×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

AsapScience Ukraine, Що з'явилося раніше: курка чи яйце? [AsapScience]

Що з'явилося раніше: курка чи яйце? [AsapScience]

Це запитання займало людство іще з часів стародавніх греків і аж до 21 століття,

і ми все ще прагнемо дізнатися:

Що ж було раніше: курка чи яйце?

Це запитання було б простим, якби ми розглядали його в буквальному сенсі.

Відкладання яєць тваринами існувало задовго до появи курки.

Тому, технічно, яйце було раніше курки.

Але це запитання краще сформулювати так: "курка чи куряче яйце?"

Воно фокусується на циклічних причині і наслідку.

Тобто, якщо курка народжується із яйця, звідки взялося яйце?

Від ще однієї курки, яка, імовірно, теж мала з'явитися з яйця.

То, що ж з'явилося раніше?

З одного боку маємо команду курки.

Дослідження показують, що протеїн, необхідний для формування курячих яєць, зустрічається лише в курячих яєчниках.

Без нього оболонка курячого яйця не може сформуватися.

Тобто, без курки ви не можете отримати куряче яйце.

Але це все залежить від природи і опису курячого яйця.

Зрештою, курячим є яйце, відкладене куркою, або ж яйце, яке містить курча?

Очевидно, що білок для оболонки яйця з курчам мав звідкись узятися.

Але, якби слон зніс яйце, з якого вилупився лев, то було б це яйце слоновим або левовим?

Це підводить нас до іншої частини історії - команди яйця.

Під час відтворення два організми передають генетичну інформацію в формі ДНК,

але реплікація цієї ДНК ніколи не буває точною на 100% і часто спричинює невеликі зміни в новому організмі.

Ці невеликі мутації в ДНК через тисячу поколінь створюють новий вид,

але ці генетичні мутації повинні відбутися в зиготі (заплідненій клітині).

Тобто, істота дуже схоже на курку, яку ми могли б назвати прото-куркою, спаровується з іншого прото-куркою

і після невеликої генетичної мутації була створена перша курка, яка виросла в яйці.

Отже, яйце з'явилося раніше?

Але команда курки може посперечатися, що це просто була курка, що виросла всередині прото-курячого яйця.

Однак, єдина мутація не може представляти новий вид.

Навіть, зважаючи на те, що люди люблять розподіляти істот за різними групами та іменами,

така класифікація грунтується на тому, яким усе є зараз, а не на тому, яким усе було мільйони років тому.

Процес еволюції настільки повільний, що жодне народження курки від прото-курки в той же час не може вважатися появою нового виду.

Схоже на те, як собаки походять від вовків.

Коли люди почали взаємодіяти із вовками та одомашнювати їх, не було такого єдиного моменту, коли вовчиця народила собаку.

Але швидше усього, як певні риси з'явились через вплив селекції,

як от відбір вовків, які не бояться людей, або менш агресивних.

Протягом багатьох поколінь ми можемо спостерігати генетичні і поведінкові відмінності в рисах.

Який же висновок?

Існують два сценарії:

Якийсь ранній яйцекладучий вид поступово прийшов до народження прото-курки, яка відклала прото-курячі яйця.

В одному з цих яєць відбулася мутація, що призвела до невеликої зміни і переваги у природному відборі.

Це і була перша курка, яка потім відклала курячі яйця.

У цьому випадку, курка була раніше.

Або ж інакше: у нас є прото-курка, яка народила курку всередині того, що ми вважаємо курячим яйцем, таким чином, куряче яйце було раніше.

Що повертає нас до запитання: що таке куряче яйце? І це досить безглузде запитання.

Але врешті-решт, ми всі можемо погодитися, що,

незалежно від того чи було це яйце курячим або прото-курячим, перша справжня курка з'явилася з яйця.

Яйце було раніше.


Що з'явилося раніше: курка чи яйце? Which came first: the chicken or the egg? [AsapScience] Qu'est-ce qui est arrivé en premier : la poule ou l'œuf ? [AsapScience] [AsapScience]

Це запитання займало людство іще з часів стародавніх греків і аж до 21 століття, This question has occupied humanity since the time of the ancient Greeks and up to the 21st century,

і ми все ще прагнемо дізнатися: and we still want to know:

Що ж було раніше: курка чи яйце? What happened before: chicken or egg?

Це запитання було б простим, якби ми розглядали його в буквальному сенсі. This question would be simple if we considered it literally.

Відкладання яєць тваринами існувало задовго до появи курки. The laying of eggs by animals existed long before the appearance of the chicken.

Тому, технічно, яйце було раніше курки. Therefore, technically, the egg was previously chicken.

Але це запитання краще сформулювати так: "курка чи куряче яйце?" But it is better to formulate this question: "chicken or chicken egg?"

Воно фокусується на циклічних причині і наслідку. It focuses on cyclical cause and effect.

Тобто, якщо курка народжується із яйця, звідки взялося яйце? That is, if a chicken is born from an egg, where did the egg come from?

Від ще однієї курки, яка, імовірно, теж мала з'явитися з яйця. Another chicken that probably should have come out of the egg too. От еще одной курицы, которая, предположительно, тоже должна была появиться из яйца.

То, що ж з'явилося раніше? What appeared earlier?

З одного боку маємо команду курки. On the one hand, we have a chicken team.

Дослідження показують, що протеїн, необхідний для формування курячих яєць, зустрічається лише в курячих яєчниках. Studies show that the protein required for the formation of chicken eggs is found only in chicken ovaries.

