×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Nederlands voor buitenlanders, Les 24 In Nederland

Les 24 In Nederland

Drie maanden geleden ben ik naar Nederland gekomen. Ik vond het een bijzondere ervaring. In het begin waren veel dingen wel vreemd. In de eerste plaats is Nederland zo groen en vlak, wat ik trouwens prachtig vind. In de tweede plaats is Nederland druk en vol. Overal wonen mensen. Vrijwel nergens is een rustig gebied te vinden. En in de derde plaats, het weer! De lucht is voortdurend grijs in plaats van blauw. Ik mis de zon. Ik heb de indruk dat het weer grote invloed heeft op het karakter, op de aard van de mensen. Ze zijn wel vriendelijk, maar je krijgt naar mijn gevoel moeilijk contact. Nederlanders komen ook weinig op straat. Bijna alles gebeurt in huis. De mensen leven op zichzelf. Ik ken bijvoorbeeld mijn buren niet, noch de mensen die tegenover mij wonen.

Ondanks dat heb ik toch een positief gevoel ten aanzien van Nederland. Er is een grote mate van vrijheid. Verder is het verschil tussen arm en rijk gering. Bijna iedereen heeft werk of krijgt financiële steun van de overheid. En iedereen kan studeren.

- Ben je van plan enige tijd in Nederland te blijven?

Ik blijf hier in elk geval twee jaar. Ik ben hier voor studie gekomen. Als ik klaar ben, ga ik waarschijnlijk terug naar mijn eigen land. Maar als ik de kans krijg hier te werken, blijf ik misschien langer of voor altijd.

Geen gemakkelijke beslissing.

- Nee, dat lijkt me ook een hele stap. Op het eerste gezicht schijnt werken in Nederland veel voordelen te bieden. Maar is het in elk opzicht zo gunstig hier te blijven? Je wordt in zekere zin gedwongen een nieuw bestaan op te bouwen. Toch blijf je hier altijd een buitenlander, is mij verteld. En verlies je niet een beetje de band met je eigen land?


Les 24 In Nederland 第 24 课在荷兰

Drie maanden geleden ben ik naar Nederland gekomen. I came to the Netherlands three months ago. 三个月前我来到了荷兰。 Ik vond het een bijzondere ervaring. I thought it was a special experience. Achei uma experiência especial. 我认为这是一次特别的经历。 In het begin waren veel dingen wel vreemd. In the beginning, many things were strange. 一开始,很多事情都很奇怪。 In de eerste plaats is Nederland zo groen en vlak, wat ik trouwens prachtig vind. Erstens sind die Niederlande so grün und flach, was ich schön finde. First of all, the Netherlands is so green and flat, which I think is beautiful. 首先,荷兰是如此的绿色和平坦,我觉得很美。 In de tweede plaats is Nederland druk en vol. Secondly, the Netherlands is busy and full. 其次,荷兰繁忙而拥挤。 Overal wonen mensen. People live everywhere. Люди живут везде. 人们到处生活。 Vrijwel nergens is een rustig gebied te vinden. Almost nowhere is a quiet area to be found. Вряд ли где-нибудь можно найти тихое место. 你很难在任何地方找到一个安静的区域。 En in de derde plaats, het weer! And third, the weather! 第三,天气! De lucht is voortdurend grijs in plaats van blauw. The sky is constantly gray instead of blue. 天空总是灰色而不是蓝色。 Ik mis de zon. I mis the sun. 我想念太阳。 Ik heb de indruk dat het weer grote invloed heeft op het karakter, op de aard van de mensen. I have the impression that the weather has a great influence on the character, on the nature of the people. Tenho a impressão de que o clima tem uma grande influência no personagem, na natureza das pessoas. 我的印象是天气对人的性格和本性有很大的影响。 Ze zijn wel vriendelijk, maar je krijgt naar mijn gevoel moeilijk contact. They are friendly, but I feel it is difficult to get in touch. Eles são amigáveis, mas você sente que está tendo um contato difícil. 他们很友好,但我觉得很难取得联系。 Nederlanders komen ook weinig op straat. The Dutch also rarely come out on the street. Os holandeses também não entram muito nas ruas. 荷兰人也很少上街。 Bijna alles gebeurt in huis. Almost everything happens in the house. 几乎所有事情都发生在家里。 De mensen leven op zichzelf. People live on their own. 人民自己生活。 Ik ken bijvoorbeeld mijn buren niet, noch de mensen die tegenover mij wonen. For example, I don't know my neighbors or the people who live opposite me. Например, я не знаю ни своих соседей, ни людей, которые живут напротив меня. 例如,我不认识我的邻居,也不认识住在我对面的人。

Ondanks dat heb ik toch een positief gevoel ten aanzien van Nederland. Despite that, I still have a positive feeling about the Netherlands. 尽管如此,我仍然对荷兰抱有积极的感觉。 Er is een grote mate van vrijheid. There is a great deal of freedom. 有很大的自由度。 Verder is het verschil tussen arm en rijk gering. Furthermore, the difference between rich and poor is small. Além disso, a diferença entre ricos e pobres é pequena. 此外,贫富差距很小。 Bijna iedereen heeft werk of krijgt financiële steun van de overheid. Almost everyone has a job or receives financial support from the government. 几乎每个人都有工作或得到政府的财政支持。 En iedereen kan studeren. And anyone can study. 每个人都可以学习。

- Ben je van plan enige tijd in Nederland te blijven? - Planen Sie, einige Zeit in den Niederlanden zu bleiben? - Are you planning to stay in the Netherlands for some time? - 您打算在荷兰停留一段时间吗?

Ik blijf hier in elk geval twee jaar. I will stay here for at least two years. 我将在这里至少呆两年。 Ik ben hier voor studie gekomen. I came here to study. 我是来这里学习的。 Als ik klaar ben, ga ik waarschijnlijk terug naar mijn eigen land. When I'm done, I'll probably go back to my own country. 完成后,我可能会回到自己的国家。 Maar als ik de kans krijg hier te werken, blijf ik misschien langer of voor altijd. But if I get the chance to work here, I might stay longer or forever.

Geen gemakkelijke beslissing. Not an easy decision. 这不是一个容易的决定。

- Nee, dat lijkt me ook een hele stap. - No, that seems like a big step to me. - 不,这似乎也是相当大的一步。 Op het eerste gezicht schijnt werken in Nederland veel voordelen te bieden. At first sight, working in the Netherlands seems to offer many advantages. 乍一看,在荷兰工作似乎有很多优势。 Maar is het in elk opzicht zo gunstig hier te blijven? But is it beneficial in every way to stay here? 但是,留在这里对各方面都有好处吗? Je wordt in zekere zin gedwongen een nieuw bestaan op te bouwen. In a way you are forced to build a new life. 从某种意义上说,你被迫建立新的生活。 Toch blijf je hier altijd een buitenlander, is mij verteld. Aber du bleibst hier immer ein Fremder, hat man mir gesagt. Still, you always stay a foreigner here, I'm told. 然而,有人告诉我,你在这里永远是个外国人。 En verlies je niet een beetje de band met je eigen land? And don't you lose the connection with your own country? 难道你不失去一点与自己国家的联系吗?