×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 쿠키 정책.


image

Mnou opravené a posléze namluvené texty studentů češtiny, Reinhardovo psaní, Metoda Mosesa McCormicka, 08.02.2012

Reinhardovo psaní, Metoda Mosesa McCormicka, 08.02.2012

Čau Jardo, na konci minulého týdne jsem přemýšlel o tom, že bych chtěl napsat něco o mých plánech pro tento rok, co se týče učení se jazyků. Vzpomínám,že jsi mi říkal o Mosesu McCormicku, když jsme měli konverzaci v angličtině před více než rokem. Tenkrát jsem se nedíval na moc Mosesovo videí. Nebylo mi tenkrát jasné, jak bych jeho metodu aplikoval při mém učení se jazyků. Jak jsem už napsal, přečetl jsem si na fóru o Mosesu, a pak mi poslal Moses text na opravu, a pak jsem se podíval na více jeho videí, v nichž mluví třeba o začínání učení se nového jazyka. A mluví taky o tom, jak si vybírá na jeden rok čtyři jazyky, kterými se bude zabývat a jak to začíná dělat. Řekl jsem si tedy, že se pokusím v tomto roce vybrat si čtyři jazyky – protože se na LingQu učím asi deset jazyků, ale to nejde tak dobře, jestliže vlastně nemám ani žádnou strategii. Na samém začátku jsem se začal učit na LingQu dva jazyky, a sice švédštinu a španělštinu, což bylo pro mě docela lehký. Ale s čínštinou to nešlo tak dobře. Rozuměl jsem až později, že potřebuješ základ a tento základ lechce nevydedukuješ z textů pro začátečníky na LingQu. Lépe to fungovalo, když jsem se učil několik set znaků a studoval nějakou tu gramatiku. Ale to nevadí, protože mám nyní plán zabývat se především čtyřma jazykama v tomto roce. Cílem je vypilovat si ruštinu a vylepšit češtinu a španělštinu. Kromě toho jsem si vybral čtvrtý jazyk, a sice turečtinu, kterou jsem se už trochu učil před několika lety, ale je to pro mě teď jako nový jazyk. Naplánoval jsem to tedy následovně: zabývám se dvěma jazykama denně. Poslouchám minimální čas v každém z těch jazyků nebo když mám více času, tak poslouchám více. Píšu něco asi jedenkrát týdně v každém jazyku. Třeba to nebude vždy možné, ale chci mít alespoň jednu konverzaci týdně v ruštině a v češtině. Španělštinu jsem se už dlouho intensivně neučil, ale doufám, že za dva měsíce budu znovu mít konverzace . S turečtinou budu postupovat podle Mosesovy metody. To znamená, že se budu zabývat stavbou jazyka pomocí učebnice a po několika týdnech se pokusím něco napsat a mezitím budu poslouchat lekce z LingQu asi stokrát nebo, jak mluví Moses, tisíckrát. Ostatně ti děkuju za konverzační reporty, které mi vždy tak pomůžou. Co se týče cesty do Francie, byl tam problém s letem, protože zaměstnanci Air France stávkují a dneska ten let byl zrušen. Museli jsme změnit rezervaci na pátek. Přeju ti pěkný zbytek týdne.

Měj se fajn, čau čau.


