×

LingQ'yu daha iyi hale getirmek için çerezleri kullanıyoruz. Siteyi ziyaret ederek, bunu kabul edersiniz: çerez politikası.


image

Lær Norsk Nå Podcast, 13 – Genmodifisering

13 – Genmodifisering

Hei, velkommen til ein ny episode av «Lær norsk nå». I denne episoden skal me snakka om genmodifisering, GMO, genredigering eller genmanipulering. Fenomenet har mange namn, men går ut på det same: Endra ganene til ein organisme.

Fenomenet i seg sjølv er ikkje nytt då dette har blitt gjort indirekte i tusenar av år ved å kontrollera paringa til dyr. Ein vel kven som skal parast med kven, og slik kan ein prøva å avla fram dei eigenskapane ein ynskjer. For eksempel har menneskje lyst på kyr som produserer mykje mjølk. Tradisjonelt har ein då latt dei kyrne som produserer mykje mjølk få mange kalvar. Eit anna eksempel er griser med mykje kjøtt. Ein har eit ynskje om store grisar som kan gje mykje mat, og då er det fordel at den største mannegrisen og største kvinnegrisen får ein grisunge saman som forhåpentlegvis blir ein stor gris. Ein kan også gjera det same med planter, for eksempel tomatar. I utgangspunktet var ville tomatar ikkje større enn blåbær. Kanskje ein i framtida vil få blåbær som er like store som tomatar?

Hundar var nok truleg den fyrste dyrearten som blei modifisert av menneskje for ca. 32 000 år sidan. Eigenleg er hundar og ulvar same art, men på grunn av menneskestyrt avl, altså at menneske har bestemt kven som skal parast med kven, ser hundar og ulvar ganske ulike ut. På plantesida var kveite, altså det ein lager brød av, den fyrste planten som menneske medviten endra for 9000 år sidan. Altså har genmodifisering ein lang historie.

Det som er nytt i dag er at teknologien no har gjort det mogleg å gå inn i organismen og endra spesifikke gen. Den fyrste planten som blei godkjent til å dyrka var tomaten «Flavr Savr» i 1994 i USA. Ein endra eit gen i tomaten som gjorde at den haldt seg finare lenger, det tok lenger tid før den begynte å rotna. Tomaten blei også modifisert til å smaka betre. Det verker difor som det er mange fordelar med å genmodifisera mat – slik held maten lenger, smaker betre, og er større. Bruken av genmodifiserte planter, GMO, har auka mykje dei siste åra. I 2016 var 12% av all jordbruksareal dekka med GMO planter.

Likevel er det mange som er skeptiske. 19 europeiske land har forbod mot å dyrka genmodifiserte planter, blant anna Frankrike, Austerrike og Italia. Noreg er ikkje ein av desse. Dei er redde for at GMO, genmodifiserte planter, skal gjere skade i økosystema, i naturen. Kva seier forskinga?

Forsking på genmodifisert mais har kokludert med at:

GMO mais ga større avlingar enn vanleg mais – ein fekk meir mais per areal. GMO mais hadde lågare innhald av soppgift, skadelege stoff som ein finn i korn, ris og mais. GMO mais reduserte bestanden av biller som angrip maisen og øydelegg den. Den hadde derimot liten verknad på andre innsekt, noko som er positivt. GMO mais såg ikkje ut til å endra mikroorganismane i jorda. GMO mais såg heller ikkje ut til å vera vanskelegare å bryta ned enn vanleg mais, slik at dei båe er trygge organiske organismar som naturen klarer å kvitta seg med. GMO mais førar til auka inntekter for bøndene, og betre kvalitet på maisen. Dette stemmer med mykje anna forsking på GMO som har funne liknande tendensar. Plantene førar ikkje til problem for miljøet og er trygge å eta. GMO gjer at ein kan bruka mindre gift for å verna plantane mot insekt ettersom ein kan modifisera genene for vern mot desse innsekta i planten sjølv.

Med genmodifisering kan ein gjera maten meir motstandsdyktig mot insekt, ein kan gjera dei større, meir smakfulle, og gjera slik at dei held lenger. I tillegg kan ein auka energi og vitamininnhald i dei slik at dei blir ennå sunnare for menneske. Det er altså mange moglegheiter med genmodifisering. Likevel skal ein vera noko skeptisk til noko av denne forskinga. Ein del av forskinga på GMO er utført av dei same firmaa som sel genmodifiserte planter og matvarer.

Eit anna problem er monokultur. Dersom alle plantene får likare gen er dei også meir utsette for sjukdommar og likande. Likevel må ein nemna at all menneskeleg jordbruk er basert på ein slik monokultur, favorisering av ein type. For eksempel er alle bananane me et svært like genetisk sett. Dette er difor ikkje berre eit problem med genmodifiserte planter.

