×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 쿠키 정책.


image

Czech with Iva, 01 O čem budou podcasty Czech with Iva a kdo je Iva

01 O čem budou podcasty Czech with Iva a kdo je Iva

Hezký den všem, ráda bych vás přivítala u svého podcastu Czech with Iva a v rámci tohoto prvního dílu bych ráda řekla něco o sobě a představila celý tento projekt. Czech with Iva, to jsou podcasty, které jsou určeny pro lidi, kteří se učí češtinu jako cizí jazyk, a jejich cílem je pomoci k lepšímu porozumění a zdokonalení jazyka. Na začátek teda pár slov o mně a proč jsem se vůbec rozhodla s celým tímto projektem začít. Takže já se jmenuju Iva, odjakživa mám ráda cestování, poznávání nových kultur a jazyky, zejména tedy můj rodný jazyk češtinu a z těch pro mě cizích jazyků je to obzvlášť francouzština, kterou jsem studovala ve škole a potom jsem taky nějakou dobu studovala ve Francii.

A když jsem se potom z Francie vrátila, tak jsem se bála, že když s francouzštinou nebudu v tom každodenním kontaktu a nebudu ji používat, tak že ji velmi rychle zapomenu. A to byl moment, kdy jsem vlastně objevila francouzské podcasty, které jsem poslouchala čas od času třeba před spaním nebo když jsem šla ven, a musím říct, že mně velmi pomohly k tomu, abych si udržela aspoň takový vzdálený kontakt s tím jazykem a abych na něj nezapomněla. A odtud už byl jen krůček k tomu, co právě teď zkouším a co posloucháte, protože ty francouzské podcasty mě inspirovaly k tomu, abych zkusila něco podobného v češtině pro lidi, pro cizince, kteří se učí česky. Takže pokud například pracujete nebo studujete v České republice,

ale nemáte mnoho příležitostí mluvit česky nebo slyšet češtinu, protože se třeba pohybujete v cizojazyčných kolektivech a češtinu znáte třeba spíše z obchodu nebo z návštěvy pošty, tak jsem si říkala, že právě ty české podcasty s českými tématy – o tom ještě budu dál mluvit – by vám mohly pomoci. S podcasty jsem ale také myslela na ty z vás, kteří vůbec nejste v České republice, ale máte tu například babičku, předky anebo vůbec nikoho, ale čeština a Česká republika vás zkrátka baví a zajímá, tak by vám mohly ty podcasty zprostředkovat kontakt s tím jazykem a s reáliemi a uvést vás třeba někam dál do toho českého prostředí.

Ještě bych ráda zmínila, že mým cílem rozhodně není vás naučit česky od začátku, protože to by v tomto formátu asi nebylo ani úplně možné nebo rozhodně by to bylo mnohem náročnější, ale je to spíše pro ty z vás, kteří už v nějaké míře česky mluvíte nebo rozumíte a rádi byste se v češtině dále zdokonalili. A k tomu možná ještě pár slov: myslím, že rozhodně není nutné, abyste zpočátku rozuměli sto procentům toho, co říkám. Já věřím, že i zběžný poslech a i jen základní porozumění toho jazyka stačí a časem uvidíte, že možná budete rozumět víc a víc. S tím taky souvisí rychlost, kterou budu mluvit

– já konkrétně jsem člověk, který mluví celkem rychle, takže se budu snažit krotit, ale přesto bych byla ráda, aby to zkrátka bylo tak, jako bychom si normálně povídali v tom českém prostředí, takže budu mluvit prostě tak, jak v průměru mluví česká populace a zároveň budu se snažit mluvit co nejvíce spisovně, ale neznamená to, že to prostě budě úplně bez chybičky, bude to tak, jako bychom spolu byli v kavárně a bavili se jako kamarádi mezi sebou se bavívají. Další bod, který bych ráda zmínila, jsou témata, které můžete v rámci podcastů čekat. Ráda bych mluvila o takovém každodenním životě v České republice, o českých tradicích, různých místech, českém jídle a dalších zajímavostech, můžu dát třeba nějaké tipy

