×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Nederlands voor buitenlanders, Les 19 Het postkantoor

Les 19 Het postkantoor

Even kijken of de post al langs is geweest.

Ja, inderdaad. Er is een brief aangekomen en een bericht van een aangetekend stuk.

Hm, ze hebben niemand thuis getroffen. Vanavond wordt het stuk opnieuw aangeboden, tussen 18.00 en 20.00 uur, aldus het bericht Ik denk dat ik het stuk zelf ga halen.

Ik moet toch naar het postkantoor om postzegels te kopen. We hebben trouwens ook geld nodig. Dan ga ik meteen langs de bank om geld uit de muur te halen.

- Wat bedoel je met 'geld uit de muur halen'?

O, die uitdrukking betekent: geld halen uit een automaat. Die zit buiten, in de muur van een bank.

- Hoe werkt zo'n automaat?

Ongeveer als een koffieautomaat. In plaats van geld stop je je pinpas in de gleuf, je drukt op een paar toetsen en even later komt er geld uit in plaats van koffie. Er staat vast ook wel zo'n automaat bij het postkantoor. Dan hoef ik niet ook nog naar onze eigen bank te rijden.

Dag meneer, waarmee kan ik u van dienst zijn?

- Ik heb een bericht van een aangetekend stuk gekregen.

Een ogenblik, ik ga het voor u pakken.

Alstublieft.

Wilt u hier tekenen en mag ik even uw paspoort of rijbewijs zien?

Dank u wel, hier is uw paspoort weer terug.

- Ik heb ook postzegels nodig. Hoeveel moet er op een brief naar Spanje? Ik wil hem aangetekend versturen, of nee, ik bedoel per expresse. Hoeveel kost dat extra?

Hoe zwaar is uw brief? Ik zal hem even voor u wegen. Kijk hier hangt een lijst met alle tarieven, waarop precies staat wat het kost.

- O ja, ook nog graag een strippenkaart.

Alstublieft.

- Dank u wel.

Op het postkantoor kun je tevens terecht om rekeningen te betalen of om geld te halen,net als op een bank. Het postkantoor heet daarom tegenwoordig de 'postbank'. En als je een nieuwe auto koopt, moet je ook naar het postkantoor. Daar maken ze voor jou de papieren in orde.

Die papieren zijn van groot belang. Vergeet dat dus niet, vooral als het een gebruikte auto betreft.


Les 19 Het postkantoor 第十九课邮局

Even kijken of de post al langs is geweest. Let's see if the mail has already arrived. Vamos ver se o e-mail já chegou. Посмотрим, пришло ли уже письмо. 检查邮件是否已经到达。

Ja, inderdaad. Yes indeed. 确实是的。 Er is een brief aangekomen en een bericht van een aangetekend stuk. A letter has arrived and a message from a registered document. Пришло письмо и сообщение о зарегистрированном документе. 一封信已经到了,挂号信的通知。

Hm, ze hebben niemand thuis getroffen. Hm, they didn't hit anyone at home. Хм, они никого не били дома. 嗯,他们家里没发现人。 Vanavond wordt het stuk opnieuw aangeboden, tussen 18.00 en 20.00 uur, aldus het bericht Ik denk dat ik het stuk zelf ga halen. Tonight the piece will be offered again, between 6:00 pm and 8:00 pm, according to the message I think I will get the piece myself. 今晚6点到8点之间,这件作品将再次提供,根据消息我想我会自己拿到这件作品。

Ik moet toch naar het postkantoor om postzegels te kopen. I still have to go to the post office to buy stamps. We hebben trouwens ook geld nodig. Außerdem brauchen wir auch Geld. We also need money, by the way. 顺便说一句,我们也需要钱。 Dan ga ik meteen langs de bank om geld uit de muur te halen. Then I go straight to the bank to get money out of the wall. Então eu vou direto para o banco para tirar dinheiro da parede.

- Wat bedoel je met 'geld uit de muur halen'? - What do you mean by 'getting money out of the wall'?

O, die uitdrukking betekent: geld halen uit een automaat. Oh, that phrase means: getting money from a machine. 哦,那个表达意思是从自动取款机取钱。 Die zit buiten, in de muur van een bank. It is outside, in the wall of a couch. 它在外面,在长凳的墙上。

- Hoe werkt zo'n automaat? - How does such a machine work?