Mange tenker nok at genmodifisering er unaturleg og difor farleg, men dette stemmer ikkje. Faktisk kan genmodifiserte planter hjelpa oss til å gjera jordbruket meir naturleg igjen. I dagens jordbruk bruker ein store mengder giftstoff og gjødsling som kan vera farleg for økosystemet rundt. For eksempel kan gjødslinga renna ned i elver ved åkrane. I desse elvene vil det då veksa fram algar som kan drepa mykje av det andre livet ved elva som fisker og innsekt. Genmodifiserte planter kan gjera at ein ikkje treng å bruka så mykje gift og gjødsling, noko som kan betra miljøet. I tillegg kan mat som held lenger gjera at ein kaster mindre mat. Også dette er ein stor vinning for miljøet.

Genmodifisering ser altså ut til å kunne revolusjonera jordbruket vårt. Kva tenkjer du? Er du for eller imot genmodifisering av mat? Send meg gjerne ein epost. Elles vil eg berre ynskja deg ein god dag vidare. Ha det bra!


13 – Genmodifisering 13 – Genetische Veränderung 13 – Genetic modification 13 – Modificación genética 13 – Modification génétique 13 – Modyfikacja genetyczna 13 – Modificação genética 13 – Генетическая модификация 13 – Genetik değişiklik 13 – Генетична модифікація 13 – 基因改造

Hei, velkommen til ein ny episode av «Lær norsk nå». Hi, welcome to a new episode of "Learn Norwegian now". I denne episoden skal me snakka om genmodifisering, GMO, genredigering eller genmanipulering. In this episode we will talk about genetic modification, GMOs, gene editing or genetic engineering. Fenomenet har mange namn, men går ut på det same: Endra ganene til ein organisme. Das Phänomen hat viele Namen, aber es geht um dasselbe: Den Gaumen eines Organismus verändern. The phenomenon has many names, but is about the same thing: Change the palates of an organism.

Fenomenet i seg sjølv er ikkje nytt då dette har blitt gjort indirekte i tusenar av år ved å kontrollera paringa til dyr. Das Phänomen selbst ist nicht neu, da dies seit Tausenden von Jahren indirekt durch die Kontrolle der Paarung von Tieren geschieht. The phenomenon itself is not new as this has been done indirectly for thousands of years by controlling the mating of animals. Ein vel kven som skal parast med kven, og slik kan ein prøva å avla fram dei eigenskapane ein ynskjer. Man wählt, wen man mit wem paart, und so kann man versuchen, sich die gewünschten Qualitäten zu verschaffen. One chooses who to pair with whom, and so one can try to procure the qualities one desires. For eksempel har menneskje lyst på kyr som produserer mykje mjølk. For example, humans crave cows that produce a lot of milk. Tradisjonelt har ein då latt dei kyrne som produserer mykje mjølk få mange kalvar. Traditionally, the cows that produce a lot of milk have had many calves. Eit anna eksempel er griser med mykje kjøtt. Another example is pigs with a lot of meat. Ein har eit ynskje om store grisar som kan gje mykje mat, og då er det fordel at den største mannegrisen og største kvinnegrisen får ein grisunge saman som forhåpentlegvis blir ein stor gris. Man wünscht sich große Schweine, die viel Futter geben können, und dann ist es von Vorteil, dass das größte männliche Schwein und das größte weibliche Schwein zusammen ein Ferkel bekommen, das hoffentlich ein großes Schwein wird. One has a wish for large pigs that can give a lot of food, and then it is an advantage that the largest male pig and largest female pig get a piglet together which hopefully becomes a large pig. Ein kan også gjera det same med planter, for eksempel tomatar. One can also do the same with plants, such as tomatoes. I utgangspunktet var ville tomatar ikkje større enn blåbær. Initially, wild tomatoes were no bigger than blueberries. Kanskje ein i framtida vil få blåbær som er like store som tomatar? Maybe one in the future will get blueberries that are as big as tomatoes?

Hundar var nok truleg den fyrste dyrearten som blei modifisert av menneskje for ca. Dogs were probably the first animal species to be modified by humans for approx. 32 000 år sidan. 32,000 years ago. Eigenleg er hundar og ulvar same art, men på grunn av menneskestyrt avl, altså at menneske har bestemt kven som skal parast med kven, ser hundar og ulvar ganske ulike ut. Hunde und Wölfe sind eigentlich dieselbe Art, aber aufgrund der vom Menschen kontrollierten Zucht, dh dass der Mensch entschieden hat, mit wem er sich paart, sehen Hunde und Wölfe ganz anders aus. Dogs and wolves are actually the same species, but due to human-controlled breeding, ie that humans have decided who to mate with whom, dogs and wolves look quite different. På plantesida var kveite, altså det ein lager brød av, den fyrste planten som menneske medviten endra for 9000 år sidan. Pflanzenseitig war Heilbutt, also ein Brotlaib, die erste Pflanze, die der Mensch vor 9000 Jahren bewusst verändert hat. On the plant side, halibut, ie a loaf of bread, was the first plant that humans consciously changed 9000 years ago. Altså har genmodifisering ein lang historie. So genetic modification has a long history.

