×

LingQ'yu daha iyi hale getirmek için çerezleri kullanıyoruz. Siteyi ziyaret ederek, bunu kabul edersiniz: çerez politikası.


image

Velkommen til NoW2, 3A: På Institutt for kjemisk prosessteknologi

3A: På Institutt for kjemisk prosessteknologi

Yang Zhu og familien hans har allerede bodd fem uker i Trondheim. Yang har funnet seg godt til rette ved NTNU. Han er kjemiker og jobber sammen med andre forskere på Institutt for kjemisk prosessteknologi. Forskningen til Yang dreier seg om katalyse. Han synes at det er et spennende forskningsfelt som gir mange muligheter både som forsker og for jobber i industrien. Han har hyggelige kollegaer fra mange forskjellige land. Dessuten er utstyret og labene veldig moderne, og selvfølgelig legger NTNU stor vekt på sikkerhet.

Yang har kommet godt i gang med forskningsprosjektet sitt. Han holder på med noen vanskelige forsøk, så derfor bruker han mesteparten av tida si på laben. Han er på jobb fra cirka klokka 8 hver dag, men det varierer hvor lenge han må jobbe om ettermiddagen. Det kommer an på hvor mye han har å gjøre og hvilke oppgaver han holder på med.

Om morgenen starter han alltid dagen med å sjekke e-post og planlegge dagens gjøremål. Han håper at forsøkene hans er ferdige neste uke, så han kan begynne å skrive på et sammendrag til en internasjonal konferanse. Fristen er allerede om en måned. Derfor må han skynde seg for å rekke det. Han håper også at han kan publisere resultatene sine i et tidsskrift etter hvert.

Fordi NTNU legger stor vekt på sikkerhet, måtte Yang gjennomgå en grundig opplæring før han fikk lov til å jobbe på laben. Alle de kjemiske stoffene som Yang jobber med, må ha et eget sikkerhetsdatablad slik at alle vet hvilke egenskaper stoffet har. Alle forskerne må foreta en risikovurdering før de skal utføre et forsøk, og på laben må man ha på seg spesielle klær: labfrakk og vernebriller.

Arbeidsspråket ved instituttet er for det meste engelsk, men i lunsjen og på lønningspilsen snakker nesten alle norsk. Yang trives veldig godt i jobben sin. Han og kollegaene har god kontakt med hverandre, og han har stor nytte av doktorgraden sin.

3A: På Institutt for kjemisk prosessteknologi 3A: Am Fachbereich Chemische Verfahrenstechnik 3A: At the Department of Chemical Process Technology 3A: En el Departamento de Tecnología de Procesos Químicos 3A : Au Département de technologie des procédés chimiques 3A: 화학공정기술학과 3A: Cheminių procesų technologijos katedroje https://www.ntnu.edu/web/now2/3/3a 3А: На кафедре химико-технологических процессов. 3A:化学工艺技术系

