×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 쿠키 정책.


image

"Україна. Історія." Орест Субтельний, Грецькі колонії на Україні

Грецькі колонії на Україні

Нові поселенці прибували на Україну не лише степом, а й морем. За 1000 років до н. е. крихітний грецький материк уже був перенаселений навдивовижу творчим, енергійним і невгамовним людом. За відсутності необхідних умов на батьківщині багато греків стали розселятися узбережжям Середземного, Егейського та Чорного морів, колонізуючи їхні найдальші закутки. За словами Платона, греки обсіли моря від Гібралтару до Кавказу, «наче жаби ставок». Наприкінці VII — на початку VI е . до н. е. вони заснували ряд колоній у Північному Причорномор'ї. Протягом усього наступного тисячоліття ці колонії слугуватимуть аванпостами міської цивілізації на Україні.

У IV е . до н. е. для грецьких міст на українському узбережжі настала пора розквіту. Найбагатшою з них була Ольвія. Розташована в гирлі Бугу, вона стала основним центром торгівлі збіжжям між Грецією та її чорноморськими колоніями. До інших важливих центрів належали Херсонес і Феодосія на узбережжі Криму, Пантікапеї (нині Керч) — найбільше скупчення міст, розташоване на Кіммерійському Боспорі у східному Криму. Кілька століть процвітали ці міста, але у II е . до н. е. перед ними почали виникати значні труднощі. Загострювалися соціальні сутички між міською верхівкою й нижчими верствами населення, що головним чином складалися з колишніх рабів. Нові напади кочовиків порушували старі взаємини зі скіфами. Дешеве єгипетське зерно підірвало життєво важливу торгівлю збіжжям. Зміцнення Риму порушило політичну рівновагу в еллінському світі.

Майже ціле століття тримався Пантікапей із сусідніми містами, об'єднаними династією Спартокидів у так зване Боспорське царство. Але у 68 р. до н. е. Рим завдає поразки цареві Мітрідату IV — останньому з династії Спартокидів — і оволодіває Чорноморським узбережжям. Римське панування певною мірою повернуло грецьким містам на українському узбережжі економічну й політичну стабільність. Проте на початку нашої ери, з посиленням нападів варварів і послабленням здатності Риму протистояти їм, існувати причорноморським містам лишалося недовго. У 270 р. н. е. вони зазнають нищівного удару готів, а через 100 років їх цілком знищують гунни.

* * *

Якщо окинути поглядом розвиток людського життя на території України початку 1 ст. н. е., то належало б виділити три окремих типи суспільства, що сформувалися у трьох різних географічних зонах. Лісисті рівнини півночі та північного заходу населяли землероби. Захищене від нападників лісами та болотами, це найдавніше населення краю не знало політичної організації, було слабким у воєнному відношенні та культурно відсталим. Але як і інші селяни, ці землероби вирізнялися надзвичайною витривалістю: завойовники не раз приходили і зникали, а вони й далі чіпко трималися землі, що їх годувала.

Кочовики неподільно панували на широких просторах степу. Намагаючись захопити якнайбільше території, ці прибульці зі сходу створили на території України перші великі політичні об'єднання. Сприйнятливі до культурних впливів іззовні, вони встановили контакти з великими центрами цивілізації. Проте кочові племена люто ворогували між собою, не раз руйнуючи у постійних пошуках пасовиськ і здобичі політичні структури, створені іншими.

Нарешті, на півдні, на вузькій смузі Чорноморського узбережжя розвинули міську цивілізацію греки. І хоч торгівлею, ремеслами, школами, широкими контактами ці міста прискорювали культурний розвиток неосяжної української периферії, вони були тільки ще одною гілкою Стародавньої Греції і аж ніяк не органічною частиною українського середовища.


Грецькі колонії на Україні Greek colonies in Ukraine Colonias griegas en Ucrania Colonies grecques en Ukraine ウクライナのギリシャ植民地