na kavárny nebo na výlety v rámci České republiky a podle zájmu můžu třeba také něco natočit o Brně, kde jsem se narodila, anebo o Praze, kde aktuálně žiju. Zároveň budu ráda, pokud budete mít nějaké tipy na témata nebo nápady nebo přání, co byste chtěli slyšet, nebo třeba i otázky k češtině nad rámec jednotlivých podcastů, když vám třeba nebudou jasné různé obraty a podobně, tak budu moc ráda, když se ozvete a dáte mi vědět, nejlépe na Facebooku Czech with Iva do zpráv nebo do komentářů, a já obecně budu moc ráda za zpětnou vazbu, jakoukoliv, a taky bych si moc přála, abychom společně vytvořili komunitu lidí, kteří mají rádi češtinu a kteří se vzájemně podporují. Tak já doufám, že vás to bude bavit stejně tak, jako mě, pro teď moc děkuji za vaši pozornost a budu se těšit u dalšího podcastu.


01 O čem budou podcasty Czech with Iva a kdo je Iva 01 Über was wird-sein Podcasts "Czech with Iva" und wer ist Iva 01 What will the Czech with Iva podcasts be about and who is Iva 01 О чем будут подкасты "Чехия с Ивой" и кто такая Ива 01 Vad kommer Czech with Iva-podcasts att handla om och vem är Iva? 01 Про що будуть подкасти "Чех з Іва" і хто така Іва

Hezký den všem, ráda bych vás přivítala u svého podcastu Czech with Iva a v rámci tohoto prvního dílu bych ráda řekla něco o sobě a představila celý tento projekt. Schönen Tag zusammen, gern ich-würde euch begrüßen bei meinen Podcast "Czech with Iva" und im Rahmen dieses ersten Teils ich-würde gern erzählen etwas über mich und vorstellen ganzes dieses Projekt. Have a nice day everyone, I would like to welcome you to my podcast Czech with Iva and in this first part I would like to say something about myself and present this whole project. Czech with Iva, to jsou podcasty, které jsou určeny pro lidi, kteří se učí češtinu jako cizí jazyk, a jejich cílem je pomoci k lepšímu porozumění a zdokonalení jazyka. "Czech with Iva", das sind Podcasts, welche sind bestimmt für Menschen, welche sich lernen Tschechisch als fremd Sprache, und ihr Ziel ist Hilfe zu verbessern Verständnis und Perfektionierung Sprache. Czech with Iva, these are podcasts that are intended for people who are learning Czech as a foreign language, and their goal is to help them better understand and improve their language. Na začátek teda pár slov o mně a proč jsem se vůbec rozhodla s celým tímto projektem začít. Zu Beginn aber paar Worte über mich und warum ich-bin mich überhaupt entschieden mit ganzes dieses Projekt starten. So a few words about me at the beginning and why I decided to start this whole project at all. Takže já se jmenuju Iva, odjakživa mám ráda cestování, poznávání nových kultur a jazyky, zejména tedy můj rodný jazyk češtinu a z těch pro mě cizích jazyků je to obzvlášť francouzština, kterou jsem studovala ve škole a potom jsem taky nějakou dobu studovala ve Francii. Also Ich mich nenne Iva, schon-immer ich-habe gern Verreisen, Kennenlernen neuer Kulturen und Sprachen, vor-allem aber meine heimatliche Sprache Tschechisch und von diesen für mich fremde Sprachen ist das besonders Französisch, welche ich-bin studierte in Schule und danach ich-bin auch einige Zeit studierte in Frankreich. So my name is Iva, I have always loved traveling, learning about new cultures and languages, especially my native language Czech and of the foreign languages for me it is especially French, which I studied at school and then I also studied in France for some time.

