consumo, noutros locais que tenham os seus próprios efeitos ambientais negativos. Økonomien er altså eit svært komplisert og samanhengande system, og det er mykje som kan tyda på at effektivitetsauke aleine ikkje er nok. Die Wirtschaft ist daher ein sehr kompliziertes und kohärentes System, und es gibt viele Anzeichen dafür, dass Effizienzgewinne allein nicht ausreichen. The economy is thus a very complicated and coherent system, and there are many indications that efficiency gains alone are not enough. A economia é, portanto, um sistema muito complicado e interligado, e há muitas coisas que podem indicar que os ganhos de eficiência por si só não são suficientes. Det løyser ikkje dei underliggjande djupare problema som kapitalismen og konsumerverda vi lev i har ført til. Es löst nicht die zugrunde liegenden tieferen Probleme, zu denen der Kapitalismus und die Konsumwelt, in der wir leben, geführt haben. It does not solve the underlying deeper problems that capitalism and the consumer world we live in have led to. Não resolve os problemas subjacentes mais profundos a que o capitalismo e o mundo de consumo em que vivemos conduziram.

Noko anna som er farleg med eit for stort fokus på effektivitetsauke er at det blir lite debattert då det intuitivt verkar som ei vinn-vinn situasjon. Eine andere Sache, die bei einem übermäßigen Fokus auf die Effizienzwoche gefährlich ist, ist, dass es wenig Debatten gibt, da es intuitiv wie eine Win-Win-Situation erscheint. Another thing that is dangerous with too much focus on efficiency week is that there is little debate as it intuitively seems like a win-win situation. Outra coisa que é perigosa com demasiado foco no aumento da eficiência é que há pouco debate, pois intuitivamente parece ser uma situação vantajosa para todos. For politikarar kan ein fremma effektivitet utan noko politisk risiko – alle er einige om at auka effektivitet er bra. Für Politiker kann Effizienz ohne politisches Risiko gefördert werden - alle sind sich einig, dass eine Steigerung der Effizienz gut ist. For politicians, efficiency can be promoted without any political risk - everyone agrees that increasing efficiency is good. Para os políticos, a eficiência pode ser promovida sem qualquer risco político – todos concordam que aumentar a eficiência é bom. Å gå inn for å senka energibruk ved å kutta forbruk er derimot mykje mindre populært ettersom ein då må ofra noko av luksusen me har blitt så vant med. Auf der anderen Seite ist es viel weniger beliebt, den Energieverbrauch zu senken, indem der Verbrauch gesenkt wird, da man dann einen Teil des Luxus opfern muss, an den wir uns so gewöhnt haben. Going in to reduce energy consumption by cutting consumption, on the other hand, is much less popular as one then has to sacrifice some of the luxuries we have become so used to. Por outro lado, optar pela redução do consumo de energia através da redução do consumo é muito menos popular, pois é preciso sacrificar parte do luxo a que estamos tão habituados. Eit einsidig fokus på å auke effektivitet kan dermed ha vert med på å skapa denne miljøkrisa me no finn oss i, og å fortsetta å dyrka effektivitet trur eg er ein særs dårleg måte å løysa det på. Ein einseitiger Fokus auf die Steigerung der Effizienz könnte daher dazu beigetragen haben, diese Umweltkrise zu schaffen, in der wir uns jetzt befinden, und die Effizienz weiter zu fördern, halte ich für einen besonders schlechten Weg, sie zu lösen. A one-sided focus on increasing efficiency may thus have helped to create this environmental crisis we now find ourselves in, and I believe that continuing to cultivate efficiency is a particularly poor way of solving it. Um enfoque unilateral no aumento da eficiência pode, portanto, ter ajudado a criar esta crise ambiental em que nos encontramos agora, e continuar a cultivar a eficiência, penso eu, é uma forma particularmente má de a resolver. Kanskje kan mindre effektivitet faktisk vera betre ettersom ein då blir meir klar over energibruken. Vielleicht kann weniger Effizienz tatsächlich besser sein, wenn man sich dann des Energieverbrauchs bewusster wird. Perhaps less efficiency can actually be better as one then becomes more aware of energy use. Talvez menos eficiência possa realmente ser melhor, à medida que nos tornamos mais conscientes do uso de energia. Dersom kjøleskapa var mindre og brukte meir energi, måtte me også ha tenkt meir på kor mykje me kjøpte inn av varer. Wenn der Kühlschrank kleiner war und mehr Energie verbrauchte, müssen wir auch mehr darüber nachgedacht haben, wie viel wir von Waren gekauft haben. If the refrigerator was smaller and used more energy, we must also have thought more about how much we bought in goods. Se a geladeira fosse menor e consumisse mais energia, eu também teria que ter pensado mais na quantidade de produtos que compramos. Kanskje me då også hadde kasta mindre mat? Vielleicht mussten wir dann auch weniger Essen werfen? Maybe we then also had to throw less food? Talvez então eu também devesse ter jogado fora menos comida?