Нові поселенці прибували на Україну не лише степом, а й морем. New settlers came to Ukraine not only by steppe but also by sea. Los nuevos colonos llegaron a Ucrania no solo por la estepa sino también por mar. 新しい入植者は、草原だけでなく海からもウクライナにやって来ました。 Nowi osadnicy przybywali na Ukrainę nie tylko stepem, ale także drogą morską. За 1000 років до н. е. крихітний грецький материк уже був перенаселений навдивовижу творчим, енергійним і невгамовним людом. For 1000 years BC. The tiny Greek continent was already overcrowded with a surprisingly creative, energetic, and restless people. Durante 1000 años antes de Cristo. El diminuto continente griego ya estaba abarrotado de gente sorprendentemente creativa, enérgica e inquieta. 紀元前1000年。小さなギリシャ大陸は、驚くほど創造的でエネルギッシュで落ち着きのない人々ですでに混雑していました。 Przez 1000 lat pne. Maleńki kontynent grecki był już przepełniony zaskakująco kreatywnymi, energicznymi i niespokojnymi ludźmi. За відсутності необхідних умов на батьківщині багато греків стали розселятися узбережжям Середземного, Егейського та Чорного морів, колонізуючи їхні найдальші закутки. In the absence of the necessary conditions in the homeland, many Greeks began to settle along the shores of the Mediterranean, Aegean and Black Seas, colonizing their farthest corners. En ausencia de las condiciones necesarias en la patria, muchos griegos comenzaron a asentarse a lo largo de las costas del Mediterráneo, el Egeo y el Mar Negro, colonizando sus rincones más remotos. 祖国に必要な条件がないため、多くのギリシャ人が地中海、エーゲ海、黒海の海岸に沿って定住し始め、彼らの最も遠い隅に植民地化しました。 Wobec braku niezbędnych warunków w ojczyźnie wielu Greków zaczęło osiedlać się na wybrzeżach Morza Śródziemnego, Egejskiego i Czarnego, kolonizując ich najdalsze zakątki. За словами Платона, греки обсіли моря від Гібралтару до Кавказу, «наче жаби ставок». According to Plato, the Greeks besieged the seas from Gibraltar to the Caucasus, "like pond frogs." Según Platón, los griegos sitiaron los mares desde Gibraltar hasta el Cáucaso, "como ranas de estanque". プラトンによれば、ギリシャ人は「アカガエルのように」ジブラルタルからコーカサスまでの海を包囲した。 Według Platona Grecy oblegali morza od Gibraltaru po Kaukaz „jak żaby stawowe”. Наприкінці VII — на початку VI е . In the late VII - early VI e. A finales del VII - principios del VI e. VII後期-VI初期e。 до н. е. вони заснували ряд колоній у Північному Причорномор'ї. BC they established a number of colonies in the northern Black Sea coast. antes de Cristo establecieron una serie de colonias en la costa norte del Mar Negro. 紀元前彼らは黒海北部の海岸に多くの植民地を設立しました。 pne założyli szereg kolonii na północnym wybrzeżu Morza Czarnego. Протягом усього наступного тисячоліття ці колонії слугуватимуть аванпостами міської цивілізації на Україні. Throughout the next millennium, these colonies will serve as outposts of urban civilization in Ukraine. A lo largo del próximo milenio, estas colonias servirán como puestos de avanzada de la civilización urbana en Ucrania. 次の千年の間、これらの植民地はウクライナの都市文明の前哨基地として機能します。 Przez następne tysiąclecie kolonie te będą służyć jako przyczółki cywilizacji miejskiej na Ukrainie.

