×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 쿠키 정책.


image

Komentáře, Jan Macháček: Ne všichni protestující jsou blbci a trollové

Jan Macháček: Ne všichni protestující jsou blbci a trollové

Autor těchto řádek patří mezi spořádané nosiče roušek a na Staroměstské náměstí by protestovat nešel. Konspirace o pandemii na sítích nešíří a není zastáncem neřízeného promořování obyvatelstva. Rovněž nechce napsat nic dobrého o těch, co se přišli poprat s policií.

Považuji ale za chybné a scestné, pokud někdo protestujícím vzkazuje, že jsou blbci, trollové, šiřitelé konspirací, dezinformací, lží, polopravd a blábolů a kdoví co ještě. S argumenty těchto lidí je třeba se naopak vypořádat trpělivou, precizní a zdvořilou argumentací. Budeme-li lidi urážet, vrátí se nám to i s úroky.

Leckdo si to zjednodušuje. Například prorektor Univerzity Karlovy Jan Konvalinka, který často mluví na této stanici. V posledním statusu na facebooku napsal, že nesmysly, které se o pandemii šíří, mu připomínají blbosti, které se šířily v době, kdy se objevil AIDS. Tehdy se prý také psalo, že virus HIV neexistuje, že je to komplot farmafirem, Židů a Wall Streetu. V Africe se dokonce věřilo, že AIDS lze vyléčit sexem s pannou. Stačí prý neblbnout a nevěřit blábolům, protože bláboly zabíjejí.

Takhle jednoduše to nepůjde. Jak má člověk přesně poznat blábol? U sexu s pannou nebo antisemitských teorií je to dost jasné, skoro u všeho ostatního je to ale mnohem náročnější a složitější.

Třeba jak mají lidé poznat, kterému vědci a lékaři věřit? Tak třeba rektor téže univerzity a také lékař Tomáš Zima sice roušku ještě nespálil, ale svůj liberální pohled na restrikce a karantény a jejich dopad na školství a ekonomiku zatím neodvolal. Já si o tom sice myslím svoje, ale jak má takzvaný obyčejný člověk – zvlášť poněkud zneklidněný situací a naštvaný – poznat, který vědec má pravdu a který šíří bláboly? Mohl by pan prorektor sepsat nějakou jednoduchou rukověť?

Prezident Miloš Zeman ve svém projevu navrhl, aby lidé neposlouchali a nečetli ani zubaře a kardiology, ale epidemiology. Jenže ani to nestačí. Epidemiologové, stejně jako třeba ekonomové, mají různé názory skoro na všechno. A to nejen u nás.

Mezi protestujícími se šíří překlad Velké barringtonské deklarace, kterou nedávno sepsali slovutní epidemiologové z Oxfordské a Stanfordovy univerzity. Deklarace prezentuje pouze jiný názor na kolektivní imunitu a ekonomické restrikce, než ve světě nyní převládl. Navrhuje se výrazně omezit práva starších a zranitelných, více je izolovat a naopak méně omezovat práva mladších a hlavně školních dětí. Zastánci této deklarace věří, že k dosažení kolektivní imunity stačí v případě covid-19 takzvaně promořit 20 procent obyvatelstva.

Souloží tito vědci z Oxfordu s pannou? Asi ne. Bylo by tedy správné jejich argumenty přesvědčivě bod po bodu vyvrátit. Jak se říká – je to trošku jiný „level“ než Hůlka a Csáková. Měli bychom si ale klást náročné cíle.

Ani s těmi rouškami to není tak snadné. Já si ještě dobře pamatuji, jak letos v březnu vzkazovala kancléřka Angela Merkelová do Prahy, že němečtí epidemiologové nošení roušek nedoporučují. Totéž říkala Světová zdravotnická organizace. Ještě jsem si nikde nepřečetl důkladnou analýzu toho, proč vědci původně tak špatně a chybně posoudili vliv jednoduché látky na šíření kapének a aerosolu. Nadávat lidem do blbců je zkrátka snazší.


Jan Macháček: Ne všichni protestující jsou blbci a trollové

Autor těchto řádek patří mezi spořádané nosiče roušek a na Staroměstské náměstí by protestovat nešel. The author of these lines is one of the orderly porters and would not go to the Old Town Square to protest. Konspirace o pandemii na sítích nešíří a není zastáncem neřízeného promořování obyvatelstva. The conspiracy of a pandemic on the networks is not spreading and is not in favor of uncontrolled population promotion. Rovněž nechce napsat nic dobrého o těch, co se přišli poprat s policií. He also doesn't want to write anything good about those who came to fight the police.

Považuji ale za chybné a scestné, pokud někdo protestujícím vzkazuje, že jsou blbci, trollové, šiřitelé konspirací, dezinformací, lží, polopravd a blábolů a kdoví co ještě. But I consider it wrong and misguided if someone tells the protesters that they are idiots, trolls, spreaders of conspiracies, misinformation, lies, half-truths and nonsense, and who knows what else. S argumenty těchto lidí je třeba se naopak vypořádat trpělivou, precizní a zdvořilou argumentací. On the contrary, the arguments of these people must be dealt with by patient, precise and polite argumentation. Budeme-li lidi urážet, vrátí se nám to i s úroky. If we insult people, it will come back to us with interest.

