×

Używamy ciasteczek, aby ulepszyć LingQ. Odwiedzając stronę wyrażasz zgodę na nasze polityka Cookie.


image

Podcast Polski, PP26: Zmiana czasu

PP26: Zmiana czasu

nagłówki

Posłuchaj

Przeczytaj

Cześć. Oto kolejny odcinek Podcastu polskiego, czyli audycji dla tych wszystkich, którzy uczą się języka polskiego i chcą popracować nad rozumieniem ze słuchu i nad wzbogaceniem słownictwa.

Oto dzisiejsze zdanie:

W nocy z 28 marca na 29 marca przestawiamy zegarki. Będziemy spali o godzinę krócej.

Prześledźmy znaczenie kolejnych słów i sformułowań.

w nocy

w przyimka “w” używamy m.in. do określenia miejsca lub czasu, a słowo, które po nim następuje stoi w miejscowniku (Locative). Oto przykłady:

Wczoraj byłem w pracy aż dziesięć godzin.

Spotkajmy się w tej kawiarni jutro wieczorem.

W kwietniu pojadę na wakacje.

Dodatkowa uwaga odnośnie wymowy: jeśli “w” stoi przed spółgłoską bezdźwięczną (unvoiced consonant) wymawiamy je jako bezdźwięczne “f”, czyli “f pracy; f kawiarni; f kwietniu”)

noc

- to po angielsku “night”

Kiedy wróciłeś? Wczoraj w nocy.

Uwielbiam jeździć samochodem, ale nie lubię jeździć nocą.

z 28 marca na 29 marca

z dwudziestego ósmego na dwudziesty dziewiąty marca

do określenia, że coś odbywa się na przełomie dni używamy w języku polskim konstrukcji z… na… Po przyimku “z” rzeczownik stoi w dopełniaczu (Genitive), a po przyimku “na” - w bierniku (Accusative).

Przykłady:

W nocy z wczoraj na dzisiaj padał śnieg.

W tym tygodniu pracuję w nocy z piątku na sobotę.

Jacek rzucił pracę z dnia na dzień.

To było w nocy z piątego na szósty czerwca.

przestawiamy zegarki

przestawiać

- czasownik ten możemy przetłumaczyć na angielski jako “switch; reorganize, move, rearrange, reset”. Jednak w dzisiejszym zdaniu tłumaczymy to na język angielski nieco inaczej, a mianowicie: to set the clock forward - jeśli przesuwamy o godzinę do przodu albo to set the clock back - jeśli przesuwamy o godzinę do tyłu.

zegarek

po angielsku powiemy “clock, watch”. Na przykład:

Anka podarowała mężowi na urodziny zegarek.

Szwajcarskie zegarki mają opinię najlepszych na świecie.

będziemy spali

tutaj mamy czas przyszły złożony, który tworzymy z czasownika “być” w czasie przyszłym, w naszym przykładzie mamy pierwszą osobę liczby mnogiej “my”, stąd forma “będziemy”; drugi człon to dawna forma imiesłowu, w tym przypadku: spał, spała, spali, spały. Przypomnę, ten czas służy do mówienia o przyszłych czynnościach samych w sobie, które będą trwały jakiś czas albo będą się powtarzały. Na przykład:

Od jutra będę pracował w IBM.

Dzisiaj wieczorem nie mogę wyjść do kina, bo będę się uczył.

spać - po angielsku “to sleep”; przykłady:

Chodzę spać codziennie o godzinie dziesiątej wieczorem.

Nie lubię spać po południu.

Anka ma trochę czasu dla siebie, kiedy już położy dzieci spać.

o godzinę krócej

krócej

tutaj mamy przykład stopniowania przysłówka, forma podstawowa to krótko - shortly, a zatem krócej oznacza, że będziemy spali mniej; na angielski tłumaczymy więc w tym konkretnym przypadku: we will sleep less, ale dosłownie, literalnie oznacza to: we will sleep shorter

o godzinę

o przyimek “o” użyty przed określeniem czasu, np. “godzina, dzień, tydzień, rok” oznacza, że rozmawiamy o jakimś przedziale, w jakim coś się zmienia, zmniejsza bądź zwiększa, na przykład:

Dzisiaj wydałem o sto złotych więcej niż wczoraj.