Ongeveer als een koffieautomaat. Just like a coffee machine. Apenas como uma máquina de café. 有点像咖啡机。 In plaats van geld stop je je pinpas in de gleuf, je drukt op een paar toetsen en even later komt er geld uit in plaats van koffie. Instead of money you put your debit card in the slot, you press a few keys and a little later money comes out instead of coffee. En lugar de dinero, coloca su tarjeta de débito en la ranura, presiona algunas teclas y un poco más tarde sale dinero en lugar de café. 取而代之的是钱,你把你的借记卡放在插槽里,按几个键,一会儿钱就出来了,而不是咖啡。 Er staat vast ook wel zo'n automaat bij het postkantoor. There is probably also such a machine at the post office. 邮局可能有这样的机器。 Dan hoef ik niet ook nog naar onze eigen bank te rijden. Then I don't have to drive to our own bank. Então eu não tenho que dirigir para o nosso próprio banco. 这样我就不用开车去我们自己的银行了。

Dag meneer, waarmee kan ik u van dienst zijn? Hello sir, how can I help you? Olá senhor, como posso te ajudar? 先生您好,请问有什么可以为您服务的?

- Ik heb een bericht van een aangetekend stuk gekregen. - I received a message from a registered letter. - Recebi uma mensagem de uma carta registrada. - 我收到挂号信通知。

Een ogenblik, ik ga het voor u pakken. One moment, I'm going to get it for you.

Alstublieft. Please.

Wilt u hier tekenen en mag ik even uw paspoort of rijbewijs zien? Do you want to sign here and can I see your passport or driver's license? Quer assinar aqui e posso ver o seu passaporte ou carteira de motorista? 请你在这里签名,我可以看看你的护照或驾照吗?

Dank u wel, hier is uw paspoort weer terug. Thank you, your passport is back here.

- Ik heb ook postzegels nodig. - I also need stamps. Eu também preciso de selos. - 我还需要邮票。 Hoeveel moet er op een brief naar Spanje? How much does a letter have to go to Spain? Quanto custa uma carta para a Espanha? 寄给西班牙的信应该多少钱? Ik wil hem aangetekend versturen, of nee, ik bedoel per expresse. I want to send it by registered mail, or no, I mean by express. 我想通过挂号信发送,或者不,我的意思是快递。 Hoeveel kost dat extra? How much does that cost extra? 那要额外花多少钱?

Hoe zwaar is uw brief? How heavy is your letter? 你的信有多重? Ik zal hem even voor u wegen. I'll just weigh it for you. Vou pesar para você. 我给你称一下。 Kijk hier hangt een lijst met alle tarieven, waarop precies staat wat het kost. Look here for a list with all rates, which state exactly what it costs. 看这里是所有费率的列表,其中准确说明了它的成本。

- O ja, ook nog graag een strippenkaart. - Oh yes, also a strip ticket. - Oh sí, también como una tarjeta de tira. - Ah sim, também um bilhete de strip. - 哦,是的,我还想要一张卡片。

Alstublieft. Please.

- Dank u wel. - Thank you. - 谢谢。

Op het postkantoor kun je tevens terecht om rekeningen te betalen of om geld te halen,net als op een bank. Sie können auch zur Post gehen, um Rechnungen zu bezahlen oder Geld zu holen, genau wie bei einer Bank. You can also go to the post office to pay bills or to collect money, just like in a bank. También puede ir a la oficina de correos para pagar facturas u obtener dinero, como en un banco. Você também pode ir ao correio para pagar contas ou receber dinheiro, como num banco. 您也可以去邮局支付账单或取钱,就像在银行一样。 Het postkantoor heet daarom tegenwoordig de 'postbank'. The post office is therefore nowadays called the 'post bank'. 因此,邮局现在被称为“邮政银行”。 En als je een nieuwe auto koopt, moet je ook naar het postkantoor. And if you buy a new car, you also have to go to the post office. Daar maken ze voor jou de papieren in orde. There they prepare the papers for you. 他们会在那里为你安排文件。

Die papieren zijn van groot belang. Those papers are very important. 那些文件非常重要。 Vergeet dat dus niet, vooral als het een gebruikte auto betreft. So don't forget that, especially if it's a used car. Então não se esqueça disso, especialmente se for um carro usado. 所以不要忘记这一点,特别是如果它是二手车。