×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Nederlands voor buitenlanders, Les 29 Ziekte

Les 29 Ziekte

- Hoe is de medische zorg in Nederland georganiseerd?

Aan de basis staat de huisarts. Dat is een dokter bij je in de buurt. Als je nog geen huisarts hebt, vraag je aan je buren wie hun dokter is en of ze tevreden zijn over hem. Of over haar als het een vrouwelijke arts betreft.

Vervolgens bel je die dokter op en vraag je of hij nog plaats heeft voor een nieuwe patiënt. Als hij antwoordt dat hij geen ruimte meer heeft, weet hij vast wel bij welke dokter je terecht kan. Zorg ervoor dat je een huisarts kiest voordat je plotseling ziek wordt, anders raak je in moeilijkheden wanneer je echt een dokter nodig hebt. En dat is niet de bedoeling.

- Wanneer je ziek bent, ga je dus naar de huisarts?

Precies. Alleen als je zo ziek bent, dat je in bed moet blijven, komt hij bij je langs. Voor de meeste ziektes weet de huisarts een oplossing. Als hij geen oplossing weet of foto's wil laten maken, stuurt hij je naar een specialist. Je krijgt dan een brief van de huisarts mee. De meeste specialisten zijn verbonden aan een ziekenhuis.

Vaak gaan mensen trouwens naar de dokter, terwijl ze niet aan een of andere ziekte lijden. Vrouwen die (voorlopig) geen kinderen willen krijgen, gaan bijvoorbeeld naar de dokter voor de pil. Ook kleine kinderen moeten regelmatig naar de dokter om problemen te voorkomen. Groeien ze voldoende, zijn de ogen en oren in orde? Zo niet, wat is daarvan de oorzaak? Dat onderzoek bij kinderen is gratis.

Het voordeel van dit systeem is dat kinderen op tijd geholpen kunnen worden, als er problemen zijn.

- Hoeveel kost een dokter? En wie betaalt dat allemaal?

Een bezoek aan de dokter of specialist kost tussen de 15 en 50 euro. Daarnaast moet je extra betalen voor foto's, medicijnen, een uitgebreid onderzoek en speciale behandelingen. Als je in het ziekenhuis wordt opgenomen, kost dat rond de vijfhonderd (500) euro per dag. De gemiddelde patiënt kan dat absoluut niet betalen. Daarom is praktisch iedereen verzekerd tegen ziektekosten, bij het ziekenfonds of bij een particuliere maatschappij. Dat hangt af van je loon.

Niet alle ziektes zijn overigens lichamelijk van aard. Bij steeds meer mensen worden tegenwoordig psychische ziektes geconstateerd. Hoe zou dat komen? Is dat het gevolg van de moderne stijl van leven?


Les 29 Ziekte Lesson 29 Sickness

- Hoe is de medische zorg in Nederland georganiseerd? - How is medical care organized in the Netherlands? - 荷兰的医疗保健是如何组织的?

Aan de basis staat de huisarts. The GP is at the basis. O médico está na base. 全科医生在基地。 Dat is een dokter bij je in de buurt. That's a doctor near you. 那是你附近的医生。 Als je nog geen huisarts hebt, vraag je aan je buren wie hun dokter is en of ze tevreden zijn over hem. If you don't have a GP yet, ask your neighbors who their doctor is and if they are happy with him. 如果你还没有医生,问问你的邻居他们的医生是谁,他们对他是否满意。 Of over haar als het een vrouwelijke arts betreft. Oder über sie, wenn es eine Ärztin ist. Or about her if it concerns a female doctor. 或者关于她,如果是一位女医生。

Vervolgens bel je die dokter op en vraag je of hij nog plaats heeft voor een nieuwe patiënt. Then you call that doctor and ask if he still has room for a new patient. Als hij antwoordt dat hij geen ruimte meer heeft, weet hij vast wel bij welke dokter je terecht kan. If he answers that he has no more space, he probably knows which doctor you can go to. 如果他回答说他没有更多的空间,他可能会知道您可以去看哪位医生。 Zorg ervoor dat je een huisarts kiest voordat je plotseling ziek wordt, anders raak je in moeilijkheden wanneer je echt een dokter nodig hebt. Stellen Sie sicher, dass Sie einen Arzt wählen, bevor Sie plötzlich krank werden. Andernfalls geraten Sie in Schwierigkeiten, wenn Sie wirklich einen Arzt brauchen. Make sure you choose a doctor before you suddenly fall ill or you will get in trouble when you really need a doctor. 确保在您突然生病之前选择家庭医生,否则当您真正需要医生时,您会遇到麻烦。 En dat is niet de bedoeling. And that is not the intention. 这不是意图。

- Wanneer je ziek bent, ga je dus naar de huisarts? - Wenn du krank bist, gehst du zum Arzt? - When you are sick, do you go to the doctor? - 当你生病时,你会去看医生吗?