Anka wydłużyła sobie urlop o dwa dni.

Ten budynek jest wyższy o dwa metry od tamtego.

Marek jest młodszy o rok od Roberta.

godzina

- to po angielsku “hour”

Dzisiaj pracuję osiem godzin, ale jutro będę pracował krócej, bo tylko siedem.

O której godzinie kończysz dzisiaj zajęcia?

Przygotowanie tego raportu zajęło mi cztery godziny.

Było to ostatnie słowo na dzisiaj. Na koniec jeszcze raz posłuchajmy całej informacji:

W nocy z 28 marca na 29 marca przestawiamy zegarki. Będziemy spali o godzinę krócej.

Przypominam, że wszystkie odcinki łącznie z transkrypcją znajdziecie na moim blogu Podcastpolski.pl. Stworzyłem również stronę na Facebooku, żeby łatwiej było śledzić, kiedy pojawiają się kolejne odcinki.

Na koniec jeszcze jedna informacja: teraz znajdziecie mnie również na Instagramie. Wpiszcie: Podcastpolski i dodajcie do obserwowanych.

Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.

Photo: Chuttersnap (Unsplash)

PP26: Zmiana czasu PP26: Zeitumstellung PP26: Time Change PP26 : Changement d'heure PP26: Cambio di orario PP26: Изменение времени PP26: Зміна часу

nagłówki Kopfzeilen headers

Posłuchaj Listen

Przeczytaj Read on

Cześć. Hi. Oto kolejny odcinek Podcastu polskiego, czyli audycji dla tych wszystkich, którzy uczą się języka polskiego i chcą popracować nad rozumieniem ze słuchu i nad wzbogaceniem słownictwa. Hier ist eine weitere Folge des Polnisch-Podcasts, also eine Sendung für alle, die Polnisch lernen und am Hörverstehen arbeiten und ihren Wortschatz erweitern möchten. This is the next episode of the Polish Podcast, a program for all those who learn Polish and want to work on listening comprehension and on enriching their vocabulary.

Oto dzisiejsze zdanie: Hier ist der heutige Satz: Here is today's sentence:

W nocy z 28 marca na 29 marca przestawiamy zegarki. On the night of March 28 to March 29, we reset our watches. Będziemy spali o godzinę krócej. Wir werden eine Stunde weniger schlafen. We will sleep an hour less.

Prześledźmy znaczenie kolejnych słów i sformułowań. Folgen wir der Bedeutung der folgenden Wörter und Sätze. Let us follow the meaning of the following words and phrases. Vamos procurar o significado das seguintes palavras e frases.

w nocy in the night à noite

w przyimka “w” używamy m.in. in der Präposition „in“ verwenden wir z. in the preposition "w" we use, among others A preposição "em" é utilizada, entre outras coisas. do określenia miejsca lub czasu, a słowo, które po nim następuje stoi w miejscowniku (Locative). um einen Ort oder eine Zeit zu bezeichnen, und das folgende Wort steht in einem Lokativ. to denote a place or time, and the word that follows stands in a locative. para designar um lugar ou um tempo e a palavra que se lhe segue está no locativo. Oto przykłady: Here are some examples: Eis alguns exemplos:

Wczoraj byłem w pracy aż dziesięć godzin. Gestern war ich zehn Stunden bei der Arbeit. Yesterday I was at work for ten hours. Ontem estive no trabalho durante dez horas.

Spotkajmy się w tej kawiarni jutro wieczorem. Let's meet at this cafe tomorrow night. Encontramo-nos neste café amanhã à noite.

W kwietniu pojadę na wakacje. I will go on vacation in April.