У IV е . In IV e. En IV e. IVではe。 до н. е. для грецьких міст на українському узбережжі настала пора розквіту. BC BC for Greek cities on the Ukrainian coast came a time of prosperity. antes de Cristo BC para las ciudades griegas en la costa de Ucrania llegó una época de prosperidad. 紀元前ウクライナ沿岸のギリシャの都市の紀元前は繁栄の時が来ました。 pne Pne dla greckich miast na ukraińskim wybrzeżu nadszedł czas prosperity. Найбагатшою з них була Ольвія. The richest of them was Olbia. La más rica de ellas era Olbia. それらの中で最も裕福だったのはオルビアでした。 Najbogatszą z nich była Olbia. Розташована в гирлі Бугу, вона стала основним центром торгівлі збіжжям між Грецією та її чорноморськими колоніями. Located at the mouth of the Bug, it has become a major center of the grain trade between Greece and its Black Sea colonies. Situado en la desembocadura del Bug, se ha convertido en un importante centro para el comercio de cereales entre Grecia y sus colonias del Mar Negro. バグの河口に位置し、ギリシャと黒海の植民地の間の穀物貿易の主要な中心地になっています。 Położone u ujścia Bugu stało się głównym ośrodkiem handlu zbożem między Grecją a jej koloniami czarnomorskimi. До інших важливих центрів належали Херсонес і Феодосія на узбережжі Криму, Пантікапеї (нині Керч) — найбільше скупчення міст, розташоване на Кіммерійському Боспорі у східному Криму. Other important centers included Chersonese and Feodosia on the Crimean coast, Pantikapaion (now Kerch) - the largest concentration of cities located on the Cimmerian Bosporus in eastern Crimea. Otros centros importantes incluyeron Chersonese y Feodosia en la costa de Crimea, Pantikapaion (ahora Kerch), la mayor concentración de ciudades ubicadas en el Bósforo de Cimmerian en el este de Crimea. Inne ważne ośrodki to Chersonese i Feodosia na wybrzeżu Krymu, Pantikapaion (obecnie Kercz) – największe skupisko miast położonych nad Bosforem Cymeryjskim we wschodnim Krymie. Кілька століть процвітали ці міста, але у II е . These cities prospered for several centuries, but in the II century. Estas ciudades prosperaron durante varios siglos, pero en el siglo II. Miasta te prosperowały przez kilka stuleci, ale w II wieku. до н. е. перед ними почали виникати значні труднощі. BC BC they began to face significant difficulties. antes de Cristo BC comenzaron a enfrentar dificultades significativas. pne Pne zaczęli napotykać znaczne trudności. Загострювалися соціальні сутички між міською верхівкою й нижчими верствами населення, що головним чином складалися з колишніх рабів. Social clashes between the upper echelons of the city and the lower strata of the population, which consisted mainly of former slaves, intensified. Se intensificaron los enfrentamientos sociales entre las altas esferas de la ciudad y los estratos inferiores de la población, que consistía principalmente en antiguos esclavos. Nasiliły się starcia społeczne między wyższymi warstwami miasta a niższymi warstwami ludności, które składały się głównie z byłych niewolników. Нові напади кочовиків порушували старі взаємини зі скіфами. New attacks by nomads disrupted old relations with the Scythians. Nuevos ataques de nómadas interrumpieron las viejas relaciones con los escitas. Nowe ataki koczowników zakłóciły stare stosunki ze Scytami. Дешеве єгипетське зерно підірвало життєво важливу торгівлю збіжжям. Cheap Egyptian grain undermined vital grain trade. El grano egipcio barato socavó el comercio vital de granos. Tanie egipskie zboże podkopało żywotny handel zbożem. Зміцнення Риму порушило політичну рівновагу в еллінському світі. The strengthening of Rome upset the political balance in the Hellenic world. El fortalecimiento de Roma alteró el equilibrio político en el mundo helénico. Wzmocnienie Rzymu zachwiało równowagą polityczną w świecie helleńskim.

Майже ціле століття тримався Пантікапей із сусідніми містами, об'єднаними династією Спартокидів у так зване Боспорське царство. For almost a century, Pantikapaion and neighboring cities, united by the Spartacist dynasty into the so-called Bosporus Kingdom, lasted. Durante casi un siglo, duró Pantikapaion y las ciudades vecinas, unidas por la dinastía espartaquista en el llamado Reino del Bósforo. Przez prawie wiek przetrwało Pantikapaion i okoliczne miasta, zjednoczone przez dynastię Spartakusów w tzw. Królestwo Bosforu. Але у 68 р. до н. е. Рим завдає поразки цареві Мітрідату IV — останньому з династії Спартокидів — і оволодіває Чорноморським узбережжям. But in 68 BC. Rome defeats King Mithridates IV, the last of the Spartacist dynasty, and seizes the Black Sea coast. Pero en el 68 a. Roma derrota al rey Mitrídates IV, el último de la dinastía espartaquista, y se apodera de la costa del Mar Negro. Ale w 68 pne. Rzym pokonuje króla Mitrydatesa IV, ostatniego z dynastii spartakusowców, i zdobywa wybrzeże Morza Czarnego. Римське панування певною мірою повернуло грецьким містам на українському узбережжі економічну й політичну стабільність. Roman rule to some extent restored economic and political stability to Greek cities on the Ukrainian coast. El dominio romano hasta cierto punto restauró la estabilidad económica y política de las ciudades griegas en la costa de Ucrania. Panowanie rzymskie w pewnym stopniu przywróciło stabilność gospodarczą i polityczną greckim miastom na ukraińskim wybrzeżu. Проте на початку нашої ери, з посиленням нападів варварів і послабленням здатності Риму протистояти їм, існувати причорноморським містам лишалося недовго. However, at the beginning of our era, with the intensification of barbarian attacks and the weakening of Rome's ability to resist them, the existence of Black Sea cities did not last long. Sin embargo, al comienzo de nuestra era, con la intensificación de los ataques bárbaros y el debilitamiento de la capacidad de Roma para resistirlos, la existencia de las ciudades del Mar Negro no duró mucho. Jednak na początku naszej ery, wraz z nasileniem ataków barbarzyńskich i osłabieniem zdolności Rzymu do ich odpierania, istnienie miast czarnomorskich nie trwało długo. У 270 р. н. е. вони зазнають нищівного удару готів, а через 100 років їх цілком знищують гунни. In 270 AD. they are subjected to a devastating blow by the Goths, and 100 years later they are completely destroyed by the Huns. En el 270 d.C. son sometidos a un golpe devastador por los godos, y 100 años después son completamente destruidos por los hunos. W 270 AD. są poddawane niszczycielskiemu ciosowi ze strony Gotów, a 100 lat później zostają całkowicie zniszczone przez Hunów.

