×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 쿠키 정책.


image

► 008 - Παραμύθια / fables, 2 - Η μικρή ρωγμή

2 - Η μικρή ρωγμή

Η μικρή ρωγμή

Μια φορά και έναν καιρό...

ένας Σουλτάνος έχτισε ένα παλάτι στην καρδιά της ερήμου.

Έφερε εργάτες και όλα τα αναγκαία υλικά ξοδεύοντας 100.000 δηνάρια.

Το παλάτι ήταν υπέροχο με χρυσούς και αργυρούς τρούλους και πυργίσκους, με καταπράσινους κήπους και σιντριβάνια, καρποφόρα δέντρα και πουλιά.

Τα δωμάτια ήταν επιπλωμένα και διακοσμημένα με μεγάλη χλιδή αλλά και καλό γούστο.

Όταν ήταν τελειωμένο πια κάλεσε τους βεζίρηδές του, τους άρχοντες και τους μεγιστάνες του για τα εγκαίνια.

Ήρθαν όλοι φέρνοντας δώρα για τη γιορτή.

Ο Σουλτάνος, αφού τους ξενάγησε παντού δείχνοντας όλες τις ομορφιές του παλατιού του,

τους έβαλε να καθίσουν μαζί του σε μια αίθουσα για να φάνε και να πιούνε.

Τους ρώτησε όλους να πούνε τη γνώμη τους -κατά πόσο υπήρχε κάποια λεπτομέρεια,

κάποια παράλειψη που να χρειαζόταν διόρθωση.

Όλοι μίλησαν με εγκωμιαστικά λόγια και κανείς δεν ανέφερε κανένα ελάττωμα, κανένα ψεγάδι.

Μόνο ένας γέροντας ιερωμένος δεν έλεγε τίποτα ωσότου τελικά ο Σουλτάνος τον πίεσε και

αυτόν να μιλήσει.

«Σουλτάνε μου», του είπε με σεβασμό, «χίλια να 'ναι τα χρόνια σου για κάθε μέρα μου, όμως υπάρχει ένα μικρό ελάττωμα, μια μικρή ρωγμή, στο οικοδόμημά σου.

Αν δεν υπήρχε αυτή η ρωγμή το παλάτι σου θα ήταν ανώτερο και από τον παράδεισο.»

«Δε βλέπω καμιά ρωγμή, καμιά παράλειψη!», είπε οργισμένος ο Σουλτάνος.

«Εσύ δεν ξέρεις τίποτα από αρχιτεκτονική και

προσπαθείς τώρα να κάνεις επίδειξη με ανοησίες.»

«Έχεις δίκιο, πολυχρονεμένε μου! Εγώ δεν ξέρω τίποτα από αρχιτεκτονική,

μα η ρωγμή υπάρχει.

Όλοι την έχουν αμελήσει και κανείς δεν μπορεί να τη διορθώσει.

Δεν τη βλέπετε λόγω της αλαζονείας σας.

Μιλώ για τη ρωγμή μέσα από την οποία έρχεται ο άγγελος του Θανάτου, ω Σουλτάνε μας!

Τι γίνεται όταν έρθει εκείνος;

Ποιος θα τον σταματήσει;

Δεν υπάρχει καμιά τέχνη που να κάνει άφθαρτο το φθαρτό,

ούτε πλούτος που να φράξει τη ρωγμή εκείνη.

Γι αυτό Σουλτάνε μου μη στηρίζεις την ευτυχία σου σε αυτά τα πράγματα

και μην αφήνεις την υπερηφάνεια να σε τυφλώνει.»


2 - Η μικρή ρωγμή 2 - Der kleine Riss 2 - The small crack

Η μικρή ρωγμή The little crack

Μια φορά και έναν καιρό... Once upon a time... Il était une fois...

ένας Σουλτάνος έχτισε ένα παλάτι στην καρδιά της ερήμου. Ein Sultan baute einen Palast im Herzen der Wüste. a Sultan built a palace in the heart of the desert. un sultan a construit un palais au cœur du désert.

Έφερε εργάτες και όλα τα αναγκαία υλικά ξοδεύοντας 100.000 δηνάρια. Er brachte Arbeiter und alle notwendigen Materialien mit und gab 100.000 Dinar aus. He brought workers and all the necessary materials to spend 100,000 dinars.

Το παλάτι ήταν υπέροχο με χρυσούς και αργυρούς τρούλους και πυργίσκους, με καταπράσινους κήπους και σιντριβάνια, καρποφόρα δέντρα και πουλιά. Der Palast war großartig mit goldenen und silbernen Kuppeln und Türmchen, mit grünen Gärten und Springbrunnen, Obstbäumen und Vögeln. The palace was magnificent with golden and silver domes and turrets, with lush gardens and fountains, fruit trees and birds. Le palais était magnifique avec des dômes et des tourelles en or et en argent, avec des jardins et des fontaines luxuriants, des arbres fruitiers et des oiseaux.

Τα δωμάτια ήταν επιπλωμένα και διακοσμημένα με μεγάλη χλιδή αλλά και καλό γούστο. Die Zimmer wurden mit großem Luxus und gutem Geschmack eingerichtet und dekoriert. The rooms were furnished and decorated with great luxury and good taste.

Όταν ήταν τελειωμένο πια κάλεσε τους βεζίρηδές του, τους άρχοντες και τους μεγιστάνες του για τα εγκαίνια. Als es fertig war, rief er seine Wesire, Herren und Magnaten zur Einweihung zusammen. When he was finished, he called his priests, his lords, and his magnates for the inauguration.

