×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 쿠키 정책.


image

► 008 - Παραμύθια / fables, 3 - Το πορτοκάλι και µια ηλιαχτίδα

3 - Το πορτοκάλι και µια ηλιαχτίδα

"Το πορτοκάλι και µια ηλιαχτίδα"

Ήταν, κάποτε, µια µικρή ηλιαχτίδα.

Μικρή, μα πολυταξιδεµένη. Και πού δεν είχε πάει! Είχε ταξιδέψει µέχρι τα πιο µακρινά αστέρια. Είχε διασχίσει το διάστηµα σκαρφαλωµένη πάνω σε βιαστικούς γαλαξίες. Μα πάντα γυρνούσε πίσω. Στη ζεστή αγκαλιά του ήλιου. Ώσπου µια µέρα αποφάσισε να έρθει στη Γη. Και ήρθε. Έπαιξε µε τα κύµατα. Κρύφτηκε µέσα στα σκοτεινά φυλλώµατα των δέντρων. Δροσίστηκε στα νερά των ποταµών. Κουβέντιασε, καθισµένη πάνω στα πέταλα µιας µαργαρίτας, µε τις µέλισσες και τις πεταλούδες. Ακούµπησε πάνω στις φτερούγες ενός αηδονιού και τραγούδησε µαζί του. Και οι µέρες περνούσαν. «Πότε θα γυρίσεις πίσω;», τη ρωτούσε ο ήλιος. «Αχ, είναι όμορφη η Γη!», του απαντούσε εκείνη. «Άσε µε να μείνω για πάντα!». O ήλιος δεν της το χάλασε το χατίρι. «Μείνε!», της είπε. Κι η ηλιαχτίδα, χαρούµενη, άρχισε να ψάχνει να βρει το πού θα έστηνε το νέο σπιτικό της. Έψαξε εκεί που φυτρώνουν τα λουλούδια. Κι εκεί που υψώνονται τα πεύκα. Εκεί που κοιμούνται τα ελάφια. Εκεί που ξεδιψούνε τα πουλιά. Παντού ήταν όμορφα! Ποιο μέρος να πρωτοδιαλέξει; Ώσπου µια µέρα συνάντησε ένα δέντρο. Μικρό ήταν. Μα είχε καταπράσινα φύλλα, µε όμορφη μυρωδιά. Είχε και κάτι ολοστρόγγυλους καρπούς, που κρεμόντουσαν από τα κλαδιά του. Κάτω από τη φλούδα τους -κι αυτή μυρωδάτη ήταν- η ηλιαχτίδα άκουσε τους χυμούς να την προσκαλούνε: «Σ' εμάς μείνε!», είπαν. «Σ' αυτό το πορτοκάλι!». Κι έτσι έκανε. Από τότε είναι που το πορτοκάλι έχει αυτό το λαµπερό χρώμα. Όταν το πιάνεις στα χέρια σου, λες και κρατάς τον ήλιο. Ίδια μ' αυτόν λάμπει. Μάνος Κοντολέων


3 - Το πορτοκάλι και µια ηλιαχτίδα 3 - Die Orange und ein Sonnenstrahl 3 - The orange and a ray of sunshine

"Το πορτοκάλι και  µια ηλιαχτίδα" "Orange and a Sunshine"

Ήταν, κάποτε, µια µικρή ηλιαχτίδα. Er war einmal ein kleiner Sonnenschein. It was, at some time, a little sunshine. Bir zamanlar biraz güneş ışığıydı.