Det som er nytt i dag er at teknologien no har gjort det mogleg å gå inn i organismen og endra spesifikke gen. What is new today is that technology has now made it possible to enter the organism and change specific genes. Den fyrste planten som blei godkjent til å dyrka var tomaten «Flavr Savr» i 1994 i USA. The first plant that was approved for cultivation was the tomato "Flavr Savr" in 1994 in the USA. Ein endra eit gen i tomaten som gjorde at den haldt seg finare lenger, det tok lenger tid før den begynte å rotna. Another gene in the tomato that made it stay finer longer, it took longer before it started to rot. Tomaten blei også modifisert til å smaka betre. The tomato was also modified to taste better. Det verker difor som det er mange fordelar med å genmodifisera mat – slik held maten lenger, smaker betre, og er større. It therefore seems that there are many benefits to genetically modifying food - so the food lasts longer, tastes better, and is larger. Bruken av genmodifiserte planter, GMO, har auka mykje dei siste åra. The use of genetically modified plants, GMOs, has increased significantly in recent years. I 2016 var 12% av all jordbruksareal dekka med GMO planter. In 2016, 12% of all agricultural land was covered with GMO plants.

Likevel er det mange som er skeptiske. Still, many are skeptical. 19 europeiske land har forbod mot å dyrka genmodifiserte planter, blant anna Frankrike, Austerrike og Italia. 19 European countries have a ban on growing genetically modified plants, including France, Austria and Italy. Noreg er ikkje ein av desse. Norway is not one of these. Dei er redde for at GMO, genmodifiserte planter, skal gjere skade i økosystema, i naturen. They are afraid that GMOs, genetically modified plants, will cause damage to ecosystems, to nature. Kva seier forskinga? Was sagt die Forschung? What does research say?

Forsking på genmodifisert mais har kokludert med at: Research on genetically modified maize has concluded that:

GMO mais ga større avlingar enn vanleg mais – ein fekk meir mais per areal. GMO maize gave larger yields than normal maize - one got more maize per area. GMO mais hadde lågare innhald av soppgift, skadelege stoff som ein finn i korn, ris og mais. GMO maize had a lower content of fungal toxins, harmful substances found in cereals, rice and maize. GMO mais reduserte bestanden av biller som angrip maisen og øydelegg den. GMO corn reduced the population of beetles that attacked the corn and destroyed it. Den hadde derimot liten verknad på andre innsekt, noko som er positivt. On the other hand, it had little effect on other insects, which is positive. GMO mais såg ikkje ut til å endra mikroorganismane i jorda. GMO corn did not appear to alter the microorganisms in the soil. GMO mais såg heller ikkje ut til å vera vanskelegare å bryta ned enn vanleg mais, slik at dei båe er trygge organiske organismar som naturen klarer å kvitta seg med. GMO maize also did not seem to be more difficult to break down than ordinary maize, so they are both safe organic organisms that nature can get rid of. GMO mais førar til auka inntekter for bøndene, og betre kvalitet på maisen. GVO-Mais führt zu einem höheren Einkommen für die Landwirte und einer besseren Maisqualität. GMO corn leads to increased income for farmers, and better quality of corn. Dette stemmer med mykje anna forsking på GMO som har funne liknande tendensar. Dies steht im Einklang mit vielen anderen Forschungen zu GVO, die ähnliche Trends festgestellt haben. This is in line with much other research on GMOs that has found similar trends. Plantene førar ikkje til problem for miljøet og er trygge å eta. Die Pflanzen verursachen keine Probleme für die Umwelt und sind sicher zu essen. The plants do not cause problems for the environment and are safe to eat. GMO gjer at ein kan bruka mindre gift for å verna plantane mot insekt ettersom ein kan modifisera genene for vern mot desse innsekta i planten sjølv. GMO bedeutet, dass man weniger Gift verwenden kann, um die Pflanzen vor Insekten zu schützen, da man die Gene zum Schutz gegen diese Insekten in der Pflanze selbst verändern kann. GMO means that one can use less poison to protect the plants against insects as one can modify the genes for protection against these insects in the plant itself.