Ήρθαν όλοι φέρνοντας δώρα για τη γιορτή. Alle kamen mit Geschenken zur Feier. They all came bringing gifts for the celebration.

Ο Σουλτάνος, αφού τους ξενάγησε παντού δείχνοντας όλες τις ομορφιές του παλατιού του, Nachdem der Sultan ihnen alle Schönheiten seines Palastes gezeigt hatte, The Sultan, having guided them everywhere, showing all the beauties of his palace,

τους έβαλε να καθίσουν μαζί του σε μια αίθουσα για να φάνε και να πιούνε. er ließ sie mit ihm in einem Zimmer sitzen, um zu essen und zu trinken. He invited them to sit with him in a room to eat and drink.

Τους ρώτησε όλους να πούνε τη γνώμη τους -κατά πόσο υπήρχε κάποια λεπτομέρεια, Er fragte sie alle nach ihrer Meinung - ob es irgendwelche Details gab, He asked everyone to give their opinion - whether there was any detail,

κάποια παράλειψη που να χρειαζόταν διόρθωση. einige Auslassungen, die einer Korrektur bedurften. some omission that needed a correction.

Όλοι μίλησαν με εγκωμιαστικά λόγια και κανείς δεν ανέφερε κανένα ελάττωμα, κανένα ψεγάδι. Alle sprachen lobende Worte und niemand erwähnte irgendeinen Makel, irgendeinen Schönheitsfehler. Everyone spoke with praise and no one mentioned any flaw, no blemish.

Μόνο ένας γέροντας ιερωμένος δεν έλεγε τίποτα ωσότου τελικά ο Σουλτάνος τον πίεσε και Nur ein alter Priester sagte nichts, bis schließlich der Sultan ihn bedrängte Only an elderly priest said nothing until finally the Sultan pressed him and

αυτόν να μιλήσει. ihn zu sprechen. talk to him.

«Σουλτάνε μου», του είπε με σεβασμό, «χίλια να 'ναι τα χρόνια σου για κάθε μέρα μου, „Mein Sultan“, sagte sie respektvoll zu ihm, „mögen deine Jahre tausend für jeden meiner Tage sein, "My sultan," he said with respect, "a thousand to be your years for every day, όμως υπάρχει ένα μικρό ελάττωμα, μια μικρή ρωγμή, στο οικοδόμημά σου. aber es gibt einen kleinen Fehler, einen kleinen Riss in deinem Gebäude. but there is a small flaw, a small crack in your building.

Αν δεν υπήρχε αυτή η ρωγμή το παλάτι σου θα ήταν ανώτερο και από τον παράδεισο.» Wenn dieser Riss nicht wäre, wäre dein Palast höher als der Himmel." If this crack did not exist, your palace would be superior to paradise. "

«Δε βλέπω καμιά ρωγμή, καμιά παράλειψη!», είπε οργισμένος ο Σουλτάνος. "I see no crack, no omission!" Said the Sultan angrily.

«Εσύ δεν ξέρεις τίποτα από αρχιτεκτονική και "Du hast keine Ahnung von Architektur und "You do not know anything about architecture and

προσπαθείς τώρα να κάνεις επίδειξη με ανοησίες.» Sie versuchen jetzt, mit Unsinn anzugeben.“ now you're trying to show up with nonsense. "

«Έχεις δίκιο, πολυχρονεμένε μου! „Du hast recht, mein Alter! "You are right, my long time! Εγώ δεν ξέρω τίποτα από αρχιτεκτονική, I do not know anything about architecture,

μα η ρωγμή υπάρχει. but the crack exists.

Όλοι την έχουν αμελήσει και κανείς δεν μπορεί να τη διορθώσει. Jeder hat sie vernachlässigt und niemand kann sie reparieren. Everyone has neglected it and no one can fix it.

Δεν τη βλέπετε λόγω της αλαζονείας σας. Du siehst sie wegen deiner Arroganz nicht. You do not see it because of your arrogance.

Μιλώ για τη ρωγμή μέσα από την οποία έρχεται ο άγγελος του Θανάτου, ω Σουλτάνε μας! Ich spreche von dem Spalt, durch den der Todesengel kommt, o unser Sultan! I am talking about the crack through which the angel of Death comes, as our Sultan!

Τι γίνεται όταν έρθει εκείνος; Was passiert, wenn er kommt? What happens when he comes?

Ποιος θα τον σταματήσει; Wer wird ihn aufhalten? Who will stop him?

Δεν υπάρχει καμιά τέχνη που να κάνει άφθαρτο το φθαρτό, Es gibt keine Kunst, die das Vergängliche unvergänglich macht, There is no art to make the perishable indestructible,

ούτε πλούτος που να φράξει τη ρωγμή εκείνη. noch Reichtum, um diesen Riss zu stopfen. not even wealth to clog that crack.

Γι αυτό Σουλτάνε μου μη στηρίζεις την ευτυχία σου σε αυτά τα πράγματα Deshalb, mein Sultan, gründe dein Glück nicht auf diesen Dingen That's why my Sultan does not support your happiness in these things

και μην αφήνεις την υπερηφάνεια να σε τυφλώνει.» und lass dich nicht vom Stolz blenden." and do not let pride blind you. " ve gururunun seni kör etmesine izin verme. "