×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 쿠키 정책.


image

Цікава наука (Exciting Science), Птахи зимують в озерах?

Птахи зимують в озерах? [MinuteEarth]

Ця гравюра 16 століття зображує рибалку, який витягає сітку, повну ластівок, що зимують

на дні вкритого кригою озера. Якщо ви ніколи не чули про те, як ластівки зимують

на дні озер, це лише тому, що вони цього не роблять. Але протягом тисяч років, зимова сплячка

була однією з провідних теорій, що пояснювала, куди ж діваються птахи в період від осені до весни.

За іншою теорією, птахи залишали насиджене місце й відлітали в далекі краї на зиму - ми називаємо це

"міграцією" - але люди й гадки не мали, куди саме прямували пернаті. Наприклад,

в одній з брошур 1703 року, є припущення, що вони відлітають до Місяця.

Перші справжні докази того, куди птахи зникають на зиму (підказка: це не Місяць чи дно замерзлого озера),

з'явилися близько 1900 (тисяча дев'ятсотого) року, завдячуючи спеціальному прийому

данського вчителя, який прикріпляв пронумеровані алюмінієві кільця до ніг пташок і потім відпускав їх.

Кожне упіймання чи спостереження за такою пташкою відмічалося крапкою на карті. А згодом такі міграції

на великі відстані були підтверджені, коли Білого лелеку, поміченого в Угорщині,

знайшли мертвим у Південній Африці. Але такі відмітки дають дослідникам інформацію лише про певні місця

уздовж шляху міграції птахів - але не про те, що відбувається між цими пунктами.

Останнім часом, дослідники нарешті почали отримувати кращу картину - фактично

з висоти пташиного польоту - таких щорічних міграцій. В штаті Мериленд упіймали білоголового орлана

та встановили передавач, потужності якого вистачало, щоб посилати сигнали парі орбітальних супутників.

Супутникове стеження розкрило деталі деяких захоплюючих міграції, як от Малого грицика,

який здійснив річний політ з Аляски до Ново́ї Зеландії, подолавши при цьому відстань в 11 000 (одинадцять тисяч) кілометрів

приблизно за вісім днів без жодної зупинки. Але є серйозне обмеження в супутникових за́собах стеження:

навіть з використанням сучасних технологій, передавачі достатньої потужності

все ще занадто важкі для маленьких співо́чих птахів.

Незначним вдосконаленням є використання GPS-(ДжПіЕс)-реєстраторів, які можуть бути ме́ншими, оскільки

вони переважно отримують інформацію, аніж відсилають її супутникам. Але вони все одно́ заважкі́ для найменших пташо́к.

На щастя, науковці були досить розумними, щоб зрозуміти, що їм узагалі не потрібне супутникове стеження!

Замість цього, ми можемо прикріпити маленький прилад, що записує рівень світла, годинник, та мікросхему пам'яті,

які ра́зом важать не більше родзи́нки. Легкий реєстратор світла нічого не транслює,

тож нам необхідно упіймати цю пташку зно́ву, щоб отримати дані. Але потім ми зможемо використати

да́вні навігаційні методи для відтво́рення щоденного місцезнахо́дження пта́ха протягом його подорожі: тривалість

кожного дня показує нам широту́, а момент ча́су посере́дині між сходом і заходом Со́нця (тобто по́лудень) показує довготу́.

Ці зручні геолока́тори показали найшви́дшу в світі міграцію: Баране́ць великий,

який важить близько 170 (ста сімдесяти) грамів, домча́в зі Швеції до центральної Африки

всього за три дні, рухаючись із середньою швидкістю 95 км/год (кіломе́трів за годину).

Іншому "міграційному марафо́нцю", Крячку́ поля́рному, вже давно приписують найдовшу міграцію

за його щорі́чний переліт між Арктикою і Антарктикою туди й назад. А це орієнтовно складає 40 000 км (сорок тисяч кіломе́трів).

Але останні дані зі світлови́х геолока́торів показують, що крячо́к насправді пролітає

удвічі довший шлях щоро́ку. Можливо, використовуючи повітряні пото́ки для полегшення польоту.

Це означає, що полярні крячки́ можуть наліта́ти більш ніж два з половиною мільйо́ни кіломе́трів

за своє життя - цього достатньо, щоб трИчі злітати до Місяця в оби́два бо́ки.

Але, наскільки нам відомо, вони ще туди не діста́лися.


Птахи зимують в озерах? Können Vögel in Seen überwintern? Do birds winter in lakes? Les oiseaux hivernent-ils dans les lacs ? Gli uccelli svernano nei laghi? As aves passam o inverno nos lagos? [MinuteEarth] [MinuteEarth]

Ця гравюра 16 століття зображує рибалку, який витягає сітку, повну ластівок, що зимують This 16th century engraving shows a fisherman hauling in a net full of wintering swallows

на дні вкритого кригою озера. Якщо ви ніколи не чули про те, як ластівки зимують at the bottom of an ice-covered lake. If you have never heard of how swallows hibernate

на дні озер, це лише тому, що вони цього не роблять. Але протягом тисяч років, зимова сплячка at the bottom of lakes, it's only because they don't. But for thousands of years, hibernation

була однією з провідних теорій, що пояснювала, куди ж діваються птахи в період від осені до весни. was one of the leading theories explaining where birds go from autumn to spring.