Yang Zhu og familien hans har allerede bodd fem uker i Trondheim. Yang har funnet seg godt til rette ved NTNU. Yang has settled in well at NTNU. Yang은 NTNU에 잘 정착했습니다. Yang dobrze zadomowił się w NTNU. 杨在挪威科技大学已经适应得很好。 Han er kjemiker og jobber sammen med andre forskere på Institutt for kjemisk prosessteknologi. He is a chemist and works together with other researchers at the Department of Chemical Process Technology. Jest chemikiem i współpracuje z innymi naukowcami w Zakładzie Technologii Procesów Chemicznych. 他是一名化学家,与化学工艺技术系的其他研究人员一起工作。 Forskningen til Yang dreier seg om katalyse. Yang's research concerns catalysis. Yang의 연구는 촉매작용에 관한 것입니다. Badania Yanga dotyczą katalizy. 杨的研究涉及催化。 Han synes at det er et spennende forskningsfelt som gir mange muligheter både som forsker og for jobber i industrien. He thinks that it is an exciting field of research that offers many opportunities both as a researcher and for jobs in industry. 그는 이 분야가 연구자로서나 산업계에서 일자리를 얻을 수 있는 많은 기회를 제공하는 흥미로운 연구 분야라고 생각합니다. Uważa, że jest to ekscytująca dziedzina badań, która oferuje wiele możliwości zarówno jako badaczowi, jak i pracy w przemyśle. 他认为这是一个令人兴奋的研究领域,为研究人员和工业界工作提供了许多机会。 Han har hyggelige kollegaer fra mange forskjellige land. He has pleasant colleagues from many different countries. Ma miłych kolegów z wielu różnych krajów. Dessuten er utstyret og labene veldig moderne, og selvfølgelig legger NTNU stor vekt på sikkerhet. In addition, the equipment and labs are very modern, and of course NTNU attaches great importance to safety. 또한 장비와 연구실은 매우 현대적이며 NTNU는 안전을 매우 중요하게 생각합니다. Poza tym sprzęt i laboratoria są bardzo nowoczesne, a NTNU oczywiście przywiązuje dużą wagę do bezpieczeństwa. 另外,设备和实验室都非常现代化,当然NTNU也非常重视安全。

Yang har kommet godt i gang med forskningsprosjektet sitt. Yang has made a good start with his research project. 양씨는 연구 프로젝트를 잘 시작했다. 杨的研究项目有了一个良好的开端。 Han holder på med noen vanskelige forsøk, så derfor bruker han mesteparten av tida si på laben. He is doing some difficult experiments, so he spends most of his time in the lab. 그는 몇 가지 어려운 실험을 하고 있어서 대부분의 시간을 연구실에서 보냅니다. Przeprowadza trudne eksperymenty, więc większość czasu spędza w laboratorium. 他正在做一些困难的实验,所以他大部分时间都在实验室里度过。 Han er på jobb fra cirka klokka 8 hver dag, men det varierer hvor lenge han må jobbe om ettermiddagen. He is at work from approximately 8 o'clock every day, but it varies how long he has to work in the afternoon. 그는 매일 대략 8시부터 일하지만, 오후에 일해야 하는 시간은 다양합니다. 他每天大约从八点开始工作,但下午工作的时间长短不一。 Det kommer an på hvor mye han har å gjøre og hvilke oppgaver han holder på med. It depends on how much he has to do and what tasks he is doing. 그 사람이 얼마나 해야 하는지, 어떤 일을 하고 있는지에 따라 다릅니다. Zależy to od tego, ile ma do zrobienia i jakie zadania wykonuje. 这取决于他需要做多少事情以及他正在做什么任务。

Om morgenen starter han alltid dagen med å sjekke e-post og planlegge dagens gjøremål. In the morning, he always starts the day by checking email and planning the day's tasks. 아침에는 항상 이메일을 확인하고 하루의 일과를 계획하며 하루를 시작합니다. Rano zawsze zaczyna dzień od sprawdzenia poczty i planowania zadań na dany dzień. 早上,他总是通过检查电子邮件并计划当天的任务来开始新的一天。 Han håper at forsøkene hans er ferdige neste uke, så han kan begynne å skrive på et sammendrag til en internasjonal konferanse. He hopes to have his experiments finished next week so he can start writing an abstract for an international conference. 그는 다음 주에 실험을 마치고 국제 회의를 위한 초록 작성을 시작할 수 있기를 바라고 있습니다. Ma nadzieję, że w przyszłym tygodniu zakończą się eksperymenty, aby móc rozpocząć pisanie streszczenia na międzynarodową konferencję. 他希望下周能完成实验,这样他就可以开始为国际会议撰写摘要。 Fristen er allerede om en måned. The deadline is already in a month. 기한이 벌써 한 달 앞으로 다가왔습니다. Termin mija już za miesiąc. 截止日期已经是一个月后了。 Derfor må han skynde seg for å rekke det. Therefore, he has to hurry to reach it. 그러므로 그는 그것에 도달하기 위해 서둘러야 한다. Dlatego musi się spieszyć, aby do niego dotrzeć. 所以,他必须尽快赶到。 Han håper også at han kan publisere resultatene sine i et tidsskrift etter hvert. He also hopes that he can eventually publish his results in a journal. 그는 또한 자신의 결과를 결국 저널에 출판할 수 있기를 희망합니다. Ma także nadzieję, że w końcu będzie mógł opublikować swoje wyniki w czasopiśmie. 他还希望最终能够在期刊上发表他的研究结果。