A když jsem se potom z Francie vrátila, tak jsem se bála, že když s francouzštinou nebudu v tom každodenním kontaktu a nebudu ji používat, tak že ji velmi rychle zapomenu. Und als ich-bin mich danach aus Frankreich zurück-kam, so ich-bin mich fürchtete, dass wenn mit Französisch nicht-ich-werde in eben-der täglichen Kontakt und nicht-ich-werde es benutzen, so dass es sehr schnell ich-vergesse. And when I returned from France, I was afraid that if I wasn't in that daily contact with French and didn't use it, I would forget it very quickly. A to byl moment, kdy jsem vlastně objevila francouzské podcasty, které jsem poslouchala čas od času třeba před spaním nebo když jsem šla ven, a musím říct, že mně velmi pomohly k tomu, abych si udržela aspoň takový vzdálený kontakt s tím jazykem a abych na něj nezapomněla. Und das war der Moment, in dem ich französische Podcasts entdeckte, die ich mir von Zeit zu Zeit anhörte, zum Beispiel vor dem Schlafengehen oder wenn ich ausging, und ich muss sagen, dass sie mir sehr geholfen haben, zumindest einen entfernten Kontakt mit der Sprache zu halten und sie nicht zu vergessen. And that was the moment when I actually discovered French podcasts that I listened to from time to time, for example before going to bed or when I went out, and I must say that they helped me a lot to keep at least such a distant contact with the language and to she did not forget him. A odtud už byl jen krůček k tomu, co právě teď zkouším a co posloucháte, protože ty francouzské podcasty mě inspirovaly k tomu, abych zkusila něco podobného v češtině pro lidi, pro cizince, kteří se učí česky. And from there it was just a step to what I'm trying right now and what you're listening to, because those French podcasts inspired me to try something similar in Czech for people, for foreigners learning Czech. Takže pokud například pracujete nebo studujete v České republice, So, for example, if you work or study in the Czech Republic,

ale nemáte mnoho příležitostí mluvit česky nebo slyšet češtinu, protože se třeba pohybujete v cizojazyčných kolektivech a češtinu znáte třeba spíše z obchodu nebo z návštěvy pošty, tak jsem si říkala, že právě ty české podcasty s českými tématy – o tom ještě budu dál mluvit – by vám mohly pomoci. but you don't have many opportunities to speak Czech or hear Czech, because maybe you work in foreign language groups and you know Czech more from a shop or a visit to the post office, so I thought that the Czech podcasts with Czech topics - I'll talk about that further - could help you. S podcasty jsem ale také myslela na ty z vás, kteří vůbec nejste v České republice, ale máte tu například babičku, předky anebo vůbec nikoho, ale čeština a Česká republika vás zkrátka baví a zajímá, tak by vám mohly ty podcasty zprostředkovat kontakt s tím jazykem a s reáliemi a uvést vás třeba někam dál do toho českého prostředí. Bei den Podcasts habe ich aber auch an diejenigen gedacht, die gar nicht in der Tschechischen Republik leben, aber eine Großmutter, Vorfahren oder niemanden hier haben, aber einfach Freude und Interesse an der tschechischen Sprache und der Tschechischen Republik haben, so dass Podcasts sie mit der Sprache und den Gegebenheiten in Kontakt bringen und in das tschechische Umfeld einführen können. But with podcasts, I also thought of those of you who are not in the Czech Republic at all, but you have, for example, a grandmother, ancestors or no one at all, but the Czech and Czech Republic simply entertain and interest you, so those podcasts could mediate contact with it. language and realities and to take you somewhere further into the Czech environment.

Ještě bych ráda zmínila, že mým cílem rozhodně není vás naučit česky od začátku, protože to by v tomto formátu asi nebylo ani úplně možné nebo rozhodně by to bylo mnohem náročnější, ale je to spíše pro ty z vás, kteří už v nějaké míře česky mluvíte nebo rozumíte a rádi byste se v češtině dále zdokonalili. Ich möchte auch erwähnen, dass es nicht mein Ziel ist, Ihnen Tschechisch von Anfang an beizubringen, denn das wäre in diesem Format wahrscheinlich nicht möglich oder es wäre auf jeden Fall viel anspruchsvoller, sondern es ist eher für diejenigen unter Ihnen gedacht, die bereits Tschechisch sprechen oder einigermaßen verstehen und ihr Tschechisch weiter verbessern möchten. I would also like to mention that my goal is definitely not to teach you Czech from the beginning, because it would probably not be completely possible in this format or it would definitely be much more difficult, but it is more for those of you who already have some Czech. you speak or understand and would like to further improve your Czech. A k tomu možná ještě pár slov: myslím, že rozhodně není nutné, abyste zpočátku rozuměli sto procentům toho, co říkám. Und vielleicht noch ein paar Worte dazu: Ich glaube nicht, dass es unbedingt erforderlich ist, dass Sie zunächst hundertprozentig verstehen, was ich meine. And maybe a few more words: I think it's definitely not necessary for you to understand one hundred percent of what I'm saying at first. Já věřím, že i zběžný poslech a i jen základní porozumění toho jazyka stačí a časem uvidíte, že možná budete rozumět víc a víc. Ich glaube, dass sogar ein flüchtiges Zuhören und nur ein grundlegendes Verständnis der Sprache ausreichen, und mit der Zeit werden Sie sehen, dass Sie vielleicht immer mehr verstehen werden. I believe that even a cursory listening and even a basic understanding of the language is enough and in time you will see that you may understand more and more. S tím taky souvisí rychlost, kterou budu mluvit Damit hängt auch die Geschwindigkeit zusammen, mit der ich sprechen werde There is also the speed at which I will speak