Μικρή, μα πολυταξιδεµένη. Klein, aber weit gereist. Small, but well-traveled. Küçük, ama çok işlem görmüş. Και πού δεν είχε πάει! Und wo war er nicht hingegangen! And where he hadn't gone! Είχε ταξιδέψει µέχρι τα πιο µακρινά αστέρια. Er war zu den fernsten Sternen gereist. He had traveled to the brightest stars. Είχε διασχίσει το διάστηµα σκαρφαλωµένη πάνω σε βιαστικούς γαλαξίες. Sie hatte den Weltraum durchquert, während sie auf rauschenden Galaxien saß. He had crossed the space perched on hurried galaxies. Acele galaksilere tünemiş olan alanı geçmişti. Μα πάντα γυρνούσε πίσω. Aber er kam immer wieder. But she always went back. Στη ζεστή αγκαλιά του ήλιου. In der warmen Umarmung der Sonne. In the warm embrace of the sun. Ώσπου µια µέρα αποφάσισε να έρθει στη Γη. Bis er eines Tages beschloss, auf die Erde zu kommen. Until one day he decided to come to Earth. Και ήρθε. Und es kam. And it came. Έπαιξε µε τα κύµατα. Spielen Sie mit den Wellen. He played with the waves. Dalgalar ile oynayın. Κρύφτηκε µέσα στα σκοτεινά φυλλώµατα των δέντρων. Er versteckte sich im dunklen Laub der Bäume. He hid in the dark foliage of the trees. Ağaçların karanlık yeşilliklerine saklandı. Δροσίστηκε στα νερά των ποταµών. Er kühlte sich im Wasser der Flüsse ab. It cooled in the waters of the rivers. Nehirlerin sularında içti. Κουβέντιασε, καθισµένη πάνω στα πέταλα µιας µαργαρίτας, µε τις µέλισσες και τις πεταλούδες. Sie plauderte, während sie auf den Blütenblättern eines Gänseblümchens saß, mit den Bienen und Schmetterlingen. He chatted, sitting on the petals of a daisy, in the beehives and butterflies. Papatya, arılar ve kelebeklerin yaprakları üzerine oturmuş sohbet etti. Ακούµπησε πάνω στις φτερούγες ενός αηδονιού και τραγούδησε µαζί του. Er stützte sich auf die Flügel einer Nachtigall und sang mit ihr. He knocked on the wings of a nightingale and sang with him. Bir bülbülün kanatlarını çaldı ve onunla birlikte şarkı söyledi. Και οι µέρες περνούσαν. And the days were passing. «Πότε θα γυρίσεις πίσω;», τη ρωτούσε ο ήλιος. „Wann kommst du zurück?“, fragte die Sonne sie. "When will you come back?", the sun asked her. «Αχ, είναι όμορφη η Γη!», του απαντούσε εκείνη. "Ah, the Earth is beautiful!", she answered him. «Άσε µε να μείνω για πάντα!». "Let me be forever!" O ήλιος δεν της το χάλασε το χατίρι. Die Sonne verwöhnte sie nicht. The sun did not spoil her. «Μείνε!», της είπε. "Stay!", he told her. Κι η ηλιαχτίδα, χαρούµενη, άρχισε να ψάχνει να βρει το πού θα έστηνε το νέο σπιτικό της. Und der Sonnenstrahl begann glücklich zu suchen, wo er sein neues Zuhause aufstellen könnte. And the sunny, cheerful, began to find where to put her new homemade. Ve güneşli, neşeli, onu yeni ev yapımı nereye koyacağınızı bulmaya başladı. Έψαξε εκεί που φυτρώνουν τα λουλούδια. She searched where the flowers are growing. Çiçeklerin nerede büyüdüğünü aradı. Κι εκεί που υψώνονται τα πεύκα. Und wo die Kiefern wachsen. And where the pine trees rise. Εκεί που κοιμούνται τα ελάφια. Wo die Hirsche schlafen. Where the deer sleep. Geyikin nerede uyuduğu. Εκεί που ξεδιψούνε τα πουλιά. Wo die Vögel ihren Durst stillen. Where the birds are thirsty. Παντού ήταν όμορφα! Überall war es schön! Everywhere was beautiful! Ποιο μέρος να πρωτοδιαλέξει;  Ώσπου µια µέρα συνάντησε ένα δέντρο. Welchen Ort zuerst wählen? Bis er eines Tages auf einen Baum traf. Which place to initiate? Until one day he met a tree. Hangi yeri başlatmak için? Bir güne kadar bir ağaçla tanıştı. Μικρό ήταν. Es war klein. It was small. Μα είχε καταπράσινα φύλλα, µε όμορφη μυρωδιά. Aber es hatte grüne Blätter mit einem schönen Geruch. But it had green leaves, in the form of Ourodia. Ama güzel bir kokuyla yeşil yaprakları vardı. Είχε και κάτι ολοστρόγγυλους καρπούς, που κρεμόντουσαν από τα κλαδιά του. Es hatte auch runde Früchte, die an seinen Zweigen hingen. He had some rounded fruit hanging from his branches. Dallarından sarkan bazı yuvarlak meyveler vardı. Κάτω από τη φλούδα τους -κι αυτή μυρωδάτη ήταν- η ηλιαχτίδα άκουσε τους χυμούς να την προσκαλούνε: «Σ' εμάς μείνε!», είπαν. Unter ihrer Haut – und es duftete – hörte der Sonnenstrahl die Säfte, die sie aufforderten: „Bleib bei uns!“, sagten sie. Below their peel - and that smell - the sunshine heard the juices inviting her: "Stay with us!" They said. Soyulmalarının altında - ve bu koku - güneş ışığı, meyve sularının onu davet ettiğini duydu: “Kalalım!” Dediler. «Σ' αυτό το πορτοκάλι!». "In diesem Orange!". "In this orange!". Κι έτσι έκανε. Und das tat er. And so he did. Από τότε είναι που το πορτοκάλι έχει αυτό το λαµπερό χρώμα. Seitdem hat das Orange diese brillante Farbe. Since then, orange has this brilliant color. Όταν το πιάνεις στα χέρια σου, λες και κρατάς τον ήλιο. Wenn du es in deinen Händen hältst, hältst du die Sonne. When you hold it in your hands, it's as if you're holding the sun. Ίδια μ' αυτόν λάμπει. Es glänzt wie er. Ίδια µ 'αυτόν λάµπει. Μάνος Κοντολέων Manos Kontoleon Manos Kontoleon