Med genmodifisering kan ein gjera maten meir motstandsdyktig mot insekt, ein kan gjera dei større, meir smakfulle, og gjera slik at dei held lenger. Mit gentechnischer Veränderung kann man die Nahrung widerstandsfähiger gegen Insekten machen, man kann sie größer, schmackhafter und länger haltbar machen. With genetic modification, one can make the food more resistant to insects, one can make them bigger, more tasty, and make them last longer. I tillegg kan ein auka energi og vitamininnhald i dei slik at dei blir ennå sunnare for menneske. Außerdem kann man den Energie- und Vitamingehalt in ihnen erhöhen, damit sie für den Menschen noch gesünder werden. In addition, one can increase the energy and vitamin content in them so that they become even healthier for humans. Det er altså mange moglegheiter med genmodifisering. So there are many possibilities with genetic modification. Likevel skal ein vera noko skeptisk til noko av denne forskinga. Dennoch sollte man dieser Forschung gegenüber etwas skeptisch sein. Nevertheless, one should be somewhat skeptical of any of this research. Ein del av forskinga på GMO er utført av dei same firmaa som sel genmodifiserte planter og matvarer. Ein Teil der Forschung zu GVO wurde von denselben Unternehmen durchgeführt, die gentechnisch veränderte Pflanzen und Lebensmittel verkaufen. Part of the research on GMOs has been carried out by the same companies that sell genetically modified plants and foods.

Eit anna problem er monokultur. Another problem is monoculture. Dersom alle plantene får likare gen er dei også meir utsette for sjukdommar og likande. Erhalten alle Pflanzen das gleiche Gen, sind sie auch anfälliger für Krankheiten und dergleichen. If all the plants get the same gene, they are also more susceptible to diseases and the like. Likevel må ein nemna at all menneskeleg jordbruk er basert på ein slik monokultur, favorisering av ein type. Dennoch muss erwähnt werden, dass die gesamte menschliche Landwirtschaft auf einer solchen Monokultur basiert, einer Günstlingswirtschaft. Nevertheless, it must be mentioned that all human agriculture is based on such a monoculture, favoritism of one type. For eksempel er alle bananane me et svært like genetisk sett. Zum Beispiel haben alle Bananen ein sehr ähnliches genetisches Set. For example, all bananas have a very similar genetic set. Dette er difor ikkje berre eit problem med genmodifiserte planter. Das ist also nicht nur bei gentechnisch veränderten Pflanzen ein Problem. This is therefore not just a problem with genetically modified plants.

Mange tenker nok at genmodifisering er unaturleg og difor farleg, men dette stemmer ikkje. Viele Leute denken wahrscheinlich, dass genetische Veränderungen unnatürlich und daher gefährlich sind, aber das stimmt nicht. Many people probably think that genetic modification is unnatural and therefore dangerous, but this is not true. Faktisk kan genmodifiserte planter hjelpa oss til å gjera jordbruket meir naturleg igjen. Tatsächlich können uns gentechnisch veränderte Pflanzen helfen, die Landwirtschaft wieder natürlicher zu machen. In fact, genetically modified plants can help us make agriculture more natural again. I dagens jordbruk bruker ein store mengder giftstoff og gjødsling som kan vera farleg for økosystemet rundt. In der heutigen Landwirtschaft verwenden die Menschen große Mengen an Giftstoffen und Düngemitteln, die für das umgebende Ökosystem gefährlich sein können. In today's agriculture, people use large amounts of toxins and fertilizers that can be dangerous to the surrounding ecosystem. For eksempel kan gjødslinga renna ned i elver ved åkrane. For example, the manure loop can run down into rivers by the fields. I desse elvene vil det då veksa fram algar som kan drepa mykje av det andre livet ved elva som fisker og innsekt. In diesen Flüssen wachsen dann Algen, die einen Großteil des anderen Lebens am Fluss wie Fische und Insekten töten können. In these rivers, algae will then grow that can kill much of the other life by the river such as fish and insects. Genmodifiserte planter kan gjera at ein ikkje treng å bruka så mykje gift og gjødsling, noko som kan betra miljøet. Gentechnisch veränderte Pflanzen können dazu führen, dass Sie nicht so viel Gift und Dünger verwenden müssen, was die Umwelt verbessern kann. Genetically modified plants can mean that one does not need to use so much poison and fertilizer, something that can improve the environment. I tillegg kan mat som held lenger gjera at ein kaster mindre mat. Darüber hinaus können Lebensmittel, die länger haltbar sind, dazu führen, dass Sie weniger Lebensmittel wegwerfen. In addition, food that lasts longer can make you throw away less food. Også dette er ein stor vinning for miljøet. This is also a great benefit for the environment.

Genmodifisering ser altså ut til å kunne revolusjonera jordbruket vårt. Genetic modification thus seems to be able to revolutionize our agriculture. Kva tenkjer du? What do you think? Er du for eller imot genmodifisering av mat? Are you for or against genetic modification of food? Send meg gjerne ein epost. Feel free to send me an email. Elles vil eg berre ynskja deg ein god dag vidare. Otherwise I just want to wish you a good day ahead. Ha det bra! Good bye!