– já konkrétně jsem člověk, který mluví celkem rychle, takže se budu snažit krotit, ale přesto bych byla ráda, aby to zkrátka bylo tak, jako bychom si normálně povídali v tom českém prostředí, takže budu mluvit prostě tak, jak v průměru mluví česká populace a zároveň budu se snažit mluvit co nejvíce spisovně, ale neznamená to, že to prostě budě úplně bez chybičky, bude to tak, jako bychom spolu byli v kavárně a bavili se jako kamarádi mezi sebou se bavívají. - Ich bin eine Person, die ziemlich schnell spricht, also werde ich versuchen, es zu zähmen, aber ich möchte trotzdem, dass es so ist, wie wir normalerweise in dieser tschechischen Umgebung sprechen, also werde ich einfach so sprechen, Ich werde also so sprechen, wie die tschechische Durchschnittsbevölkerung spricht, und gleichzeitig werde ich versuchen, so buchstabiert wie möglich zu sein, aber das bedeutet nicht, dass es völlig fehlerfrei sein wird, es wird so sein, als ob wir zusammen in einem Café sitzen und wie Freunde miteinander reden. - Specifically, I am a person who speaks quite quickly, so I will try to tame it, but I would still like it to be just as if we normally talked in the Czech environment, so I will speak simply as Czech speaks on average. population and at the same time I will try to speak as much as possible in writing, but it does not mean that it will simply be completely flawless, it will be as if we were in a cafe together and having fun like friends having fun with each other. Další bod, který bych ráda zmínila, jsou témata, které můžete v rámci podcastů čekat. Another point I would like to mention is the topics you can expect from podcasts. Ráda bych mluvila o takovém každodenním životě v České republice, o českých tradicích, různých místech, českém jídle a dalších zajímavostech, můžu dát třeba nějaké tipy I would like to talk about such everyday life in the Czech Republic, about Czech traditions, various places, Czech food and other interesting things, I can give some tips, for example

na kavárny nebo na výlety v rámci České republiky a podle zájmu můžu třeba také něco natočit o Brně, kde jsem se narodila, anebo o Praze, kde aktuálně žiju. for cafes or trips within the Czech Republic and, depending on my interest, I can also film something about Brno, where I was born, or about Prague, where I currently live. Zároveň budu ráda, pokud budete mít nějaké tipy na témata nebo nápady nebo přání, co byste chtěli slyšet, nebo třeba i otázky k češtině nad rámec jednotlivých podcastů, když vám třeba nebudou jasné různé obraty a podobně, tak budu moc ráda, když se ozvete a dáte mi vědět, nejlépe na Facebooku Czech with Iva do zpráv nebo do komentářů, a já obecně budu moc ráda za zpětnou vazbu, jakoukoliv, a taky bych si moc přála, abychom společně vytvořili komunitu lidí, kteří mají rádi češtinu a kteří se vzájemně podporují. At the same time, I will be happy if you have any tips on topics or ideas or wishes about what you would like to hear, or even questions about Czech beyond the individual podcasts, if you do not have clear different phrases and the like, then I will be very happy if you respond. and let me know, preferably on Facebook Czech with Iva in messages or comments, and I will generally be very happy for feedback, whatever, and I would also very much like us to together create a community of people who like Czech and who interact with each other support. Tak já doufám, že vás to bude bavit stejně tak, jako mě, pro teď moc děkuji za vaši pozornost a budu se těšit u dalšího podcastu. So I hope you enjoy it as much as I do, thank you very much for your attention for now and I look forward to the next podcast.