Det historiske argumentet for Jevons paradoks er svært sterkt, og fenomenet dukkar opp overalt i dag også. Das historische Argument für Jevons Paradoxon ist sehr stark, und das Phänomen tritt auch heute überall auf. The historical argument for Jevon's paradox is very strong, and the phenomenon appears everywhere today as well. O argumento histórico para o paradoxo de Jevon é muito forte, e o fenômeno também aparece em todos os lugares hoje. Altså kan det verke som om må bør tenkja meir på konsekvensane av effektivitetsauke. Mit anderen Worten, es scheint, als müssten wir mehr über die Konsequenzen der Effizienzwoche nachdenken. In other words, it may seem as if we should think more about the consequences of efficiency week. Por outras palavras, pode parecer que deveria ser dada mais atenção às consequências do aumento da eficiência. Det kan verka ulogisk at effektivitetsauke kan gjera klimaproblemet verre ved auka utslepp, men historisk har dette vist seg å stemt bra. Es mag unlogisch erscheinen, dass eine Effizienzwoche das Klimaproblem mit erhöhten Emissionen verschlimmern kann, aber historisch hat sich dies als wahr erwiesen. It may seem illogical that efficiency week can make the climate problem worse with increased emissions, but historically this has proven to be true. Pode parecer ilógico que o aumento da eficiência possa agravar o problema climático ao aumentar as emissões, mas historicamente isto tem provado ser uma boa ideia. Er det då så lurt av FN å halda fram med, altså å fortsetta å dyrka fram energieffektvitiet? Ist es dann für die UNO sinnvoll, Schritt zu halten, dh die Energieeffizienz weiter zu fördern? Is it then wise for the UN to keep up, ie to continue to cultivate energy efficiency? Será então uma boa ideia que a ONU continue, ou seja, continue a desenvolver, a eficiência energética? Intensjonane er utvilsamt gode, men kanskje resultatet er det motsette? Die Absichten sind zweifellos gut, aber vielleicht ist das Ergebnis das Gegenteil? The intentions are undoubtedly good, but perhaps the result is the opposite? As intenções são sem dúvida boas, mas talvez o resultado seja o oposto?

Takk for at du har høyrt på denne episoden av «Lær norsk nå». Vielen Dank, dass Sie sich diese Episode von "Learn Norwegian Now" angehört haben. Thank you for listening to this episode of "Learn Norwegian now". Obrigado por ouvir este episódio de "Aprenda Norueguês agora". Dette var fyrste episode på nynorsk, noko som kan ha gjort at det var litt vanskeligare å hengja med, altså å forstå kva som blei sagt. This was the first episode in Nynorsk, something that may have made it a little harder to stick with, ie to understand what was being said. Este foi o primeiro episódio em Nynorsk, o que pode ter dificultado um pouco o acompanhamento, ou seja, a compreensão do que estava sendo dito. Likevel er det lurt å høyra på mange forskjellige måtar å snakka norsk på, og svært mange dialekter liknar eller har trekk som liknar på nynorsk. Nevertheless, it is wise to listen in many different ways to speak Norwegian, and very many dialects are similar or have features similar to Nynorsk. Nynorsk er tross alt bygd på norsk dialekter. After all, Nynorsk is built on Norwegian dialects. Å høyra nynorsk kan difor vera ein god måte å betra di forståing av norske dialekter generelt. Hearing Nynorsk can therefore be a good way to improve your understanding of Norwegian dialects in general. Kontakt meg gjerne på e-mail dersom du har nokre spørsmål, forslag til komande episodar eller noko heilt anna. Feel free to contact me by e-mail if you have any questions, suggestions for upcoming episodes or something completely different. Me høyres! We hear!