* * * * * *

Якщо окинути поглядом розвиток людського життя на території України початку 1 ст. If you look at the development of human life in Ukraine in the early 1st century. Si observa el desarrollo de la vida humana en Ucrania a principios del siglo I. н. е., то належало б виділити три окремих типи суспільства, що сформувалися у трьох різних географічних зонах. N. BC, it would be necessary to distinguish three separate types of society, formed in three different geographical areas. NORTE. BC, sería necesario distinguir tres tipos separados de sociedad, formados en tres áreas geográficas diferentes. Лісисті рівнини півночі та північного заходу населяли землероби. The wooded plains of the north and northwest were inhabited by farmers. Las llanuras boscosas del norte y noroeste estaban habitadas por agricultores. Захищене від нападників лісами та болотами, це найдавніше населення краю не знало політичної організації, було слабким у воєнному відношенні та культурно відсталим. Protected from attackers by forests and swamps, this ancient population of the region did not know political organization, was militarily weak and culturally backward. Protegida de los ataques por bosques y pantanos, esta antigua población de la región desconocía la organización política, era militarmente débil y culturalmente atrasada. Але як і інші селяни, ці землероби вирізнялися надзвичайною витривалістю: завойовники не раз приходили і зникали, а вони й далі чіпко трималися землі, що їх годувала. But like other peasants, these farmers were extremely enduring: the conquerors repeatedly came and went, and they still clung to the land that fed them. Pero al igual que otros campesinos, estos granjeros fueron extremadamente resistentes: los conquistadores iban y venían repetidamente, y todavía se aferraban a la tierra que los alimentaba.

Кочовики неподільно панували на широких просторах степу. Nomads ruled indivisibly over the vast expanses of the steppe. Los nómadas gobernaron indivisiblemente sobre las vastas extensiones de la estepa. Намагаючись захопити якнайбільше території, ці прибульці зі сходу створили на території України перші великі політичні об'єднання. Trying to seize as much territory as possible, these newcomers from the east created the first large political associations in Ukraine. Tratando de apoderarse de la mayor cantidad de territorio posible, estos recién llegados del este crearon las primeras grandes asociaciones políticas en Ucrania. Сприйнятливі до культурних впливів іззовні, вони встановили контакти з великими центрами цивілізації. Susceptible to cultural influences from the outside, they established contacts with major centers of civilization. Susceptibles a las influencias culturales del exterior, establecieron contactos con los principales centros de civilización. Проте кочові племена люто ворогували між собою, не раз руйнуючи у постійних пошуках пасовиськ і здобичі політичні структури, створені іншими. However, nomadic tribes were fiercely hostile to each other, repeatedly destroying in search of pastures and booty political structures created by others. Sin embargo, las tribus nómadas eran ferozmente hostiles entre sí, destruyendo repetidamente en busca de pastos y botín las estructuras políticas creadas por otros.

Нарешті, на півдні, на вузькій смузі Чорноморського узбережжя розвинули міську цивілізацію греки. Finally, in the south, on a narrow strip of the Black Sea coast, the Greeks developed urban civilization. Finalmente, en el sur, en una estrecha franja de la costa del Mar Negro, los griegos desarrollaron una civilización urbana. І хоч торгівлею, ремеслами, школами, широкими контактами ці міста прискорювали культурний розвиток неосяжної української периферії, вони були тільки ще одною гілкою Стародавньої Греції і аж ніяк не органічною частиною українського середовища. And although trade, crafts, schools, and extensive contacts accelerated the cultural development of the vast Ukrainian periphery, they were only another branch of ancient Greece and by no means an organic part of the Ukrainian environment. Y aunque el comercio, la artesanía, las escuelas y los extensos contactos aceleraron el desarrollo cultural de la vasta periferia ucraniana, fueron solo otra rama de la antigua Grecia y de ninguna manera una parte orgánica del entorno ucraniano.