Dodatkowa uwaga odnośnie wymowy: jeśli “w” stoi przed spółgłoską bezdźwięczną (unvoiced consonant) wymawiamy je jako bezdźwięczne “f”, czyli “f pracy; f kawiarni; f kwietniu”) An additional note on pronunciation: if “w” stands before an unvoiced consonant, we pronounce it as a voiceless “f”, or “work f”; f cafes; f April ") Uma nota adicional sobre a pronúncia: se o "w" vier antes de uma consoante surda, pronuncia-se como um "f" surdo, ou seja, "f work; f café; f April")

noc night

- to po angielsku “night” - this is "night" in English - é a palavra inglesa para "noite"

Kiedy wróciłeś? When did you come back? Quando é que regressou? Wczoraj w nocy. Last night. Ontem à noite.

Uwielbiam jeździć samochodem, ale nie lubię jeździć nocą. I love driving, but I don't like driving at night. Adoro conduzir, mas não gosto de conduzir à noite.

z 28 marca na 29 marca March 28 to March 29

z dwudziestego ósmego na dwudziesty dziewiąty marca from the twenty-eighth to the twenty-ninth of March de vinte e oito a vinte e nove de março

do określenia, że coś odbywa się na przełomie dni używamy w języku polskim konstrukcji z… na… Po przyimku “z” rzeczownik stoi w dopełniaczu (Genitive), a po przyimku “na” - w bierniku (Accusative). to define that something takes place at the turn of the day we use the Polish construction from ... to ... After the preposition "z" the noun is in the genitive (Genitive), and after the preposition "na" - in the accusative.

Przykłady: Examples:

W nocy z wczoraj na dzisiaj padał śnieg. It was snowing during the night from yesterday to today.

W tym tygodniu pracuję w nocy z piątku na sobotę. This week I work on the night from Friday to Saturday.

Jacek rzucił pracę z dnia na dzień. Jacek kündigte seinen Job über Nacht. Jacek quit his job overnight.

To było w nocy z piątego na szósty czerwca. Es war die Nacht vom fünften auf den sechsten Juni. It was the night of June fifth to sixth.

przestawiamy zegarki we rearrange watches

przestawiać neu anordnen rearrange

- czasownik ten możemy przetłumaczyć na angielski jako “switch; reorganize, move, rearrange, reset”. - this verb can be translated into English as “switch; reorganize, move, rearrange, reset ". Jednak w dzisiejszym zdaniu tłumaczymy to na język angielski nieco inaczej, a mianowicie: to set the clock forward - jeśli przesuwamy o godzinę do przodu albo to set the clock back - jeśli przesuwamy o godzinę do tyłu. However, in today's sentence we translate it into English a bit differently, namely: to set the clock forward - if we move forward an hour or to set the clock back - if we move it back an hour.

zegarek watch

po angielsku powiemy “clock, watch”. in English we will say "clock, watch". Na przykład: For example:

Anka podarowała mężowi na urodziny zegarek. Anka hat ihrem Mann zum Geburtstag eine Uhr geschenkt. Anka gave her husband a watch for his birthday.

Szwajcarskie zegarki mają opinię najlepszych na świecie. Schweizer Uhren gelten als die besten der Welt. Swiss watches are considered the best in the world.

będziemy spali we will sleep

tutaj mamy czas przyszły złożony, który tworzymy z czasownika “być” w czasie przyszłym, w naszym przykładzie mamy pierwszą osobę liczby mnogiej “my”, stąd forma “będziemy”; drugi człon to dawna forma imiesłowu, w tym przypadku: spał, spała, spali, spały. here we have a compound future tense that we make from the verb "to be" in the future tense, in our example we have the prime person plural "we", hence the form "will"; the second segment is an old participle, in this case: slept, slept, slept, slept. Przypomnę, ten czas służy do mówienia o przyszłych czynnościach samych w sobie, które będą trwały jakiś czas albo będą się powtarzały. Let me remind you that this time is used to talk about future activities in themselves that will last for some time or will be repeated. Na przykład: For example:

Od jutra będę pracował w IBM. I will be working at IBM tomorrow.