Fordi NTNU legger stor vekt på sikkerhet, måtte Yang gjennomgå en grundig opplæring før han fikk lov til å jobbe på laben. Because NTNU attaches great importance to safety, Yang had to undergo thorough training before he was allowed to work in the lab. NTNU는 안전을 매우 중요하게 생각하기 때문에 양씨는 연구실에서 일하기 전에 철저한 교육을 받아야 했습니다. Ponieważ NTNU przywiązuje dużą wagę do bezpieczeństwa, Yang musiał przejść dokładne szkolenie, zanim został dopuszczony do pracy w laboratorium. 由于挪威科技大学非常重视安全,杨在获准进入实验室工作之前必须经过严格的培训。 Alle de kjemiske stoffene som Yang jobber med, må ha et eget sikkerhetsdatablad slik at alle vet hvilke egenskaper stoffet har. All the chemical substances that Yang works with must have a separate safety data sheet so that everyone knows what properties the substance has. 양씨가 작업하는 모든 화학물질에는 별도의 물질안전보건자료가 있어야 해당 물질의 특성을 모든 사람이 알 수 있습니다. Wszystkie substancje chemiczne, z którymi pracuje Yang, muszą mieć osobną kartę charakterystyki, aby każdy wiedział, jakie właściwości ma dana substancja. 杨工作的所有化学物质都必须有单独的安全数据表,以便每个人都知道该物质具有什么特性。 Alle forskerne må foreta en risikovurdering før de skal utføre et forsøk, og på laben må man ha på seg spesielle klær: labfrakk og vernebriller. All researchers must carry out a risk assessment before carrying out an experiment, and special clothing must be worn in the lab: lab coat and safety glasses. Wszyscy badacze muszą przeprowadzić ocenę ryzyka przed przeprowadzeniem eksperymentu, a w laboratorium należy nosić specjalną odzież: fartuch laboratoryjny i okulary ochronne. 所有研究人员在进行实验之前都必须进行风险评估,并且在实验室中必须穿着特殊的服装:实验服和安全眼镜。

Arbeidsspråket ved instituttet er for det meste engelsk, men i lunsjen og på lønningspilsen snakker nesten alle norsk. The working language at the institute is mostly English, but almost everyone speaks Norwegian at lunch and on the pay day. 연구소의 업무 언어는 대부분 영어이지만 거의 모든 사람이 점심 시간과 급여일에는 노르웨이어를 사용합니다. Językiem roboczym w instytucie jest głównie angielski, ale prawie wszyscy mówią po norwesku w porze lunchu i w dniu wypłaty. 该研究所的工作语言主要是英语,但几乎每个人在午餐和发薪日都说挪威语。 Yang trives veldig godt i jobben sin. Yang enjoys his job very much. Han og kollegaene har god kontakt med hverandre, og han har stor nytte av doktorgraden sin. He and his colleagues have good contact with each other, and he benefits greatly from his doctorate. 그와 동료들은 서로 좋은 관계를 유지하고 있으며, 박사학위를 통해 많은 유익을 얻고 있습니다. On i jego współpracownicy mają ze sobą dobry kontakt, a doktorat bardzo mu się podoba. 他和同事们交往很好,读博也让他受益匪浅。