Precies. Precisely. 恰恰。 Alleen als je zo ziek bent, dat je in bed moet blijven, komt hij bij je langs. Only when you are so sick that you have to stay in bed will he visit you. 只有当你病得很重,不得不卧床不起时,他才会来看你。 Voor de meeste ziektes weet de huisarts een oplossing. The doctor knows a solution for most illnesses. 对于大多数疾病,医生都知道解决方案。 Als hij geen oplossing weet of foto's wil laten maken, stuurt hij je naar een specialist. If he doesn't know a solution or wants to have photos taken, he will send you to a specialist. 如果他不知道解决方案或想要拍照,他会把你送到专家那里。 Je krijgt dan een brief van de huisarts mee. You will then receive a letter from your GP. Você receberá uma carta do médico. De meeste specialisten zijn verbonden aan een ziekenhuis. Most specialists are associated with a hospital. 大多数专家都隶属于医院。

Vaak gaan mensen trouwens naar de dokter, terwijl ze niet aan een of andere ziekte lijden. By the way, people often go to the doctor while they are not suffering from some kind of disease. 顺便说一下,人们经常去看医生,即使他们没有患上某种疾病。 Vrouwen die (voorlopig) geen kinderen willen krijgen, gaan bijvoorbeeld naar de dokter voor de pil. Women who (for the time being) do not want to have children, for example, go to the doctor for the pill. 例如,(暂时)不想生孩子的妇女去看医生吃避孕药。 Ook kleine kinderen moeten regelmatig naar de dokter om problemen te voorkomen. Even small children should visit the doctor regularly to avoid problems. 小孩子也需要定期去看医生以防止出现问题。 Groeien ze voldoende, zijn de ogen en oren in orde? Wachsen sie genug, sind Augen und Ohren in Ordnung? Are they growing enough, are the eyes and ears okay? 他们长得够不够,眼睛和耳朵还好吗? Zo niet, wat is daarvan de oorzaak? If not, what is the cause of that? Se não, qual é a causa disso? 如果不是,原因是什么? Dat onderzoek bij kinderen is gratis. This research in children is free.

Het voordeel van dit systeem is dat kinderen op tijd geholpen kunnen worden, als er problemen zijn. Der Vorteil dieses Systems ist, dass Kindern bei Problemen rechtzeitig geholfen werden kann. The advantage of this system is that children can be helped on time if there are problems. 这套系统的好处是孩子有问题可以及时得到帮助。

- Hoeveel kost een dokter? - How much does a doctor cost? - 看医生要多少钱? En wie betaalt dat allemaal? And who pays for all that? E quem paga por tudo isso? 谁为此买单?

Een bezoek aan de dokter of specialist kost tussen de 15 en 50 euro. A visit to the doctor or specialist costs between 15 and 50 euros. 看医生或专科医生的费用在 15 至 50 欧元之间。 Daarnaast moet je extra betalen voor foto's, medicijnen, een uitgebreid onderzoek en speciale behandelingen. In addition, you have to pay extra for photos, medicines, an extensive examination and special treatments. 此外,您必须为照片、药物、全面检查和特殊治疗支付额外费用。 Als je in het ziekenhuis wordt opgenomen, kost dat rond de vijfhonderd (500) euro per dag. If you are admitted to hospital, it costs around five hundred (500) euros per day. 如果您住院,每天的费用约为五百 (500) 欧元。 De gemiddelde patiënt kan dat absoluut niet betalen. The average patient cannot afford that at all. 普通患者绝对负担不起。 Daarom is praktisch iedereen verzekerd tegen ziektekosten, bij het ziekenfonds of bij een particuliere maatschappij. That is why practically everyone is insured against medical expenses, with a health insurance fund or with a private company. 这就是为什么几乎每个人都通过健康保险基金或私营公司投保了医疗费用。 Dat hangt af van je loon. That depends on your salary. 那要看你的工资了。

Niet alle ziektes zijn overigens lichamelijk van aard. Nicht alle Krankheiten sind physischer Natur. Not all illnesses are physical in nature. 并非所有疾病本质上都是身体疾病。 Bij steeds meer mensen worden tegenwoordig psychische ziektes geconstateerd. More and more people are now being diagnosed with psychological illnesses. 如今,越来越多的人被诊断出患有精神疾病。 Hoe zou dat komen? How could that be? Is dat het gevolg van de moderne stijl van leven? Is that the result of the modern lifestyle? 是因为现代的生活方式吗?