Dzisiaj wieczorem nie mogę wyjść do kina, bo będę się uczył. I can't go to the cinema tonight because I will be studying.

spać - po angielsku “to sleep”; przykłady: sleep - in English for "to sleep"; examples:

Chodzę spać codziennie o godzinie dziesiątej wieczorem. I go to bed at ten o'clock every night.

Nie lubię spać po południu. I don't like sleeping in the afternoon.

Anka ma trochę czasu dla siebie, kiedy już położy dzieci spać. Wenn die Kinder zu Bett gegangen sind, hat Anka etwas Zeit für sich. Anka has some time to herself after the children have gone to bed.

o godzinę krócej an hour less

krócej shorter

tutaj mamy przykład stopniowania przysłówka, forma podstawowa to krótko - shortly, a zatem krócej oznacza, że będziemy spali mniej; na angielski tłumaczymy więc w tym konkretnym przypadku: we will sleep less, ale dosłownie, literalnie oznacza to: we will sleep shorter here we have an example of adverb grading, the basic form is shortly, so shorter means we will sleep less; So we translate into English in this particular case: we will sleep less, but literally, literally it means: we will sleep shorter

o godzinę at the hour

o przyimek “o” użyty przed określeniem czasu, np. o the preposition "o" used before the time, e.g. “godzina, dzień, tydzień, rok” oznacza, że rozmawiamy o jakimś przedziale, w jakim coś się zmienia, zmniejsza bądź zwiększa, na przykład: "Stunde, Tag, Woche, Jahr" bedeutet, dass wir über einen Bereich sprechen, in dem sich etwas ändert, verringert oder erhöht, zum Beispiel: "Hour, day, week, year" means that we are talking about some range in which something changes, decreases or increases, for example:

Dzisiaj wydałem o sto złotych więcej niż wczoraj. Heute habe ich hundert Zloty mehr ausgegeben als gestern. Today I spent a hundred zlotys more than yesterday.

Anka wydłużyła sobie urlop o dwa dni. Anka hat ihren Urlaub um zwei Tage verlängert. Anka extended her vacation by two days.

Ten budynek jest wyższy o dwa metry od tamtego. This building is two meters taller than the other.

Marek jest młodszy o rok od Roberta. Marek ist ein Jahr jünger als Robert. Marek is a year younger than Robert.

godzina time

- to po angielsku “hour” - that's "hour" in English

Dzisiaj pracuję osiem godzin, ale jutro będę pracował krócej, bo tylko siedem. Today I work eight hours, but tomorrow I will work less, because only seven.

O której godzinie kończysz dzisiaj zajęcia? What time do you finish class today?

Przygotowanie tego raportu zajęło mi cztery godziny. It took me four hours to prepare this report.

Było to ostatnie słowo na dzisiaj. It was the last word for today. Na koniec jeszcze raz posłuchajmy całej informacji: Finally, let's once again listen to all the information:

W nocy z 28 marca na 29 marca przestawiamy zegarki. On the night of March 28 to March 29, we reset our watches. Będziemy spali o godzinę krócej. We will sleep an hour less.

Przypominam, że wszystkie odcinki łącznie z transkrypcją znajdziecie na moim blogu Podcastpolski.pl. I would like to remind you that all episodes, including the transcript, can be found on my blog Podcastpolski.pl. Stworzyłem również stronę na Facebooku, żeby łatwiej było śledzić, kiedy pojawiają się kolejne odcinki. I also created a Facebook page to make it easier to follow when the next episodes are coming out.

Na koniec jeszcze jedna informacja: teraz znajdziecie mnie również na Instagramie. Finally, one more information: now you can also find me on Instagram. Wpiszcie: Podcastpolski i dodajcie do obserwowanych. Enter: Podcastpolski and add it to the watched.

Dziękuję za uwagę. Thank you for your attention. Do usłyszenia. Until next time.

Photo: Chuttersnap (Unsplash) Photo: Chuttersnap (Unsplash)