За іншою теорією, птахи залишали насиджене місце й відлітали в далекі краї на зиму - ми називаємо це According to another theory, the birds left the nesting place and flew to distant lands for the winter - we call it

"міграцією" - але люди й гадки не мали, куди саме прямували пернаті. Наприклад, "migration" - but people had no idea where the birds were going. Example,

в одній з брошур 1703 року, є припущення, що вони відлітають до Місяця. in one of the pamphlets of 1703, there is an assumption that they fly to the moon.

Перші справжні докази того, куди птахи зникають на зиму (підказка: це не Місяць чи дно замерзлого озера), The first real evidence of where birds disappear for the winter (hint: it's not the moon or the bottom of a frozen lake),

з'явилися близько 1900 (тисяча дев'ятсотого) року, завдячуючи спеціальному прийому appeared around 1900 (one thousand nine hundred), thanks to a special reception

данського вчителя, який прикріпляв пронумеровані алюмінієві кільця до ніг пташок і потім відпускав їх. of a Danish teacher who attached numbered aluminum rings to the legs of birds and then released them.

Кожне упіймання чи спостереження за такою пташкою відмічалося крапкою на карті. А згодом такі міграції Each capture or observation of such a bird was marked with a dot on the map. And later such migrations

на великі відстані були підтверджені, коли Білого лелеку, поміченого в Угорщині, long distances were confirmed when a White Stork spotted in Hungary

знайшли мертвим у Південній Африці. Але такі відмітки дають дослідникам інформацію лише про певні місця found dead in South Africa. But such markings give researchers information only about certain places

уздовж шляху міграції птахів - але не про те, що відбувається між цими пунктами. along the bird migration route - but not about what happens between these points.

Останнім часом, дослідники нарешті почали отримувати кращу картину - фактично Recently, researchers have finally begun to get a better picture - in fact

з висоти пташиного польоту - таких щорічних міграцій. В штаті Мериленд упіймали білоголового орлана from a bird's eye view - such annual migrations. A bald eagle was captured in Maryland

та встановили передавач, потужності якого вистачало, щоб посилати сигнали парі орбітальних супутників. and installed a transmitter powerful enough to send signals to a pair of orbiting satellites.

Супутникове стеження розкрило деталі деяких захоплюючих міграції, як от Малого грицика, Satellite tracking has revealed details of some fascinating migrations, such as the Little Grebe,

який здійснив річний політ з Аляски до Ново́ї Зеландії, подолавши при цьому відстань в 11 000 (одинадцять тисяч) кілометрів

приблизно за вісім днів без жодної зупинки. Але є серйозне обмеження в супутникових за́собах стеження: in about eight days without stopping. But there is a serious limitation in satellite surveillance:

навіть з використанням сучасних технологій, передавачі достатньої потужності even with the use of modern technologies, transmitters of sufficient power

все ще занадто важкі для маленьких співо́чих птахів. are still too heavy for small songbirds.

Незначним вдосконаленням є використання GPS-(ДжПіЕс)-реєстраторів, які можуть бути ме́ншими, оскільки

вони переважно отримують інформацію, аніж відсилають її супутникам. Але вони все одно́ заважкі́ для найменших пташо́к.

На щастя, науковці були досить розумними, щоб зрозуміти, що їм узагалі не потрібне супутникове стеження!

Замість цього, ми можемо прикріпити маленький прилад, що записує рівень світла, годинник, та мікросхему пам'яті,

які ра́зом важать не більше родзи́нки. Легкий реєстратор світла нічого не транслює,

тож нам необхідно упіймати цю пташку зно́ву, щоб отримати дані. Але потім ми зможемо використати

да́вні навігаційні методи для відтво́рення щоденного місцезнахо́дження пта́ха протягом його подорожі: тривалість Ancient navigation methods for reconstructing the daily location of a bird during its journey: duration

кожного дня показує нам широту́, а момент ча́су посере́дині між сходом і заходом Со́нця (тобто по́лудень) показує довготу́.

Ці зручні геолока́тори показали найшви́дшу в світі міграцію: Баране́ць великий, These handy geolocators revealed the world's fastest migration: The great bighorn sheep,

який важить близько 170 (ста сімдесяти) грамів, домча́в зі Швеції до центральної Африки who weighs about 170 (one hundred and seventy) grams, made it from Sweden to central Africa

всього за три дні, рухаючись із середньою швидкістю 95 км/год (кіломе́трів за годину).

Іншому "міграційному марафо́нцю", Крячку́ поля́рному, вже давно приписують найдовшу міграцію Another "migration marathon runner," the Field Tern, has long been credited with the longest migration

за його щорі́чний переліт між Арктикою і Антарктикою туди й назад. А це орієнтовно складає 40 000 км (сорок тисяч кіломе́трів). for its annual round trip between the Arctic and Antarctic. This is approximately 40,000 kilometers (forty thousand kilometers).

Але останні дані зі світлови́х геолока́торів показують, що крячо́к насправді пролітає But the latest data from light geolocators show that the tern is actually flying over

удвічі довший шлях щоро́ку. Можливо, використовуючи повітряні пото́ки для полегшення польоту. twice the distance every year. Perhaps using air currents to make the flight easier.

Це означає, що полярні крячки́ можуть наліта́ти більш ніж два з половиною мільйо́ни кіломе́трів This means that Arctic terns can fly more than two and a half million kilometers

за своє життя - цього достатньо, щоб трИчі злітати до Місяця в оби́два бо́ки. in his lifetime, which is enough to go to the moon three times in both directions.

Але, наскільки нам відомо, вони ще туди не діста́лися. But as far as we know, they haven't gotten there yet.