Reinhardovo psaní, Metoda Mosesa McCormicka, 08.02.2012

Čau Jardo,  na konci minulého týdne jsem přemýšlel o tom, že bych chtěl napsat něco o mých plánech pro tento rok, co se týče učení se jazyků. Hey Jardo, at the end of last week, I was thinking about writing something about my plans for learning this year. Vzpomínám,že jsi mi říkal o Mosesu McCormicku, když jsme měli konverzaci v angličtině před více než rokem. I remember telling me about Moses McCormick when we had a conversation in English over a year ago. Tenkrát jsem se nedíval na moc Mosesovo videí. At that time, I didn't watch the power of Moses' videos. Nebylo mi tenkrát jasné, jak bych jeho metodu aplikoval při mém učení se jazyků. It wasn't clear to me at that time how I would apply his method to my language learning. Jak jsem už napsal, přečetl jsem si na fóru o Mosesu, a pak mi poslal Moses text na opravu, a pak jsem se podíval na více jeho videí, v nichž mluví třeba o začínání učení se nového jazyka. As I wrote, I read on the Moses forum, and then sent me a text for correction, and then I watched more of his videos where he talked about starting to learn a new language. A mluví taky o tom, jak si vybírá na jeden rok čtyři jazyky, kterými se bude zabývat a jak to začíná dělat. And he also talks about how he chooses four languages for one year to deal with and how he starts doing it. Řekl jsem si tedy, že se pokusím v tomto roce vybrat si čtyři jazyky – protože se na LingQu učím asi deset jazyků, ale to nejde tak dobře, jestliže vlastně nemám ani žádnou strategii. So I thought I'd try to choose four languages this year - because I'm learning about ten languages at LingQ, but it's not that good if I don't even have a strategy. Na samém začátku jsem se začal učit na LingQu dva jazyky, a sice švédštinu a španělštinu, což bylo pro mě docela lehký. At the beginning I started learning two languages on LingQ, Swedish and Spanish, which was quite easy for me. Ale s čínštinou to nešlo tak dobře. But the Chinese didn't go so well. Rozuměl jsem až později, že potřebuješ základ a tento základ lechce nevydedukuješ z textů pro začátečníky na LingQu. I understood later that you needed a foundation and you did not learn this base from the beginners' texts on LingQ. Lépe to fungovalo, když jsem se učil několik set znaků a studoval nějakou tu gramatiku. It worked better when I learned several hundred characters and studied some grammar. Ale to nevadí, protože mám nyní plán zabývat se především čtyřma jazykama v tomto roce. But it does not matter, because I now plan to deal mainly with the four languages this year. Cílem je vypilovat si ruštinu a vylepšit češtinu a španělštinu. The aim is to work on Russian and improve Czech and Spanish. Kromě toho jsem si vybral čtvrtý jazyk, a sice turečtinu, kterou jsem se už trochu učil před několika lety, ale je to pro mě teď jako nový jazyk. In addition, I chose the fourth language, Turkish, which I had learned a few years ago, but it is now a new language for me. Naplánoval jsem to tedy následovně: zabývám se dvěma jazykama denně. So I planned it as follows: I deal with two languages a day. Poslouchám minimální čas v každém z těch jazyků nebo když mám více času, tak poslouchám více. I listen to minimal time in each of those languages or when I have more time, I listen more. Píšu něco asi jedenkrát týdně v každém jazyku. I write something about once a week in every language. Třeba to nebude vždy možné, ale chci mít alespoň jednu konverzaci týdně v ruštině a v češtině. This may not always be possible, but I want to have at least one conversation per week in Russian and Czech. Španělštinu jsem se už dlouho intensivně neučil, ale doufám, že za dva měsíce budu znovu mít konverzace . I haven't studied Spanish intensively for a long time, but I hope to have conversations again in two months. S turečtinou budu postupovat podle Mosesovy metody. With Turkish I will follow the Moses method. To znamená, že se budu zabývat stavbou jazyka pomocí učebnice a po několika týdnech se pokusím něco napsat a mezitím budu poslouchat lekce z LingQu asi stokrát nebo, jak mluví Moses, tisíckrát. This means that I will be building a language using a textbook and after a few weeks I will try to write something and meanwhile I will listen to LingQ lessons about a hundred times or, as Moses says, a thousand times. Ostatně ti děkuju za konverzační reporty, které mi vždy tak pomůžou. After all, thank you for the conversational reports that always help me so much. Co se týče cesty do Francie, byl tam problém s letem, protože zaměstnanci Air France stávkují a dneska ten let byl zrušen. As for the trip to France, there was a problem with the flight because Air France employees are striking and today the flight was canceled. Museli jsme změnit rezervaci na pátek. We had to change the reservation for Friday. Přeju ti pěkný zbytek týdne. I wish you a nice rest of the week.

Měj se fajn, čau čau. Bye, bye bye.