Leckdo si to zjednodušuje. Many people simplify it. Například prorektor Univerzity Karlovy Jan Konvalinka, který často mluví na této stanici. For example, Jan Konvalinka, Vice-Rector of Charles University, who often speaks at this station. V posledním statusu na facebooku napsal, že nesmysly, které se o pandemii šíří, mu připomínají blbosti, které se šířily v době, kdy se objevil AIDS. In his latest status on Facebook, he wrote that the nonsense that spread about the pandemic reminded him of the nonsense that was spreading at the time of the emergence of AIDS. Tehdy se prý také psalo, že virus HIV neexistuje, že je to komplot farmafirem, Židů a Wall Streetu. It was also said at the time that the HIV virus did not exist, that it was a conspiracy of farms, Jews and Wall Street. V Africe se dokonce věřilo, že AIDS lze vyléčit sexem s pannou. In Africa, it was even believed that AIDS could be cured by having sex with a virgin. Stačí prý neblbnout a nevěřit blábolům, protože bláboly zabíjejí. All they have to do is not fool around and disbelieve the nonsense, because the nonsense kills.

Takhle jednoduše to nepůjde. It just won't work that way. Jak má člověk přesně poznat blábol? How exactly should a person know nonsense? U sexu s pannou nebo antisemitských teorií je to dost jasné, skoro u všeho ostatního je to ale mnohem náročnější a složitější. For sex with a virgin or anti-Semitic theories, this is quite clear, but for almost everything else it is much more demanding and complex.

Třeba jak mají lidé poznat, kterému vědci a lékaři věřit? For example, how do people know which scientists and doctors to trust? Tak třeba rektor téže univerzity a také lékař Tomáš Zima sice roušku ještě nespálil, ale svůj liberální pohled na restrikce a karantény a jejich dopad na školství a ekonomiku zatím neodvolal. For example, the rector of the same university and also doctor Tomáš Zima have not yet burned the veil, but he has not yet revoked his liberal view of restrictions and quarantines and their impact on education and the economy. Já si o tom sice myslím svoje, ale jak má takzvaný obyčejný člověk – zvlášť poněkud zneklidněný situací a naštvaný – poznat, který vědec má pravdu a který šíří bláboly? I think about it, but how does a so-called ordinary person - especially a little disturbed by the situation and upset - know which scientist is right and which is spreading nonsense? Mohl by pan prorektor sepsat nějakou jednoduchou rukověť? Could the vice-rector write a simple handle?

Prezident Miloš Zeman ve svém projevu navrhl, aby lidé neposlouchali a nečetli ani zubaře a kardiology, ale epidemiology. In his speech, President Miloš Zeman suggested that people should not listen to or read dentists and cardiologists, but epidemiologists. Jenže ani to nestačí. But even that is not enough. Epidemiologové, stejně jako třeba ekonomové, mají různé názory skoro na všechno. Epidemiologists, as well as economists, have different views on almost everything. A to nejen u nás. And not only in our country.

Mezi protestujícími se šíří překlad Velké barringtonské deklarace, kterou nedávno sepsali slovutní epidemiologové z Oxfordské a Stanfordovy univerzity. A translation of the Great Barrington Declaration, recently written by famous epidemiologists from Oxford and Stanford universities, is spreading among the protesters. Deklarace prezentuje pouze jiný názor na kolektivní imunitu a ekonomické restrikce, než ve světě nyní převládl. The declaration presents only a different view of collective immunity and economic restrictions than has now prevailed in the world. Navrhuje se výrazně omezit práva starších a zranitelných, více je izolovat a naopak méně omezovat práva mladších a hlavně školních dětí. It is proposed to significantly reduce the rights of the elderly and vulnerable, to isolate them more and, conversely, to reduce the rights of younger and especially school children less. Zastánci této deklarace věří, že k dosažení kolektivní imunity stačí v případě covid-19 takzvaně promořit 20 procent obyvatelstva. Proponents of this declaration believe that in the case of covid-19, so-called 20 percent of the population is enough to achieve collective immunity.

Souloží tito vědci z Oxfordu s pannou? Do these Oxford scientists have a virgin? Asi ne. Probably not. Bylo by tedy správné jejich argumenty přesvědčivě bod po bodu vyvrátit. It would therefore be right to refute their arguments convincingly, point by point. Jak se říká – je to trošku jiný „level“ než Hůlka a Csáková. As they say - it's a slightly different "level" than Hůlka and Csáková. Měli bychom si ale klást náročné cíle. But we should set challenging goals.

Ani s těmi rouškami to není tak snadné. It's not that easy with those veils either. Já si ještě dobře pamatuji, jak letos v březnu vzkazovala kancléřka Angela Merkelová do Prahy, že němečtí epidemiologové nošení roušek nedoporučují. I still remember well, as Chancellor Angela Merkel told Prague in March this year that German epidemiologists did not recommend wearing veils. Totéž říkala Světová zdravotnická organizace. The World Health Organization said the same thing. Ještě jsem si nikde nepřečetl důkladnou analýzu toho, proč vědci původně tak špatně a chybně posoudili vliv jednoduché látky na šíření kapének a aerosolu. Nowhere have I read a thorough analysis of why scientists originally so badly and erroneously assessed the effect of a simple substance on the spread of droplets and aerosols. Nadávat lidem do blbců je zkrátka snazší. Cursing people into idiots is simply easier.