Без нього оболонка курячого яйця не може сформуватися. Without it, the chicken egg shell cannot form.

Тобто, без курки ви не можете отримати куряче яйце. That is, without a chicken you cannot get a chicken egg.

Але це все залежить від природи і опису курячого яйця. But it all depends on the nature and description of the chicken egg.

Зрештою, курячим є яйце, відкладене куркою, або ж яйце, яке містить курча? After all, is a chicken laid with a chicken or an egg that contains chicken?

Очевидно, що білок для оболонки яйця з курчам мав звідкись узятися. Obviously, the egg shell protein from the chicken had to come from somewhere. Очевидно, что белок для оболочки яйца с цыпленком должен был откуда-то взяться.

Але, якби слон зніс яйце, з якого вилупився лев, то було б це яйце слоновим або левовим? But if an elephant had laid an egg from which a lion had hatched, would it have been an elephant's or lion's egg? Но, если бы слон снес яйцо, из которого вылупился лев, то было бы это яйцо слоновым или львиным?

Це підводить нас до іншої частини історії - команди яйця. This brings us to another part of the story - the egg team.

Під час відтворення два організми передають генетичну інформацію в формі ДНК, During reproduction, two organisms transmit genetic information in the form of DNA,

але реплікація цієї ДНК ніколи не буває точною на 100% і часто спричинює невеликі зміни в новому організмі. but replication of this DNA is never 100% accurate and often causes small changes in the new organism. но репликация этой ДНК никогда не бывает точной на 100% и часто вызывает небольшие изменения в новом организме.

Ці невеликі мутації в ДНК через тисячу поколінь створюють новий вид, These small mutations in DNA through a thousand generations create a new species,

але ці генетичні мутації повинні відбутися в зиготі (заплідненій клітині). but these genetic mutations must occur in a zygote (fertilized cell).

Тобто, істота дуже схоже на курку, яку ми могли б назвати прото-куркою, спаровується з іншого прото-куркою That is, a creature very similar to a chicken, which we might call a proto-chicken, is paired with another proto-chicken

і після невеликої генетичної мутації була створена перша курка, яка виросла в яйці. and after a small genetic mutation, the first chicken to grow in an egg was created.

Отже, яйце з'явилося раніше? So, did the egg appear earlier?

Але команда курки може посперечатися, що це просто була курка, що виросла всередині прото-курячого яйця. But the chicken team may argue that it was just a chicken grown inside a proto-chicken egg.

Однак, єдина мутація не може представляти новий вид. However, a single mutation cannot represent a new species.

Навіть, зважаючи на те, що люди люблять розподіляти істот за різними групами та іменами, Even though people like to distribute creatures by different groups and names, Даже несмотря на то, что люди любят распределять существ по разным группам и именам,

така класифікація грунтується на тому, яким усе є зараз, а не на тому, яким усе було мільйони років тому. this classification is based on how things are now, not how things were millions of years ago. такая классификация основывается на том, каким все есть сейчас, а не на том, каким все было миллионы лет назад.

Процес еволюції настільки повільний, що жодне народження курки від прото-курки в той же час не може вважатися появою нового виду. The process of evolution is so slow that no birth of a proto-chicken can at the same time be considered a new species. Процесс эволюции настолько медленный, что ни одно рождение курицы от прото-курицы в то же время не может считаться появлением нового вида.

Схоже на те, як собаки походять від вовків. It looks like dogs come from wolves.

Коли люди почали взаємодіяти із вовками та одомашнювати їх, не було такого єдиного моменту, коли вовчиця народила собаку. When people started interacting with and wooing wolves, there was not a single moment when a wolf gave birth to a dog.

Але швидше усього, як певні риси з'явились через вплив селекції, But most likely, as certain features emerged due to the influence of breeding,

як от відбір вовків, які не бояться людей, або менш агресивних. such as selecting wolves that are not afraid of humans or less aggressive.

Протягом багатьох поколінь ми можемо спостерігати генетичні і поведінкові відмінності в рисах. For many generations, we can observe genetic and behavioral differences in traits.

Який же висновок? What is the conclusion?

Існують два сценарії: There are two scenarios:

Якийсь ранній яйцекладучий вид поступово прийшов до народження прото-курки, яка відклала прото-курячі яйця. An early egg-laying species gradually came to birth with a proto-chicken that laid its proto-chicken eggs.

В одному з цих яєць відбулася мутація, що призвела до невеликої зміни і переваги у природному відборі. In one of these eggs, a mutation occurred that led to a slight change and preference in natural selection.

Це і була перша курка, яка потім відклала курячі яйця. It was the first chicken to lay eggs.

У цьому випадку, курка була раніше. In this case, the chicken was earlier.

Або ж інакше: у нас є прото-курка, яка народила курку всередині того, що ми вважаємо курячим яйцем, таким чином, куряче яйце було раніше. Or else: we have a proto-chicken that gave birth to a chicken inside what we consider a chicken egg, so the chicken egg used to be.

Що повертає нас до запитання: що таке куряче яйце? І це досить безглузде запитання. Which brings us back to the question: what is a chicken egg? And this is a pretty stupid question.

Але врешті-решт, ми всі можемо погодитися, що, But in the end, we can all agree that,

незалежно від того чи було це яйце курячим або прото-курячим, перша справжня курка з'явилася з яйця. whether the egg was chicken or proto-chicken, the first true chicken appeared from the egg.

Яйце було раніше. The egg was there before.