×

LingQ'yu daha iyi hale getirmek için çerezleri kullanıyoruz. Siteyi ziyaret ederek, bunu kabul edersiniz: cookie policy.


image

Velkommen til NoW2, 2B: På norskkurs

2B: På norskkurs

Hver mandag og onsdag går Ling på norskkurs. Hun vil gjerne bli bedre i norsk for å få en god jobb i Norge. På norskkurset i dag skal de lære om å skrive essay. Ling vet at leksa blir å skrive et essay om mat og matvaner i Norge og hjemlandet. Derfor følger hun med og noterer det som læreren skriver på tavla.

Læreren: Når vi skal skrive et essay, er det viktig at teksten har god sammenheng. Vi starter med ei kort innledning som består av cirka fem setninger. I innledninga forteller vi hva teksten skal handle om. Etterpå har vi hoveddelen. Den består av flere korte avsnitt.

- Ling rekker opp hånda fordi hun ikke forstår.

Ling: Unnskyld, men hva betyr avsnitt?

Læreren: Det skal jeg forklare nå. Et avsnitt er flere setninger som handler om samme tema. Vi starter med ei setning som forteller hva avsnittet handler om, og så forklarer vi litt mer i de neste setningene. For eksempel kan du skrive ett avsnitt om mat i Norge og Kina, og ett avsnitt om matvaner i disse to landene. Du bør også sammenligne litt i disse avsnittene. Husk at du også bør bruke noen uttrykk for tekstbinding. Uttrykkene finner du på lista som du fikk sammen med oppgaveteksten.

Ling: Ok, og i avslutninga, hva skal jeg skrive der?

Læreren: I avslutninga bør du gjenta de viktigste punktene fra teksten din. Dessuten kan du si noe mer generelt om temaet. Likevel må ikke avslutninga være for lang, cirka fem setninger er passelig. Du må også huske å ha ei overskrift som er hele tekstens tittel. Du må ikke skrive ordene «innledning», «hoveddel» og «avslutning» i teksten. Delene skal ikke ha egne overskrifter. Leseren skal forstå hva som er de ulike delene.

Klokka er snart 12, og kurset er slutt. Læreren skriver leksene til neste uke på tavla. Når Ling kommer hjem, skal hun skrive teksten om mat i Kina og Norge. Det gleder hun seg til.


2B: På norskkurs 2B: Auf einem Norwegischkurs 2B: On a Norwegian course 2B : Sur un cours de norvégien https://www.ntnu.edu/now2/2/2b 2B: Em um curso de Norueguês 2B: На курсе норвежского языка 2B: Norveç kursunda

Hver mandag og onsdag går Ling på norskkurs. Every Monday and Wednesday, Ling attends a Norwegian course. W każdy poniedziałek i środę Ling uczestniczy w kursie języka norweskiego. Ling her pazartesi ve çarşamba Norveççe kursuna katılıyor. Hun vil gjerne bli bedre i norsk for å få en god jobb i Norge. She would like to improve her Norwegian in order to get a good job in Norway. Chciałaby udoskonalić swój norweski, aby dostać dobrą pracę w Norwegii. Norveç'te iyi bir iş bulabilmek için Norveççesini geliştirmek istiyor. På norskkurset i dag skal de lære om å skrive essay. Dziś na kursie norweskiego dowiedzą się, jak napisać esej. Bugünkü Norveççe kursunda makale yazmayı öğrenecekler. Ling vet at leksa blir å skrive et essay om mat og matvaner i Norge og hjemlandet. Ling knows that the homework will be to write an essay about food and eating habits in Norway and his home country. Ling wie, że zadaniem domowym będzie napisanie eseju na temat jedzenia i nawyków żywieniowych w Norwegii i jego rodzinnym kraju. Ling ödevinin Norveç'teki ve kendi ülkesindeki yemek ve yeme alışkanlıkları hakkında bir makale yazmak olacağını biliyor. Ling知道作业将是写一篇关于挪威和他的祖国的食物和饮食习惯的文章。 Derfor følger hun med og noterer det som læreren skriver på tavla. Deshalb macht sie mit und notiert, was der Lehrer an die Tafel schreibt. Therefore, she follows along and notes what the teacher writes on the board. Dlatego podąża dalej i notuje, co nauczyciel zapisuje na tablicy. Bu nedenle öğretmenin tahtaya yazdıklarını takip eder ve not eder. 因此,她跟着老师写在黑板上的内容。

**Læreren**: Når vi skal skrive et essay, er det viktig at teksten har god sammenheng. The teacher: When we are going to write an essay, it is important that the text has a good connection. Nauczyciel: Kiedy będziemy pisać esej, ważne jest, aby tekst miał dobre połączenie. Öğretmen: Bir makale yazacağımız zaman metnin iyi bir bağlantıya sahip olması önemlidir. 老师:我们写论文的时候,文本之间有一个良好的联系是很重要的。 Vi starter med ei kort innledning som består av cirka fem setninger. We start with a short introduction consisting of approximately five sentences. Zaczynamy od krótkiego wprowadzenia składającego się z około pięciu zdań. Yaklaşık beş cümleden oluşan kısa bir girişle başlıyoruz. I innledninga forteller vi hva teksten skal handle om. In the introduction, we tell what the text will be about. We wstępie informujemy, o czym będzie tekst. Girişte metnin ne hakkında olacağını anlatıyoruz. 在引言中,我们讲述了文本的内容。 Etterpå har vi hoveddelen. Afterwards we have the main part. Daha sonra ana kısıma geçiyoruz. Den består av flere korte avsnitt. It consists of several short paragraphs. 여러 개의 짧은 단락으로 구성됩니다. Składa się z kilku krótkich akapitów. Birkaç kısa paragraftan oluşur.

- Ling rekker opp hånda fordi hun ikke forstår. - Ling raises her hand because she doesn't understand. - 링은 이해가 안 되서 손을 들었습니다. – Ling podnosi rękę, bo nie rozumie. - Ling anlamadığı için elini kaldırıyor.

**Ling**: Unnskyld, men hva betyr avsnitt? Ling: Excuse me, but what does paragraph mean? Ling: Przepraszam, ale co oznacza akapit? Ling: Affedersiniz ama paragraf ne anlama geliyor?

**Læreren**: Det skal jeg forklare nå. Teacher: I will explain that now. Nauczyciel: Wyjaśnię to teraz. Öğretmen: Bunu şimdi açıklayacağım. Et avsnitt er flere setninger som handler om samme tema. 단락은 동일한 주제를 다루는 여러 문장입니다. Akapit to kilka zdań dotyczących tego samego tematu. Bir paragraf aynı konuyu ele alan birkaç cümleden oluşur. Vi starter med ei setning som forteller hva avsnittet handler om, og så forklarer vi litt mer i de neste setningene. Zaczynamy od zdania, które mówi, o czym jest akapit, a następnie wyjaśniamy nieco więcej w kolejnych zdaniach. Paragrafın neyle ilgili olduğunu anlatan bir cümleyle başlıyoruz ve sonraki cümlelerde biraz daha açıklıyoruz. For eksempel kan du skrive ett avsnitt om mat i Norge og Kina, og ett avsnitt om matvaner i disse to landene. For example, you can write one paragraph about food in Norway and China, and one paragraph about eating habits in these two countries. Możesz na przykład napisać jeden akapit o jedzeniu w Norwegii i Chinach oraz jeden akapit o nawykach żywieniowych w tych dwóch krajach. Örneğin Norveç ve Çin'deki yiyeceklerle ilgili bir paragraf, bu iki ülkedeki beslenme alışkanlıklarıyla ilgili bir paragraf yazabilirsiniz. Du bør også sammenligne litt i disse avsnittene. You should also compare a bit in these sections. 또한 이 섹션에서 약간 비교해야 합니다. Powinieneś także trochę porównać w tych sekcjach. Ayrıca bu bölümlerde biraz karşılaştırma yapmalısınız. 您还应该在这些部分进行一些比较。 Husk at du også bør bruke noen uttrykk for tekstbinding. Remember that you should also use some expressions for text binding. 텍스트 바인딩에도 몇 가지 표현식을 사용해야 한다는 점을 기억하세요. Pamiętaj, że powinieneś także używać pewnych wyrażeń do wiązania tekstu. Metin ciltleme için de bazı ifadeleri kullanmanız gerektiğini unutmayın. 请记住,您还应该使用一些表达式进行文本绑定。 Uttrykkene finner du på lista som du fikk sammen med oppgaveteksten. You can find the expressions on the list that you received together with the assignment text. 과제 텍스트와 함께 받은 목록에서 표현을 확인할 수 있습니다. Wyrażenia znajdziesz na liście, którą otrzymałeś wraz z tekstem zadania. Ödev metniyle birlikte aldığınız listede ifadeleri bulabilirsiniz. 您可以在收到的列表中找到表达式以及作业文本。

**Ling**: Ok, og i avslutninga, hva skal jeg skrive der? Ling: Okay, and at the end, what should I write there? 링: 좋아요, 그리고 마지막에는 거기에 무엇을 적어야 할까요? Ling: OK, a na koniec, co mam tam napisać? Ling: Peki, sonunda oraya ne yazmalıyım?

**Læreren**: I avslutninga bør du gjenta de viktigste punktene fra teksten din. The teacher: At the end, you should repeat the most important points from your text. Öğretmen: Sonunda metninizdeki en önemli noktaları tekrarlamalısınız. Dessuten kan du si noe mer generelt om temaet. Also, you can say something more general about the topic. 또한, 해당 주제에 대해 좀 더 일반적인 내용을 말할 수도 있습니다. Ayrıca konu hakkında daha genel bir şeyler de söyleyebilirsiniz. 此外,您还可以就该主题说一些更笼统的内容。 Likevel må ikke avslutninga være for lang, cirka fem setninger er passelig. Nevertheless, the conclusion must not be too long, approximately five sentences is suitable. 그럼에도 불구하고 결론은 너무 길면 안 되며, 5문장 정도가 적당하다. Niemniej jednak zakończenie nie może być zbyt długie, odpowiednie będzie około pięciu zdań. Ancak sonuç çok uzun olmamalıdır, yaklaşık beş cümle yeterlidir. Du må også huske å ha ei overskrift som er hele tekstens tittel. You must also remember to have a heading that is the title of the entire text. 또한 전체 텍스트의 제목인 제목이 있어야 한다는 점을 기억해야 합니다. Ayrıca metnin tamamının başlığı olan bir başlığa sahip olduğunuzu da unutmamalısınız. 您还必须记住有一个标题,即整个文本的标题。 Du må ikke skrive ordene «innledning», «hoveddel» og «avslutning» i teksten. You must not write the words "introduction", "main part" and "conclusion" in the text. 본문에 "서론", "주요 부분", "결론"이라는 단어를 쓰면 안 됩니다. Metin içerisinde “giriş”, “ana bölüm” ve “sonuç” sözcüklerini yazmamalısınız. Delene skal ikke ha egne overskrifter. The parts must not have their own headings. 부분에는 자체 제목이 있어서는 안 됩니다. Parçaların kendi başlıkları olmamalıdır. 这些部分不得有自己的标题。 Leseren skal forstå hva som er de ulike delene. The reader must understand what the various parts are. 독자는 서로 다른 부분이 무엇인지 이해해야 합니다. Okuyucu farklı parçaların ne olduğunu anlamalıdır. 读者必须了解各个部分是什么。

Klokka er snart 12, og kurset er slutt. Saat neredeyse 12 oldu ve ders bitti. Læreren skriver leksene til neste uke på tavla. The teacher writes the homework for next week on the board. 선생님은 다음 주 숙제를 칠판에 적으세요. Öğretmen gelecek haftanın ödevini tahtaya yazar. Når Ling kommer hjem, skal hun skrive teksten om mat i Kina og Norge. Ling eve döndüğünde Çin ve Norveç'teki yiyeceklerle ilgili metni yazacak. Det gleder hun seg til. She is looking forward to that. 그녀는 그것을 고대하고 있습니다. Bunu sabırsızlıkla bekliyor. 她对此很期待。